Dreptul Muncii (C.H. BECK)

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0763-5
de Răzvan Anghel

10 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Instrumente juridice

Răzvan Anghel

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni

Ediția 2 - revizuită și adăugită -

Lucrarea are caracter științific și nu constituie o consultație juridică. Ea nu angajează în niciun mod instituțiile pentru care activează autorul și nici pe acesta în activitatea sa profesională. Opiniile exprimate au un caracter general, nu se referă la niciun litigiu anume și pot fi supuse revizuirii. Editura și autorul nu răspund pentru nicio consecință a folosirii lucrării.

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Litigiile care intră în sfera jurisdicției muncii, a se vedea Răzvan Anghel, Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, Ediția 2, Titlul III, Secțiunea 3.1., Editura C.H. Beck, București, 2018, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 8 iulie 2018.

Cuvânt-înainte

Autorul [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte la ediția 2

Autorul [ Mai mult... ]

Abrevieri

www.rolii.ro

Romanian Legal Information Institute

http://portal.just.ro

Portalul instanțelor de judecată – bază de date online aparținând Ministerului Justiției

www.scj.ro

Site-ul oficial al Înaltei Curți de Casație și Justiție

www.curia.eu

Baza de date internațională a Curții Uniunii Europene de Justiție

http://hudoc.echr.coe.int

Baza de date internațională a Curții Europene a Drepturilor Omului

Jurindex

(www.jurisprudenta.org)

Indexul jurisprudenței naționale

[ Mai mult... ]

I Domeniul de aplicare al procedurii speciale

.

Codul muncii

Art. 231

Prin conflicte de muncă se înțelege conflictele dintre salariați și angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă.

Art. 266

Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

Art. 278 alin. (2)

Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun și acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete și aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective.

Art. 1 alin. (2)

Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii.

Art. 2

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică:

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice;

g) organizațiilor sindicale și patronale.

Art. 253 alin. (2)

În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente.

Art. 245 alin. (2)

Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1)

.

Legea nr. 62/2011, republicată

Art. 1 lit. p) conflict individual de muncă – conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații care decurg din contractele individuale și colective de muncă ori din acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, precum și din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de muncă următoarele:

(i) conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu;

(ii) conflictele în legătură cu constatarea nulității contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora;

(iii) conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora.

[ Mai mult... ]

1 Obiectul jurisdicției muncii

3 Trib. Tulcea, încheierea pronunțată în data de 11 septembrie 2008 în dosarul nr. 2049/88/2008; cererile formulate de funcționarii publici au fost soluționate prin sentința civilă nr. 2016 din 11 septembrie 2008 (nepublicată); cererea privind personalul contractual a fost soluționată de Trib. Tulcea prin sentința civilă nr. 2300 din 15 octombrie 2008 (nepublicată); o soluție similară – Trib. Tulcea, încheierea din 11 septembrie 2008, dosarul nr. 1908/88/2008; textele legale fac referire la Codul de procedură civilă din 1865.
[ Mai mult... ]

2 Aspecte litigioase privind raporturile de muncă ce nu pot face obiectul unui conflict individual de muncă

2 1. Litigii privind răspunderea disciplinară a personalului cultelor religioase

[ Mai mult... ]

Jurisprudență

Fiind vorba de o necompetență generală a instanței în soluționarea cererii, Curtea a respins, pe cale de consecință și cererea de suspendare a judecății până la soluționarea cererii de revizuire a sentinței de caterisire de către Patriarh. [ Mai mult... ]

2 2. Aspecte privind evaluarea profesională

##IMAGINE##src="Image_C_2018_9786061807635-3.gif" [ Mai mult... ]

Jurisprudență

Înalta Curte, în exercitarea propriului control asupra legalității hotărârii CSM nr. […], reține că aceasta a fost adoptată cu respectarea cerințelor legale prin care i-au fost stabilite competențele asupra atribuțiilor cuvenite în organizarea și desfășurarea examenului de capacitate pentru judecători și procurori în sesiunea iulie-noiembrie 2015. [ Mai mult... ]

2 3. Problema contestării în mod individual, de către un angajat, a valabilității unui contract colectiv de muncă

##IMAGINE##src="Image_C_2018_9786061807635-3.gif" [ Mai mult... ]

Jurisprudență

Soluția legislativă actuală este aceeași – art. 142 din Legea nr. 62/2011 [ Mai mult... ]

2 4. Litigii în care se invocă discriminarea pentru a se obține aplicarea unor reguli inaplicabile cauzei și care implică un examen de constituționalitate al unor legi de către instanțele judecătorești

##IMAGINE##src="Image_C_2018_9786061807635-3.gif" [ Mai mult... ]

Jurisprudență

13 C.A. Constanța, Secția I civilă, decizia nr. 37/CM din 27 ianuarie 2015.
[ Mai mult... ]

2 5. Litigii prin care se urmărește constatarea direct de către instanță a unor condiții de muncă

A se vedea și Curtea Constituțională, Decizia nr. 680/2017 și CJUE, hotărârea din 21 martie 2018 în cauzele conexate C-133/17 și C-134/17. [ Mai mult... ]

3 Natura unor litigii în situații particulare

Pentru determinarea naturii litigiului este necesar a se analiza natura actului juridic ce a dat naștere raportului juridic care leagă părțile acestui litigiu, în conținutul căruia intră drepturile și obligațiile ce formează obiectul litigiului. [ Mai mult... ]

3 1. Litigii care intră în sfera jurisdicției muncii

##IMAGINE##src="Image_C_2018_9786061807635-3.gif" [ Mai mult... ]

Jurisprudență

44 A se vedea infra Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, decizia nr. 1282 din 3 iunie 2016.
[ Mai mult... ]

3 2. Litigii care nu intră în sfera jurisdicției muncii

##IMAGINE##src="Image_C_2018_9786061807635-3.gif" [ Mai mult... ]

Jurisprudență

;
se încarcă...