Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R1227

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 08 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 108.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 10 octombrie 2011.

întrucât:

(1) Este important să fie asigurat consumatorilor și altor participanți la piață faptul că pot avea încredere în integritatea piețelor energiei electrice și gazelor, că prețurile fixate pe piețele angro de energie reflectă interacțiunea echilibrată și competitivă dintre cerere și ofertă, și că nu se pot realiza profituri prin abuz de piață.

(2) Obiectivul sporirii integrității și transparenței piețelor angro de energie ar trebui să fie promovarea unei concurențe deschise și echitabile pe piețele angro de energie în beneficiul consumatorilor finali de energie.

(3) Recomandarea Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și a Grupului autorităților europene de reglementare în sectorul energiei electrice și al gazelor a confirmat că este posibil ca domeniul de aplicare al legislației în vigoare să nu abordeze în mod corespunzător aspectele legate de integritatea piețelor de energie electrică și gaze, propunând să se aibă în vedere un cadru legislativ adecvat specific pentru sectorul energiei, care să prevină abuzul de piață și care să țină seama de condițiile specifice ale sectorului care nu sunt cuprinse în alte directive și regulamente.

(4) Piețele angro de energie sunt tot mai interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de piață într-un stat membru influențează adesea atât prețurile angro ale energiei electrice și gazelor naturale, fără a ține seama de frontierele naționale, cât și prețurile cu amănuntul suportate de consumatori și de microîntreprinderi. Prin urmare, preocuparea de a garanta integritatea piețelor nu poate fi o chestiune de resortul exclusiv al statelor membre. Prin urmare, o monitorizare transfrontalieră riguroasă a pieței este esențială pentru realizarea unei piețe interne a energiei care să fie pe deplin funcțională, interconectată și integrată.

(5) Piețele angro de energie includ atât piețele de mărfuri, cât și piețele instrumentelor derivate, care au o importanță vitală pentru piața energiei și piața financiară, iar formarea prețurilor în cele două sectoare este corelată. Piețele respective includ, printre altele, piețele reglementate, sistemele multilaterale de tranzacționare și tranzacțiile extrabursiere (OTC) și contractele bilaterale, directe sau prin intermediul brokerilor.

(6) Până în prezent, practicile de monitorizare a pieței energiei au fost specifice fiecărui stat membru și fiecărui sector. În funcție de cadrul general al pieței și de situația din domeniul reglementării, acest lucru poate avea ca rezultat tranzacții care intră în mai multe jurisdicții și monitorizarea de către autorități diferite, eventual aflate în state membre diferite. Acestea pot genera o lipsă de claritate în ceea ce privește părțile responsabile și chiar și situații în care nu se face nicio monitorizare.

(7) În prezent, comportamentele care subminează integritatea pieței energiei nu sunt interzise în mod expres pe unele dintre cele mai importante piețe ale energiei. În vederea protejării consumatorilor finali și pentru a garanta cetățenilor europeni prețuri accesibile la energie, este esențial să se interzică astfel de comportamente.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...