Dispoziții generale | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Principii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

Prezenta lege stabilește regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică, precum și condițiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.

Art. 2. -

Prezenta lege se completează cu dispozițiile legale privind încheierea, validitatea și efectele actelor juridice.

Art. 3. -

Nici o dispoziție a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voință și a libertății contractuale a părților.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Doctrină (1)

În înțelesul prezentei legi:

1. date în formă electronică sunt reprezentări ale informației într-o formă convențională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice;

2. înscris în formă electronică reprezintă o colecție de date în formă electronică între care există relații logice și funcționale și care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificație inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar; Doctrină (2)

3. semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare; Referințe în jurisprudență (1)

4. semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Referințe în jurisprudență (1)

a) este legată în mod unic de semnatar;

b) asigură identificarea semnatarului;

c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

5. semnatar reprezintă o persoană care deține un dispozitiv de creare a semnăturii electronice și care acționează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terț;

6. date de creare a semnăturii electronice reprezintă orice date în formă electronică cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnături electronice;

7. dispozitiv de creare a semnăturii electronice reprezintă software și/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice;

8. dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice reprezintă acel dispozitiv de creare a semnăturii electronice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1)

a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai o singură dată și confidențialitatea acestora să poată fi asigurată;

b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să nu poată fi deduse;

c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generării acesteia;

d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;

e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate, și nici să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare;

9. date de verificare a semnăturii electronice reprezintă date în formă electronică, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificării unei semnături electronice;

10. dispozitiv de verificare a semnăturii electronice reprezintă software și/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnăturii electronice;

11. certificat reprezintă o colecție de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice și o persoană, confirmând identitatea acelei persoane;

12. certificat calificat reprezintă un certificat care satisface condițiile prevăzute la art. 18 și care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface condițiile prevăzute la art. 20;

13. furnizor de servicii de certificare reprezintă orice persoană, română sau străină, care eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică;

14. furnizor de servicii de certificare calificată este acel furnizor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate;

15. produs asociat semnăturii electronice reprezintă software sau hardware, destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnătura electronică sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnăturii electronice. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Semnătura electronică servește ca metodă de identificare a semnatarului și este înmagazinată pe suport magnetic securizat. 
    Importanța acestui element se remarcă cu atât mai mult cu cât, în urma modificărilor recent survenite în materie fiscală, s-a prevăzut obligativitatea în sarcina angajatorului sau a entităților asimilate angajatorului, potrivit prevederilor H.G. nr. 1397/2010, de a transmite până la data de 25 februarie 2011 (data-limită), în format electronic, "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (formularul 112), pentru depunerea declarației plătitorul trebuind să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura elec­tronică(310). [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 455/2001 determină, în mod expres, și efectele pe care le pot produce înscrisurile în formă electronică. Potrivit art. 5 din lege, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică extinsă (astfel cum aceasta este definită de art. 4), bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare asemnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. În schimb, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică, recunoscut de către cel căruia ise opune, are același efect ca actul autentic între cei care au subscris și între cei care le reprezintă drepturile. În ipoteza în care una din părți nu recunoaște înscrisul sau semnătura, instanța va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate [art. 8 alin. (1) din Legea nr. 455/2001]. [ Mai mult... ] 

.....
    O reglementare particulară întâlnim în materia înscrisurilor care îmbracă forma electronică259 și în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică260. Potrivit art. 4 pct. 2 din Legea nr. 455/2001, înscrisul în formă autentică reprezintă ocolecție de date în formă electronică între care există relații logice și funcționale și care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificație inteligibilă, destinate afi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar. La rândul său, semnătura electronică este reprezentată și ea de date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare. 
    259 A se vedea, pentru amănunte: V. Măgureanu, Înregistrările electronice, mijloace de probă admisibile în procesul civil, R.D.C. nr. 10/2003, p. 56-62; M. Fodor, Înscrisurile în formă electronică – mijloace de probă în procesul civil, C.J. nr. 6/2005, p. 77-91. 
    260 M.Of. nr. 429 din 31 iulie 2001.
[ Mai mult... ]
 
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    înscris în formă electronică reprezintă ocolecție de date în formă electronică între care există relații logice și funcționale și care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificație inteligibilă, destinate afi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar (art. 4 pct. 2); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Dispoziții generale
Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Furnizarea serviciilor de certificare
Monitorizare și control
Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Obligațiile titularilor de certificate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții finale
Reviste:
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...