Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor - ONPCSB

Ordinul nr. 270/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 2012 până la 23 mai 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 71/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 633/2012 privind revocarea și numirea unor membri ai Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 2.770/2012*) privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia,

___________

*) Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 2.770/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", utilizat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 13/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 5 martie 2008.

Art. 4. -

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Direcția juridică și metodologie, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Neculae Plăiașu

București, 30 octombrie 2012.

Nr. 270.

ANEXA Nr. 1

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special

Exemplar 1

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor seria O.N.P.C.S.B. nr. .............

Încheiat azi ......., luna ............., anul ......, în ........................

Agentul/Agenții constatator/constatatori.................., cu funcția de ...................., în temeiul art. 28 alin. (5) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, al Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. ............ și în baza legitimațiilor nr. ............., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ......., luna ........., anul ......, ora ....., la ................... din ..................., str. ................ nr. ...., sectorul/județul ...................., am constatat următoarele*):

___________

*) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa și făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.

..................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:

1. art. ...... alin. ...... lit. .... și 2. art. ..... alin. ..... lit. ........, și sancționate de art. ..... alin. ..... din Legea nr. 656/2002, republicată.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovată**):

___________

**) Se va completa "A" pentru persoana juridică sau "B" pentru persoana fizică.

A. ................................. , înregistrată la registrul comerțului cu nr. ............, având codul fiscal nr. ............., cu sediul social în ......................, prin Sucursala .........................., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ............, având codul fiscal nr. ........., cu sediul principal/secundar în ................, reprezentată de ........................., în calitate de ..............., identificat prin ...... seria ..... nr. ..., eliberat de ................, CNP ..........................., cu domiciliul în ................................., str. ................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ........................, și de ........................., în calitate de ..............................., identificat prin ...., seria .... nr. ........., eliberat de ..............., CNP ......................., cu domiciliul în ..........................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................. .

B. ................................ , fiul (fiica) lui ................... și al/a ......................, în vârstă de ..... ani, cu domiciliul în ......................, str. ............................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul/județul ........................., identificat prin .... seria ..... nr. ...., eliberat de .................., CNP ................................ .

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:

Contravenientul ............................................ se amendează cu:

1. ........... lei, conform art. ..... din ...........;

2. ........... lei, conform art. ..... din ...........;

3. ........... lei conform art. ..... din ...........;

4. ........... lei conform art. ..... din ...........,

în sumă totală de ........... lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie ...................... .

Dispozițiile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Agenți constatatori,
......................
Martor,
...................
Contravenient,
................................

Alte mențiuni

Îndeplinindu-ne obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecții cu privire la conținutul actului de constatare, acesta înțelege să le consemneze distinct, astfel***):

___________

***) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiile în spațiul alocat sau să scrie că nu are obiecții. În caz de refuz al contravenientului, agenții constatatori vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

.....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Prezentul proces-verbal, care conține ........ pagini împreună cu anexele aferente ce conțin ...... pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi ................ sau se va transmite prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Agenți constatatori,
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Am primit un exemplar.
Martor,
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Contravenient****),
.....................................................
.....................................................
.....................................................

___________

****) În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

Martor:

Numele și prenumele ....................................., domiciliat în .........................., str. .......................... nr. ....., bl. ...., sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/județul .............................., identificat prin ..... seria .... nr. ................, eliberat de ..................................., CNP ..........................

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agenți constatatori,
.................................
.................................
.................................
Martor,
.................................
.................................
.................................

ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Seria O.N.P.C.S.B. nr. ........... (începând cu nr. 0001051)

Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roșu și verde).

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele fețe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.

Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 150 de file fiecare.

;
se încarcă...