Art 45 Contravenții și sancțiuni | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contravenții și sancțiuni -
Art. 45.
-

Constituie contravenție, dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) nu furnizează persoanelor menționate la art. 14 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2), informațiile obligatorii prevăzute la art. 14 alin. (3) ori nu furnizează toate aceste informații sau furnizează informații inexacte;

b) încalcă obligațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 16;

c) omite să efectueze înregistrările obligatorii, potrivit legii, în registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate, prevăzut la art. 17, sau le efectuează cu nerespectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (1) sau (2) ori înregistrează mențiuni inexacte;

d) eliberează certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu conțin toate mențiunile obligatorii prevăzute la art. 18;

e) eliberează certificate calificate care conțin informații inexacte, informații care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informații a căror exactitate nu a fost verificată în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (4);

f) eliberează certificate calificate fără a verifica identitatea solicitantului, în condițiile prevăzute la art. 19;

g) omite să ia măsuri de natură să garanteze confidențialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare generează astfel de date;

h) nu păstrează toate informațiile cu privire la un certificat calificat o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării valabilității certificatului;

i) stochează, reproduce sau dezvăluie terților datele de creare a semnăturii electronice, cu excepția cazului în care semnatarul solicită aceasta, în cazul în care furnizorul eliberează certificate calificate;

j) stochează certificatele calificate într-o formă care nu respectă condițiile prevăzute la art. 20 lit. j);

k) utilizează dispozitive de creare a semnăturii electronice, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 pct. 8, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare eliberează certificate calificate;

l) în cazul în care intenționează să înceteze activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice sau în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, nu informează cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea activităților autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților;

m) în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când se află în imposibilitate de a continua activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice și nu a putut prevedea această situație cu cel puțin 30 de zile înainte ca încetarea activităților să se producă, nu a informat autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților;

n) aflându-se în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2), omite să ia măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale sau pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în condițiile legii;

o) nu suspendă sau nu revocă certificatele eliberate, în cazurile în care suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revocă cu nerespectarea termenului legal;

p) continuă să desfășoare activități legate de certificarea semnăturilor electronice în situația în care autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu a dispus suspendarea sau încetarea activității furnizorului de servicii de certificare;

q) eliberează certificate sau desfășoară alte activități legate de certificarea semnăturilor electronice, folosindu-se fără a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de certificare acreditat, prin prezentarea unei mențiuni distinctive care să se refere la această calitate sau prin orice alte mijloace;

r) omite să solicite, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1), înregistrarea în Registru a datelor și informațiilor menționate la art. 29.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 42 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 43 Obligațiile titularilor de certificate
Art 44 Contravenții și sancțiuni
Art 45 Contravenții și sancțiuni
Art 46 Contravenții și sancțiuni
Art 47 Contravenții și sancțiuni
Art 48 Contravenții și sancțiuni
Art 49 Dispoziții finale
Art 50 Dispoziții finale
Art 51 Dispoziții finale
Art 52 Dispoziții finale
Art 53 Dispoziții finale
;
se încarcă...