Sancțiuni | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Sancțiuni

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. Jurisprudență

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. Jurisprudență, Modele (2)

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Depunerea unei plângeri - Dragoman Simona
Depunerea unei plângeri la secția de contencios administrativ a tribunalului, potrivit Legii nr. 544/2001, nu este condiționată de parcurgerea vreunei proceduri prealabile administrative.
Prin prevederile art. 21, legea conferă persoanei lezată dreptul de a depune reclamație administrativă la conducătorul autorității sau al instituției publice respective cu privire la refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001. Depunerea plângerii la secția de contencios administrativ a tribunalului reprezintă o modalitate suplimentară, mai rapidă (se judecă în procedură de urgență), prin care persoana care se consideră vătămată poate obține o satisfacere a interesului său, constând în obținerea informațiilor de interes public dorite. Neformularea reclamației administrativă la conducătorul autorității sau al instituției publice nu reprezintă un impediment în exercitarea dreptului de acces liber la justiție.
[ Mai mult... ]

Principiul liberului acces la justiție - Dragoman Simona
Legea nr. 544/2001 instituie, pentru situații deosebite, reguli speciale de procedură, ca și modalitățile de exercitare a drepturilor procedurale. Principiul liberului acces la justiție oferă posibilitatea neîngrădită a celor interesați de a utiliza aceste proceduri, în formele și în modalitățile stabilite de lege.
Prevederile art. 22 nu încălcă dreptul la un proces echitabil și nici nu obstrucționează dreptul persoanei interesate de a se adresa instanței de contencios administrativ pentru apărarea și recunoașterea dreptului de a avea acces la orice informație de interes public, prevăzut în Constituția României și în Legea nr. 544/2001.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Remedii procesuale. Potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor legii privind liberul acces la informațiile de interes public constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară acelui vinovat. Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație administrativă la conducătorul autorității în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință apersoanei lezate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Remedii procesuale. Potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor legii privind liberul acces la informațiile de interes public constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară acelui vinovat. Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație administrativă la conducătorul autorității în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință apersoanei lezate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Remedii procesuale. Potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor legii privind liberul acces la informațiile de interes public constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară acelui vinovat. Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație administrativă la conducătorul autorității în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință apersoanei lezate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Remedii procesuale. Potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor legii privind liberul acces la informațiile de interes public constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară acelui vinovat. Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație administrativă la conducătorul autorității în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință apersoanei lezate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Din modalitatea de redactare aprevederilor Legii nr. 544/2001 nu rezultă că parcurgerea procedurii reclamației administrative este obligatorie înainte de introducerea acțiunii la instanță, prin art. 22 prevăzându-se că opersoană ce se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute în lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ atribunalului în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 7.Totuși, prin art. 36 din Normele Metodologice de aplicare aLegii nr. 544/2001 se precizează că „solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ atribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Dispoziții generale
Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Obligația autorității publice de a comunica informațiile de interes public solicitate nu se înțelege obligația acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfășurată
Accesul la informațiile de interes public (I)
Abaterea disciplinară
Opinii privind principiul legalității abaterilor disciplinare
ÎCCJ: Cum se permite accesul la informații în cazul cererilor de liber acces la informațiile de interes public?
STUDIU DE CAZ: Sunt justificate daunele morale în caz de refuz nejustificat de comunicare a informațiilor de interes public?
Solicitarea de informații de interes public transmisă în format electronic. Lipsa dovezii înregistrării cererii de către autoritatea sau instituția publică. Sarcina probei. Efecte/Request for information of public interest submitted in electronic format. Lack of proof of registration of the request by the public authority or institution. The burden of proof. Effects
Informație de interes public. Condiția justificării unui interes de către solicitantul unor astfel de informații
Accesul la informațiile de interes public (II)
Accesul la informațiile de interes public: termene legale pentru răspuns la solicitări
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Modele:
Reclamație administrativă privind liberul acces la informație (depașirea termenului)
Reclamație administrativă privind liberul acces la informație (acces refuzat)
;
se încarcă...