Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public

CAPITOLUL II Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Practică judiciară (11), Reviste (3)

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Practică judiciară (1)

Art. 4. - Puneri în aplicare (2), Practică judiciară (7)

(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu. Practică judiciară (3)

(2) Atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor de relații publice se stabilesc, pe baza dispozițiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare și funcționare a autorității sau instituției publice respective.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Referințe (11), Practică judiciară (12), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public: Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (11), Reviste (2), Doctrină (1)

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice; Practică judiciară (2)

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice; Practică judiciară (1)

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; Practică judiciară (1)

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public; Practică judiciară (3), Comentarii expert (1)

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; Practică judiciară (1)

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Practică judiciară (2)

(4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin: Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (7)

a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie; Practică judiciară (1)

b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop. Practică judiciară (7)

Art. 6. - Puneri în aplicare (2), Referințe (6), Jurisprudență (1), Practică judiciară (37), Reviste (1), Modele (1)

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public. Practică judiciară (17), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal. Practică judiciară (10), Reviste (1)

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (1)

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; Practică judiciară (1)

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public; Practică judiciară (2)

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Art. 7. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (55), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Practică judiciară (32), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor. Practică judiciară (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Art. 8. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(1) Pentru informațiile solicitate verbal funcționarii din cadrul compartimentelor de informare și relații publice au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și pot furniza pe loc informațiile solicitate. Practică judiciară (1)

(2) În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.

(3) Informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorității sau instituției publice, care va fi afișat la sediul acesteia și care se va desfășura în mod obligatoriu în timpul funcționării instituției, incluzând și o zi pe săptămână, după programul de funcționare. Puneri în aplicare (1)

(4) Activitățile de registratură privind petițiile nu se pot include în acest program și se desfășoară separat.

(5) Informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (13)

(1) În cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii. Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Practică judiciară (14)

(2) Dacă în urma informațiilor primite petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 și 8.

Art. 10. - Practică judiciară (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităților și instituțiilor publice de răspunsuri la petiții și de audiențe, desfășurată potrivit specificului competențelor acestora, dacă aceasta privește alte aprobări, autorizări, prestări de servicii și orice alte solicitări în afara informațiilor de interes public.

Art. 11. - Practică judiciară (6)

(1) Persoanele care efectuează studii și cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorității sau al instituției publice pe baza solicitării personale, în condițiile legii.

(2) Copiile de pe documentele deținute de autoritatea sau de instituția publică se realizează în condițiile art. 9. Practică judiciară (2)

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (4), Derogări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (42), Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informații: Modificări (1), Practică judiciară (9), Reviste (2)

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (3), Comentarii expert (1)

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii; Practică judiciară (2)

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (15), Reviste (2)

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (26), Reviste (5), Comentarii expert (1)

e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare; Practică judiciară (4), Reviste (2)

f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces; Practică judiciară (4), Reviste (1)

g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor. Reviste (2)

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor. Practică judiciară (3), Reviste (1)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Doctrină (2)

Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public.

Art. 14. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

(1) Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

(2) Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritățile publice decât în temeiul unei obligații legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informații potrivit art. 2.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...