Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 89/2019 pentru modificarea Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind efectuarea pregătirii militare generale de către unele cadre militare în activitate

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 mai 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) și g), art. 38 lit. c), art. 40 lit. b), c) și g) și ale art. 74 alin. 1 și 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13 octombrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) livretul militar sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și, după caz, efectuarea pregătirii militare ori legitimația militară;".

2. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Structurile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) și b) centralizează propunerile privind chemarea/rechemarea în activitate și acordarea gradelor militare și, după verificarea legalității acestora, prezintă ministrului apărării naționale, respectiv șefului Statului Major al Apărării, potrivit competențelor, proiectele de ordin privind chemarea/rechemarea în activitate, acordarea gradelor și numirea în funcțiile vacante a candidaților câștigători, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.

(2) În situația în care constată că nu au fost îndeplinite condițiile de participare la concurs de către candidații declarați câștigători, structurile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) și b) returnează procesele-verbale cu rezultatele obținute în urma desfășurării concursului/examenului și dosarele candidaților care au fost propuși pentru chemare/rechemare în activitate structurilor organizatoare, menționând în scris neregulile constatate.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), comandanții/șefii structurilor organizatoare dispun măsurile necesare pentru eliminarea neregulilor, care pot include anularea concursului.

(4) Data chemării/rechemării în activitate, care se înscrie în proiectul de ordin, este, de regulă:

a) întâi a lunii următoare celei în care se prezintă decidentului proiectele de ordin prevăzute la alin. (1);

b) prima zi a celei mai apropiate perioade de transfer, dacă regulamentele federațiilor de specialitate prevăd astfel de perioade, în situația organizării concursului pentru încadrarea funcțiilor vacante de tehnicieni sportivi și sportivi de performanță."

Art. II. -

Prevederile art. 34 din Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și persoanelor chemate în activitate în corpul cadrelor militare în baza prevederilor Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.175/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcțiilor de psiholog din Armata României.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel-Beniamin Leș

București, 24 aprilie 2019.

Nr. M.89.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...