Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială din 21.11.2001

Modificări (3), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) În sensul prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot primi subvenții de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale asociațiile și fundațiile care îndeplinesc următoarele condiții: Modificări (1)

a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite potrivit legii; Modificări (1)

b) acordă de cel puțin 12 luni servicii de asistență socială într-un cadru organizat, denumit în continuare unitate de asistență socială;

c) serviciile de asistență socială sunt acordate persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru a se integra social, denumite în continuare persoane asistate.

(2) Serviciile de asistență socială acordate de asociațiile și fundațiile prevăzute la alin. (1) sunt subvenționate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) exercită activitate în interesul persoanelor asistate și cu respectarea demnității acestora, prin personal calificat; Modificări (1)

b) activitatea de asistență socială se desfășoară într-un spațiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate; Modificări (1)

c) există un proiect de sprijin și integrare socială; Modificări (1)

d) sunt utilizate și alte resurse. Modificări (1)

(3) Condiția prevăzută la alin. (2) lit. c) este îndeplinită dacă pentru acordarea serviciilor de asistență socială sunt planificate activități concrete, etapizate, care presupun participarea persoanei asistate și care au ca finalitate, în principal, recâștigarea capacității persoanei asistate de a se integra social. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot primi subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după cum urmează: Modificări (1)

a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cele a căror activitate de asistență socială se adresează unor persoane din mai multe județe ale țării;

b) de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate de consiliile locale, prin bugetele consiliilor locale, cele a căror activitate de asistență socială se adresează persoanelor dintr-un singur județ, respectiv din municipiul București.

(2) Subvențiile prevăzute la alin. (1) se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociație sau fundație pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială și vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

CAPITOLUL II Procedura de solicitare a subvenției

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Documentația de solicitare a subvenției pentru anul următor se înaintează în pachet închis de către asociațiile și fundațiile interesate și se înregistrează la registratura Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, a consiliului local în a cărui rază teritorială își are sediul asociația sau fundația, în luna octombrie a anului curent. Modificări (1)

(2) Data limită de depunere a documentației prevăzute la alin. (1) este ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Documentația de solicitare a subvenției va conține următoarele:

a) cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) raportul privind activitatea asociației sau fundației în domeniul asistenței sociale în ultimele 12 luni calendaristice;

c) statutul și actele adiționale, după caz; Modificări (1)

d) dovada dobândirii personalității juridice;

e) ultimul bilanț contabil înregistrat la direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, sau la administrația financiară municipală, respectiv la administrațiile financiare ale sectoarelor municipiului București;

f) dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul;

g) raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, în cazul asociațiilor și fundațiilor care au beneficiat de subvenții în anul anterior;

h) dovada privind situația juridică a sediului unității de asistență socială;

i) autorizația sanitară de funcționare a unității de asistență socială pe anul curent, precum și alte autorizații sau acreditări potrivit legislației în vigoare. Modificări (1)

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) și lit. g)-i) vor fi prezentate în copie. Modificări (1)

CAPITOLUL III Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor se realizează de către Comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, respectiv la nivelul consiliului local. Modificări (1)

(2) Componența, modul de organizare și de funcționare a comisiei, precum și grila de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, respectiv prin hotărâre a consiliului local.

Art. 6. -

Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor se realizează în baza următoarelor criterii: Modificări (1)

a) justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității;

b) ponderea serviciilor de asistență socială în raport cu celelalte activități desfășurate; Modificări (3)

c) resursele materiale și umane adecvate acordării serviciilor de asistență socială;

d) nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială; Modificări (1)

e) experiența asociației sau fundației în domeniul serviciilor de asistență socială;

f) aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistență socială, în cazul în care sunt încheiate acorduri sau contracte de parteneriat.

Art. 7. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) comisia va solicita direcțiilor județene de muncă și solidaritate socială, respectiv Direcției generale de muncă și solidaritate socială a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, sau, după caz, serviciilor publice specializate ale consiliilor locale, în a căror rază teritorială au sediul unitățile de asistență socială, un raport privind oportunitatea acordării subvenției. Modificări (2)

(2) Modelul raportului privind oportunitatea acordării subvenției este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) În baza criteriilor prevăzute la art. 6 și ținând seama de propunerea din raportul privind oportunitatea acordării subvenției comisia selecționează asociațiile și fundațiile care urmează să primească subvenții.

(2) În termen de 30 de zile de la data limită de depunere a documentației prevăzute la art. 3 alin. (2) comisia comunică asociațiilor și fundațiilor neselecționate motivele neacordării subvenției.

Art. 9. - Modificări (2)

(1) Asociațiile și fundațiile selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, respectiv prin hotărâre a consiliului local.

(2) În termen de 5 zile de la data emiterii ordinului, respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (1), comisia comunică asociațiilor și fundațiilor selecționate nivelul subvențiilor aprobate.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) comisia din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale comunică nivelul subvențiilor aprobate și direcțiilor teritoriale.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor se poate realiza și în cursul anului curent, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinație. Modificări (1)

(2) Termenul privind depunerea documentației de solicitare a subvenției se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local și se anunță într-un ziar de largă circulație. Modificări (1)

(3) La selecția prevăzută la alin. (1) pot participa asociațiile sau fundațiile care nu au încheiate pentru anul curent convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, cu consiliul local. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Acordarea subvenției

Art. 11. -

(1) Subvenția se acordă în baza convenției pentru acordarea de servicii de asistență socială, denumită în continuare convenție, încheiată între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin direcția teritorială, sau, după caz, consiliul local și asociația sau fundația selectată. Modificări (2)

(2) Modelul convenției prevăzute la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 12. -

(1) Convenția pentru anul în care se acordă subvenția se încheie în luna decembrie a anului precedent.

(2) În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subvenția nu este aprobat, se încheie o convenție provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului să se încheie convenția definitivă.

(3) Pentru încadrare în suma aprobată prin bugetul pe anul pentru care se acordă subvenția, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local vor fi aprobate nivelurile subvențiilor pentru care se încheie convențiile definitive. Modificări (1)

(4) Nivelul subvențiilor prevăzute la alin. (3) se stabilește în funcție de necesitățile și prioritățile în domeniul asistenței sociale ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, ale consiliului local pentru anul respectiv. Modificări (2)

Art. 13. -

În vederea încheierii convenției comisia transmite direcției teritoriale sau, după caz, consiliului local în a cărui rază teritorială își are sediul asociația sau fundația selectată cererea de solicitare a subvenției, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), în două exemplare.

Art. 14. -

(1) Subvenția se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, la cererea asociației sau fundației, de către direcția teritorială sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Modificări (1)

(2) Nivelul lunar al subvenției se stabilește pe baza numărului de persoane asistate, fără a depăși media lunară stabilită prin convenție.

(3) La stabilirea subvenției pentru luna curentă se va lua în calcul suma necheltuită din subvenția acordată în luna anterioară.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară, se depune până la data de 5 a lunii pentru care se solicită subvenția.

(5) Modelul raportului prevăzut la alin. (4) este prezentat în anexa nr. 4.

(6) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (4) conduce la neacordarea subvenției pentru luna respectivă.

Art. 15. -

(1) În cazul în care direcția teritorială sau, după caz, consiliul local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și pentru această perioadă, dar nu mai mult de 3 luni calendaristice. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) subvenția se acordă în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) - (3), pe baza documentelor justificative și a înregistrărilor financiar-contabile și a unui raport privind acordarea serviciilor de asistență socială în perioada respectivă.

(3) Subvenția nu se acordă în perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația sau fundația se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistență socială. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Asociația sau fundația își deschide un cont bancar special pentru subvenție, iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct. Modificări (1)

(2) Sumele primite cu titlu de subvenție, rămase neutilizate la finele anului în contul asociației sau fundației, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor. Modificări (1)

CAPITOLUL V Verificarea acordării serviciilor de asistență socială
și a utilizării subvenției

Art. 17. - Modificări (1)

Direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistență socială, precum și utilizarea subvenției s-au realizat pe baza convenției încheiate și cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2) și ale art. 2 alin. (2).

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Verificarea acordării serviciilor de asistență socială se realizează la sediul unității de asistență socială sau la domiciliul persoanelor asistate, de către direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul unitatea de asistență socială. Modificări (1)

(2) Verificarea utilizării subvenției se realizează la sediul asociației sau fundației, pe baza documentelor justificative și a înregistrărilor financiar-contabile, de către direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociația sau fundația. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) În urma efectuării verificărilor prevăzute la art. 18 direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local întocmește un raport privind acordarea serviciilor de asistență socială, respectiv un raport privind utilizarea subvenției.

(2) Raportul întocmit de direcția teritorială sau serviciul public specializat al consiliului local, prevăzut la art. 18 alin. (1), se transmite la direcția teritorială, respectiv la serviciul public specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociația sau fundația.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) În situația în care direcția teritorială sau, după caz, consiliul local constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum și a clauzelor prevăzute în convenție, acesta are obligația să procedeze, după caz, la suspendarea sau încetarea convenției.

(2) Direcția teritorială are obligația să comunice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale măsurile luate în situațiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociația sau fundația întocmește raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în anul pentru care a fost încheiată convenția. Modificări (1)

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi transmis Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, consiliului local.

Art. 22. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CERERE
de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998*)

*) Cererea și anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.

I. Date despre asociație/fundație
1. Denumirea:
Asociația/Fundația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea, strada, sector/județ), tel. . . . . . . . . . . . . . . .,
2. Dobândirea personalității juridice:
Hotărârea nr. . . . . . . . . din data de . . . . . . , pronunțată de . . . . . . . . . .
Certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor . . . . . . . .
3. Codul fiscal nr. . . . . . . , emis de . . . . . . . . din data de . . . . . . . . .
4. Nr. contului bancar . . . . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Date personale ale președintelui asociației/fundației:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea, strada, sector/județ), tel. . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Date personale ale responsabilului financiar al asociației/fundației
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea, strada, sector/județ), tel. . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Experiența asociației/fundației în domeniul serviciilor de asistență socială
1. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:
Titlul proiectului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . . . . . .
Parteneri în proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natura parteneriatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrierea pe scurt a proiectului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Venituri totale din ultimele 12 luni:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Cheltuieli cu serviciile de asistență socială din ultimele 12 luni:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Asociația/fundația desfășoară servicii de asistență socială:
- la nivel local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizați localitatea)
- la nivel de județ/județe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizați județul/județele)
III. Subvenția solicitată de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, în anul . . . . . . . . este de . . . . . . . . . . . . lei, pentru un număr mediu lunar de . . . . . . . . . persoane asistate, conform anexelor A și B la prezenta cerere, după cum urmează:
Nr. crt. Denumirea unității de asistență socială Județul în care are sediul unitatea de asistență socială Numărul mediu lunar al persoanelor asistate Subvenția solicitată (lei)
TOTAL:
Subsemnata/Subsemnatul . . . . . . . . . . . . , posesor/posesoare a/al buletinului/ cărții de identitate seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . , eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . . , împuternicit/împuternicită de consiliul director al Asociației/Fundației . . . . . . . . . . . . . . . prin Hotărârea nr. . . . . . . /. . . . . . .,
cunoscând prevederile id_link=772957;art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:
- datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității;
- asociația/fundația nu are sume neachitate la scadență către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,
mă angajez ca suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor prezentate în anexele A și B la prezenta cerere.
Persoana împuternicită, Responsabil financiar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila) (semnătura și ștampila)
Data . . . . . . . . . . . .

Modificări (2)

ANEXA A
la cerere

FIȘA TEHNICĂ
privind unitatea de asistență socială

1. Unitatea de asistență socială:
- denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- tipul de unitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sediul unității de asistență socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea, strada, nr., sector/județ), tel. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:
- descrieți problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;
- precizați, dacă este cazul, alți furnizori de servicii de asistență socială existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;
- precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială.
4. Serviciile de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rezumați în maximum 10 rânduri)
5. Date despre persoanele asistate:
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizați localitatea/localitățile)
5.2. Numărul de persoane asistate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Descrierea unității de asistență socială:
6.1. Funcționează din anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Descrierea proiectului de sprijin și integrare socială în baza căruia se acordă serviciile de asistență socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în maximum 3 pagini descrieți activitățile din proiect și planificarea acestora)
6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prezentați în copie convențiile de parteneriat)
6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:
6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fișe de evaluare etc.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială . . . . . . . . .
6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:
a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:
- suprafață locuibilă/persoană asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- condiții de petrecere a timpului liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- condiții de comunicare cu exteriorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- condiții de servire a mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- grupurile sanitare: . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . persoane asistate;
- 1 lavabou la . . . . . . . . . . . persoane asistate;
- 1 duș/cadă la . . . . . . . . . . persoane asistate;
- condițiile de preparare și servire a hranei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:
- frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână . . . . . . . . . . . . . . ;
- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia;
- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- condiții de transport al mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- operativitatea intervenției . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Resurse umane:
7.1. Numărul total de personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din care:
- de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- de execuție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- cu contract individual de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- cu convenție civilă de prestări de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- cu contract de voluntariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:
- asistenți sociali cu studii superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- asistenți sociali cu studii medii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- personal cu altă calificare (Specificați tipul calificărilor.) . . . . . . . .
7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:
- număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- responsabilități . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:
Numele . . . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . . . . , profesia . . . . . . . . . .
Funcția în asociație/fundație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angajat cu contract individual de muncă/convenție civilă de prestări de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):
- construcții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- alte mijloace fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- mijloace de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (3)

ANEXA B
la cerere

DATE
privind bugetul unității de asistență socială în anul .........

Denumirea unității de asistență socială ............., sediul ...............

Număr de persoane asistate lunar ................................., subvenția lunară/persoană asistată ................. lei

I. Bugetul

mii lei
Denumirea indicatorului TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Venituri totale, din care:
1. Venituri ale asociației/fundației1)
2. Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998 Cheltuieli totale, din care:2)-3)
1. Cheltuieli de personal4)
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5)
12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)
Modificări (1)

1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

5) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea subvenției Modificări (1)

mii lei
Denumirea indicatorului Cheltuieli totale Din subvenție de la bugetul de stat/local Din venituri proprii
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate
8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială
Modificări (1)

III. Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-12) ................................ Modificări (1)

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) .............................. Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Direcția de muncă și solidaritate socială
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consiliul Local . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul specializat . . . . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAPORT
privind oportunitatea acordării subvenției
Denumirea asociației/fundației care a solicitat subvenția . . . . . . . . . . . . .
Numărul/data de înregistrare la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale/consiliul local a cererii de solicitare a subvenției . . . . . . . . . . . . .
Unitatea de asistență socială pentru care se solicită subvenția . . . . . . . . .
Localitatea în care are sediul unitatea de asistență socială . . . . . . . . . . .
Persoane intervievate (nume, prenume, funcție) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data efectuării evaluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Necesitățile și prioritățile comunității:
- problemele sociale existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- prioritățile comunității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Descrierea unității de asistență socială:
- funcționează din anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- serviciile de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- numărul de persoane asistate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Justificarea unității de asistență socială:
- concordanța dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și serviciile de asistență socială acordate în unitatea de asistență socială;
- existența și a altor furnizori de servicii de asistență socială și tipul serviciilor acordate.
4. Acordarea serviciilor de asistență socială
4.1. Instrumente de lucru utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială . . . . . . . . . .
4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:
a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:
- suprafață locuibilă/persoană asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- condiții de petrecere a timpului liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- condiții de comunicare cu exteriorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- condiții de servire a mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- grupurile sanitare: . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . persoane asistate;
- 1 lavabou la . . . . . . . . . . . persoane asistate;
- 1 duș/cadă la . . . . . . . . . . persoane asistate;
- condițiile de preparare și servire a hranei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:
- frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână . . . . . . . . . . . . . . ;
- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- condiții de transport al mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- operativitatea intervenției . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Resurse umane
5.1. Numărul total de personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din care:
- de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- de execuție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- cu contract individual de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- cu convenție civilă de prestări de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- cu contract de voluntariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:
- asistenți sociali cu studii superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- asistenți sociali cu studii medii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- personal cu altă calificare (specificați tipul calificărilor) . . . . . . . . .
5.3. Personal de specialitate care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială, din care:
- asistenți sociali cu studii superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- asistenți sociali cu studii medii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- personal cu altă calificare (specificați tipul calificărilor) . . . . . . . . .
6. Alte probleme identificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Propunere privind oportunitatea acordării subvenției pentru unitatea de asistență socială:
a) numărul de persoane asistate lunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) subvenția ce urmează să fie acordată în anul . . . . . . . . . . . . . . . . lei.
Direcția de muncă
și solidaritate socială
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele (numele și prenumele
persoanei care a efectuat evaluarea semnătura/ștampila)
semnătura)
Consiliul Local
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data întocmirii raportului . . . . . . . . . . .

Modificări (3)

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Asociația/Fundația
Direcția de muncă și solidaritate socială
Consiliul Local . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . /. . . . . . . . Nr. . . . . . . . . /. . . . . . . .
CONVENȚIE1)
pentru acordarea de servicii de asistență socială
În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Direcția de muncă și solidaritate socială/Consiliul Local . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . , cod fiscal . . . . . . . . , cont virament . . . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția)
și
Asociația/Fundația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . , cod fiscal . . . . . . . . , cont virament2) . . . . . . . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume și prenume),
au convenit următoarele:

Modificări (2)

1) provizorie/definitivă.

2) cont bancar special pentru subvenție.

I. Obiectul convenției

1. Acordarea de către Asociația/Fundația ...................... a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișele tehnice ale unităților de asistență socială, pentru un număr mediu lunar de .............................. persoane asistate. Modificări (1)

2. Subvenționarea de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale de la bugetul de stat/ consiliul local de la bugetul local a serviciilor de asistență socială acordate de asociație/fundație, în limita sumei de ................. lei în anul ............... . Modificări (2)

II. Durata convenției

1. Durata convenției este de la 1 ianuarie până la ...................... (nu poate depăși data de 31 decembrie a anului pentru care se acordă subvenția).

2. Durata convenției provizorii este de la data de 1 ianuarie până la data încheierii convenției definitive, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat/data aprobării bugetului local. Modificări (1)

3. Durata convenției definitive este de la data încetării convenției provizorii până la data prevăzută la pct. 1. Modificări (1)

III. Obligațiile asociației/fundației sunt:

1. acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișelor tehnice ale unităților de asistență socială;

2. utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată;

3. depunerea, până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă la direcția de muncă și solidaritate socială/consiliul local; Modificări (1)

4. depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la direcția de muncă și solidaritate socială/consiliul local a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția; Modificări (1)

5. menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul de stat/local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială; Modificări (1)

6. comunicarea în termen de 30 de zile la direcția de muncă și solidaritate socială/consiliul local, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției; Modificări (1)

7. asigurarea accesului la sediul asociației/fundației/unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de direcția de muncă și solidaritate socială/consiliul local să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate; Modificări (2)

8. restituirea, în termen de 5 zile de la încetarea convenției, a sumelor primite cu titlu de subvenție și rămase necheltuite până la 31 decembrie.

IV. Obligațiile direcției de muncă și solidaritate socială/consiliului local sunt: Modificări (1)

1. acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni, a subvenției aprobate;

2. acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către asociație/fundație. Modificări (1)

V. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune-interese.

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

În situația în care direcția teritorială sau, după caz, consiliul local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv pe o perioadă care nu poate depăși 3 luni calendaristice. Modificări (1)

În cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, direcția teritorială sau, după caz, consiliul local va notifica imediat asociației/fundației această situație. Modificări (2)

În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația sau fundația se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă. Modificări (1)

VI. Suspendarea convenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la cap. III pct. 3 și 7.

Direcția de muncă și solidaritate socială/consiliul local va notifica asociației/fundației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă. Modificări (2)

VII. Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

a) prin acordul de voință al părților;

b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

d) dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral convenția.

VIII. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

IX. Litigii

În caz de litigiu părțile vor încerca soluționarea acestuia în mod amiabil.

În cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul direcției de muncă și solidaritate socială/consiliului local, în două exemplare. Modificări (1)

Direcția de muncă și solidaritate socială/ Asociația/Fundația
Consiliul Local
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (2)

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA
. . . . . . . . . . . .
RAPORT
privind acordarea serviciilor de asistență socială
și utilizarea subvenției în luna . . . . . . . . . . anul . . . . . .
În baza Convenției nr. . . . . . . . . , încheiată la data . . . . . . . . . . . . . . . între Direcția de muncă și solidaritate socială/Consiliul Local . . . . . . . . . . . și Asociația/Fundația . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . ., subvenția în sumă de . . . . . . . . . . . . . . lei, acordată în luna . . . . . . . . . . , a fost utilizată după cum urmează:
I. Raport de activitate1)
1. Descrierea pe scurt a derulării serviciilor de asistență socială până la data întocmirii raportului (beneficiarii, servicii de asistență socială acordate, resurse umane, eventualele modificări în desfășurarea activităților, colaborarea cu alți parteneri etc.; descrierea nu va depăși o pagină):
- activități planificate și realizate;
- activități planificate și nerealizate;
- activități neplanificate și realizate;
- rezultate obținute.
2. Numărul total2) de persoane beneficiare pentru care s-a cheltuit subvenția în luna raportată, din care, pe fiecare unitate de asistență socială:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Raport financiar3):
- valoarea subvenției de la bugetul de stat/bugetul local . . . . . . . . . . . . ;
- dobânzi bancare (cumulate pentru perioada respectivă) . . . . . . . . . . . . . . ;
- sold în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- sold în casă la începutul perioadei raportate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- sold la sfârșitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont . . . . ;
- sold în casă la sfârșitul perioadei de raportare . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
1) Se va completa pentru fiecare unitate/tip de unitate de asistență socială.
2) Numărul de persoane beneficiare din toate unitățile de asistență socială ale asociației/fundației.
3) Se va completa atât centralizat pentru toate unitățile de asistență socială ale asociației/fundației, cât și distinct pentru fiecare unitate de asistență socială.
Cheltuieli efectuate (mii lei):
Cheltuieli Cheltuieli totale Cheltuieli subvenționate conform Legii nr. 34/1998 Cheltuieli din contribuția asociației/ fundației
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate
8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specifice activității unității de asistență socială
TOTAL:
Justificarea cheltuielilor
(se anexează în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din subvenția acordată):
Natura/nr./data documentului justificativ Emitentul documentului justificativ Suma (lei) Bunuri/servicii achiziționate Observații
TOTAL:
Reprezentantul Responsabilul financiar
asociației/fundației, al unității de asistență socială,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele) (numele și prenumele)
Semnătura și ștampila Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...