Autoritatea de reglementare și supraveghere | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Monitorizare și control -
SECȚIUNEA 1
Autoritatea de reglementare și supraveghere Puneri în aplicare (2)

Art. 25. -

Responsabilitatea aplicării dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor legate de aceasta revine autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu.

Art. 26. -

(1) În termen de cel mult 18 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va înființa autoritatea publică specializată, cu atribuții de reglementare și de supraveghere în domeniu, în sensul prezentei legi.

(2) Până la înființarea autorității menționate la alin. (1) atribuțiile acesteia, în sensul prezentei legi, revin Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Art. 27. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației poate delega, în tot sau în parte, atribuțiile sale de supraveghere, în sensul prezentei legi, unei alte autorități publice aflate în coordonare.

Art. 28. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează Registrul furnizorilor de servicii de certificare, denumit în continuare Registru, care se constituie și se actualizează de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu. De la data înființării autorității publice specializate prevăzute la art. 26 Registrul va fi preluat și actualizat de această autoritate.

(2) Registrul constituie evidența oficială:

a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul în România;

b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul în alt stat, ale căror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.

(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare și a unor informații legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum și informarea publicului cu privire la datele și informațiile stocate.

(4) Conținutul și structura Registrului se stabilesc, prin reglementări, de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Art. 29. -

(1) Înregistrarea în Registrul prevăzut la art. 28 a datelor de identificare și a informațiilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de certificare menționați la art. 28 alin. (2) se efectuează pe bază de cerere individuală, care trebuie introdusă la autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, cel mai târziu la data începerii activității furnizorului.

(2) Conținutul obligatoriu al cererii prevăzute la alin. (1) și documentația necesară se stabilesc prin reglementări de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Art. 30. -

(1) Registrul este public și se actualizează permanent.

(2) Condițiile ținerii Registrului, accesul efectiv la informațiile pe care le conține, informațiile care pot fi oferite solicitanților și modul de actualizare a acestuia se stabilesc prin normele tehnice și metodologice emise de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Principii generale
Definiții
Dispoziții comune
Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Autoritatea de reglementare și supraveghere
Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Acreditarea voluntară
Omologarea
;
se încarcă...