Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Instrucțiunile tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, din 17.04.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2019 până la 31 iulie 2019, fiind înlocuit prin Instrucțiuni tehnice 2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Titularii acordurilor petroliere vor calcula lunar redevența petrolieră datorată statului, prin aplicarea cotelor procentuale convenite prin acordul petrolier la producția brută de petrol realizată.

Producția brută de petrol realizată de titularii acordurilor petroliere, pe baza căreia se calculează redevența petrolieră, se măsoară conform anexei nr. 3 (Instrucțiuni tehnice privind măsurarea și evidența producției brute de petrol) la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 7 mai 1998.

Art. 2. -

Titularii acordurilor petroliere nu vor include în producția brută de petrol realizată cantitățile de gaze extrase și reinjectate în zăcământ în scopuri tehnologice, gazele arse la sondă, cu aprobarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, și gazele extrase concomitent cu țițeiul, neutilizate și nevalorificate de titularul acordului petrolier, predate statului fără plată.

Art. 3. -

Redevența petrolieră se predă trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care se datorează.

Predarea redevenței petroliere se face către unitățile specializate de transport al petrolului, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în una sau mai multe tranșe, titularii acordurilor petroliere fiind obligați să asigure predarea integrală în termenul prevăzut la alineatul precedent.

Procesele-verbale de predare-primire a redevenței petroliere vor purta mențiunea "redevență petrolieră" și vor specifica denumirea titularului acordului petrolier care predă redevența petrolieră și denumirea utilizatorului.

Procesele-verbale de predare-primire a redevenței petroliere vor fi transmise Agenției Naționale pentru Resurse Minerale de către titularii acordurilor petroliere, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de predare.

Art. 4. -

Măsurarea redevențelor petroliere predate unităților specializate de transport al petrolului se face la stațiile de predare ale titularilor acordurilor petroliere, care vor fi dotate cu echipamente și facilități corespunzătoare de măsurare și de determinare pentru corecții ale volumului petrolului.

Măsurarea și corecțiile redevențelor petroliere, precum și aparatura utilizată pentru măsurători se vor face și vor respecta aceleași condiții pentru măsurarea producției brute de petrol prevăzute în anexa nr. 3 (Instrucțiuni tehnice privind măsurarea și evidența producției brute de petrol) la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998.

Art. 5. -

Valorificarea cantităților de petrol reprezentând redevența petrolieră se va face pe baza unor contracte încheiate între titularul acordului petrolier și utilizator, cu stipularea expresă a obligațiilor de plată ale utilizatorului, în conformitate cu prevederile art. 6 și 7.

Calculul contravalorii redevențelor petroliere și al valorii producției brute de petrol, care stă la baza stabilirii taxelor pe activitatea de exploatare, datorate bugetului de stat de către titularii acordurilor petroliere, se face prin luarea în considerare a prețurilor practicate de titularii acordurilor la valorificarea cantităților proprii de petrol, în perioadele pentru care se datorează taxele de exploatare, respectiv redevențele petroliere, care să nu fie mai mici decât prețurile de referință stabilite și comunicate lunar de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. -

Utilizatorul redevenței petroliere va suporta toate cheltuielile necesare pentru transportul, depozitarea și manipularea redevenței petroliere, pe distanța de la punctul de predare al titularului acordului petrolier până la punctul său de preluare.

Transportatorul va preda redevența petrolieră către utilizator, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu menționarea titularului acordului petrolier de la care provine și a faptului că reprezintă redevență petrolieră.

Art. 7. -

Contravaloarea redevenței petroliere se va plăti de către utilizator în contul titularului acordului petrolier de la care provine, în termen de cel mult 10 zile de la preluare.

Pentru neplata în termen de către utilizator a contravalorii redevenței petroliere, titularul acordului petrolier va percepe de la acesta majorări de întârziere conform legii fiscale.

Art. 8. -

Predarea redevenței petroliere și virarea contravalorii acesteia la bugetul de stat reprezintă obligații fiscale ale titularilor acordurilor petroliere.

Pentru partea de redevență petrolieră nepredată în termenul prevăzut la art. 3 se percep daune moratorii de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, aplicabile la contravaloarea părții de redevență nepredate, precum și daune compensatorii, până la acoperirea efectivă a prejudiciului creat.

Titularii acordurilor petroliere vor vira la bugetul de stat sumele reprezentând contravaloarea redevenței petroliere până la data de 5 a celei de a doua luni a trimestrului următor celui la care se referă redevența.

Pentru nevirarea la bugetul de stat, în termenul prevăzut la alineatul precedent, a sumelor reprezentând contravaloarea redevențelor petroliere, titularii acordurilor petroliere vor suporta majorări de întârziere conform legii fiscale.

Majorările de întârziere plătite de titularul acordului petrolier, potrivit prevederilor alineatului precedent, vor fi recuperate de la utilizatorul redevenței petroliere, dacă întârzierea se datorează acestuia, în conformitate cu prevederile art. 7.

Art. 9. -

Calculul redevențelor petroliere și al contravalorii acestora se face lunar și se înregistrează în contabilitatea titularilor acordurilor petroliere. Eventualele regularizări vor fi efectuate în ultima lună a trimestrului, fără însă ca predarea integrală a redevențelor petroliere aferente trimestrului să depășească termenul prevăzut la art. 3.

Art. 10. -

Înregistrarea în contabilitatea titularilor acordurilor petroliere a obligațiilor privind redevența petrolieră, conform art. 49 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va face în funcție de organizarea internă a activității acestora, potrivit prevederilor legale. În vederea asigurării posibilității de control al datelor privind redevența petrolieră, înregistrările menționate vor fi efectuate în conturi analitic distincte.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...