Parlamentul României

Legea nr. 191/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative"

2. La articolul 1, partea introductivă și literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Suinele, ovinele, caprinele și ecvideele existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului integrat de identificare și înregistrare a animalelor, prin realizarea următoarelor elemente:

a) aplicarea crotaliilor auriculare și/sau a mărcilor, precum și a mijloacelor electronice de identificare în exploatația în care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în funcție de sistemul de identificare național;

b) înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și înregistrarea mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și corectarea erorilor pentru suinele, ovinele, caprinele și ecvideele identificate și înregistrate;

...............................................................................................

d) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele, caprinele și ecvideele identificate și înregistrarea exploatațiilor, întocmirea și eliberarea pașaportului pentru ecvidee, în conformitate cu condițiile stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor."

3. La articolul 2, după litera b) se introduc șase noi litere, literele c)-h), cu următorul cuprins:

"

c) exploatație - orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare;

d) deținător - orice persoană fizică sau persoană juridică responsabilă cu animale, chiar cu titlu temporar, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare;

e) bază națională de date - constituită din informațiile privind deținătorul și/sau proprietarul animalului și date despre animal și exploatație;

f) organizație profesională a crescătorilor de animale aprobată - asociația crescătorilor de suine, ovine și caprine cu reprezentare la nivel județean, legal constituită potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, aprobată ca utilizator al Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor;

g) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii și împuternicit de direcția sanitar-veterinară județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice, în condițiile legii;

h) utilizator - orice persoană fizică și persoană juridică ce îndeplinește condițiile pentru utilizarea Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, prin ordin al președintelui acesteia, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește, prin ordin al ministrului, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor aprobă, pe baza cerințelor respective, mijloacele de identificare pentru suine, ovine și caprine, iar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aprobă, pe baza cerințelor respective, mijloacele de identificare pentru ecvidee.

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a ecvideelor."

5. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Toate ovinele și caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mișcarea lor din exploatația în care s-au născut ori, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de maximum 6 luni.

(3) Ovinele și caprinele născute în perioada 1 ianuarie 2008-1 ianuarie 2010 se identifică cu două crotalii auriculare simple, având imprimat același cod unic de identificare a animalului."

6. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

7. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (5) și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Ovinele și caprinele născute începând cu 1 ianuarie 2010 și până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, care au fost identificate inițial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate și cu o crotalie auriculară electronică ce conține același cod unic de identificare a animalului, dacă:

..............................................................................................

c) au împlinit vârsta de 12 luni."

8. La articolul 5, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor din exploatațiile nonprofesionale sunt în responsabilitatea deținătorilor animalelor și se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, atribuite de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

.................................................................................................

(4) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine pot solicita în scris direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București să efectueze direct sau prin intermediul organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale ai căror membri sunt, aprobate de către direcțiile respective, activitatea de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile proprii.

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activități de identificare și înregistrare a animalelor, de înregistrare a mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și de corectare a erorilor."

9. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, caprine, ovine și ecvidee sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie."

10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Identificarea și înregistrarea ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizați potrivit legii.

(2) Costul mijloacelor de identificare și al manoperei de identificare și înregistrare a ecvideelor, precum și costul pașapoartelor duplicat și al pașapoartelor înlocuitoare sunt suportate de către proprietarul animalelor."

11. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) costul manoperei de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor care au depășit vârsta maximă prevăzută de legislația în vigoare pentru identificare și înregistrare este suportat de către proprietarul acestora."

12. După articolul 7, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

Fondurile necesare procesului integrat de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, se asigură după cum urmează:

a) din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - tipărirea formularelor de identificare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat;

b) din bugetul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» - întocmirea, eliberarea și expedierea pașapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naționale de date pentru ecvidee, softul și mentenanța softului, echipamentele necesare pentru administrarea și asigurarea funcționalității bazei naționale de date pentru ecvidee."

13. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Proprietarul de animale din exploatațiile unde s-au născut acestea achiziționează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislația comunitară și națională, de la furnizori primari, precum și de la organizația profesională a crescătorilor de animale sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizațiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobați de către autoritatea competentă."

14. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Proprietarul bazei naționale de date privind identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor și suinelor este Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

(2) Operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicațiile de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor, de înregistrare a mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum și de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploatațiilor prevăzute la art. 5 și 6, precum și medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți.

(3) Accesul reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la baza națională de date privind identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor și suinelor se va realiza cu titlu gratuit pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) În scopul derulării programelor de ameliorare a efectivelor de ovine, caprine și suine se acordă acces cu titlu gratuit la baza națională de date privind identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor și suinelor reprezentanților Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În scopul aplicării programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» va acorda acces cu titlu gratuit la baza națională de date privind identificarea și înregistrarea ecvideelor personalului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, procedura comună de acces și schimb de date privind rezultatele controalelor efectuate în exploatații de către inspectorii Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură și medicii veterinari oficiali ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor."

15. La articolul 11, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea și actualizarea datelor din baza națională de date informatice cu privire la animalele identificate și înregistrate de către aceștia."

16. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri, în condițiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele și ecvideele neidentificate și neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este interzisă."

17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Circulația pe teritoriul României a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor neidentificate în sensul prezentei ordonanțe de urgență și/sau fără a fi însoțite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă."

18. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor a unor mijloace de identificare neaprobate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor neaprobate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;

d) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau, după caz, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;

e) neînregistrarea în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, respectiv în Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;".

19. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduc șase noi litere, literele g)-l), cu următorul cuprins:

"

g) neprezentarea deținătorului/proprietarului ecvideelor pentru efectuarea individualizării, identificării și înregistrării acestora, neacordarea de către deținătorii/proprietarii de ecvidee a sprijinului necesar pentru efectuarea operațiunilor de individualizare, identificare și înregistrare a ecvideelor, nepredarea pașapoartelor ecvideelor de către deținătorul/ proprietarul acestora la oficiul pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județean, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea animalului, mișcarea ecvideelor între exploatații, ferme, localități, abatoare, târguri, piețe, expoziții, centre de colectare fără pașaport, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

h) deținerea, vânzarea, înstrăinarea în orice mod a ecvideelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără pașaport, vânzarea/cumpărarea ecvideului fără operarea schimbării proprietarului în pașaport de către autoritatea competentă și netransmiterea pașaportului către noul proprietar, cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei;

i) îndepărtarea sau distrugerea microcipului ecvideului în alte situații decât în cea a sacrificării animalului în abator, cu amendă de la 1.200 lei la 1.600 lei;

j) refuzul de a prezenta la control pașaportul ecvideului la solicitarea inspectorilor Inspecției de Stat în Zootehnie și a medicilor veterinari oficiali, cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei;

k) împiedicarea, refuzul sau neasigurarea de către persoanele fizice și/sau persoanele juridice a condițiilor și mijloacelor necesare desfășurării activităților Inspecției de Stat în Zootehnie sau medicilor veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea și verificarea respectării legislației naționale și comunitare în privința individualizării, identificării și înregistrării ecvideelor la deținătorii/proprietarii de ecvidee în cadrul competițiilor sportive, în cadrul controlului la piețe, în târguri organizate, pe pășuni, la centrele de colectare a ecvideelor, la abatoare, cu amendă de la 1.600 lei la 2.000 lei;

l) netransmiterea de către abator a pașaportului completat al ecvideului sacrificat, în termen de 48 de ore, către oficiul pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județean unde este înregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de către abator fără pașaportul emis pe numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezintă ecvideul la sacrificare, sacrificarea ecvideului de către abator fără citirea codului transmis de către transponder și fără corelarea dintre codul transmis de transponder și cel înregistrat în pașaport, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei."

20. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru suine, ovine, caprine și ecvidee, și, respectiv, ai Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pentru ecvidee."

21. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

22. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, identificarea și înregistrarea animalelor se realizează astfel:

a) achiziționarea crotaliilor auriculare, precum și a mijloacelor electronice pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor din toate tipurile de exploatații, în funcție de specie și de sistemul de identificare național, va fi în sarcina proprietarilor;

b) crotaliile auriculare, precum și mijloacele electronice prevăzute la lit. a) se achiziționează de la furnizori primari aprobați de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de la furnizori secundari aprobați de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. Achiziționarea mijloacelor electronice necesare identificării ecvideelor se efectuează de la furnizorii aprobați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

c) crotaliile auriculare, precum și mijloacele electronice aflate în stocul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine și caprine;

d) operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicațiile de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, de înregistrare a mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum și de corectare a erorilor apărute în baza națională de date informatice tuturor proprietarilor exploatațiilor, organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, pentru membrii proprii, și/sau medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți;

e) identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor, suinelor și ecvideelor sunt în responsabilitatea proprietarului, a utilizatorilor Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor și a utilizatorilor Sistemului de identificare și înregistrare a ecvideelor."

23. După articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 181 și 182, cu următorul cuprins:

"

Art. 181. -

(1) Mijloacele electronice de identificare a ecvideelor și formularele de identificare aflate în proprietatea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» trec în proprietatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(2) Pașapoartele ecvideelor, precum și softul și echipamentele cu care a fost constituită baza națională de date pentru ecvidee rămân în proprietatea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu».

(3) Mijloacele electronice de identificare aflate în stoc vor fi utilizate până la epuizarea acestuia, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de ecvidee.

Art. 182. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor emite un ordin comun pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor."

24. La articolul 19 punctul 2, alineatul (11) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București să efectueze, direct sau prin intermediul organizațiilor profesionale ale crescătorilor de bovine, aprobate de către direcțiile respective, ai căror membri sunt, activitatea de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile proprii."

25. La articolul 19, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

"

21. La articolul 6, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) și (14), cu următorul cuprins:

«(13) Costul manoperei de identificare și înregistrare a bovinelor care au depășit vârsta maximă prevăzută de legislația în vigoare pentru identificare și înregistrare este suportat de către proprietarul acestora.

(14) Proprietarul de bovine din exploatațiile unde s-au născut acestea achiziționează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislația comunitară și națională, de la furnizori primari, precum și de la organizația profesională a crescătorilor de bovine sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizațiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobați de către autoritatea competentă.»"

26. La articolul 19 punctul 3, alineatele (6) și (7) ale articolului 63 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploatațiilor de bovine sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie.

(7) Utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea și actualizarea datelor din baza națională de date informatice cu privire la animalele identificate și înregistrate de către aceștia."

27. La articolul 19 punctul 4, litera i) a articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) refuzul de înregistrare de către proprietar, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către organizația profesională a crescătorilor de animale aprobată, după caz, ori întârzieri nejustificate de peste 15 zile față de termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza națională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;".

28. La articolul 19 punctul 5, articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

29. La articolul 20 punctul 1, alineatul (2) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii."

30. La articolul 20 punctul 2, alineatul (21) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(21) Pentru efectuarea în exploatațiile comerciale a unor acțiuni de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, proprietarii acestor exploatații încheie contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, în baza cărora sunt împuterniciți de către direcțiile sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București."

31. La articolul 20 punctul 3, alineatul (5) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, acțiunile prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum și tarifele aferente acestora, în cazul în care sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciți sau, în cazul acțiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice, și de către personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepția programelor cofinanțate și aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca atare."

32. La articolul 20 punctul 4, alineatul (1) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) În vederea mișcării animalelor și a aplicării conceptului de zonare și regionalizare, autoritatea sanitarveterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București definește sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) și a zonelor ori regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare."

33. La articolul 20 punctul 5, litera a) a alineatului (2) al articolului 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) efectuarea unor acțiuni cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor;".

34. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Activitatea de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile nonprofesionale se efectuează în mod obligatoriu pentru toate speciile de animale de către același utilizator al Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor, cu excepția ecvideelor, pentru care această activitate se realizează exclusiv de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 30 octombrie 2012.

Nr. 191.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...