Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

Modificări (50), Respingeri de neconstituționalitate (29), Referințe (311), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 11 decembrie 2001.

În vigoare de la 11 decembrie 2001 până la 26 noiembrie 2002, fiind înlocuit prin Lege 631/2002;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora pe surse, al alocării cheltuielilor, pe destinații, pentru bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale, a sumelor provenite din credite externe, venituri extrabugetare și fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2002, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție bugetară.

Art. 2. -

Bugetul de stat autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe destinații și pe ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a țării și ale politicii financiare specifice anului 2002.

Art. 3. -

(1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2002 a fost realizată pe baza proiecției indicatorilor macroeconomici.

(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2002, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și pe alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. Jurisprudență

(3) Bugetul de stat pe anul 2002 se stabilește la venituri în sumă de 178.422,0 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 237.832,1 miliarde lei, cu un deficit de 59.410,1 miliarde lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. Jurisprudență

(5) Bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

*) Anexa nr. 3 va fi publicată ulterior.

(6) Veniturile proprii, alocațiile de la bugetul de stat și cheltuielile ce se suportă din acestea, veniturile și cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, intrările de credite externe, precum și cheltuielile din fonduri externe nerambursabile sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

(7) Bugetele fondurilor speciale sunt prevăzute în anexele nr. 12-15, veniturile și cheltuielile acestora nefiind cuprinse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat menționate la alin. (3).

CAPITOLUL II Structura și regimul veniturilor bugetare

Art. 4. -

Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice și fizice.

Art. 5. -

Încasarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale și ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, de orice natură și proveniență, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 6. -

(1) Impozitele, taxele și celelalte venituri, precum și actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2002 la bugetul de stat, bugetele locale și la bugetele fondurilor speciale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operațiunilor supuse controlului.

Art. 7. -

Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 și neîncasate până la data de 31 decembrie 2001, se încasează și se înregistrează în anul 2002 la aceleași bugete și subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 8. -

Veniturile bugetului de stat pe anul 2002 sunt în sumă de 178.422,0 miliarde lei și se prezintă astfel:

- miliarde lei -
VENITURI - TOTAL, 178.422,0
din care:
Venituri curente 177.622,3
din acestea:
a) venituri fiscale: 168.008,1
- impozite directe, 45.685,0
din care:
- impozitul pe profit 32.905,0
- impozitul pe venit 43.863,0
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad) -38.843,3
- impozite indirecte, 122.323,1
din care:
- taxa pe valoarea adăugată 62.163,3
- taxa pe valoarea adăugată încasată 93.382,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad) -31.218,7
- accize 38.252,0
- taxe vamale 9.506,0
b) venituri nefiscale: 9.614,2
Venituri din capital 170,0
Donații și sponsorizări 2,0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 627,7

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor bugetare

Art. 9. -

Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 10. - Jurisprudență

în vederea încadrării în nivelul deficitului aprobat prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate și prognozei realizării acestora până la sfârșitul anului.

Art. 11. -

în structură economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002, în sumă de 237.832,1 miliarde lei, se prezintă astfel:

- miliarde lei -
CHELTUIELI - TOTAL, 237.832,1
din care:
1. Cheltuieli curente 198.391,2
din acestea:
a) cheltuieli de personal 35.472,8
b) cheltuieli materiale și servicii 24.476,0
c) subvenții 10.828,6
d) prime acordate producătorilor agricoli 701,0
e) transferuri 64.121,0
f) dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 61.473,8
g) rezerve 1.318,0
2. Cheltuieli de capital 14.600,1
3. Împrumuturi acordate 102,7
4. Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite 24.738,1
din acestea:
a) rambursări de credite externe 17.870,2
b) plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 6.867,9

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi și în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea și comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizațiilor de conducere și celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceștia ordonatorilor terțiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente creșterilor salariale în raport cu rata inflației sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale" și se vor utiliza în condițiile stabilite potrivit legii.

(3) în limita cheltuielilor de personal și a numărului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de funcții numai cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Un exemplar din statele de funcții ale ordonatorilor principali de credite și din statele de personal centralizate, pentru instituțiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplică în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaților, Senat și Administrația Prezidențială. Jurisprudență

(4) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, aprobată și modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002. Respingeri de neconstituționalitate (28), Jurisprudență

(5) Plata premiului anual aferent anului 2002 pentru personalul din instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, precum și din alocații din bugetul de stat și din bugetele locale se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2003, începând cu luna ianuarie 2003.

(6) Din bugetele pe anul 2002 ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2001.

Art. 13. -

Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002, nu pot fi majorate, în condițiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepția virărilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 14. -

în vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligații:

a) vor prezenta Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte ale acestora până la sfârșitul anului;

b) vor asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectivă;

c) vor raporta lunar plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. -

(1) Cheltuielile pentru autoritățile publice, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 14.244,6 miliarde lei, din care: 8.994,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.734,9 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 34,2 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 770,1 miliarde lei transferuri, 944,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 766,5 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritățile publice sunt în sumă de 1.146,5 miliarde lei pentru Camera Deputaților, 528,0 miliarde lei pentru Senat, 106,5 miliarde lei pentru Administrația Prezidențială, 52,4 miliarde lei pentru Curtea Constituțională, 472,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 4.689,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 34,6 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 21,8 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 74,5 miliarde lei pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 34,9 miliarde lei pentru Consiliul Concurenței, 7.083,8 miliarde lei pentru administrația publică centrală, din care: 265,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului și 6.818,2 miliarde lei pentru ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate.

(3) Administrația Prezidențială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozițiile legale, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegațiilor oficiale, reprezentanții unor instituții și reprezentanții mass-media, care nu sunt salariații Administrației Prezidențiale și care îl însoțesc pe Președintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administrației Prezidențiale se suportă de la același articol de cheltuieli. Administrația Prezidențială poate solicita instituțiilor reprezentate în delegațiile oficiale conduse de Președintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestațiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziție.

(4) Cheltuielile de întreținere și reparații ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaților la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(5) Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea Clubului Parlamentarilor Români și a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaților se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Veniturile realizate de Camera Deputaților, respectiv de Senat, vor fi reținute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente acțiunilor și activităților extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea și raportarea veniturilor și cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.

(7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale și servicii și al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiției au fost avute în vedere și sumele rămase neutilizate din anii precedenți, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru.

(8) Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român sunt cuprinse fonduri în bugetele Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului și Serviciului de Protecție și Pază.

(9) Personalul aferent cabinetelor de lucru ale persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român nu este cuprins în numărul maxim de posturi pe anul 2002 aferent Administrației Prezidențiale.

Art. 16. -

(1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 48.148,5 miliarde lei, din care: 20.278,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 13,202,2 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 2.442,1 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 1.651,3 miliarde lei transferuri, 1.446,8 miliarde lei cheltuieli de capital și 9.127,5 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare națională se stabilesc în sumă de 23.231,1 miliarde lei, în care se cuprind și cheltuielile privind asigurarea interoperabilității în cadrul acțiunilor de integrare euroatlantică, pentru participarea la operațiuni de menținere a păcii în curs de desfășurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forței de reacție rapidă, precum și pentru alte acțiuni aprobate în condițiile legii.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică și siguranță națională se stabilesc în sumă de 24.917,4 miliarde lei.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile militare de învățământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională din care face parte personalul militar școlarizat.

(5) Preluarea activităților prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor se va face în cursul anului 2002 pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul de Interne și Ministerul Administrației Publice, după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului. Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea justificată a celor două ministere, să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora.

(6) Obligațiile datorate bugetului de stat, cu excepția impozitului pe venitul din salarii, scadente până la data de 31 decembrie 2001 și neachitate de către Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A., se sting prin compensare cu contravaloarea carburanților și lubrifianților livrați de societatea respectivă Ministerului de Interne, precum și unităților subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2002, în limita sumei de până la 200,0 miliarde lei. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor acestui alineat, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Referințe (2)

Art. 17. -

(1) Cheltuielile social-culturale care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2002 se stabilesc în sumă de 53.652,5 miliarde lei, din care: 3.801,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.646,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 2.071,3 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 33.841,6 miliarde lei transferuri, 3.303,5 miliarde lei cheltuieli de capital și 4.988,6 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 12.770,7 miliarde lei pentru învățământ, 9.807,9 miliarde lei pentru sănătate, 3.795,4 miliarde lei pentru cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret și 27.278,5 miliarde lei pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații.

(3) în bugetul Ministerului Educației și Cercetării la capitolul 57.01 "învățământ", titlul "Cheltuieli materiale și servicii" sunt prevăzute sume ce se acordă sub formă de ajutoare, cu ocazia începerii anului școlar 2002/2003, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse și pentru asigurarea manualelor școlare în condițiile prevăzute la art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, iar la titlul "Cheltuieli de capital" sunt prevăzute sume pentru achiziționarea de mijloace auto pentru transportul elevilor și pentru dotarea cu calculatoare a instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, care vor fi transferate unităților beneficiare.

(4) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării se suportă și bursele studenților din Republica Moldova, acordate potrivit dispozițiilor legale.

(5) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituțiile de învățământ superior de stat pe bază de proiecte, în condițiile legii.

(6) în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sunt cuprinse și fonduri pentru plata contribuțiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistență medicală.

(7) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informațiilor Publice se utilizează pe destinațiile prevăzute în anexa nr. 3/33.

(8) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței de la capitolul 60.01 "Asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații" titlul "Cheltuieli materiale și servicii" se finanțează cheltuielile aferente gratuităților și reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto și naval, de care beneficiază, în condițiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.

(9) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței de la capitolul 60.01 "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații", titlul "Cheltuieli materiale și servicii" se finanțează și cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și studenților pentru transportul pe calea ferată și metrou, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexă la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

(11) Suma de 20,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", se alocă pentru finanțarea activității Fundației Culturale Române.

(12) Taxele poștale percepute de Compania Națională "Poșta Română" - S.A. pentru prestațiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii în anul 2002 nu pot depăși 1,35% din valoarea sumelor plătite.

Art. 18. -

(1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 6.774,7 miliarde lei, din care: 231,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 83,4 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.751,0 miliarde lei transferuri, 2.679,8 miliarde lei cheltuieli de capital și 2.028,6 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 4.637,3 miliarde lei pentru servicii și dezvoltare publică și locuințe și de 2.137,4 miliarde lei pentru mediu și ape.

Art. 19. -

(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acțiuni economice se stabilesc în sumă de 44.688,5 miliarde lei, din care: 1.136,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.716,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 6.192,4 miliarde lei subvenții, 701,0 miliarde lei prime, 21.710,8 miliarde lei transferuri, 5.512,2 miliarde lei cheltuieli de capital și 7.719,1 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru acțiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.484,5 miliarde lei pentru industrie, 11.617,2 miliarde lei pentru agricultură și silvicultură, 18.469,1 miliarde lei pentru transporturi și comunicații și de 7.117,7 miliarde lei pentru alte acțiuni economice.

(3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condițiile prevederilor legale și se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor împreună cu Ministerul Administrației Publice.

(4) Cheltuielile destinate stimulării producției de export și a exportului se stabilesc în sumă de 1.000,0 miliarde lei, din care:

a) 500,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la credite pe termen scurt, mediu și lung, acordate de Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A. și de bănci pentru producția de export și pentru exportul de mașini, utilaje, instalații complexe și executarea de obiective în străinătate, precum și pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2001 și 2002, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) și ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior; Modificări (1)

b) 400,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului în condițiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, și în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) și c) și ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 300,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificații de dobândă, 50,0 miliarde lei fondul de garanții de export și 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung a garanțiilor de export și a investițiilor române în străinătate; Modificări (1)

c) 100,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului de mărfuri generale, altele decât cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000.

(5) în bugetul Ministerului pentru întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație sunt cuprinse și sume pentru majorarea capitalului social al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și suma de 88,0 miliarde lei pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 20. -

(1) Cheltuielile pentru alte acțiuni, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 5.528,9 miliarde lei, din care: 1.029,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.092,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 88,7 miliarde lei subvenții, 2.496,1 miliarde lei transferuri, 713,8 miliarde lei cheltuieli de capital și 107,9 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte acțiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.035,2 miliarde lei pentru cercetare științifică și de 2.493,7 miliarde lei pentru alte acțiuni.

(3) Ministerul Educației și Cercetării este autorizat, conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării, să angajeze pentru perioada 2002-2005 sume de până la 1.000,0 miliarde lei, în vederea finanțării multianuale a programelor de cercetare-dezvoltare și stimulare a inovării, cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.

Art. 21. -

La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în sumă de 700,0 miliarde lei, care se folosește pentru finanțarea unor acțiuni și sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat și în bugetele locale, cu menținerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, după caz;

b) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în sumă de 500,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamități naturale și pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în funcție de necesitățile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;

c) Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova, în sumă de 118,0 miliarde lei, din care: 83,0 miliarde lei pentru proiecte economice și culturale dintre România și Republica Moldova, 3,0 miliarde lei pentru sprijinirea revistelor "Literatură și artă", "Glasul națiunii", "Limba română" și "Florile dalbe" și 32,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societății Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune.

Art. 22. -

în anul 2002, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 102,7 miliarde lei, din care: 50,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale, 2,2 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență și 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale.

CAPITOLUL IV Deficitul bugetar, datoria publică și împrumutul guvernamental

Art. 23. -

Deficitul bugetului de stat se stabilește în sumă de 59.410,1 miliarde lei. Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 61.473,8 miliarde lei, din care: 28.705,6 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 7.345,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 10.753,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor acordate de stat în condițiile legii, 12.259,4 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse și diferențele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susținerea balanței de plăți și pentru ajustare structurală și 2.410,0 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice interne.

(2) în cheltuielile pentru datoria publică se cuprind și cheltuielile ocazionate în anul 2002 de stabilirea riscului de țară (rating) prin agențiile specializate. Modificări (1)

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, să stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal Cacica - Solonețu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocată de partea poloneză acestui obiectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor.

(4) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuția părții române în anul 2002 la execuția obiectivului de investiții "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonețu Nou", care se va realiza și cu sprijin financiar acordat de Polonia.

(5) Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori și din anul 2002, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(6) în vederea asigurării finanțării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2002 din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

(7) Fondurile necesare pentru plata în anul 2002 a sumelor rezultate din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, semnat la București la 24 iunie 2001, se vor asigura din sumele încasate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001.

(8) în situația neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (7) se vor avansa sume de la bugetul de stat, subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii", urmând ca pe măsura încasării sumelor potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2000 să se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat.

(9) în cazul în care până la data de 31 decembrie 2002 nu se pot reconstitui integral sumele alocate de la bugetul de stat, acestea rămân cheltuieli ale acestui buget.

(10) Veniturile din privatizare și din dividende, precum și cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor aprobate în bugetele instituțiilor publice implicate și a celor prevăzute la alin. 7, se vor utiliza în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, cu excepția celor reglementate prin Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

CAPITOLUL V Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 25. -

(1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 9.277,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5, din care: Jurisprudență

a) 4.374,8 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Sumele respective se repartizează în cursul anului pe unități administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului București, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, în funcție de numărul de beneficiari și de nivelul ajutoarelor aprobate. Consiliile locale au obligația să asigure, cu prioritate, din bugetele locale, fonduri pentru plata ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței;

b) 594,6 miliarde lei pentru finanțarea instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului, respectiv al municipiului București, iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta. Instituțiile de cultură care trec în finanțarea autorităților administrației publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 6;

c) 1.092,4 miliarde lei pentru bugetele proprii ale județelor;

d) 3.216,1 miliarde lei se repartizează pe comune, orașe și municipii, prin hotărâre a consiliului județean, cu prioritate acelor unități administrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice.

(2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat începând cu 1 ianuarie 2002 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al județului și 16% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor și, în mod excepțional, județului. Jurisprudență

(3) Pentru municipiul București cota este de 62,5% și se repartizează în condițiile prevăzute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, 36,5% la bugetul propriu al municipiului București și 8% la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector.

(4) Plătitorii de impozite și taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligați să solicite înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) se face în termen de 15 zile de la data înființării pentru punctele de lucru nou-înființate.

(6) Plătitorii prevăzuți la alin. (4) au obligația să organizeze evidența contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reținut și vărsat.

Art. 26. -

Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, în sumă de 2.151,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 7, se repartizează de către consiliul județean, pe unități administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcție de cantitatea de energie termică livrată populației și subvenția aferentă, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație. Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001, se utilizează pentru majorarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței acordate populației sau pentru retehnologizarea instalațiilor pentru producerea și/sau distribuția energiei termice.

Art. 27. -

Criteriul de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. d) și a celor din cota de 16% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 28. -

(1) în anul 2002 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, în sumă de 1.900,0 miliarde lei.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Ministerul Administrației Publice, va repartiza transferurile respective pe județe și pe municipiul București pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

(3) în cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităților municipale cu finanțare parțială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaționale, pentru contractele încheiate cu finanțare mixtă din împrumuturi externe și din fonduri locale, respectiv alocații din bugetele locale și transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condițiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, au obligația să analizeze lunar execuția lucrărilor de investiții și, în situația constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanțelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziție globală.

Art. 29. -

(1) Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, cu excepția manualelor și a celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată prin Legea nr. 374/2001, creșelor și centrelor județene și locale de consultanță agricolă se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază acestea își desfășoară activitatea.

(2) Pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, creșelor, centrelor județene și locale de consultanță agricolă, precum și a celor aferente susținerii sistemului de protecție a drepturilor copilului și a persoanelor cu handicap, din taxa pe valoarea adăugată se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, în sumă de 31.218,7 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9, 9a) și 9b).

(3) Sumele destinate pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, creșelor, centrelor județene și locale de consultanță agricolă, precum și a celor aferente susținerii sistemului de protecție a drepturilor copilului și a persoanelor cu handicap se repartizează pe comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București, județ și municipiul București de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice și, după caz, a inspectoratului școlar județean sau a inspectoratului județean pentru persoane cu handicap.

(4) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, prevăzute pentru județul Dâmbovița, se asigură și sumele necesare în vederea aplicării prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000.

(5) Pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, creșelor, centrelor județene și locale de consultanță agricolă și cultură, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat, autoritățile administrației publice locale vor aloca și sume din bugetele proprii ale acestora.

(6) Numărul maxim de posturi finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.

(7) Din bugetele locale se suportă și cheltuielile aferente facilităților de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 30. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 31. -

(1) Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență și de evidență a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență și ale Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, în subordinea autorităților administrației publice locale și se vor finanța din bugetele acestora, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului, a protocoalelor de predare-primire a activităților respective.

(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările rezultate în urma acțiunii de predare-primire a acestor activități în volumul și în structura bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor Ministerului de Interne și Ministerului Administrației Publice.

Art. 32. -

Regiile autonome de interes local care în anul 2002 se transformă, în condițiile legii, în societăți comerciale vor plăti la bugetele locale impozit pe profit și vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcționat ca regii autonome și impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcționează ca societăți comerciale. în anii următori transformării în societăți comerciale impozitul pe profit se plătește la bugetul de stat, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Bugetele fondurilor speciale

Art. 33. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere și cheltuielile aferente instalării aparaturii de înaltă performanță achiziționate din credite externe cu garanția statului.

(3) Prevederile art. 12 și 14 se aplică și bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate.

Art. 34. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 13.

(2) Sumele prevăzute în bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, reprezentând transferuri către bugetele locale, defalcate pe județe conform anexei nr. 13a), se repartizează pe unități administrativ-teritoriale de către consiliul județean, prin hotărâre, cu consultarea primarilor.

Art. 35. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 14.

(2) Repartizarea pe județe a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinată drumurilor județene și celor de interes local, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu consultarea președinților consiliilor județene, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraților pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, sunt prevăzute în anexa nr. 15.

(2) Gestionarea și utilizarea Fondului de protejare a asiguraților se fac de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.

(3) Pentru exercițiul financiar din anul 2002 cota procentuală ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate de societățile comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare și reasigurare este stabilită la 1,5%.

(4) Fondul de protejare a asiguraților se păstrează în contul general al trezoreriei statului, iar dobânzile la disponibilitățile fondului vor fi utilizate ca sursă de venit a fondului pentru plata despăgubirilor și sumelor asigurate în caz de faliment al societăților comerciale din domeniul asigurărilor.

(5) Disponibilitățile rămase neutilizate din Fondul de protejare a asiguraților la sfârșitul anului financiar se reportează în anul financiar următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL VII Dispoziții referitoare la agenții economici

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și celelalte societăți comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaților cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcționarea corespunzătoare a unor activități sau unități aflate în administrarea acestora potrivit legii, și anume: grădinițe, creșe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști, precum și pentru școlile pe care le au sub patronaj. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) în cadrul aceleiași limite prevăzute la alin. (1) unitățile menționate pot aloca sume și pentru: acoperirea unei părți din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaților; acoperirea parțială a costului transportului la și de la locul de muncă al salariaților; suportarea parțială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariați care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, pentru acoperirea unei părți din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum și pentru contribuția la fondurile de intervenție ale asociației profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. De asemenea, unitățile menționate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din școli și din centrele de plasament. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care obțin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea cu salariați cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariații în cauză, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) și (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecția socială, acordate de către regiile autonome, societățile și companiile naționale subvenționate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum și de către societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora la nivelul stabilit și aprobat de către Guvern.

(5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) și (3), realizate de salariați, nu se supun impozitării și completează prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.

(6) Pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, subvenționate de la bugetul de stat, precum și pentru societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat și societățile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înființare aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează și se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

Art. 38. -

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, județene și de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligațiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

CAPITOLUL VIII Responsabilități în aplicarea legii

Art. 39. -

Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situația financiară pe economie, execuția bugetară și stabilește măsuri pentru menținerea sau îmbunătățirea echilibrului bugetar, după caz.

Art. 40. - Referințe (1)

Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexa nr. 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. Prevederile din anexa nr. 3 privind intrările de credite externe reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

Art. 41. -

Fondurile externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite au caracter previzional și se vor derula potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.

Art. 42. - Referințe (1)

(1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcție de derularea procesului investițional și de evoluția prețurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, să aprobe, până la data de 31 octombrie 2002, modificări în listele de investiții, anexe la bugetele ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu excepția poziției "Alte cheltuieli de investiții", la care se pot aproba modificări numai la cheltuielile privind proiectarea și execuția consolidărilor și intervențiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la această poziție, cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificației funcționale.

(2) Limitele valorice privind competența de aprobare a documentațiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, se modifică pentru anul 2002 conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 16.

Art. 43. -

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația de a analiza lunar necesitatea menținerii unor credite bugetare potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 și de a propune Ministerului Finanțelor Publice anularea creditelor respective. Referințe (1)

(2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 44. -

(1) în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2002, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele pentru integrarea în Uniunea Europeană și N.A.T.O.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare" și "Programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanțare nerambursabilă" pentru cofinanțarea acțiunilor aferente Programului Național de Aderare a României la Uniunea Europeană se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în program.

(5) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

Art. 45. -

Ordonatorii de credite au obligația ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică și termică și de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

Art. 46. -

(1) Sumele destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naționale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare internaționale, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".

Art. 47. -

(1) Ordonatorii principali și secundari de credite vor aproba și vor transmite instituțiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor și a altor organe centrale coordonatoare, precum și bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale societăților comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv.

Art. 48. -

Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept ai acestora, precum și altor persoane împuternicite special în acest scop.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 49. - Jurisprudență

(1) în anul 2002 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă repartizate de către unitățile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, și acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 1.126.000 salariați în trimestrul I, 1.226.000 salariați în trimestrul II, 1.326.000 salariați în trimestrul III și 1.426.000 salariați în trimestrul IV.

(2) Unitățile emitente pot elibera tichete de masă pentru un număr de salariați mai mare decât cel prevăzut în autorizație numai în cazul în care aceștia aparțin unor categorii de angajatori care realizează activități nonprofit. Jurisprudență

(3) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate sau din venituri extrabugetare și alocații din bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului de asigurări de sănătate nu pot să-și prevadă în bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masă. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) în cazul instituțiilor de învățământ superior, al unităților din învățământul preuniversitar, precum și al unităților sanitare se pot acorda personalului propriu tichete de masă din veniturile realizate în condițiile legii.

(5) în anul 2002 cadrele militare, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili, care au dreptul la hrană potrivit normelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc în locul acestora contravaloarea drepturilor de hrană, indexată corespunzător creșterii salariilor, aprobată pentru sectorul bugetar în anul 2002.

Art. 50. -

(1) Până la data de 15 decembrie 2002 contravaloarea în lei a garanțiilor reținute în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compensează cu obligațiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2001 și neachitate de către societățile comerciale furnizoare, iar majorările de întârziere aferente acestor obligații datorate până la data compensării se scutesc la plată. Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale cu condiția încheierii în prealabil a unei convenții între fiecare societate comercială furnizoare și Ministerul Industriei și Resurselor, prin care să se prevadă obligația expresă a acestor societăți de a aduce furnitura livrată, pe cheltuiala proprie, într-o nouă garanție care să expire o dată cu garanția externă. Ministerul Industriei și Resurselor va confirma suma garanțiilor reținute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data compensării. Referințe (1)

(2) Dacă societățile comerciale care au beneficiat de compensarea obligațiilor bugetare conform alin. (1) nu își îndeplinesc obligațiile asumate în convenție, acestea vor restitui contravaloarea garanțiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data restituirii garanției. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanțelor Publice, în baza convenției care constituie titlu executoriu.

(3) în procedura de compensare prevăzută la alin. (1) nu sunt cuprinse societățile comerciale debitoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară și faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Referințe (1)

(4) Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Ministerul Industriei și Resurselor sunt autorizate să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 51. -

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2002.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările ulterioare.

Art. 52. -

(1) Pentru proiectele de investiții finanțate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaționale - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și altele - echivalentul în valuta împrumutului al părții în lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România și organismele financiare respective și poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferențele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum total, comunicat de Institutul Național de Statistică, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite și a unităților beneficiare de împrumut extern.

(2) în cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaționale, menționate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din credite externe și, după caz, alocațiile din bugetele locale, reprezentând parțial contribuția părții române la finanțarea acestor proiecte vor fi asigurate în continuare, în măsura în care Ministerul Finanțelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.

(3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condițiile alin. (1), precum și eventualele depășiri provenite din modificarea unor dispoziții legale în domeniul impozitelor și taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.

Art. 53. -

(1) Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități vor asigura finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru aceste unități exclusiv din venituri extrabugetare.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nici o activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1), din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 54. -

Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2002, propuneri de rectificare a bugetului de stat și a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluția indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață ori a altor cauze justificate.

Art. 55. -

Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 15 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU ALEXANDRU ATHANASIU

București, 6 decembrie 2001.

Nr. 743.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2), Referințe (1)

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2002
- Sinteză -
- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Titlu/ Ar- ticol Ali- neat Denumire indicator Program 2002
A B C
0001 VENITURI 178.422.025.400
0002 I. VENITURI CURENTE 177.622.325.400
0003 A. VENITURI FISCALE 168.008.125.400
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 45.685.022.400
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 32.905.000.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 500.000.000
01 Impozitul pe salarii - total 500.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 43.863.000.000
01 Impozit pe venituri din activități independente 850.000.000
02 Impozit pe venituri din salarii 38.559.000.000
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 625.000.000
04 Impozit pe venituri din dividende 2.120.000.000
05 Impozit pe venituri din dobânzi 260.000.000
06 Impozit pe alte venituri 100.000.000
07 Impozit pe venit din pensii 30.000.000
08 Impozitul pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și
din prime în bani și/sau natură 90.000.000
09 Impozitul pe veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și vânzarea părților sociale 40.000.000
10 Regularizări 850.000.000
11 Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală 50.000.000
12 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente 271.000.000
13 Impozit pe veniturile din activități agricole 18.000.000
0701 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -38.843.277.600
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -27.414.375.000
02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -9.277.902.600
03 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației (se scad) -2.151.000.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 2.265.300.000
01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 1.733.300.000
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor 25.000.000
03 Impozitul pe dividende de la societățile comerciale 300.000.000
08 Cote din taxe de școlarizare 200.000.000
30 Alte încasări din impozite directe 7.000.000
0901 CONTRIBUȚII 4.995.000.000
04 Contribuția pentru pensia suplimentară 559.000.000
09 Contribuția agenților economici pentru persoanele cu handicap 4.436.000.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 122.323.103.000
1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 62.163.303.000
01 T.V.A. încasată 93.382.000.000
03 Sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele locale (se scad) -31.218.697.000
1401 ACCIZE 38.252.000.000
1601 TAXE VAMALE 9.506.000.000
01 Taxe vamale de la persoane juridice 9.306.000.000
02 Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale 200.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 12.401.800.000
01 Taxe pentru jocurile de noroc 600.000.000
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 330.000.000
04 Taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 1.697.800.000
10 Taxe judiciare de timbru 950.000.000
12 Taxe de timbru pentru activitatea notarială 950.000.000
13 Taxe extrajudiciare de timbru 6.000.000
15 Amenzi judiciare 20.000.000
16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 40.000.000
18 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 650.000.000
21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 325.000.000
22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 15.000.000
23 Contribuția agenților economici din turism 170.000.000
24 Impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 3.460.000.000
25 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 248.000.000
26 Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale 600.000.000
27 Venituri cu destinație specială din cotele aplicate asupra veniturilor
realizate în domeniul aviației civile 210.000.000
28 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 2.080.000.000
30 Alte încasări din impozite indirecte 50.000.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 9.614.200.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2.000.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 1.996.200.000
01 Taxe de metrologie 200.000
03 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 18.000.000
04 Taxe consulare 650.000.000
05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 15.000.000
12 Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 4.000.000
13 Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 29.000.000
30 Alte venituri de la instituțiile publice 1.280.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 5.618.000.000
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 90.000.000
03 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 1.100.000.000
04 Încasări din cota reținută conform Codului penal 3.000.000
05 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 545.000.000
06 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar 5.000.000
07 Venituri din concesiuni 3.200.000.000
08 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 5.000.000
09 Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 11.000.000
11 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 60.000.000
12 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate, și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii 250.000.000
19 Venituri din dividende 55.000.000
20 Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii și asigurări sociale militare 5.000.000
30 Încasări din alte surse 289.000.000
3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 170.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 170.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 150.000.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naționale și de mobilizare 15.000.000
08 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 5.000.000
4000 VII. DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 2.000.000
4001 DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 2.000.000
01 Donații 2.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 627.700.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 627.700.000
01 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 900.000
05 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat 100.000
09 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 331.000.000
10 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 277.700.000
11 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiții în turism 5.000.000
15 Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 3.000.000
17 Încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 5.000.000
18 Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili 5.000.000
5001 CHELTUIELI 237.832.147.648
01 CHELTUIELI CURENTE 198.391.203.712
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.472.837.275
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 24.476.001.415
34 SUBVENȚII 10.828.604.439
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 5.735.568.199
35 02 Subvenții pe produse și activități 3.188.516.240
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.904.520.000
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 64.120.950.474
39 Transferuri consolidabile 4.845.921.519
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 234.963.767
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 154.066.752
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 1.705.536.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 59.275.028.955
40 01 Locuințe 525.000.000
40 02 Burse 1.159.557.087
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 9.681.310.511
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 11.686.430.776
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 302.975.895
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 776.763.832
40 15 Plăți compensatorii 644.180.056
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 586.846.481
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 321.633.400
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 887.800.000
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 830.954.961
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 500.000.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 714.338.000
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.060.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 3.343.200.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 45.300.000
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 849.974.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 15.220.000
40 31 Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 70.000.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 130.898.435
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 30.000.000
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.700.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 2.666.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 26.400.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 14.200.000
40 41 Asociații și fundații 33.756.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 233.100.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.082.755.655
40 45 Programe pentru tineret 25.500.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 45.400.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 144.966.395
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 400.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 50.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 165.158.934
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 5.295.486.193
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 50.106.496
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 3.853.653.716
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.050.000.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 4.373.850.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 5.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 89.839.340
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 1.146.255.194
40 61 Susținerea cultelor 44.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 1.000.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 525.104.833
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 27.500.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 251.830.910
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 27.984.828
40 80 Alte transferuri 278.273.558
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 144.000.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 143.250.000
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 3.059.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 595.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 3.800.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 182.099.860
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.482.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 42.000.000
40 91 Rentă viageră 29.540.000
40 93 Programe comunitare 641.958.989
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 243.267.080
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 10.753.800.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 12.259.400.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 2.410.000.000
60 REZERVE 1.317.985.109
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.600.132.166
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 50.000.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 2.233.440
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 24.738.096.410
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 24.738.096.410
85 01 Rambursări de credite externe 17.870.194.110
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 6.867.902.300
5100 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE 14.244.553.666
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 14.244.553.666
01 CHELTUIELI CURENTE 12.534.056.222
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.994.880.901
10 Cheltuieli cu salariile 6.245.702.636
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.364.618.235
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 292.465.063
13 Deplasări, detașări, transferări 678.804.104
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 446.909.250
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 231.894.854
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 413.290.863
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.734.873.368
21 Drepturi cu caracter social 15.328.802
22 Hrană 35.419.233
23 Medicamente și materiale sanitare 5.500.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.299.162.457
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 401.946.627
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 80.315.632
27 Reparații curente 149.159.729
28 Reparații capitale 358.942.896
29 Cărți și publicații 39.500.581
30 Alte cheltuieli 339.197.411
32 Fondul Președintelui 5.400.000
33 Fondul primului-ministru 5.000.000
34 SUBVENȚII 34.170.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 34.170.000
38 TRANSFERURI 770.131.953
40 Transferuri neconsolidabile 770.131.953
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 606.719.864
40 41 Asociații și fundații 456.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 51.862.430
40 93 Programe comunitare 5.768.119
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 105.325.540
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.047.304
72 Investiții ale instituțiilor publice 944.047.304
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 766.450.140
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 766.450.140
85 01 Rambursări de credite externe 627.918.280
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 138.531.860
01 Administrația Prezidențială 106.493.000
02 Autorități legislative 1.674.518.000
03 Autorități judecătorești 4.689.093.246
04 Alte organe ale autorităților publice 690.697.450
05 Autorități executive 7.083.751.970
5400 Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 48.148.498.421
01 CHELTUIELI CURENTE 37.574.221.214
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.278.612.027
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 13.202.211.704
34 SUBVENȚII 2.442.068.898
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.442.068.898
38 TRANSFERURI 1.651.328.585
39 Transferuri consolidabile 384.572.784
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 230.506.032
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 154.066.752
40 Transferuri neconsolidabile 1.266.755.801
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 4.050.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 11.134.594
40 15 Plăți compensatorii 644.180.056
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 516.453.431
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 90.543.180
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.446.788.187
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 9.127.489.020
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 9.127.489.020
85 01 Rambursări de credite externe 7.690.956.440
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.436.532.580
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 23.231.105.604
01 CHELTUIELI CURENTE 15.562.810.100
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.420.059.327
10 Cheltuieli cu salariile 7.034.173.706
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 571.891.882
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 122.565.770
13 Deplasări, detașări, transferări 282.000.000
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 107.000.000
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 175.000.000
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 409.427.969
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 6.216.826.803
21 Drepturi cu caracter social 708.394.524
22 Hrană 2.745.173.151
23 Medicamente și materiale sanitare 17.076.500
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 750.199.715
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.325.007.028
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 346.703.577
27 Reparații curente 90.254.637
28 Reparații capitale 49.949.975
29 Cărți și publicații 2.870.945
30 Alte cheltuieli 181.196.751
38 TRANSFERURI 925.923.970
39 Transferuri consolidabile 101.033.110
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 101.033.110
40 Transferuri neconsolidabile 824.890.860
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.688.160
40 15 Plăți compensatorii 644.180.056
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 175.022.644
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 502.674.504
72 Investiții ale instituțiilor publice 502.674.504
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 7.165.621.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 7.165.621.000
85 01 Rambursări de credite externe 6.136.551.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.029.070.000
01 Administrație centrală 239.989.510
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 14.936.150.963
03 Acțiuni de integrare euroatlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 7.177.392.896
04 Parteneriat pentru pace 165.741.958
05 Plăți compensatorii 711.830.277
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 24.917.392.817
01 CHELTUIELI CURENTE 22.011.411.114
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.858.552.700
10 Cheltuieli cu salariile 9.082.274.748
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 282.968.700
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 66.741.276
13 Deplasări, detașări, transferări 160.678.570
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 118.717.310
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 41.961.260
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 568.054.485
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 6.985.384.901
21 Drepturi cu caracter social 385.739.026
22 Hrană 3.060.112.183
23 Medicamente și materiale sanitare 38.546.839
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 528.473.864
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 407.088.682
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 968.749.918
27 Reparații curente 61.567.004
28 Reparații capitale 55.741.747
29 Cărți și publicații 3.077.209
30 Alte cheltuieli 187.995.134
34 SUBVENȚII 2.442.068.898
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.442.068.898
38 TRANSFERURI 725.404.615
39 Transferuri consolidabile 283.539.674
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 129.472.922
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 154.066.752
40 Transferuri neconsolidabile 441.864.941
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 4.050.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.446.434
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 174.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 220.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 341.430.787
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 90.543.180
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.113.683
71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare 1.700.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 942.413.683
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE
LA CREDITE 1.961.868.020
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 1.961.868.020
85 01 Rambursări de credite externe 1.554.405.440
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 407.462.580
01 Administrație centrală 1.235.943.015
02 Poliție 7.075.347.379
03 Protecție și pază contra incendiilor 1.058.687.164
04 Paza și supravegherea frontierei 2.428.825.648
05 Jandarmerie 3.309.112.496
06 Siguranță națională 5.959.991.071
07 Penitenciare 2.641.201.135
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 1.208.284.909
5700 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 53.652.480.790
01 CHELTUIELI CURENTE 45.360.381.888
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.801.018.128
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.646.535.622
34 SUBVENȚII 2.071.242.652
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.071.242.652
38 TRANSFERURI 33.841.585.486
39 Transferuri consolidabile 1.708.327.394
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 2.791.394
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 1.705.536.000
40 Transferuri neconsolidabile 32.133.258.092
40 02 Burse 1.131.237.087
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 9.681.310.511
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 11.686.430.776
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 298.925.895
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 47.568.938
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 887.800.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 130.898.435
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 30.000.000
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.700.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 2.666.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 26.400.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 14.200.000
40 41 Asociații și fundații 33.300.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 233.100.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.082.755.655
40 45 Programe pentru tineret 25.500.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 45.400.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 245.041.280
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 4.373.850.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 5.000.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 629.801.763
40 61 Susținerea cultelor 44.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 525.104.833
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 27.500.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 251.830.910
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 27.984.828
40 80 Alte transferuri 57.854.024
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 3.059.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 182.099.860
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.482.000
40 91 Rentă viageră 29.540.000
40 93 Programe comunitare 245.590.197
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 6.326.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.303.541.442
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 4.988.557.460
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 4.988.557.460
85 01 Rambursări de credite externe 3.601.062.740
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.387.494.720
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 12.770.709.059
01 CHELTUIELI CURENTE 10.318.917.524
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.217.922.404
10 Cheltuieli cu salariile 1.671.142.631
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 293.812.037
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 62.944.514
13 Deplasări, detașări, transferări 54.884.741
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 44.717.913
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 10.166.828
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 112.299.738
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.411.476.433
21 Drepturi cu caracter social 421.484.223
22 Hrană 247.990.970
23 Medicamente și materiale sanitare 3.340.488
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 145.578.623
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 42.354.311
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 64.610.027
27 Reparații curente 29.093.988
28 Reparații capitale 167.414.957
29 Cărți și publicații 13.355.590
30 Alte cheltuieli 58.134.298
31 Manuale 191.729.800
34 SUBVENȚII 710.530.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 710.530.000
38 TRANSFERURI 5.978.988.687
39 Transferuri consolidabile 2.728.858
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 2.728.858
40 Transferuri neconsolidabile 5.976.259.829
40 02 Burse 1.131.237.087
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 245.041.280
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 4.373.850.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 5.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 8.243.221
40 80 Alte transferuri 2.170.944
40 93 Programe comunitare 209.203.197
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 1.514.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.891.746.905
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.891.746.905
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 560.044.630
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 560.044.630
85 01 Rambursări de credite externe 203.272.880
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 356.771.750
01 Administrație centrală 44.068.530
02 Învățământ preșcolar 162.258.641
03 Învățământ primar și gimnazial 1.211.661.945
04 Învățământ liceal 662.877.241
09 Învățământ superior 7.208.107.563
10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 176.274.135
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 455.230.742
25 Servicii publice descentralizate 782.216.475
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 2.068.013.787
5801 SĂNĂTATE 9.807.876.580
01 CHELTUIELI CURENTE 4.250.862.560
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.091.104.224
10 Cheltuieli cu salariile 803.472.720
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 185.891.543
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 39.811.978
13 Deplasări, detașări, transferări 5.862.265
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.997.265
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 865.000
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 56.065.718
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.377.691.240
21 Drepturi cu caracter social 650.046
22 Hrană 421.362.952
23 Medicamente și materiale sanitare 206.973.331
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 144.784.102
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 403.149.479
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 38.213.691
27 Reparații curente 74.374.614
28 Reparații capitale 7.780.792
29 Cărți și publicații 1.766.940
30 Alte cheltuieli 78.635.293
34 SUBVENȚII 54.250.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 54.250.000
38 TRANSFERURI 1.727.817.096
39 Transferuri consolidabile 22.740
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 22.740
40 Transferuri neconsolidabile 1.727.794.356
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 15.236.938
40 44 Programe pentru sănătate 1.082.755.655
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 629.801.763
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.194.632.390
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.194.632.390
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE
LA CREDITE 4.362.381.630
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 4.362.381.630
85 01 Rambursări de credite externe 3.383.867.060
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 978.514.570
01 Administrație centrală 750.000.000
03 Spitale 1.267.346.910
05 Creșe 1.966.524
07 Centre de transfuzii sanguine 450.000.000
09 Centre de sănătate 131.230.597
25 Servicii publice descentralizate 3.245.387.994
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 3.961.944.555
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 3.795.411.629
01 CHELTUIELI CURENTE 3.628.650.231
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 197.629.500
10 Cheltuieli cu salariile 128.194.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 29.909.000
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 6.410.000
13 Deplasări, detașări, transferări 24.141.500
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 9.190.701
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 14.950.799
14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 8.975.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.013.159.313
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 29.557.669
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 693.115.117
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.788.509
27 Reparații curente 2.256.914
28 Reparații capitale 1.451.819
29 Cărți și publicații 8.285.359
30 Alte cheltuieli 275.703.926
34 SUBVENȚII 1.288.182.887
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.288.182.887
38 TRANSFERURI 1.129.678.531
39 Transferuri consolidabile 39.796
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39.796
40 Transferuri neconsolidabile 1.129.638.735
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 29.364.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 130.898.435
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea
imaginii și intereselor românești peste hotare 30.000.000
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.700.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 2.666.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 26.400.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 14.200.000
40 45 Programe pentru tineret 25.500.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 45.400.000
40 61 Susținerea cultelor 44.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 516.861.612
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 27.984.828
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 182.099.860
40 93 Programe comunitare 36.387.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 2.177.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 156.321.398
72 Investiții ale instituțiilor publice 156.321.398
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 10.440.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 10.440.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 10.440.000
01 Administrație centrală 144.700.767
02 Biblioteci publice naționale 84.782.856
04 Muzee 209.906.257
05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 290.190.908
15 Culte religioase 588.846.440
20 Activitatea sportivă 863.548.085
21 Activitatea de tineret 70.000.000
25 Servicii publice descentralizate 89.413.929
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 1.454.022.387
6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 27.278.483.522
01 CHELTUIELI CURENTE 27.161.951.573
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 294.362.000
10 Cheltuieli cu salariile 212.433.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 46.646.000
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 9.998.000
13 Deplasări, detașări, transferări 10.413.000
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 6.500.000
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 3.913.000
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 14.872.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.844.208.636
21 Drepturi cu caracter social 1.253.842.192
22 Hrană 357.700
23 Medicamente și materiale sanitare 77.800
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 60.370.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 416.092.158
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 5.280.500
27 Reparații curente 8.797.500
28 Reparații capitale 17.700.000
29 Cărți și publicații 2.225.000
30 Alte cheltuieli 79.465.786
34 SUBVENȚII 18.279.765
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 18.279.765
38 TRANSFERURI 25.005.101.172
39 Transferuri consolidabile 1.705.536.000
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 1.705.536.000
40 Transferuri neconsolidabile 23.299.565.172
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 9.681.310.511
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 11.686.430.776
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 298.925.895
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.968.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 887.800.000
40 41 Asociații și fundații 33.300.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 233.100.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 27.500.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 251.830.910
40 80 Alte transferuri 55.683.080
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 3.059.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.482.000
40 91 Rentă viageră 29.540.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 2.635.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.840.749
72 Investiții ale instituțiilor publice 60.840.749
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 55.691.200
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 55.691.200
85 01 Rambursări de credite externe 13.922.800
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 41.768.400
01 Administrație centrală 182.789.800
08 Centre de primire a minorilor 2.644.250
09 Ajutor social 40.000.000
14 Alocația de încredințare și plasament familial 237.800.000
15 Alocația de stat pentru copii 9.893.960.447
17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 7.348.320
18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 10.312.059
19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 957.847.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 5.378.392.412
21 Pensii militari 5.278.804.132
25 Servicii publice descentralizate 247.864.665
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 3.674.160
37 Ajutoare speciale 1.255.634.477
38 Indemnizații nevăzători salariați 9.389.520
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 251.830.910
48 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 27.500.000
50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 3.492.691.370
6300 Partea a IV-a - SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 6.774.663.921
01 CHELTUIELI CURENTE 2.066.272.840
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 231.918.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 83.382.920
38 TRANSFERURI 1.750.971.920
39 Transferuri consolidabile 822.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 928.971.920
40 01 Locuințe 525.000.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 10.546.520
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 227.100.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 54.750.000
40 93 Programe comunitare 76.575.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.839.121
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.028.551.960
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 2.028.551.960
85 01 Rambursări de credite externe 1.427.087.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 601.464.960
6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 4.637.307.375
01 CHELTUIELI CURENTE 1.609.100.000
38 TRANSFERURI 1.609.100.000
39 Transferuri consolidabile 822.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 787.100.000
40 01 Locuințe 525.000.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 227.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.129.833.595
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.129.833.595
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.898.373.780
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 1.898.373.780
85 01 Rambursări de credite externe 1.427.087.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 471.286.780
08 Locuințe 2.039.833.595
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 2.597.473.780
6401 MEDIU ȘI APE 2.137.356.546
01 CHELTUIELI CURENTE 457.172.840
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 231.918.000
10 Cheltuieli cu salariile 166.247.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 38.786.000
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 8.313.000
13 Deplasări, detașări, transferări 6.935.000
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.435.000
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 2.500.000
14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 11.637.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 83.382.920
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 43.586.764
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 24.768.843
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.397.880
27 Reparații curente 2.560.976
29 Cărți și publicații 1.632.686
30 Alte cheltuieli 9.435.771
38 TRANSFERURI 141.871.920
40 Transferuri neconsolidabile 141.871.920
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 10.546.520
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 54.750.000
40 93 Programe comunitare 76.575.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.550.005.526
72 Investiții ale instituțiilor publice 100.000.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 1.450.005.526
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 130.178.180
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 130.178.180
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 130.178.180
01 Administrație centrală 80.808.750
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.395.529.336
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 647.227.910
04 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 1.020.750
05 Controlul activităților nucleare 12.769.800
6600 Partea a V-a - ACȚIUNI ECONOMICE 44.688.534.513
01 CHELTUIELI CURENTE 31.457.227.300
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.136.476.814
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.716.480.095
34 SUBVENȚII 6.192.416.124
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.175.593.884
35 02 Subvenții pe produse și activități 3.112.302.240
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.904.520.000
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 21.710.854.267
39 Transferuri consolidabile 29.355.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 21.681.499.267
40 02 Burse 28.320.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 42.126.488
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 830.954.961
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 500.000.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 714.338.000
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.060.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 3.343.200.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 144.966.395
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 400.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 50.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 4.000.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 5.295.486.193
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 50.106.496
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 3.329.650.006
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.050.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 1.000.000.000
40 80 Alte transferuri 92.419.534
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 144.000.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 88.500.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 595.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 3.800.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 42.000.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 41.072.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.512.158.823
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 7.719.148.390
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 7.719.148.390
85 01 Rambursări de credite externe 4.475.484.060
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 3.243.664.330
6601 INDUSTRIE 7.484.466.514
01 CHELTUIELI CURENTE 5.070.440.764
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.461.000
10 Cheltuieli cu salariile 75.505.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 17.616.000
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 3.776.000
13 Deplasări, detașări, transferări 7.278.500
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.628.500
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 5.650.000
14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 5.285.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 201.647.376
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 36.527.825
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.076.825
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 936.743
27 Reparații curente 1.867.849
28 Reparații capitale 65.727
29 Cărți și publicații 312.270
30 Alte cheltuieli 158.860.137
34 SUBVENȚII 3.089.611.600
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.339.500
35 02 Subvenții pe produse și activități 3.087.152.100
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.120.000
38 TRANSFERURI 1.669.720.788
40 Transferuri neconsolidabile 1.669.720.788
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 6.685.380
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 500.000.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 714.338.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 50.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 161.158.934
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 145.718.940
40 80 Alte transferuri 3.319.534
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 88.500.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.335.710.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 110.000.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 2.225.710.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 78.315.750
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 78.315.750
85 01 Rambursări de credite externe 14.618.940
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 63.696.810
01 Administrație centrală 303.919.654
02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 130.000.000
03 Combustibili minerali solizi 1.820.708.000
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 2.900.549.534
07 Industrie prelucrătoare 535.995.129
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 1.793.294.197
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 11.617.196.149
01 CHELTUIELI CURENTE 10.779.104.123
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 700.759.000
10 Cheltuieli cu salariile 507.248.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 118.342.000
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 25.362.000
13 Deplasări, detașări, transferări 14.300.000
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 12.100.000
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 2.200.000
14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 35.507.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 993.223.937
22 Hrană 1.200.000
23 Medicamente și materiale sanitare 65.829.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 59.520.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 825.723.937
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.655.000
27 Reparații curente 2.500.000
28 Reparații capitale 31.374.489
29 Cărți și publicații 1.287.511
30 Alte cheltuieli 3.134.000
34 SUBVENȚII 2.863.400.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 960.000.000
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.903.400.000
36 PRIME 701.000.000
37 Prime acordate producătorilor agricoli 701.000.000
38 TRANSFERURI 5.520.721.186
40 Transferuri neconsolidabile 5.520.721.186
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 13.302.277
40 31 Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 70.000.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 5.295.486.193
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 50.106.496
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 8.753.960
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 42.000.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 41.072.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.045.806
72 Investiții ale instituțiilor publice 193.045.806
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 455.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 190.046.220
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 190.046.220
85 01 Rambursări de credite externe 114.863.100
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 75.183.120
01 Administrație centrală 109.564.515
02 Amendare soluri acide și alcaline 50.000.000
03 Acoperire sume fixe la semințe 409.400.000
04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 281.606.260
05 Reproducție și selecție animale 199.992.598
06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 83.188.730
07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 120.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 5.996.486.193
14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a eroziunii solului 1.686.227.330
15 Silvicultură 348.874.969
17 Prevenirea și combaterea bolilor la animale și combaterea epizootiilor 517.223.937
25 Servicii publice descentralizate 1.405.161.472
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 409.470.145
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 18.469.158.742
01 CHELTUIELI CURENTE 9.246.038.083
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 172.255.512
10 Cheltuieli cu salariile 115.706.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 28.465.000
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 5.786.000
13 Deplasări, detașări, transferări 14.198.512
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.207.203
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 9.991.309
14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 8.100.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 128.632.736
21 Drepturi cu caracter social 440.000
22 Hrană 1.082.400
23 Medicamente și materiale sanitare 23.234
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 40.603.889
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 32.246.647
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.728.842
27 Reparații curente 15.277.833
28 Reparații capitale 28.000.000
29 Cărți și publicații 2.495.268
30 Alte cheltuieli 5.734.623
34 SUBVENȚII 25.150.140
35 02 Subvenții pe produse și activități 25.150.140
38 TRANSFERURI 8.919.999.695
39 Transferuri consolidabile 29.355.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 8.890.644.695
40 02 Burse 28.320.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.582.731
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.060.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 3.143.641.964
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.050.000.000
40 80 Alte transferuri 1.100.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 595.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.397.816.029
72 Investiții ale instituțiilor publice 119.973.734
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 2.277.842.295
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.825.304.630
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 6.825.304.630
85 01 Rambursări de credite externe 3.823.897.020
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 3.001.407.610
01 Administrație centrală 644.427.002
02 Aviație civilă 2.618.138.016
03 Navigație civilă 1.041.259.862
05 Drumuri și poduri 5.413.637.930
06 Transport feroviar 6.930.044.184
07 Transport în comun 1.634.381.850
08 Aeroporturi de interes local 29.355.000
09 Aviație civilă finanțată din venituri cu destinație specială 148.966.153
10 Comunicații 7.848.745
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor 1.100.000
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 7.117.713.108
01 CHELTUIELI CURENTE 6.361.644.330
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 154.001.302
10 Cheltuieli cu salariile 109.329.855
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 25.508.403
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 5.467.227
13 Deplasări, detașări, transferări 6.042.100
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 3.024.500
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 3.017.600
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 7.653.717
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 392.976.046
22 Hrană 27.500
23 Medicamente și materiale sanitare 1.100
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 127.309.340
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 40.184.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 7.994.534
27 Reparații curente 21.411.400
28 Reparații capitale 18.055.000
29 Cărți și publicații 973.332
30 Alte cheltuieli 177.019.840
34 SUBVENȚII 214.254.384
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 214.254.384
38 TRANSFERURI 5.600.412.598
40 Transferuri neconsolidabile 5.600.412.598
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 9.556.100
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 830.954.961
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 3.343.200.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 144.966.395
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 400.000
40 51 Cooperare economică internațională 4.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 31.535.142
40 62 Stimularea exporturilor 1.000.000.000
40 80 Alte transferuri 88.000.000
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și
mijlocii 144.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 3.800.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.586.988
71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare 92.574.205
72 Investiții ale instituțiilor publice 37.908.624
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 104.159
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 625.481.790
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 625.481.790
85 01 Rambursări de credite externe 522.105.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 103.376.790
01 Administrație centrală 1.188.208.008
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 351.219.636
03 Prevenire și combatere inundații și înghețuri 1.474.939
04 Meteorologie și hidrologie 757.221.525
05 Stimulare producție de export și a exportului 1.000.000.000
06 Acțiuni de cooperare economică internațională 4.000.000
07 Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 144.000.000
10 Sistemul Național Antigrindină 3.800.000
13 Promovarea și dezvoltarea turismului 179.589.000
18 Fondul Național de Preaderare 3.343.200.000
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 145.000.000
7100 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 5.528.890.868
01 CHELTUIELI CURENTE 4.707.234.139
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.029.931.405
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.092.517.706
34 SUBVENȚII 88.706.765
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 12.492.765
35 02 Subvenții pe produse și activități 76.214.000
38 TRANSFERURI 2.496.078.263
39 Transferuri consolidabile 1.666.341
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.666.341
40 Transferuri neconsolidabile 2.494.411.922
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 58.667.428
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 586.846.481
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 321.633.400
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 45.300.000
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 849.800.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 89.839.340
40 80 Alte transferuri 128.000.000
40 93 Programe comunitare 314.025.273
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 713.757.289
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 107.899.440
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 107.899.440
85 01 Rambursări de credite externe 47.685.590
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 60.213.850
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 3.035.243.925
01 CHELTUIELI CURENTE 2.882.652.127
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 553.490.813
10 Cheltuieli cu salariile 416.835.238
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 87.423.147
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 18.714.864
13 Deplasări, detașări, transferări 1.966.695
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.098.430
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 868.265
14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 28.550.869
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 890.500.286
21 Drepturi cu caracter social 5.257.093
22 Hrană 10.685.794
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 25.949.478
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 28.758.794
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 882.795
27 Reparații curente 1.996.940
28 Reparații capitale 1.982.750
29 Cărți și publicații 666.607
30 Alte cheltuieli 814.320.035
34 SUBVENȚII 12.492.765
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 12.492.765
38 TRANSFERURI 1.426.168.263
39 Transferuri consolidabile 156.341
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 156.341
40 Transferuri neconsolidabile 1.426.011.922
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 58.667.428
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 586.846.481
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 321.633.400
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 89.839.340
40 80 Alte transferuri 55.000.000
40 93 Programe comunitare 314.025.273
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 152.591.798
72 Investiții ale instituțiilor publice 152.591.798
01 Administrație centrală 111.211.556
02 Cercetare fundamentală 442.478.213
03 Cercetare aplicativă și experimentală 2.197.682.668
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 283.871.488
7201 ALTE ACȚIUNI 2.493.646.943
01 CHELTUIELI CURENTE 1.824.582.012
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 476.440.592
10 Cheltuieli cu salariile 362.315.311
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 66.667.045
12 Contribuții pentru asigurările pentru șomaj 14.268.890
13 Deplasări, detașări, transferări 8.500.000
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.955.000
13 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 3.545.000
14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 24.689.346
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 202.017.420
21 Drepturi cu caracter social 2.500.000
22 Hrană 26.690.140
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 14.825.160
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 4.487.120
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 16.035.000
27 Reparații curente 1.400.000
28 Reparații capitale 33.000
29 Cărți și publicații 40.141.000
30 Alte cheltuieli 95.906.000
34 SUBVENȚII 76.214.000
35 02 Subvenții pe produse și activități 76.214.000
38 TRANSFERURI 1.069.910.000
39 Transferuri consolidabile 1.510.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.510.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.068.400.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 45.300.000
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare
derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozițiilor legale 849.800.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 80 Alte transferuri 73.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 561.165.491
72 Investiții ale instituțiilor publice 561.165.491
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 107.899.440
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 107.899.440
85 01 Rambursări de credite externe 47.685.590
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 60.213.850
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 373.109.000
05 Sistemul național de decorații 20.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 3.768.732
07 Protecție civilă 172.804.892
08 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 849.800.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 555.829.440
13 Programe de informare și prezentare a imaginii României 215.000.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 2.500.000
19 Zboruri speciale 76.214.000
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 86.370.000
50 Alte cheltuieli 108.250.879
8500 Partea a XI-a - TRANSFERURI 1.900.000.000
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.900.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.900.000.000
38 TRANSFERURI 1.900.000.000
39 Transferuri consolidabile 1.900.000.000
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
8600 Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
8601 ÎMPRUMUTURI 102.715.360
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 50.000.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 2.233.440
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 50.000.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 2.233.440
1 1 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920
8800 Partea a XIII-a - PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 61.473.825.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 61.473.825.000
01 CHELTUIELI CURENTE 61.473.825.000
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat în condițiile legii 10.753.800.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 12.259.400.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 2.410.000.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 10.753.800.000
04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 12.259.400.000
05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 2.410.000.000
9500 Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ 1.317.985.109
9501 FONDURI DE REZERVĂ 1.317.985.109
60 REZERVE 1.317.985.109
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 699.985.109
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 500.000.000
03 Fond la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova 118.000.000
9901 DEFICIT -59.410.122.248
Referințe (46)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
pe anul 2002

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Titlu/ Ar- ticol Ali- neat Denumire indicator Program 2002
A B C
5000 TOTAL GENERAL 301.483.738.852
01 CHELTUIELI CURENTE 236.959.628.818
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 36.985.699.957
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 34.979.581.123
34 SUBVENȚII 10.933.025.439
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 90.568.512.190
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
60 REZERVE 1.317.985.109
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.323.298.264
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 25.098.096.410
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 24.738.096.410
85 01 Rambursări de credite externe 17.870.194.110
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 6.867.902.300
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 360.000.000
88 01 Rambursări de credite interne 300.000.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 60.000.000
5001 BUGET DE STAT 237.832.147.648
01 CHELTUIELI CURENTE 198.391.203.712
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.472.837.275
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 24.476.001.415
34 SUBVENȚII 10.828.604.439
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 64.120.950.474
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
60 REZERVE 1.317.985.109
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.600.132.166
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 24.738.096.410
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 24.738.096.410
85 01 Rambursări de credite externe 17.870.194.110
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 6.867.902.300
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 14.244.553.666
01 CHELTUIELI CURENTE 12.534.056.222
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.994.880.901
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.734.873.368
34 SUBVENȚII 34.170.000
38 TRANSFERURI 770.131.953
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.047.304
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 766.450.140
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 766.450.140
85 01 Rambursări de credite externe 627.918.280
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 138.531.860
01 Administrația Prezidențială 106.493.000
02 Autorități legislative 1.674.518.000
03 Autorități judecătorești 4.689.093.246
04 Alte organe ale autorităților publice 690.697.450
05 Autorități executive 7.083.751.970
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 23.231.105.604
01 CHELTUIELI CURENTE 15.562.810.100
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.420.059.327
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 6.216.826.803
38 TRANSFERURI 925.923.970
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 502.674.504
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 7.165.621.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 7.165.621.000
85 01 Rambursări de credite externe 6.136.551.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.029.070.000
01 Administrație centrală 239.989.510
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 14.936.150.963
03 Acțiuni de integrare euroatlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 7.177.392.896
04 Parteneriat pentru pace 165.741.958
05 Plăți compensatorii 711.830.277
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 24.917.392.817
01 CHELTUIELI CURENTE 22.011.411.114
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.858.552.700
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 6.985.384.901
34 SUBVENȚII 2.442.068.898
38 TRANSFERURI 725.404.615
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.113.683
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.961.868.020
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 1.961.868.020
85 01 Rambursări de credite externe 1.554.405.440
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 407.462.580
01 Administrație centrală 1.235.943.015
02 Poliție 7.075.347.379
03 Protecție și pază contra incendiilor 1.058.687.164
04 Paza și supravegherea frontierei 2.428.825.648
05 Jandarmerie 3.309.112.496
06 Siguranță națională 5.959.991.071
07 Penitenciare 2.641.201.135
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 1.208.284.909
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 12.770.709.059
01 CHELTUIELI CURENTE 10.318.917.524
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.217.922.404
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.411.476.433
34 SUBVENȚII 710.530.000
38 TRANSFERURI 5.978.988.687
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.891.746.905
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 560.044.630
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 560.044.630
85 01 Rambursări de credite externe 203.272.880
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 356.771.750
01 Administrație centrală 44.068.530
02 Învățământ preșcolar 162.258.641
03 Învățământ primar și gimnazial 1.211.661.945
04 Învățământ liceal 662.877.241
09 Învățământ superior 7.208.107.563
10 Biblioteci centrale, universitare și
pedagogice 176.274.135
14 Internate, cămine și cantine pentru
elevi și studenți 455.230.742
25 Servicii publice descentralizate 782.216.475
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 2.068.013.787
5801 SĂNĂTATE 9.807.876.580
01 CHELTUIELI CURENTE 4.250.862.560
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.091.104.224
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.377.691.240
34 SUBVENȚII 54.250.000
38 TRANSFERURI 1.727.817.096
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.194.632.390
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 4.362.381.630
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 4.362.381.630
85 01 Rambursări de credite externe 3.383.867.060
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 978.514.570
01 Administrație centrală 750.000.000
03 Spitale 1.267.346.910
05 Creșe 1.966.524
07 Centre de transfuzii sanguine 450.000.000
09 Centre de sănătate 131.230.597
25 Servicii publice descentralizate 3.245.387.994
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 3.961.944.555
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 3.795.411.629
01 CHELTUIELI CURENTE 3.628.650.231
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 197.629.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.013.159.313
34 SUBVENȚII 1.288.182.887
38 TRANSFERURI 1.129.678.531
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 156.321.398
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 10.440.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 10.440.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 10.440.000
01 Administrație centrală 144.700.767
02 Biblioteci publice naționale 84.782.856
04 Muzee 209.906.257
05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 290.190.908
15 Culte religioase 588.846.440
20 Activitatea sportivă 863.548.085
21 Activitatea de tineret 70.000.000
25 Servicii publice descentralizate 89.413.929
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 1.454.022.387
6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 27.278.483.522
01 CHELTUIELI CURENTE 27.161.951.573
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 294.362.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.844.208.636
34 SUBVENȚII 18.279.765
38 TRANSFERURI 25.005.101.172
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.840.749
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 55.691.200
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 55.691.200
85 01 Rambursări de credite externe 13.922.800
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 41.768.400
01 Administrație centrală 182.789.800
08 Centre de primire a minorilor 2.644.250
09 Ajutor social 40.000.000
14 Alocația de încredințare și plasament familial 237.800.000
15 Alocația de stat pentru copii 9.893.960.447
17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 7.348.320
18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 10.312.059
19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 957.847.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 5.378.392.412
21 Pensii militari 5.278.804.132
25 Servicii publice descentralizate 247.864.665
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 3.674.160
37 Ajutoare speciale 1.255.634.477
38 Indemnizații nevăzători salariați 9.389.520
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 251.830.910
48 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 27.500.000
50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 3.492.691.370
6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 4.637.307.375
01 CHELTUIELI CURENTE 1.609.100.000
38 TRANSFERURI 1.609.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.129.833.595
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.898.373.780
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 1.898.373.780
85 01 Rambursări de credite externe 1.427.087.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 471.286.780
08 Locuințe 2.039.833.595
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 2.597.473.780
6401 MEDIU ȘI APE 2.137.356.546
01 CHELTUIELI CURENTE 457.172.840
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 231.918.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 83.382.920
38 TRANSFERURI 141.871.920
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.550.005.526
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 130.178.180
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 130.178.180
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 130.178.180
01 Administrație centrală 80.808.750
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.395.529.336
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 647.227.910
04 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 1.020.750
05 Controlul activităților nucleare 12.769.800
6601 INDUSTRIE 7.484.466.514
01 CHELTUIELI CURENTE 5.070.440.764
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.461.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 201.647.376
34 SUBVENȚII 3.089.611.600
38 TRANSFERURI 1.669.720.788
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.335.710.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 78.315.750
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 78.315.750
85 01 Rambursări de credite externe 14.618.940
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 63.696.810
01 Administrație centrală 303.919.654
02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 130.000.000
03 Combustibili minerali solizi 1.820.708.000
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 2.900.549.534
07 Industrie prelucrătoare 535.995.129
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 1.793.294.197
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 11.617.196.149
01 CHELTUIELI CURENTE 10.779.104.123
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 700.759.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 993.223.937
34 SUBVENȚII 2.863.400.000
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 5.520.721.186
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.045.806
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 190.046.220
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 190.046.220
85 01 Rambursări de credite externe 114.863.100
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 75.183.120
01 Administrație centrală 109.564.515
02 Amendare soluri acide și alcaline 50.000.000
03 Acoperire sume fixe la semințe 409.400.000
04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 281.606.260
05 Reproducție și selecție animale 199.992.598
06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 83.188.730
07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 120.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 5.996.486.193
14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a eroziunii solului 1.686.227.330
15 Silvicultură 348.874.969
17 Prevenirea și combaterea bolilor la animale și combaterea epizootiilor 517.223.937
25 Servicii publice descentralizate 1.405.161.472
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 409.470.145
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 18.469.158.742
01 CHELTUIELI CURENTE 9.246.038.083
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 172.255.512
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 128.632.736
34 SUBVENȚII 25.150.140
38 TRANSFERURI 8.919.999.695
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.397.816.029
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.825.304.630
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 6.825.304.630
85 01 Rambursări de credite externe 3.823.897.020
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 3.001.407.610
01 Administrație centrală 644.427.002
02 Aviație civilă 2.618.138.016
03 Navigație civilă 1.041.259.862
05 Drumuri și poduri 5.413.637.930
06 Transport feroviar 6.930.044.184
07 Transport în comun 1.634.381.850
08 Aeroporturi de interes local 29.355.000
09 Aviație civilă finanțată din venituri cu destinație specială 148.966.153
10 Comunicații 7.848.745
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor 1.100.000
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 7.117.713.108
01 CHELTUIELI CURENTE 6.361.644.330
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 154.001.302
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 392.976.046
34 SUBVENȚII 214.254.384
38 TRANSFERURI 5.600.412.598
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.586.988
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 625.481.790
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 625.481.790
85 01 Rambursări de credite externe 522.105.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 103.376.790
01 Administrație centrală 1.188.208.008
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 351.219.636
03 Prevenire și combatere inundații și înghețuri 1.474.939
04 Meteorologie și hidrologie 757.221.525
05 Stimulare producție de export și a exportului 1.000.000.000
06 Acțiuni de cooperare economică internațională 4.000.000
07 Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 144.000.000
10 Sistemul național antigrindină 3.800.000
13 Promovarea și dezvoltarea turismului 179.589.000
18 Fondul național de preaderare 3.343.200.000
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 145.000.000
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 3.035.243.925
01 CHELTUIELI CURENTE 2.882.652.127
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 553.490.813
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 890.500.286
34 SUBVENȚII 12.492.765
38 TRANSFERURI 1.426.168.263
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 152.591.798
01 Administrație centrală 111.211.556
02 Cercetare fundamentală 442.478.213
03 Cercetare aplicativă și experimentală 2.197.682.668
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 283.871.488
7201 ALTE ACȚIUNI 2.493.646.943
01 CHELTUIELI CURENTE 1.824.582.012
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 476.440.592
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 202.017.420
34 SUBVENȚII 76.214.000
38 TRANSFERURI 1.069.910.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 561.165.491
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE LA CREDITE 107.899.440
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 107.899.440
85 01 Rambursări de credite externe 47.685.590
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 60.213.850
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 373.109.000
05 Sistemul național de decorații 20.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 3.768.732
07 Protecție civilă 172.804.892
08 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 849.800.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 555.829.440
13 Programe de informare și prezentare a imaginii României 215.000.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 2.500.000
19 Zboruri speciale 76.214.000
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 86.370.000
50 Alte cheltuieli 108.250.879
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.900.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.900.000.000
38 TRANSFERURI 1.900.000.000
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
8601 ÎMPRUMUTURI 102.715.360
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 50.000.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și care sunt lipsite de mijloace de existență 2.233.440
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 61.473.825.000
01 CHELTUIELI CURENTE 61.473.825.000
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 10.753.800.000
04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 12.259.400.000
05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 2.410.000.000
9501 FONDURI DE REZERVĂ 1.317.985.109
60 REZERVE 1.317.985.109
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 699.985.109
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 500.000.000
03 Fond la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova 118.000.000
9901 DEFICIT -59.410.122.248
5050 FONDURI SPECIALE - TOTAL 11.864.904.511
01 CHELTUIELI CURENTE 6.064.904.511
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.964.904.511
38 TRANSFERURI 100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.440.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 360.000.000
88 01 Rambursări de credite interne 300.000.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 60.000.000
5011 FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC 4.300.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
38 TRANSFERURI 100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.840.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 360.000.000
88 01 Rambursări de credite interne 300.000.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 60.000.000
6611 INDUSTRIE 4.200.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.840.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 360.000.000
88 01 Rambursări de credite interne 300.000.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 60.000.000
05 Electricitate și alte forme de energie finanțate din venituri cu destinație specială 4.200.000.000
8411 TRANSFERURI CĂTRE BUGETELE LOCALE 100.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
38 TRANSFERURI 100.000.000
23 Transferuri din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic către bugetele locale 100.000.000
5012 FOND SPECIAL DRUMURI PUBLICE 7.564.904.511
01 CHELTUIELI CURENTE 5.964.904.511
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.964.904.511
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.600.000.000
6812 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 7.564.904.511
01 CHELTUIELI CURENTE 5.964.904.511
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.964.904.511
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.600.000.000
05 Drumuri și poduri 7.564.904.511
5014 CREDITE EXTERNE 29.182.754.824
01 CHELTUIELI CURENTE 12.932.498.619
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.943.576
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 187.216.591
34 SUBVENȚII 104.421.000
38 TRANSFERURI 12.620.917.452
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.250.256.205
5114 AUTORITĂȚI PUBLICE 600.420.751
01 CHELTUIELI CURENTE 175.618.719
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 278.456
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 31.778.791
38 TRANSFERURI 143.561.472
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 424.802.032
05 Autorități executive 600.420.751
5414 APĂRARE NAȚIONALĂ 4.255.223.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.255.223.972
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 4.255.223.972
5514 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 2.350.979.703
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.350.979.703
02 Poliție 1.740.350.000
06 Siguranță națională 610.629.703
5714 ÎNVĂȚĂMÂNT 1.819.013.820
01 CHELTUIELI CURENTE 571.530.940
38 TRANSFERURI 571.530.940
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.247.482.880
02 Învățământ preșcolar 62.374.145
03 Învățământ primar și gimnazial 873.238.015
04 Învățământ liceal 311.870.720
09 Învățământ superior 571.530.940
5814 SĂNĂTATE 3.485.110.047
01 CHELTUIELI CURENTE 59.171.900
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.403.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 41.768.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.425.938.147
03 Spitale 3.425.938.147
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 59.171.900
5914 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND 73.090.000
ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET
01 CHELTUIELI CURENTE 73.090.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 73.090.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 73.090.000
6014 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 172.612.682
01 CHELTUIELI CURENTE 153.226.923
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 400.977
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 13.276.546
38 TRANSFERURI 139.549.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.385.759
01 Administrație centrală 6.640.000
25 Servicii publice descentralizate 26.423.282
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 139.549.400
6314 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 2.540.911.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.496.701.000
38 TRANSFERURI 1.496.701.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.044.210.000
08 Locuințe 1.044.210.000
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 1.496.701.000
6414 MEDIU ȘI APE 1.044.210.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.044.210.000
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.044.210.000
6614 INDUSTRIE 396.799.800
01 CHELTUIELI CURENTE 396.799.800
38 TRANSFERURI 396.799.800
01 Administrație centrală 396.799.800
6714 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 184.129.030
01 CHELTUIELI CURENTE 44.901.030
38 TRANSFERURI 44.901.030
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 139.228.000
15 Silvicultură 139.228.000
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 44.901.030
6814 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 11.615.245.270
01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.444.460
38 TRANSFERURI 9.408.444.460
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.206.800.810
01 Administrație centrală 1.322.666.000
02 Aviație civilă 133.310.810
03 Navigație civilă 1.029.280.000
05 Drumuri și poduri 5.737.350.170
06 Transport feroviar 2.348.428.290
07 Transport în comun 1.044.210.000
6914 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 349.810.350
01 CHELTUIELI CURENTE 349.810.350
34 SUBVENȚII 104.421.000
38 TRANSFERURI 245.389.350
01 Administrație centrală 106.161.350
04 Meteorologie și hidrologie 243.649.000
7214 ALTE ACȚIUNI 295.198.399
01 CHELTUIELI CURENTE 203.203.497
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.860.643
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 27.302.854
38 TRANSFERURI 174.040.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.994.902
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 97.459.601
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 23.698.798
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 174.040.000
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE 8.730.288.312
01 CHELTUIELI CURENTE 6.353.253.317
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.473.715.388
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.873.087.929
38 TRANSFERURI 1.006.450.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.377.034.995
5103 AUTORITĂȚI PUBLICE 461.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 378.500.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 153.750.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 224.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.300.000
03 Autorități judecătorești 90.000.000
04 Alte organe ale autorităților publice 3.000.000
05 Autorități executive 368.800.000
5403 APĂRARE NAȚIONALĂ 883.539.001
01 CHELTUIELI CURENTE 499.634.001
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 130.041.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 369.593.001
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 383.905.000
02 Apărare națională și operațiuni de
menținere a păcii 883.539.001
5503 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 894.331.805
01 CHELTUIELI CURENTE 806.731.805
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 134.810.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 671.921.805
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 87.600.000
02 Poliție 303.775.000
04 Paza și supravegherea frontierei 21.000.000
05 Jandarmerie 275.500.000
06 Siguranța națională 13.556.805
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 280.500.000
5703 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.148.678.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.735.428.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 925.145.960
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.809.832.040
38 TRANSFERURI 450.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.413.250.000
04 Învățământ liceal 235.000
06 Învățământ postliceal 1.955.700
09 Învățământ superior 2.166.180.000
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 274.660.600
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 1.705.646.700
5803 SĂNĂTATE 103.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 97.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 95.700.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000.000
01 Administrație centrală 15.000.000
03 Spitale 88.000.000
5903 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 384.614.750
01 CHELTUIELI CURENTE 253.307.755
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 32.144.230
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 221.163.525
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 131.306.995
20 Activitatea sportivă 200.000.000
25 Servicii publice descentralizate 5.000.000
50 Alte instituții și acțiuni privind
cultura, religia și activitatea sportivă
și de tineret 179.614.750
6003 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII,
AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 423.720
01 CHELTUIELI CURENTE 313.720
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 266.398
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 47.322
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000
50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 423.720
6303 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 50.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000
08 Locuințe 50.000.000
6403 MEDIU ȘI APE 120.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 57.500.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.450.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 39.050.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.500.000
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 103.000.000
05 Controlul activităților nucleare 17.000.000
6603 INDUSTRIE 18.500.000
01 CHELTUIELI CURENTE 15.500.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.500.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 6.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.000.000
01 Administrație centrală 18.500.000
6703 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 1.019.070.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.016.070.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 830.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.240.000
38 TRANSFERURI 1.006.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 1.006.000.000
15 Silvicultură 13.070.000
6903 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 205.831.000
01 CHELTUIELI CURENTE 144.943.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 39.727.800
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 105.215.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.888.000
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 42.307.200
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 163.523.800
7103 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 25.500.000
01 CHELTUIELI CURENTE 19.125.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.950.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 14.175.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.375.000
01 Administrație centrală 150.000
02 Cercetare fundamentală 18.850.000
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 6.500.000
7203 ALTE ACȚIUNI 415.000.036
01 CHELTUIELI CURENTE 329.200.036
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 22.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 306.400.036
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85.800.000
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 390.000.036
50 Alte cheltuieli 25.000.000
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 13.873.643.557
01 CHELTUIELI CURENTE 13.217.768.659
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.203.718
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 478.370.677
38 TRANSFERURI 12.720.194.264
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 655.874.898
5130 AUTORITĂȚI PUBLICE 297.296.731
01 CHELTUIELI CURENTE 188.407.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.203.718
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.550.060
38 TRANSFERURI 26.653.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 108.889.153
04 Alte organe ale autorităților publice 15.821.000
05 Autorități executive 281.475.731
5530 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 361.780.845
01 CHELTUIELI CURENTE 4.542.300
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.542.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 357.238.545
07 Penitenciare 60.172.125
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 301.608.720
5730 ÎNVĂȚĂMÂNT 239.103.729
01 CHELTUIELI CURENTE 239.103.729
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 18.514.500
38 TRANSFERURI 220.589.229
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 239.103.729
5930 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 58.698.360
01 CHELTUIELI CURENTE 53.722.360
38 TRANSFERURI 53.722.360
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.976.000
21 Activitatea de tineret 30.397.360
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 28.301.000
6030 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII,
AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 735.629.317
01 CHELTUIELI CURENTE 735.629.317
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 118.479.317
38 TRANSFERURI 617.150.000
01 Administrație centrală 12.329.317
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 723.300.000
6430 MEDIU ȘI APE 338.112.700
01 CHELTUIELI CURENTE 232.087.000
38 TRANSFERURI 232.087.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 106.025.700
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 106.025.700
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 232.087.000
6630 INDUSTRIE 53.975.824
01 CHELTUIELI CURENTE 53.975.824
38 TRANSFERURI 53.975.824
01 Administrație centrală 53.975.824
6730 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 5.284.472.298
01 CHELTUIELI CURENTE 5.284.472.298
38 TRANSFERURI 5.284.472.298
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 5.284.472.298
6830 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 3.603.671.183
01 CHELTUIELI CURENTE 3.603.671.183
38 TRANSFERURI 3.603.671.183
05 Drumuri și poduri 1.298.141.145
06 Transport feroviar 2.305.530.038
6930 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 2.422.560.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.422.560.000
38 TRANSFERURI 2.422.560.000
01 Administrație centrală 2.422.560.000
7130 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 205.312.570
01 CHELTUIELI CURENTE 205.312.570
38 TRANSFERURI 205.312.570
03 Cercetare aplicativă și experimentală 205.312.570
7230 ALTE ACȚIUNI 273.030.000
01 CHELTUIELI CURENTE 194.284.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 194.284.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 78.745.500
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 273.030.000

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 va fi publicată ulterior.

ANEXA Nr. 4

LISTA
cuprinzând impozitele, taxele și celelalte venituri pe anul 2002
Denumirea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri Acte normative care reglementează impozitele, taxele și alte venituri
I. PENTRU BUGETUL DE STAT
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE:
A1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1997, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr. 88/1997, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată și modificată prin Legea nr. 20/1999, republicată în 1999, cu modificările și completările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 240/2000; Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5x700 MW", aprobată și modificată prin Legea nr. 335/2001; Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, modificată și completată prin Legea nr. 156/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată și modificată prin Legea nr. 415/2001; Legea nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie; Legea nr. 361/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație; Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
2. Impozitul pe venit Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit; Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști; Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5x700 MW", aprobată și modificată prin Legea nr. 335/2001; Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
3. Alte impozite directe:
a) impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Ordonanța Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000; convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
b) impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată în 1991, completată prin Legea nr. 177/1998 și prin Ordonanța Guvernului nr. 126/1998, aprobată prin Legea nr. 243/1998; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994, cu modificările ulterioare;
c) impozitul pe dividende de la societățile comerciale Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2001; Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit;
d) alte încasări din impozite directe alte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetului de stat.
4. Contribuții:
a) contribuția pentru pensia suplimentară Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat;
b) contribuția agenților economici pentru persoanele cu handicap Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001.
A2. Impozite indirecte
1. Taxa pe valoarea adăugată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România - pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată și modificată prin Legea nr. 90/1998, republicată în 2000; Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, cu modificările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 23/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată prin Legea nr. 20/1999, republicată în 1999, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid de către persoanele juridice, aprobată prin Legea nr. 119/2000; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naționale, aprobată prin Legea nr. 134/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată și modificată prin Legea nr. 415/2001; Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale; Legea nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie; Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată.
2. Accize Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră.
3. Taxe vamale:
a) taxe vamale de la persoane juridice Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine, republicată în 1993, cu modificările ulterioare - pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată și modificată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările ulterioare; Legea minelor nr. 61/1998; Legea petrolului nr. 134/1995; Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată și modificată prin Legea nr. 90/1998, cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România - pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată prin Legea nr. 20/1999, republicată în 1999, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată și modificată prin Legea nr. 640/2001; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 249/2001; Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5x700 MW", aprobată și modificată prin Legea nr. 335/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care se importă prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, aprobată și modificată prin Legea nr. 353/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată și modificată prin Legea nr. 415/2001; Ordonanța Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantități de gaze naturale provenite din import, aprobată prin Legea nr. 530/2001; Legea nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor vamale;
b) taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000.
4. Alte impozite indirecte:
a) taxe pentru jocuri de noroc Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1999, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 36/2000;
b) majorări și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice și de divertisment, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 123/2000; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului Olimpic";
c) taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările ulterioare; Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare; Legea serviciilor poștale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată în 1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică și termică, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2000; Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741(18) din 4 noiembrie 1993; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și DCS 1800 și stabilirea taxelor de licență, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1997, aprobate și modificate prin Legea nr. 163/1997, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1999; Ordonanța Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea nr. 102/1994, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 19/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 231/1998; Ordonanța Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării, aprobată și modificată prin Legea nr. 123/1995, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 33/1999, aprobată și modificată prin Legea nr. 183/2001; Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată în 2000,; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată și modificată prin Legea nr. 640/2001; Ordonanța Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței NMT și stabilirea taxei aferente; Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 39/2001; Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie; Ordonanța Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea; Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne; Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată și modificată prin Legea nr. 655/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor și tarifelor de licență și autorizațiilor de funcționare;
d) taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor nr. 61/1998;
e) taxe judiciare de timbru Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare; Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere; alte legi specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului de stat;
f) taxe de timbru pentru activitatea notarială Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată și modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările ulterioare;
g) taxe extrajudiciare de timbru Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
h) amenzi judiciare Ordonanța Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată prin Legea nr. 169/2001; Codul de procedură penală; Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
i) venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Ordonanța Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată prin Legea nr. 169/2001; Legea nr. 126/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați;
j) taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
k) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată prin Legea nr. 366/2001, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
l) taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată prin Legea nr. 366/2001, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
m) contribuția agenților economici din turism Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1998, aprobată prin Legea nr. 23/2000, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
n) impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, aprobată și modificată prin Legea nr. 399/2001;
o) taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare;
p) venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale Legea nr. 8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, aprobată și modificată prin Legea nr. 399/2001;
q) venituri cu destinație specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile Ordonanța Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile, aprobată și modificată prin Legea nr. 212/2001, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
r) impozit pe veniturile microîntreprinderilor Ordonanța Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor;
s) alte încasări din impozite indirecte Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de stat.
B. VENITURI NEFISCALE
1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
2. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) taxe de metrologie Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare;
b) taxe pentru prestațiile efectuate și eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional, Ordonanța Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosi- rea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi aprobată prin Legea nr. 123/1994, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 67/1998, aprobată prin Legea nr. 44/2001; Ordonanța Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional, cu modificările ulterioare;
c) taxe consulare Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată și modificată prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 265/2000 privind desființarea unilaterală a regimului de vize pentru cetățenii aparținând statelor membre ale Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 227/2001;
d) taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în 1994, cu modificările ulterioare;
e) taxe și alte venituri din protecția mediului Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată în 2000, modificată prin Legea nr. 453/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților;
f) vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu modificările ulterioare;
g) vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu modificările ulterioare;
h) alte venituri de la instituțiile publice Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată în 1998; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2000; Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 pentru organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române; alte legi specifice care prevăd reglementări în acest domeniu.
3. Diverse venituri:
a) venituri din aplicarea prescripției extinctive (pentru instituțiile publice) Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă, republicat în 1960, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată și modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările ulterioare;
b) venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor; Ordonanța Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancțiuni contravenționale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/1998; Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată și modificată prin Legea nr. 131/1996, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată în 1997, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/1998, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2000; Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1998, republicată în 1999, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/1999 și prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2001; Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 426/2001; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată în 2000; Legea nr. 2/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Ordonanța Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul; Ordonanța Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, aprobată și modificată prin Legea nr. 42/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată prin Legea nr. 465/2001; Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței; Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului; Ordonanța Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor; legile specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc amenzi;
c) Încasări din cota reținută conform Codului penal al României Codul penal al României, republicat în 1997, cu modificările ulterioare;
d) restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
e) impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările ulterioare;
f) venituri din concesiuni Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea minelor nr. 61/1998; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie; alte legi specifice referitoare la concesionarea unor bunuri ale statului;
g) penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe Ordonanța Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1998, republicată în 1999, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/1999 și prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2001;
h) Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în 1998;
i) vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
j) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată în 1991, completată prin Legea nr. 177/1998 și prin Ordonanța Guvernului nr. 126/1998; Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996; Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor; Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată și modificată prin Legea nr. 98/1999, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 94/1999, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2000 și prin Ordonanța Guvernului nr. 113/2000; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, aprobată și modificată prin Legea nr. 132/1995, republicată în 1997, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/1998, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 100/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată și modificată prin Legea nr. 87/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată și modificată prin Legea nr. 403/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată prin Legea nr. 465/2001; legile specifice desfășurării activității în care se prevede confiscarea de bunuri și sume;
k) venituri realizate din încasarea debitelor evidențiate în bilanțurile de lichidare a patrimoniului fostelor C.A.P. Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție;
l) venituri din dividende Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
m) sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii și asigurări sociale militare Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat;
n) încasări din alte surse Codul de procedură penală, republicat în 1997; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă (valabil pentru instituțiile publice); Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare; Hotărârea Guvernului nr. 618/1997 privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ; Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999; Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată în 1997; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului; alte legi specifice prin care se stabilesc încasări de sume la bugetul de stat.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995; Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
b) venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naționale și de mobilizare Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în 1997, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/1999; Ordonanța Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei, aprobată și modificată prin Legea nr. 208/1998;
c) venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.
VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
1. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate:
a) pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și interguvernamentale Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2001 și aprobată prin Legea nr. 368/2001; Ordonanța Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, aprobată prin Legea nr. 7/1997;
b) persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 323/2001;
c) pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1998;
d) din fondul de redresare financiară Ordonanța Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare și de îmbunătățire a decontărilor în economie, aprobată și modificată prin Legea nr. 119/1995, cu modificările ulterioare (în cadrul termenului de prescripție);
e) pentru proiecte de investiții în turism Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999; Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
f) Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată și modificată prin Legea nr. 366/2001 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
g) Încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit Ordonanța Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite;
h) Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe.
II. PENTRU BUGETELE LOCALE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.
2. Impozite și taxe de la populație:
a) impozitul pe clădiri de la persoane fizice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura;
b) taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Legea apiculturii nr. 89/1998;
c) impozitul pe terenuri de la persoane fizice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura;
d) alte impozite și taxe de la populație Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 218/1998; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; alte legi prin care se stabilesc impozite și taxe de la populație.
3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură; Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, cu modificările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.
4. Impozitul pe clădiri și terenuri de la persoane juridice:
a) impozit pe clădiri de la persoane juridice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, cu modificările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura;
b) impozit pe terenuri de la persoane juridice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura.
5. Alte impozite directe:
a) taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;
b) impozitul pe terenul agricol Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2001 și prin Legea nr. 196/2001;
c) alte încasări din impozite directe Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996.
A2. Impozite indirecte
1. Impozitul pe spectacole Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.
2. Alte impozite indirecte:
a) taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în 1997, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001;
b) taxe extrajudiciare de timbru Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
c) alte încasări din impozite indirecte Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 218/1998; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetelor locale.
B. VENITURI NEFISCALE
1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
2. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) alte venituri privind circulația pe drumurile publice Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
b) venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, aprobată și modificată prin Legea nr. 206/2001;
c) veniturile punctelor de însămânțări artificiale Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, cu modificările ulterioare;
d) veniturile circumscripțiilor sanitar-veterinare Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, cu modificările ulterioare;
e) contribuția lunară a părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată și modificată prin Legea nr. 374/2001;
f) vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
g) contribuții datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
h) alte venituri de la instituțiile publice Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea administrației publice locale nr. 215/2001.
3. Diverse venituri:
a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri (pentru instituții publice) Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Codul penal al României, republicat în 1997; Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; Codul muncii;
b) venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată în 1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată prin Legea nr. 64/1999; Ordonanța Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată prin Legea nr. 73/1998, republicată în 1999, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/1999 și prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2001; Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001; Legea nr. 148/2000 privind publicitatea; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României; legile specifice desfășurării activității prin care se stabilesc amenzi;
c) restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
d) impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;
e) venituri din concesiuni și închirieri Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 218/1998; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în 1997, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001; Legea administrației publice locale nr. 215/2001; Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Ordonanța Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; legi specifice care reglementează activități de concesionări și închirieri;
f) penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe Ordonanța Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată prin Legea nr. 73/1998, republicată în 1999, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/1999 și prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2001;
g) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată prin Legea nr. 465/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României;
h) venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție;
i) Încasări din alte surse Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998; Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995; Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
b) venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în 1998;
c) venituri din privatizare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999.
III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
1. Venituri cu destinație specială:
a) taxe speciale Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
b) venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
c) venituri din Fondul special al drumurilor publice Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare;
d) venituri din fondul de intervenție Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
e) venituri din fondul pentru locuințe Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 76/2001; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare;
f) venituri din amortizarea mijloacelor fixe Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
g) donații și sponsorizări Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
h) sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participării la finanțarea unor acțiuni de interes public Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
i) venituri din finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
j) venituri pentru finanțarea acțiunilor privind riscul seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/1999, aprobată prin Legea nr. 12/2000, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001;
k) venituri din închirierea, vânzarea și concesionarea unor bunuri aflate în administrarea spitalelor publice Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, cu modificările ulterioare.
IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT
1. Cote defalcate din impozitul pe venit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.
III. FONDUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. Impozite directe
1. Contribuții la Fondul de asigurări sociale de sănătate:
a) contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2000;
b) contribuția persoanelor asigurate Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2000;
c) contribuții facultative la asigurările sociale de sănătate Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2000.
B. VENITURI NEFISCALE
1. Diverse venituri:
a) Încasări din alte surse Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2000.
IV. FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte
1. Alte impozite indirecte:
a) taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice Ordonanța Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, modificată și completată prin Legea nr. 18/1997, prin Ordonanța Guvernului nr. 26/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 165/1999, aprobată prin Legea nr. 97/2001; Ordonanța Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea creanțelor și angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 68/1996.
V. FONDUL SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte:
a) cota asupra prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburanții auto, livrați la intern de producători și a valorii în vamă pentru carburanți auto importați Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice republicată în 1998, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 72/1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 110/1999, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2000 și prin Legea nr. 264/2001.
VI. FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURAȚILOR
I. VENITURI CURENTE
B. VENITURI NEFISCALE
1. Diverse venituri:
a) venituri din cota asupra volumului de prime brute Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările ulterioare

NOTĂ:

Majorările de întârziere și majorările datorate pe perioada înlesnirilor la plată conform Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările ulterioare, se fac venit în același cont bugetar al debitului care le-a generat.

ANEXA Nr. 5 Modificări (2)

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002
- mii lei -
Nr. crt. Județul Total din care, pentru :
Asigurarea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Cultură și culte din care: Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare din care:
Contribuții pentru personalul neclerical Instituții de cultură preluate de autoritățile locale Bugetul propriu al județului Bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor
TOTAL 9.277.902.600 4.374.810.000 594.638.600 480.854.600 113.784.000 4.308.454.000 1.092.363.500 3.216.090.500
1. ALBA 196.002.100 86.244.000 23.375.100 19.921.100 3.454.000 86.383.000 21.595.750 64.787.250
2. ARAD 180.369.900 92.708.000 10.468.900 10.468.900 77.193.000 19.298.250 57.894.750
3. ARGEȘ 248.307.800 130.933.000 15.552.800 14.782.800 770.000 101.822.000 25.455.500 76.366.500
4. BACĂU 295.938.500 146.031.000 12.062.500 12.062.500 137.845.000 34.461.250 103.383.750
5. BIHOR 234.003.400 120.936.000 22.641.400 22.641.400 90.426.000 22.606.500 67.819.500
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 162.540.300 72.277.000 7.556.300 7.556.300 82.707.000 20.676.750 62.030.250
7. BOTOȘANI 302.635.300 122.512.000 17.649.300 6.951.800 10.697.500 162.474.000 40.618.500 121.855.500
8. BRAȘOV 209.437.300 111.662.000 11.760.300 11.760.300 86.015.000 21.503.750 64.511.250
9. BRĂILA 174.607.300 93.066.000 5.083.300 5.083.300 76.458.000 19.114.500 57.343.500
10. BUZĂU 249.668.900 107.610.000 6.786.900 6.786.900 135.272.000 33.818.000 101.454.000
11. CARAȘ-SEVERIN 178.642.800 69.177.000 14.260.800 14.260.800 95.205.000 23.801.250 71.403.750
12. CĂLĂRAȘI 184.319.000 76.507.000 3.050.000 3.050.000 104.762.000 26.190.500 78.571.500
13. CLUJ 214.936.300 112.054.000 20.910.300 20.910.300 81.972.000 20.493.000 61.479.000
14. CONSTANȚA 219.135.100 145.090.000 7.144.100 7.144.100 66.901.000 16.725.250 50.175.750
15. COVASNA 98.929.000 44.839.000 2.995.000 2.995.000 51.095.000 12.773.750 38.321.250
16. DÂMBOVIȚA 248.943.800 108.002.000 13.756.800 10.441.400 3.315.400 127.185.000 31.796.250 95.388.750
17. DOLJ 303.673.100 152.073.000 21.474.100 10.826.100 10.648.000 130.126.000 32.531.500 97.594.500
18. GALAȚI 218.351.300 116.948.000 12.447.300 12.447.300 88.956.000 22.239.000 66.717.000
19. GIURGIU 157.400.400 61.900.000 2.500.400 2.500.400 93.000.000 23.250.000 69.750.000
20. GORJ 152.913.200 81.390.000 8.298.200 8.298.200 63.225.000 15.806.250 47.418.750
21. HARGHITA 142.625.700 56.007.000 6.484.700 6.484.700 80.134.000 20.033.500 60.100.500
22. HUNEDOARA 226.191.200 124.948.000 8.243.200 8.243.200 93.000.000 23.250.000 69.750.000
23. IALOMIȚA 137.823.700 54.726.000 4.066.700 4.066.700 79.031.000 19.757.750 59.273.250
24. IAȘI 367.048.800 171.720.000 18.519.800 18.519.800 176.809.000 44.202.250 132.606.750
25. ILFOV 86.917.000 56.821.000 5.468.000 5.468.000 24.628.000 6.157.000 18.471.000
26. MARAMUREȘ 276.470.500 125.657.000 18.849.500 18.849.500 131.964.000 32.991.000 98.973.000
27. MEHEDINȚI 137.872.900 54.731.000 7.418.900 7.418.900 75.723.000 18.930.750 56.792.250
28. MUREȘ 233.448.900 100.459.000 30.432.900 18.409.900 12.023.000 102.557.000 25.639.250 76.917.750
29. NEAMȚ 312.521.500 126.569.000 24.949.500 24.949.500 161.003.000 40.250.750 120.752.250
30. OLT 207.945.800 99.224.000 8.737.800 8.737.800 99.984.000 24.996.000 74.988.000
31. PRAHOVA 253.841.700 125.796.000 6.374.700 6.374.700 121.671.000 30.417.750 91.253.250
32. SATU MARE 179.712.300 72.063.000 10.606.300 10.606.300 97.043.000 24.260.750 72.782.250
33. SĂLAJ 122.283.900 41.393.000 12.886.900 12.886.900 68.004.000 17.001.000 51.003.000
34. SIBIU 160.463.500 73.258.000 25.818.500 14.288.300 11.530.200 61.387.000 15.346.750 46.040.250
35. SUCEAVA 397.685.000 147.745.000 35.269.000 16.404.000 18.865.000 214.671.000 53.667.750 161.003.250
36. TELEORMAN 226.871.700 86.215.000 8.325.700 8.325.700 132.331.000 33.082.750 99.248.250
37. TIMIȘ 207.422.000 86.573.000 41.818.000 18.245.000 23.573.000 79.031.000 19.757.750 59.273.250
38. TULCEA 116.248.800 57.155.000 6.896.800 6.896.800 52.197.000 13.049.250 39.147.750
39. VASLUI 319.372.600 131.187.000 8.435.600 8.435.600 179.750.000 44.937.500 134.812.500
40. VÂLCEA 175.068.800 74.689.000 13.628.800 13.628.800 86.751.000 21.687.750 65.063.250
41. VRANCEA 183.907.700 72.715.000 6.429.700 6.429.700 104.763.000 26.190.750 78.572.250
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 428.403.800 383.200.000 45.203.800 26.295.900 18.907.900
Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 147.000.000 147.000.000 52.000.000 95.000.000
Referințe (1)

*) în baza prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 253/2000 se alocă Consiliului Județean Iași suma de 52.000.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2001 se alocă Consiliului Local al Municipiului Buzău suma de 62.000.000 mii lei și Consiliului Local al Municipiului Pașcani suma de 33.000.000 mii lei.

ANEXA Nr. 6 Jurisprudență

LISTA
instituțiilor de cultură care se finanțează din bugetele locale
începând cu anul 2002

Nr. crt. Județul Denumirea instituțiilor de cultură
1. ALBA - Muzeul Național al Unirii Alba
2. ARGEȘ - Centrul de Cultură "Brătianu" Ștefănești - Argeș
3. BOTOȘANI - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotești
4. DÂMBOVIȚA - Complexul Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște
5. DOLJ - Teatrul Național Craiova
6. MUREȘ - Teatrul Național Târgu Mureș
7. SIBIU - Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu
8. SUCEAVA - Muzeul Etnografic al Bucovinei
- Muzeul Național al Bucovinei
9. TIMIȘ - Opera Română Timișoara
- Teatrul Național Timișoara
10. MUNICIPIUL BUCUREȘTI - Centrul de Cultură "Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia"
- Centrul Național de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare
- Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
- Muzeul Literaturii Române
- Muzeul Național Cotroceni
- Muzeul "George Enescu"
Modificări (1)

ANEXA Nr. 7 Modificări (2)

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei
termice livrate populației pe anul 2002

- mii lei -
Nr. crt. Județul Suma
TOTAL 2.151.000.000
1. ALBA 10.749.000
2. ARAD 38.627.000
3. ARGEȘ 65.436.000
4. BACĂU 41.992.000
5. BIHOR 63.833.000
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 18.085.000
7. BOTOȘANI 93.636.000
8. BRAȘOV 84.438.000
9. BRĂILA 33.966.000
10. BUZĂU 93.024.000
11. CARAȘ-SEVERIN 26.734.000
12. CĂLĂRAȘI 38.702.000
13. CLUJ 35.125.000
14. CONSTANȚA 113.438.000
15. COVASNA 13.223.000
16. DÂMBOVIȚA 22.445.000
17. DOLJ 52.046.000
18. GALAȚI 49.195.000
19. GIURGIU 4.916.000
20. GORJ 22.659.000
21. HARGHITA 36.572.000
22. HUNEDOARA 46.937.000
23. IALOMIȚA 9.374.000
24. IAȘI 88.470.000
25. ILFOV 5.815.000
26. MARAMUREȘ 8.506.000
27. MEHEDINȚI 18.277.000
28. MUREȘ 26.128.000
29. NEAMȚ 19.964.000
30. OLT 16.477.000
31. PRAHOVA 86.306.000
32. SATU MARE 9.188.000
33. SĂLAJ 19.441.000
34. SIBIU 15.691.000
35. SUCEAVA 52.238.000
36. TELEORMAN 39.302.000
37. TIMIȘ 93.708.000
38. TULCEA 31.387.000
39. VASLUI 23.312.000
40. VÂLCEA 36.567.000
41. VRANCEA 19.616.000
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 525.455.000

ANEXA Nr. 8

CRITERIU
de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unități
administrativ-teritoriale, pe anul 2002: CAPACITATEA FINANCIARĂ

Se calculează potrivit următoarei formule:

        (VP(j) + I(j)) : P(j)  P(u)
        ||||||||||||||||||||| X ||||
        (VP(u) + I(u)) : P(u)  P(j)
SD(u) = ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| x SD(j)
      n  !              ¬
     ___ §(VP(j) + I(j)) : P(j)  P(u)§
     \  §||||||||||||||||||||| X ||||§
     /  §(VP(u) + I(u)) : P(u)  P(j)§
     --- §              §
     u = 1 ¡              ±

în care:

SD(u) = sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate administrativ-teritorială;

SD(j) = suma defalcată din impozitul pe venit, repartizată pe total județ potrivit acestui criteriu;

VP(j) = venituri proprii la nivelul județului;

I(j) = impozitul pe venit cuvenit potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/1999 la nivelul județului;

P(j) = populația județului;

VP(u) = veniturile proprii ale unității administrativ-teritoriale;

I(u) = impozitul pe venit cuvenit unității administrativ-teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/1999;

P(u) = populația unității administrativ-teritoriale.

ANEXA Nr. 9 Modificări (1)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, a creșelor, centrelor județene și locale de consultanță agricolă, susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului și a persoanelor cu handicap, pe anul 2002
- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care , pentru:
Învățământ preuniversitar de stat Creșe Centre județene și locale de consultanță agricolă Susținerea sistemului de protecție a copilului Susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Total din care, pentru copiii cu handicap din sistemul SSPH
TOTAL 31.218.697.000 27.381.802.000 168.584.000 131.055.000 1.668.136.000 145.200.000 1.869.120.000
1. ALBA 621.272.100 530.959.800 867.000 3.699.000 34.335.700 3.985.200 51.410.600
2. ARAD 620.326.900 539.494.700 1.481.000 3.337.000 47.068.300 2.065.500 28.945.900
3. ARGEȘ 993.471.100 878.561.500 5.386.000 4.775.000 41.419.200 3.584.700 63.329.400
4. BACĂU 1.108.643.600 980.048.000 5.999.000 3.334.000 48.161.100 6.482.000 71.101.500
5. BIHOR 991.794.200 877.148.300 4.613.000 3.758.000 52.085.400 4.134.000 54.189.500
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 535.285.800 474.867.300 4.135.000 3.115.000 34.561.100 2.881.600 18.607.400
7. BOTOȘANI 682.108.000 590.328.100 1.178.000 3.016.000 36.455.500 4.111.400 51.130.400
8. BRAȘOV 802.621.300 716.709.600 2.402.000 2.155.000 44.103.100 2.613.400 37.251.600
9. BRĂILA 507.143.400 431.502.400 2.925.000 2.338.000 41.519.100 2.789.800 28.858.900
10. BUZĂU 724.629.900 630.058.200 2.295.000 3.468.000 51.964.600 2.871.500 36.844.100
11. CARAȘ-SEVERIN 500.669.400 420.932.000 1.788.000 3.532.000 24.151.400 3.030.400 50.266.000
12. CĂLĂRAȘI 388.915.400 329.649.700 1.303.000 3.300.000 24.779.800 2.517.100 29.882.900
13. CLUJ 1.026.085.100 934.839.100 8.206.000 3.264.000 48.274.400 4.227.200 31.501.600
14. CONSTANȚA 919.130.000 808.991.200 7.512.000 2.935.000 44.941.400 5.179.200 54.750.400
15. COVASNA 372.765.500 334.407.100 1.045.000 2.187.000 16.566.200 1.002.200 18.560.200
16. DÂMBOVIȚA 766.324.800 666.465.700 2.313.000 4.106.000 34.691.700 4.695.000 58.748.400*)
17. DOLJ 1.118.446.900 1.014.460.200 4.944.000 3.825.000 47.238.400 4.425.100 47.979.300
18. GALAȚI 798.939.300 724.683.200 3.249.000 2.670.000 49.484.900 3.693.000 18.852.200
19. GIURGIU 310.636.700 256.768.700 641.000 2.765.000 13.657.500 3.090.000 36.804.500
20. GORJ 607.983.000 547.337.700 3.109.000 2.479.000 24.804.200 2.948.800 30.253.100
21. HARGHITA 567.647.200 517.162.200 1.608.000 2.165.000 25.738.200 2.229.500 20.973.800
22. HUNEDOARA 681.745.400 608.451.900 3.411.000 2.091.000 40.601.000 3.210.100 27.190.500
23. IALOMIȚA 365.826.900 310.140.400 982.000 2.495.000 23.802.900 1.540.200 28.406.600
24. IAȘI 1.232.383.800 1.061.565.400 9.970.000 4.319.000 104.477.000 6.290.800 52.052.400
25. ILFOV 275.241.100 218.473.100 180.000 3.039.000 23.379.500 1.738.500 30.169.500
26. MARAMUREȘ 840.973.500 745.106.700 8.198.000 2.946.000 37.146.600 3.987.300 47.576.200
27. MEHEDINȚI 438.293.900 390.336.600 1.234.000 2.843.000 25.666.700 1.631.300 18.213.600
28. MUREȘ 905.666.500 792.231.300 2.454.000 3.695.000 42.941.600 4.565.500 64.344.600
29. NEAMȚ 906.731.200 780.037.000 6.499.000 3.616.000 40.926.400 5.190.700 75.652.800
30. OLT 664.110.800 585.071.400 2.718.000 4.041.000 37.086.400 2.607.100 35.194.000
31. PRAHOVA 1.069.882.400 933.424.800 4.117.000 3.427.000 52.566.200 3.388.200 76.347.400
32. SATU MARE 603.125.000 521.360.600 2.226.000 3.243.000 36.656.200 2.703.500 39.639.200
33. SĂLAJ 439.920.300 384.326.000 898.000 3.049.000 19.052.900 3.069.100 32.594.400
34. SIBIU 685.613.800 582.848.000 4.308.000 2.884.000 27.700.200 3.804.700 67.873.600
35. SUCEAVA 1.069.979.200 931.332.700 3.117.000 3.730.000 51.310.500 5.134.600 80.489.000
36. TELEORMAN 544.947.900 479.879.700 1.922.000 3.623.000 31.537.400 994.900 27.985.800
37. TIMIȘ 962.415.100 828.641.900 3.794.000 3.277.000 60.099.500 4.225.200 66.602.700
38. TULCEA 367.308.000 320.278.100 2.105.000 2.310.000 22.770.400 1.288.500 19.844.500
39. VASLUI 694.568.100 611.344.900 1.364.000 2.927.000 40.745.400 2.673.900 38.186.800
40. VÂLCEA 675.553.900 561.892.300 5.956.000 2.677.000 50.171.500 4.429.900 54.857.100
41. VRANCEA 559.162.000 470.497.200 2.367.000 3.217.000 35.182.700 2.644.800 47.898.100
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2.270.408.600 2.059.187.300 33.765.000 1.383.000 78.313.800 7.524.600 97.759.500

*) în baza prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, se alocă Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței suma de 3.603.000 mii lei.

ANEXA Nr. 9a) Modificări (1)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat,
pe anul 2002

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru:
Bugetul propriu al județului (învățământ special) Bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor
TOTAL 27.381.802.000 1.189.859.000 26.191.943.000
1. ALBA 530.959.800 15.382.100 515.577.700
2. ARAD 539.494.700 33.255.300 506.239.400
3. ARGEȘ 878.561.500 25.649.100 852.912.400
4. BACĂU 980.048.000 20.738.700 959.309.300
5. BIHOR 877.148.300 60.029.300 817.119.000
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 474.867.300 37.001.000 437.866.300
7. BOTOȘANI 590.328.100 20.355.300 569.972.800
8. BRAȘOV 716.709.600 32.013.900 684.695.700
9. BRĂILA 431.502.400 18.960.000 412.542.400
10. BUZĂU 630.058.200 27.982.000 602.076.200
11. CARAȘ-SEVERIN 420.932.000 27.990.500 392.941.500
12. CĂLĂRAȘI 329.649.700 1.242.100 328.407.600
13. CLUJ 934.839.100 75.449.500 859.389.600
14. CONSTANȚA 808.991.200 25.886.300 783.104.900
15. COVASNA 334.407.100 8.874.900 325.532.200
16. DÂMBOVIȚA 666.465.700 16.946.400 649.519.300
17. DOLJ 1.014.460.200 40.969.100 973.491.100
18. GALAȚI 724.683.200 29.090.000 695.593.200
19. GIURGIU 256.768.700 1.690.300 255.078.400
20. GORJ 547.337.700 9.698.200 537.639.500
21. HARGHITA 517.162.200 10.416.500 506.745.700
22. HUNEDOARA 608.451.900 20.803.500 587.648.400
23. IALOMIȚA 310.140.400 14.013.100 296.127.300
24. IAȘI 1.061.565.400 51.291.200 1.010.274.200
25. ILFOV 218.473.100 11.336.700 207.136.400
26. MARAMUREȘ 745.106.700 32.164.900 712.941.800
27. MEHEDINȚI 390.336.600 6.269.300 384.067.300
28. MUREȘ 792.231.300 19.326.800 772.904.500
29. NEAMȚ 780.037.000 36.594.100 743.442.900
30. OLT 585.071.400 16.188.100 568.883.300
31. PRAHOVA 933.424.800 29.515.700 903.909.100
32. SATU MARE 521.360.600 23.664.000 497.696.600
33. SĂLAJ 384.326.000 14.639.400 369.686.600
34. SIBIU 582.848.000 36.355.800 546.492.200
35. SUCEAVA 931.332.700 66.902.500 864.430.200
36. TELEORMAN 479.879.700 6.418.000 473.461.700
37. TIMIȘ 828.641.900 63.089.000 765.552.900
38. TULCEA 320.278.100 13.530.600 306.747.500
39. VASLUI 611.344.900 23.214.500 588.130.400
40. VÂLCEA 561.892.300 13.063.400 548.828.900
41. VRANCEA 470.497.200 13.630.800 456.866.400
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2.059.187.300 138.227.100 1.920.960.200

ANEXA Nr. 9b) Modificări (1)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din bugetele locale
ale comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2002

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru
Finanțarea cheltuielilor de personal Burse acordate elevilor Obiecte de inventar
TOTAL 26.191.943.000 25.966.455.000 191.738.000 33.750.000
1. ALBA 515.577.700 511.468.900 3.493.800 615.000
2. ARAD 506.239.400 501.718.900 3.843.900 676.600
3. ARGEȘ 852.912.400 846.242.600 5.671.500 998.300
4. BACĂU 959.309.300 951.126.000 6.958.500 1.224.800
5. BIHOR 817.119.000 810.814.000 5.361.300 943.700
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 437.866.300 434.173.800 3.139.800 552.700
7. BOTOȘANI 569.972.800 565.037.200 4.196.900 738.700
8. BRAȘOV 684.695.700 678.168.700 5.550.100 976.900
9. BRĂILA 412.542.400 408.815.100 3.169.400 557.900
10. BUZĂU 602.076.200 597.046.100 4.277.200 752.900
11. CARAȘ-SEVERIN 392.941.500 389.427.200 2.988.300 526.000
12. CĂLĂRAȘI 328.407.600 325.245.700 2.688.600 473.300
13. CLUJ 859.389.600 852.343.000 5.991.900 1.054.700
14. CONSTANȚA 783.104.900 775.628.000 6.357.800 1.119.100
15. COVASNA 325.532.200 323.030.100 2.127.600 374.500
16. DÂMBOVIȚA 649.519.300 644.032.600 4.665.500 821.200
17. DOLJ 973.491.100 966.300.000 6.114.800 1.076.300
18. GALAȚI 695.593.200 689.159.400 5.470.800 963.000
19. GIURGIU 255.078.400 252.668.500 2.049.200 360.700
20. GORJ 537.639.500 533.342.400 3.653.900 643.200
21. HARGHITA 506.745.700 502.980.000 3.202.100 563.600
22. HUNEDOARA 587.648.400 582.548.500 4.336.600 763.300
23. IALOMIȚA 296.127.300 293.214.100 2.477.200 436.000
24. IAȘI 1.010.274.200 1.001.600.100 7.375.800 1.298.300
25. ILFOV 207.136.400 204.864.700 1.931.700 340.000
26. MARAMUREȘ 712.941.800 707.086.200 4.979.200 876.400
27. MEHEDINȚI 384.067.300 380.803.800 2.775.000 488.500
28. MUREȘ 772.904.500 766.879.700 5.123.000 901.800
29. NEAMȚ 743.442.900 737.180.000 5.325.500 937.400
30. OLT 568.883.300 563.858.500 4.272.700 752.100
31. PRAHOVA 903.909.100 896.154.100 6.594.300 1.160.700
32. SATU MARE 497.696.600 493.434.600 3.624.100 637.900
33. SĂLAJ 369.686.600 366.853.600 2.409.000 424.000
34. SIBIU 546.492.200 541.771.800 4.013.900 706.500
35. SUCEAVA 864.430.200 856.665.500 6.602.500 1.162.200
36. TELEORMAN 473.461.700 469.487.600 3.379.300 594.800
37. TIMIȘ 765.552.900 758.750.100 5.784.600 1.018.200
38. TULCEA 306.747.500 303.974.000 2.358.200 415.300
39. VASLUI 588.130.400 582.961.300 4.395.400 773.700
40. VÂLCEA 548.828.900 544.473.000 3.703.900 652.000
41. VRANCEA 456.866.400 453.030.000 3.262.200 574.200
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1.920.960.200 1.902.095.600 16.041.000 2.823.600

ANEXA Nr. 10 Modificări (1)

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat și personalul
neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2002
Referințe (1)

Nr. crt. Județul Total număr de posturi din învățământul preuniversitar din care, pentru: Total număr de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult
Învățământul special finanțat din bugetul propriu al consiliului județean Învățământul preuniversitar finanțat din bugetele consiliilor locale
TOTAL 343.688 15.192 328.496 17.500
1. ALBA 6.597 200 6.397 725
2. ARAD 7.012 409 6.603 381
3. ARGEȘ 10.871 326 10.545 538
4. BACĂU 11.328 268 11.060 439
5. BIHOR 10.716 715 10.001 824
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 5.728 487 5.241 275
7. BOTOȘANI 7.596 301 7.295 253
8. BRAȘOV 9.608 444 9.164 428
9. BRĂILA 5.645 240 5.405 185
10. BUZĂU 7.672 351 7.321 247
11. CARAȘ-SEVERIN 5.535 392 5.143 519
12. CĂLĂRAȘI 4.459 24 4.435 111
13. CLUJ 11.818 952 10.866 761
14. CONSTANȚA 10.412 294 10.118 260
15. COVASNA 4.587 112 4.475 109
16. DÂMBOVIȚA 7.926 201 7.725 380
17. DOLJ 10.856 435 10.421 394
18. GALAȚI 9.071 383 8.688 453
19. GIURGIU 3.264 28 3.236 91
20. GORJ 6.345 122 6.223 302
21. HARGHITA 6.790 127 6.663 236
22. HUNEDOARA 7.603 282 7.321 300
23. IALOMIȚA 3.857 160 3.697 148
24. IAȘI 13.672 641 13.031 674
25. ILFOV 3.332 159 3.173 199
26. MARAMUREȘ 8.965 362 8.603 686
27. MEHEDINȚI 4.954 89 4.865 270
28. MUREȘ 10.427 225 10.202 670
29. NEAMȚ 8.526 465 8.061 908
30. OLT 7.493 196 7.297 318
31. PRAHOVA 11.017 428 10.589 232
32. SATU MARE 7.014 309 6.705 386
33. SĂLAJ 4.928 181 4.747 469
34. SIBIU 7.659 461 7.198 520
35. SUCEAVA 12.092 927 11.165 597
36. TELEORMAN 5.766 83 5.683 303
37. TIMIȘ 11.230 861 10.369 664
38. TULCEA 4.379 168 4.211 251
39. VASLUI 7.643 289 7.354 307
40. VÂLCEA 6.597 135 6.462 496
41. VRANCEA 5.856 164 5.692 234
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 26.842 1.796 25.046 957

ANEXA Nr. 11

CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
care se prevăd în bugetele locale pe anul 2002

Nr. crt. Denumirea veniturilor și cheltuielilor
CAPITOLUL I
Veniturile și cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale județelor
A. Venituri
(impozite, taxe și alte venituri)
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea consiliilor județene
2. Alte impozite directe:
a) Alte încasări din impozite directe
3. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene
4. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor
b) Alte venituri de la instituțiile publice