Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (4)

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor de relații publice se stabilesc, pe baza dispozițiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare și funcționare a autorității sau instituției publice respective.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (11), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public: Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice; Jurisprudență

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice; Jurisprudență, Reviste (1)

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; Jurisprudență

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; Jurisprudență

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie; Jurisprudență

b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop. Jurisprudență

Art. 6. - Puneri în aplicare (2), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; Jurisprudență

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public; Jurisprudență

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Art. 7. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 8. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Pentru informațiile solicitate verbal funcționarii din cadrul compartimentelor de informare și relații publice au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și pot furniza pe loc informațiile solicitate. Jurisprudență

(2) În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.

(3) Informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorității sau instituției publice, care va fi afișat la sediul acesteia și care se va desfășura în mod obligatoriu în timpul funcționării instituției, incluzând și o zi pe săptămână, după programul de funcționare. Puneri în aplicare (1)

(4) Activitățile de registratură privind petițiile nu se pot include în acest program și se desfășoară separat.

(5) Informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii. Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Dacă în urma informațiilor primite petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 și 8.

Art. 10. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităților și instituțiilor publice de răspunsuri la petiții și de audiențe, desfășurată potrivit specificului competențelor acestora, dacă aceasta privește alte aprobări, autorizări, prestări de servicii și orice alte solicitări în afara informațiilor de interes public.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Persoanele care efectuează studii și cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorității sau al instituției publice pe baza solicitării personale, în condițiile legii.

(2) Copiile de pe documentele deținute de autoritatea sau de instituția publică se realizează în condițiile art. 9. Jurisprudență

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informații: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii; Jurisprudență

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor. Reviste (2)

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (3)

Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritățile publice decât în temeiul unei obligații legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informații potrivit art. 2.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

”Document” - definiție - Dragoman Simona
Directiva nr. 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 31 decembrie 2003 prevede o definiție generică a termenului „document” la pct. (11) astfel: „Acesta cuprinde orice reprezentare a unor acte, fapte sau informații și orice compilație a unor astfel de acte, fapte sau informații, indiferent de mediul de stocare (scrise pe hârtie sau stocate în formă electronică sau sub forma unei înregistrări audio, video sau audiovizuale), deținută de organisme din sectorul public.”
De asemenea, potrivit Directivei menționate, „document” înseamnă:
[ Mai mult... ]

Alte excepții - Dragoman Simona
În contextul legislativ privind domeniul accesului la informațiile de interes public și cel privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice este nevoie de o analiză atentă pentru a putea reliefa și alte excepții, chiar dacă nu există o normă de trimitere expresă. În acest sens, pot reprezenta excepții de la prevederile art. 7-9 din Legea nr. 544/2001 și activitățile de publicare și reutilizare a informațiilor existente în instituțiile publice, inclusiv în vederea creării unor noi produse și servicii informaționale, utilizate ulterior în scopuri comerciale sau necomerciale, reglementate de Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ]

Legitimitatea exceptării de la accesul liber al cetățenilor - Dragoman Simona
Exceptarea prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 este legitimată de prevederile constituționale ale art. 31 alin. (3) care stabilesc că „Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze [...] securitatea națională”, precum și ale art. 53, potrivit cărora exercițiul unor drepturi poate fi restrâns, printre altele, pentru apărarea securității naționale, concept care include apărarea națională, siguranța și ordinea publică.
Doar legiuitorul este cel în drept să stabilească situațiile și condițiile în care unele categorii de informații se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, în temeiul art. 31 alin. (3) din Constituție.
[ Mai mult... ]

Liberul acces la informațiile de interes public - Mădălina Moceanu
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și art. 18 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 („(1) Accesul la informațiile de interes public este gratuit. (2) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condițiile legii.”) taxa instituită de autoritatea administrativă pentru serviciile de copiere reprezintă tocmai costul acestor servicii. Aceasta rezultă din analizarea cuantumului taxei instituite (2 lei/pagină), fiind evident că sumele de plată instituite în cuprinsul hotărârii de consiliu local atacată reprezintă contravaloarea serviciilor de copiere și a materialelor necesare în vederea copierii, iar nu o taxă, care nu ar fi bazată pe un serviciu prestat.
Extras din Decizia civila nr. 230/R/17.03.2016, Curtea de Apel Brasov, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În egală măsură, este esențial de făcut distincția între petiție și cererea de acces la informații de interes public; dacă prin cererea sa, persoana ce sesizează autoritatea publică nu solicită oinformație concretă, din cele la care face referire art. 2 sau 5 din Legea nr. 544/2001, ci formulează oreclamație, propunere sau sugestie, cererea va fi soluționată conform procedurii prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor și nu în condițiile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În egală măsură, este esențial de făcut distincția între petiție și cererea de acces la informații de interes public; dacă prin cererea sa, persoana ce sesizează autoritatea publică nu solicită oinformație concretă, din cele la care face referire art. 2 sau 5 din Legea nr. 544/2001, ci formulează oreclamație, propunere sau sugestie, cererea va fi soluționată conform procedurii prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor și nu în condițiile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În egală măsură, este esențial de făcut distincția între petiție și cererea de acces la informații de interes public; dacă prin cererea sa, persoana ce sesizează autoritatea publică nu solicită oinformație concretă, din cele la care face referire art. 2 sau 5 din Legea nr. 544/2001, ci formulează oreclamație, propunere sau sugestie, cererea va fi soluționată conform procedurii prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor și nu în condițiile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În egală măsură, este esențial de făcut distincția între petiție și cererea de acces la informații de interes public; dacă prin cererea sa, persoana ce sesizează autoritatea publică nu solicită oinformație concretă, din cele la care face referire art. 2 sau 5 din Legea nr. 544/2001, ci formulează oreclamație, propunere sau sugestie, cererea va fi soluționată conform procedurii prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor și nu în condițiile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În egală măsură, este esențial de făcut distincția între petiție și cererea de acces la informații de interes public; dacă prin cererea sa, persoana ce sesizează autoritatea publică nu solicită oinformație concretă, din cele la care face referire art. 2 sau 5 din Legea nr. 544/2001, ci formulează oreclamație, propunere sau sugestie, cererea va fi soluționată conform procedurii prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor și nu în condițiile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Reviste:
Accesul la informațiile de interes public (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Studiu de caz. Obligarea autorității/instituției publice de a comunica contractul de achiziție publică solicitat prin cererea de informații publice
Acces la informații din domeniul medical și farmaceutic deținute de instituții publice
Solicitarea de informații de interes public transmisă în format electronic. Lipsa dovezii înregistrării cererii de către autoritatea sau instituția publică. Sarcina probei. Efecte/Request for information of public interest submitted in electronic format. Lack of proof of registration of the request by the public authority or institution. The burden of proof. Effects
Informație de interes public. Condiția justificării unui interes de către solicitantul unor astfel de informații
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Protecția datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată, în contextul garantării dreptului la informație și a libertății de exprimare
ÎCCJ: Cum se permite accesul la informații în cazul cererilor de liber acces la informațiile de interes public?
Concediere disciplinară pentru absențe nemotivate. Condițiile în care transmiterea unor concedii medicale prin intermediul e-mailului și al WhatsApp-ului poate produce efecte juridice/Disciplinary dismissal of the employee for unexcused absences. The conditions under which the dispatch of medical leave certificates by e-mail and WhatsApp may produce legal effects
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Modele:
Cerere privind liberul acces la informatiile de interes public
;
se încarcă...