Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 37/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 octombrie 2012 până la 30 iunie 2014, fiind abrogat prin Ordin 48/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și h)*) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (10) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009*) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

___________

*) Articolul 11 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, au fost abrogate prin Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 3 octombrie 2012.

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 1 noiembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) solicitanții acreditării grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi:

- titularii de licență de producere a energiei electrice în grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

- operatorii economici care dețin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care se află în perioada de probe;

- operatorii economici care dețin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile și care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, altul decât consumul propriu tehnologic;

- persoanele fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW, care utilizează sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană prevăzute în anexa nr. 1;".

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;".

3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Persoanele fizice care dețin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată sub 100 kW pot mandata un operator economic să solicite acreditarea acestor centrale în condițiile prezentului regulament, de regulă furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contract de furnizare a energiei electrice."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Cererea de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin CV, întocmită conform anexei nr. 2, se transmite la ANRE și este însoțită de documentația de acreditare care conține informații privind:

a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informațiilor necesare acreditării, conform anexei nr. 3;

b) amplasarea centralelor electrice de producere a E-SRE supuse acreditării, conform anexei nr. 4;

c) combustibilii utilizați pentru producerea energiei electrice/tipul SRE utilizate;

d) echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE și caracteristicile acestora, conform anexei nr. 5;

e) sistemul de măsurare (pentru energie electrică și, dacă este cazul, pentru combustibilii utilizați), conform anexei nr. 5;

f) producția și prognoza de E-SRE, conform anexei nr. 6;

g) avizul tehnic de racordare la rețeaua electrică, eliberat de operatorul de rețea, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE în procesul de acordare a autorizației de înființare/licenței;

h) informații privind costurile cu investițiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a E-SRE, prin completarea machetei de raportare prevăzute în anexa 7;

i) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind faptul că deținătorul grupului/centralei electrice a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat, conform anexei nr. 9;

j) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind corectitudinea informațiilor furnizate ANRE, conform anexei nr. 10;

k) dovada achitării facturii emise de ANRE, reprezentând contravaloarea contribuției bănești prevăzută la art. 321."

5. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), în funcție de tipul SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate, este obligatorie transmiterea:".

6. La articolul 6 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) documentelor privind costurile de racordare, de exemplu contracte de racordare, contracte din care să rezulte cota de participare și modul de recuperare de la OR a investițiilor în lucrări necesare pentru întărirea rețelei electrice, în cazul în care realizarea acestora este finanțată de operatorul economic care solicită acreditarea;".

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) ANRE analizează documentația transmisă de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în ANRE și, dacă este necesar, îi cere acestuia completarea documentației depuse cu informații suplimentare și/sau care lipsesc, precum și cu justificări necesare acreditării."

8. La articolul 8, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) numărul de CV cuvenit pentru fiecare 1 MWh E-SRE produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori;".

9. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) ANRE comunică decizia de acreditare prin fax sau e-mail, în formă scanată, operatorului economic acreditat și următoarelor entități:".

10. La articolul 10, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) în cazul centralelor electrice multicombustibil, al celor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru 1 MWh, precum și în cazul celor de cogenerare care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, să fie asigurată măsurarea cantității și a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizați, conform prevederilor art. 15."

11. La articolul 10, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz și/sau biolichide, să fie asigurată măsurarea cantității de SRE utilizată, conform prevederilor art. 15."

12. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

În cazul respingerii acreditării, decizia ANRE poate fi contestată în condițiile Legii nr. 123/2012."

13. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Operatorii economici care dețin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz sau biolichide sunt obligați să asigure măsurarea cantității pentru fiecare tip de SRE utilizată."

14. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Grupurile/Centralele electrice de producere a E-SRE care îndeplinesc condițiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament sunt acreditate pe perioadele stabilite la art. 3 alin. (2) din Lege.

(2) În cazul producătorilor de E-SRE care au pus în funcțiune centrale de producere a E-SRE înainte de intrarea în vigoare a Legii, respectiv 6 noiembrie 2008, duratele de aplicare de la alin. (1) se diminuează corespunzător cu perioada pentru care aceștia au beneficiat deja de CV.

(3) În cazul producătorilor de E-SRE care au pus în funcțiune centrale de producere a E-SRE între data de 6 noiembrie 2008 și data de 1 noiembrie 2011, duratele de aplicare de la alin. (1) se diminuează conform prevederilor art. 3 alin. (8) lit. b) din Lege.

(4) ANRE modifică deciziile de acreditare emise producătorilor de E-SRE menționați la alin. (3), astfel încât durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV să se prelungească cu perioada de timp corespunzătoare producerii unei cantități de energie electrică stabilite de ANRE pentru care se emite un număr de CV egal cu diferența dintre numărul de CV cuvenite și numărul de CV deja primite între data de 6 noiembrie 2008 și data de 1 noiembrie 2011.

(5) În cazul producătorilor de E-SRE care schimbă amplasamentul grupului/centralei de producere a E-SRE, duratele de aplicare de la alin. (1) se vor diminua având în vedere prevederile alin. (2) sau (3), după caz."

15. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

În cazul operatorului economic care pune în funcțiune grupuri electrice în mod etapizat, la stabilirea datei de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va lua în considerare acordarea de CV în perioada de probe, după cum urmează:

a) dacă operatorul economic transmite la ANRE documente încheiate de acesta cu OR care să confirme data începerii livrării de energie electrică în rețea pentru fiecare grup electric component al centralei, data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula în funcție de data începerii livrării de energie electrică în perioada de probe și durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV stabilită conform art. 16, pentru fiecare grup component al centralei;

b) dacă operatorul economic nu transmite la ANRE documentele menționate la lit. a), data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula de la data acreditării primului grup electric."

16. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) În cazul punerii în funcțiune etapizate a grupurilor din centralele electrice de producere a E-SRE, acreditarea preliminară se transformă în acreditare finală în condițiile art. 19 pentru capacitatea parțial pusă în funcțiune a centralelor respective."

17. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În situațiile în care legea impune obligația obținerii licenței de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE, acreditarea finală se acordă de ANRE în condițiile prezentului regulament, după obținerea de către solicitant a acestei licențe."

18. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 201 și 202, cu următorul cuprins:

"

Art. 201. -

Reducerea numărului de CV prevăzută la art. 20 alin. (1) se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui CV, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime și valorii minime de tranzacționare a CV, conform anexei nr. 12.

Art. 202. -

Prin excepție de la art. 20 alin. (1), centralele electrice puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2013 și care au beneficiat sau li s-a aprobat ajutor de stat până la data autorizării schemei de sprijin de către Comisia Europeană, respectiv 13 iulie 2011, vor primi numărul de CV stabilit la art. 6 alin. (2) din Lege, fără reducere, corespunzător tipului de SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate."

19. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) să transmită ANRE o prognoză anuală a producției estimate de E-SRE pentru anul următor până la data de 10 septembrie a anului în curs, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2011;".

20. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul persoanelor fizice, cererea de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2), precum și de convenția încheiată cu operatorul de distribuție în vederea verificării măsurătorilor contorului de energie electrică în baza căruia se emit CV, dacă acesta este diferit de contorul de decontare."

21. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...