Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 12.
- Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informații: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii; Jurisprudență

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor. Reviste (2)

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Legitimitatea exceptării de la accesul liber al cetățenilor - Dragoman Simona
Exceptarea prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 este legitimată de prevederile constituționale ale art. 31 alin. (3) care stabilesc că „Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze [...] securitatea națională”, precum și ale art. 53, potrivit cărora exercițiul unor drepturi poate fi restrâns, printre altele, pentru apărarea securității naționale, concept care include apărarea națională, siguranța și ordinea publică.
Doar legiuitorul este cel în drept să stabilească situațiile și condițiile în care unele categorii de informații se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, în temeiul art. 31 alin. (3) din Constituție.
[ Mai mult... ]

Limitarea accesului la informații cu privire la datele personale - Dragoman Simona
„Informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii” sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, legea neprecizând care sunt acele date personale.
Prin sintagma „potrivit legii”, legiuitorul face trimitere la Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    1420 M.Of. nr. 890 din 1 noiembrie 2006.Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 12, 13 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale art. 32 și 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, excepție ridicată de M.A. în dosarul nr. 3139/COM/2005 al Curții de Apel Pitești, Secția comercială și de contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Informații exceptate de la liberul acces al petenților. Potrivit dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor: [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Informații exceptate de la liberul acces al petenților. Potrivit dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 14 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 15 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 16 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 17 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 18 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 19 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 20 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 21 Sancțiuni
Art 22 Sancțiuni
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Protecția datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată, în contextul garantării dreptului la informație și a libertății de exprimare
Studiu de caz. Obligarea autorității/instituției publice de a comunica contractul de achiziție publică solicitat prin cererea de informații publice
Acces la informații din domeniul medical și farmaceutic deținute de instituții publice
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
ÎCCJ: Cum se permite accesul la informații în cazul cererilor de liber acces la informațiile de interes public?
Accesul la informațiile de interes public (II)
Informație de interes public. Condiția justificării unui interes de către solicitantul unor astfel de informații
Drepturile și libertățile cetățenești în contextul realizării securității naționale. Mandatul de securitate națională
STUDIU DE CAZ: Sunt justificate daunele morale în caz de refuz nejustificat de comunicare a informațiilor de interes public?
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...