Contravenții și sancțiuni | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VIII Contravenții și sancțiuni

Art. 44. -

Constituie contravenție, dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1);

b) omite să informeze autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu asupra procedurilor de securitate și de certificare utilizate, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute la art. 13;

c) nu își îndeplinește obligația de a facilita exercitarea atribuțiilor de control de către personalul autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens;

d) realizează transferul activităților legate de certificarea semnăturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).

Art. 45. -

Constituie contravenție, dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) nu furnizează persoanelor menționate la art. 14 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2), informațiile obligatorii prevăzute la art. 14 alin. (3) ori nu furnizează toate aceste informații sau furnizează informații inexacte;

b) încalcă obligațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 16;

c) omite să efectueze înregistrările obligatorii, potrivit legii, în registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate, prevăzut la art. 17, sau le efectuează cu nerespectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (1) sau (2) ori înregistrează mențiuni inexacte;

d) eliberează certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu conțin toate mențiunile obligatorii prevăzute la art. 18;

e) eliberează certificate calificate care conțin informații inexacte, informații care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informații a căror exactitate nu a fost verificată în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (4);

f) eliberează certificate calificate fără a verifica identitatea solicitantului, în condițiile prevăzute la art. 19;

g) omite să ia măsuri de natură să garanteze confidențialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare generează astfel de date;

h) nu păstrează toate informațiile cu privire la un certificat calificat o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării valabilității certificatului;

i) stochează, reproduce sau dezvăluie terților datele de creare a semnăturii electronice, cu excepția cazului în care semnatarul solicită aceasta, în cazul în care furnizorul eliberează certificate calificate;

j) stochează certificatele calificate într-o formă care nu respectă condițiile prevăzute la art. 20 lit. j);

k) utilizează dispozitive de creare a semnăturii electronice, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 pct. 8, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare eliberează certificate calificate;

l) în cazul în care intenționează să înceteze activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice sau în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, nu informează cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea activităților autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților;

m) în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când se află în imposibilitate de a continua activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice și nu a putut prevedea această situație cu cel puțin 30 de zile înainte ca încetarea activităților să se producă, nu a informat autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților;

n) aflându-se în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2), omite să ia măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale sau pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în condițiile legii;

o) nu suspendă sau nu revocă certificatele eliberate, în cazurile în care suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revocă cu nerespectarea termenului legal;

p) continuă să desfășoare activități legate de certificarea semnăturilor electronice în situația în care autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu a dispus suspendarea sau încetarea activității furnizorului de servicii de certificare;

q) eliberează certificate sau desfășoară alte activități legate de certificarea semnăturilor electronice, folosindu-se fără a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de certificare acreditat, prin prezentarea unei mențiuni distinctive care să se refere la această calitate sau prin orice alte mijloace;

r) omite să solicite, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1), înregistrarea în Registru a datelor și informațiilor menționate la art. 29.

Art. 46. -

Încălcarea de către agenția de omologare a obligației de a facilita exercitarea atribuțiilor de control de către personalul autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 250.000.000 lei.

Art. 47. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în cadrul prezentului capitol sunt de competența personalului cu atribuții de control din cadrul autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu.

Art. 48. -

Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Dispoziții generale
Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Furnizarea serviciilor de certificare
Monitorizare și control
Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Obligațiile titularilor de certificate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...