Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România din 17.05.2001

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2001 până la 25 ianuarie 2003, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 194/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Intrarea străinilor în România

SECȚIUNEA 1 Trecerea frontierei de stat a României

Art. 1. -

(1) Străinii pot intra în România pe baza documentelor valabile, recunoscute sau acceptate de statul român, dacă în acestea este aplicată viza română valabilă, în afara cazurilor în care aceasta este desființată prin înțelegeri internaționale sau acte normative privind renunțarea unilaterală la obligativitatea acesteia.

(2) Documentele de trecere a frontierei de stat, recunoscute sau acceptate de statul român, sunt pașapoartele, titlurile de voiaj, carnetele de marinar sau alte documente similare care atestă identitatea și cetățenia deținătorului, emise de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este străinul ori de către o entitate internațională recunoscută de statul român sau, după caz, de statul în care străinul își are domiciliul, dacă acesta are statutul de apatrid.

Art. 2. -

Verificarea documentelor de trecere a frontierei de stat la intrarea pe teritoriul României se efectuează de către organele poliției de frontieră, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 3. -

(1) Organele poliției de frontieră pot lua măsura de a refuza intrarea în România străinilor care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 și 12 din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, denumită în continuare lege, precum și cetățenilor statelor aflate pe lista prevăzută la art. 11 din prezentele norme metodologice, în condițiile legii. Măsura nepermiterii intrării în România a străinului care este în posesia unei vize valabile acordate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României va fi motivată de organele poliției de frontieră și va fi comunicată imediat persoanei în cauză și Direcției relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Organele și instituțiile care dețin informații cu privire la existența unor situații de natura celor prevăzute la art. 11 lit. a), b), d) și f)-h) din lege au obligația să informeze Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Direcția generală de evidență informatizată a persoanei din cadrul Ministerului de Interne.

Art. 4. -

(1) La intrarea pe teritoriul României străinii care provin din state cunoscute cu tendință de emigrare trebuie să facă dovada că dispun de mijloace de întreținere pe timpul șederii și de mijloacele necesare în vederea părăsirii teritoriului României. Cuantumul sumelor reprezentând aceste mijloace se stabilește prin instrucțiunile comune emise potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) din lege.

(2) În cazul străinilor care vin în scop turistic cu servicii plătite și al celor care obțin viza română pe bază de invitație conform art. 14 din lege, dovada că dispun de mijloace de întreținere se face cu documentele care atestă asigurarea serviciilor pe durata sejurului și, după caz, cu invitația.

(3) Nu sunt obligați să facă dovada că dispun de mijloace de întreținere străinii care vin în România în scop oficial confirmat de autoritățile române.

Art. 5. -

Autoritățile române care constată că un străin este în imposibilitate de a dovedi că a intrat legal pe teritoriul României vor informa de îndată Direcția generală de evidență informatizată a persoanei ori formațiunea teritorială subordonată acesteia, care va efectua verificările corespunzătoare și, după caz, va lua măsuri potrivit competențelor sau va sesiza organele de cercetare penală.

Art. 6. -

Împotriva străinilor aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 și 12 din lege se poate institui interdicția de intrare în România pe perioadele prevăzute la art. 71 și 72 din prezentele norme metodologice.

SECȚIUNEA a 2-a Acordarea vizei pentru intrarea în România

A. Condiții generale

Art. 7. -

(1) Viza reprezintă autorizarea, materializată prin aplicarea unui colant într-un pașaport, titlu de călătorie sau alt document valabil pentru trecerea frontierei de stat. Viza permite străinului supus obligației de a o obține să se prezinte la un punct de control pentru trecerea frontierei de stat în vederea intrării în România. Faptul de a intra în posesia unei vize nu conferă un drept irevocabil de intrare pe teritoriul României.

(2) Viza de tranzit aeroportuar permite străinului să treacă prin zona internațională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul național, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internațional. Lista cuprinzând statele pentru ai căror cetățeni este obligatorie obținerea acestei vize este stabilită de către Ministerul Afacerilor Externe, în acord cu acțiunile comune ale Uniunii Europene cu privire la măsurile pentru tranzitul pe aeroporturi. Același regim se aplică și persoanelor care, fără a fi cetățeni ai acestor state, sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autoritățile statelor respective.

(3) Viza de tranzit permite unui străin care se deplasează dintr-un stat terț către un alt stat terț să traverseze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul sau două tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depășească 3 zile.

(4) Viza de scurtă ședere, cu una sau mai multe călătorii, permite unui străin să solicite intrarea pe teritoriul României în alte scopuri decât imigrarea, în vederea unei călătorii neîntrerupte sau a mai multor călătorii a căror durată totală să nu depășească 3 luni pe semestru, de la data primei intrări.

(5) Viza de lungă ședere este acordată pentru o ședere mai mare de 3 luni, în baza acordurilor bilaterale în materie sau în situații speciale.

(6) Viza colectivă este viza de tranzit sau cea acordată pentru o durată care nu depășește 30 de zile și poate fi aplicată într-un pașaport colectiv, eliberat unui grup de străini constituit anterior solicitării vizei, cu condiția ca membrii acestuia să intre, să rămână și să părăsească teritoriul României în grup. Viza colectivă este eliberată pentru grupuri compuse dintr-un număr de 5 până la 50 de persoane. Responsabilul grupului trebuie să dispună de un pașaport individual și, dacă este cazul, de o viză individuală.

Art. 8. -

(1) Viza română se acordă de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, astfel:

a) la cerere, străinilor titulari de documente de călătorie valabile cel puțin 6 luni peste valabilitatea vizei solicitate și recunoscute de statul român, eliberate de autoritățile țării de reședință;

b) pentru ceilalți străini aflați în țara de reședință viza se acordă numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, care va fi comunicată în cel mult 3 zile lucrătoare.

(2) Cu titlu de excepție, viza de intrare se poate acorda și de către organele poliției de frontieră în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, în condițiile stabilite prin instrucțiunile comune emise potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) din lege. Aceste vize se vor putea acorda pentru perioade care să nu depășească 10 zile în cazul vizei de intrare și 3 zile în cazul vizei de tranzit.

Art. 9. -

(1) Viza va avea aplicat unul dintre următoarele simboluri, în funcție de scopul pentru care a fost acordată, astfel:

a) Viza diplomatică (simbol D) și viza de serviciu (simbol S) permit intrarea în România pentru o ședere, de regulă, de lungă durată străinului titular al unui pașaport diplomatic sau de serviciu care urmează să îndeplinească o funcție oficială ca membru al unei reprezentanțe diplomatice sau al unui oficiu consular al țării sale în România. Vizele diplomatice și de serviciu se pot elibera și străinilor membri de familie cu care titularul locuiește împreună.

b) Viza simplă pentru misiune (simbol M) permite intrarea în România pentru o durată determinată străinului care, pentru rațiuni care țin de funcția sa politică, administrativă sau de utilitate publică, trebuie să se deplaseze în România. Acest tip de viză se eliberează străinilor care îndeplinesc funcții în cadrul guvernelor, administrației publice sau organizațiilor internaționale, care se deplasează în România în scop oficial. De asemenea, viza de tip M se poate elibera unor cetățeni străini care, prin importanța activității desfășurate de aceștia sau prin scopul șederii lor în România, prezintă interes pentru relațiile dintre statul român și statul de apartenență. Același tip de viză se poate elibera membrilor de familie ai titularului când călătoresc împreună cu acesta.

c) Viza simplă pentru afaceri (simbol A) permite intrarea în România pentru o durată determinată străinului care dorește să călătorească în scopuri economice și/sau comerciale, pentru contracte sau tratative, pentru învățarea sau verificarea folosirii și funcționării bunurilor achiziționate ori vândute în cadrul contractelor comerciale și de cooperare industrială.

d) Viza simplă pentru desfășurarea unei activități autonome (simbol AA) permite intrarea în România pentru durată determinată străinului care dorește să exercite o activitate profesională sau lucrativă cu caracter autonom.

e) Viza simplă pentru străinii care au calitatea de investitori sau care sunt desemnați, în condițiile legii, să conducă și să gestioneze o investiție (simbol B).

f) Viza simplă pentru angajare în muncă (simbol AS) permite intrarea în România străinului care urmează să se încadreze în muncă.

g) Viza simplă pentru activități religioase (simbol R) permite intrarea în România străinilor care activează în domeniul cultelor recunoscute în România.

h) Viza simplă pentru activități sportive (simbol SP) permite intrarea în România pentru o durată limitată sportivului străin care urmează să participe la competiții sportive, antrenorilor, directorilor tehnico-sportivi sau altor însoțitori.

i) Viza simplă pentru studii (simbol SD) permite intrarea în România străinului care dorește să urmeze cursuri universitare, de formare profesională sau de altă natură în cadrul instituțiilor de învățământ acreditate ori străinului care dorește să efectueze activități de cercetare sau de documentare.

j) Viza simplă pentru activități de presă (simbol P) permite intrarea în România străinului care dorește să desfășoare activități de presă.

k) Viza simplă pentru activități de transport (simbol TR) permite intrarea în România pentru o ședere limitată străinului care urmează să călătorească pentru perioade scurte în scopul desfășurării unor activități profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane.

l) Viza simplă pentru turism (simbol TU) permite intrarea în România pentru o ședere limitată străinilor care urmează să călătorească pentru motive turistice.

m) Viza simplă pentru tratament medical (simbol TM) permite intrarea în România pentru o perioadă determinată străinului care are nevoie de tratamente medicale în cadrul instituțiilor sanitare românești, publice sau private. Viza simplă pentru tratament medical poate fi eliberată și pentru un eventual însoțitor care asistă străinul invalid.

n) Viza simplă pentru vizită (simbol VV) permite intrarea în România pentru o perioadă determinată unui străin care dorește să se deplaseze în România pentru a-și vizita soțul sau o rudă, cetățean român sau străin cu domiciliul în România ori străin care a fost titular al unui drept de ședere în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni anterioare solicitării.

o) Viza simplă pentru întregirea familiei (simbol VF) permite intrarea în România pentru o perioadă determinată străinilor care vin în scopul redobândirii unității familiale.

p) Viza simplă pentru activități culturale, umanitare sau alte activități care nu contravin legilor române (simbol ZA) se poate acorda în condițiile justificării necesității prezenței în România.

q) Viza de tranzit aeroportuar (simbol TA) se eliberează numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, în baza existenței vizei unui stat terț care permite străinului în cauză continuarea călătoriei.

r) Viza de tranzit simplu (simbol TS) se poate elibera în baza existenței vizei unui stat terț și, dacă este cazul, a unui stat limitrof României și permite străinului continuarea călătoriei.

s) Viza de tranzit dublu (simbol TD) se poate elibera în baza existenței vizei unui stat terț și, dacă este cazul, a unui stat limitrof României și poate permite rămânerea pe teritoriul României cel mult 3 zile după fiecare dintre cele două intrări.

(2) Vizele turistice și de tranzit pot fi colective și se acordă pe o perioadă de maximum 30 de zile pentru viza turistică și de 3 zile pentru viza de tranzit, în cazul unor grupuri de străini constituite anterior solicitării, formate din 5 până la 50 de persoane.

B. Condiții speciale cu privire la străinii proveniți
din state cunoscute cu potențial migrator

Art. 10. -

Viza de intrare pentru cetățenii proveniți din statele cu tendință de emigrare se acordă de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, de regulă cu avizul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei, pe bază de invitații, în condițiile legii.

Art. 11. -

Lista cuprinzând țările cu tendință de emigrare se stabilește de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului de Interne.

Art. 12. -

Străinilor proveniți din statele cuprinse în lista prevăzută la art. 11 din prezentele norme metodologice, posesori de pașapoarte simple, li se pot acorda vize de intrare, dacă prezintă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României invitația scrisă din partea unei persoane fizice sau juridice care are, după caz, domiciliul, reședința ori sediul în România, precum și o dovadă de asigurare medicală pentru perioada sejurului, în condițiile art. 14 din lege.

Art. 13. -

(1) Invitația se face în scris, în funcție de scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3, în 4 exemplare, în formă autentică.

(2) Cele 4 exemplare ale invitației au următoarele destinații:

a) un exemplar rămâne la autoritatea care a autentificat invitația;

b) două exemplare se depun la formațiunea teritorială a Direcției generale de evidență informatizată a persoanei, urmând ca după înregistrare un exemplar să fie restituit celui care invită, spre a fi expediat persoanei invitate;

c) un exemplar se depune de către persoana care invită la filiala băncii la care urmează să se constituie garanții bancare, când acestea sunt necesare.

(3) Înregistrarea presupune parcurgerea procedurilor de verificare și de avizare a invitațiilor în scopul prevenirii intrării în România a unor străini în privința cărora nu există suficiente garanții că vor părăsi teritoriul țării la expirarea vizei.

Art. 14. -

(1) Persoanele fizice, cetățeni români sau străini, cu domiciliul ori reședința în România, pot invita străini numai în scop de vizită. Invitațiile și depozitele bancare prevăzute la art. 14 din lege se fac pentru fiecare persoană invitată, inclusiv pentru minori, indiferent dacă au pașaport individual sau sunt incluși în cel al reprezentantului legal.

(2) Străinii cu reședința în România pot invita, în scop de vizită, soția ori soțul și rude de gradul I numai după o perioadă de cel puțin 6 luni de ședere legală.

(3) Pentru înregistrarea invitației solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

a) persoanele fizice cu domiciliul în România:

(i) invitația originală în două exemplare;

(ii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparținând străinului invitat;

(iii) două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;

(iv) cartea de identitate pentru cetățenii români sau carnetul de identitate pentru străini, în cazul străinilor cu domiciliul în România;

(v) dovada spațiului de cazare;

(vi) dovada posibilităților de asigurare a întreținerii străinului invitat;

(vii) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeași valoare juridică, emis de autoritățile statului de proveniență, tradus și legalizat;

b) străinii cu reședința temporară în România:

(i) invitația originală în două exemplare;

(ii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparținând străinului invitat;

(iii) două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;

(iv) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeași valoare juridică emis de autoritățile statului de proveniență a străinului invitat, tradus și legalizat;

(v) dovada spațiului de cazare;

(vi) legitimația de ședere temporară, valabilă;

(vii) documentul de trecere a frontierei de stat.

Art. 15. -

(1) Persoanele juridice cu sediul în România pot invita străini în scop de afaceri-cooperare numai pe specificul activității și, de regulă, nu mai mult de 3 persoane simultan.

(2) Prin afaceri-cooperare se înțelege tratative comerciale, încheierea de contracte, prospectarea pieței și altele asemenea.

(3) Persoanele juridice cu sediul în România care solicită înregistrarea de invitații în scop de afaceri-cooperare trebuie să prezinte:

(i) invitația originală în două exemplare;

(ii) certificatul de înmatriculare a societății comerciale, în original și copie;

(iii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparținând străinului invitat;

(iv) două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;

(v) împuternicirea din partea persoanei juridice prin care să fie desemnată persoana care invită în numele acesteia;

(vi) carte de identitate pentru cetățenii români, carnetul de identitate pentru străinii cu domiciliul în România sau documentul de trecere a frontierei de stat aparținând împuternicitului persoanei juridice;

(vii) copie de pe contractul de închiriere sau de pe actul de proprietate a imobilului unde își are sediul persoana juridică;

(viii) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeași valoare juridică emis de autoritățile statului de proveniență, tradus și legalizat;

(ix) documente din care să rezulte că persoana juridică are posibilități pentru asigurarea cazării străinului invitat pe perioada șederii în România.

(4) Astfel de invitații nu se înregistrează dacă scopul invitării în România este acela de a înființa societăți comerciale sau pentru a dobândi calitatea de asociat în firme deja înființate.

Art. 16. -

(1) În scop turistic pot invita numai persoane juridice cu sediul în România care sunt specializate în această activitate.

(2) Societățile comerciale din turism nu sunt restricționate în ceea ce privește numărul persoanelor invitate, dar vor prezenta invitații cu constituirea depozitului bancar, când este necesar, pentru fiecare străin sau global. Constituirea depozitului bancar global se face numai cu avizul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

(3) Pentru înregistrarea unei invitații în scop turistic societățile comerciale turistice trebuie să prezinte următoarele documente:

(i) invitația originală în două exemplare;

(ii) certificatul de înmatriculare și statutul societății, în original și copie;

(iii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparținând străinului invitat;

(iv) împuternicirea societății pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia;

(v) cartea de identitate pentru cetățenii români, carnetul de identitate pentru străinii cu domiciliul în România sau documentul de trecere a frontierei de stat aparținând împuternicitului persoanei juridice;

(vi) actul de proprietate sau contractul de închiriere a imobilului unde își are sediul societatea comercială din turism, în original și copie;

(vii) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile statului de proveniență, tradus și legalizat.

Art. 17. -

Nu se avizează favorabil o nouă invitație depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul țării în termenul de ședere acordat.

Art. 18. -

(1) Soluționarea cererilor de înregistrare a invitațiilor se face în termen de 20 de zile de la data depunerii.

(2) Perioada maximă de ședere în România care poate fi prevăzută în invitație este de 30 de zile.

(3) Invitația este valabilă 60 de zile de la data avizării.

Art. 19. -

(1) Constituirea depozitelor bancare în țară se face la instituțiile bancare cu care Ministerul de Interne a încheiat protocoale în acest sens.

(2) Depozitele bancare în străinătate se constituie, în condițiile legii, la dispoziția misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare ale României din țara de domiciliu a străinului invitat.

(3) La solicitarea Direcției generale de evidență informatizată a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, transmisă prin Direcția relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, depozitul bancar va fi folosit pentru procurarea biletului de transport în vederea repatrierii străinului, în cazul în care acesta nu a respectat termenul de ședere acordat prin viză.

Art. 20. -

(1) Depozitul bancar individual sau global, constituit în țară, este la dispoziția Direcției generale de evidență informatizată a persoanei până la părăsirea teritoriului României de către străinii invitați, dar nu mai mult de 2 ani.

(2) Depozitele bancare vor fi utilizate de Direcția generală de evidență informatizată a persoanei pentru acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate de returnarea străinilor invitați în țările de origine sau de plecare ori de trimiterea acestora în altă țară.

(3) Sumele necheltuite cu ocazia returnării străinului se restituie deponentului cu avizul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

Art. 21. -

(1) Pot face excepție de la procedura acordării vizelor pe bază de invitație următoarele categorii de străini:

a) străinii care au obținut avizul Ministerului Educației și Cercetării pentru a studia sau a desfășura activități didactice în sistemul național de învățământ din România;

b) minorul cetățean străin al cărui părinte are reședința temporară pentru o perioadă de cel puțin un an ori are domiciliul în România;

c) străinii căsătoriți cu cetățeni români;

d) străinii cu reședința pentru o perioadă mai mare de un an de la data solicitării, în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;

e) străinii cu reședința pentru o perioadă mai mare de un an în statele pentru ai căror cetățeni nu există obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene;

f) străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri-cooperare, la solicitarea autorităților administrative centrale, precum și a societăților comerciale de notorietate, cu capacitate economico-financiară de mare anvergură și care își asumă obligația asigurării cheltuielilor privind asistența materială, medicală și a celor de repatriere;

g) străinii care solicită vize de tip B.

(2) Acordarea vizei pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se face cu avizul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

Art. 22. -

În mod excepțional Direcția relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe poate aproba, fără avizul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei, acordarea de vize pentru următoarele categorii de solicitanți:

a) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice și la oficiile consulare din țara de reședință, din partea: Parlamentului, Guvernului, ministerelor sau camerelor de comerț locale;

b) persoanele care au aplicate în pașapoarte vize ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor pentru ai căror cetățeni nu există obligativitatea vizei de intrare în spațiul Uniunii Europene, valabile cel puțin 3 luni de la data solicitării;

c) șoferii de TIR;

d) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la Direcția relații consulare din partea următoarelor instituții din România: Parlament, Guvern, ministere, Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, prefecturi, consilii județene, societăți comerciale de notorietate, cu capacitate economico-financiară de mare anvergură.

Art. 23. -

Vizele pentru intrarea în România acordate în condițiile prevăzute la art. 22 din prezentele norme metodologice vor fi comunicate în mod operativ Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

Art. 24. -

Ministerul Afacerilor Externe va transmite misiunilor diplomatice și oficiilor consulare detaliile tehnice privind procedura de acordare a vizelor pentru cetățenii proveniți din state cunoscute cu tendință de emigrare.

CAPITOLUL II Șederea străinilor

SECȚIUNEA 1 Prelungirea valabilității vizelor

Art. 25. -

Străinii pot rămâne pe teritoriul statului român pe durata valabilității vizei sau până la expirarea termenului prevăzut în acordurile de desființare a vizei ori în actele normative privind renunțarea unilaterală la obligativitatea acesteia.

Art. 26. -

(1) Prelungirea duratei de valabilitate a vizei poate fi făcută cu sau fără călătorii.

(2) Viza prelungită fără călătorii își pierde valabilitatea după ieșirea din țară a străinului.

Art. 27. -

(1) Prelungirea duratei de valabilitate a vizei simple se poate face în țară, în funcție de scopul călătoriei, de către Direcția generală de evidență informatizată a persoanei și de formațiunile sale teritoriale.

(2) Prelungirea dreptului de ședere pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat acorduri de desființare a vizelor pe perioade limitate ori a renunțat unilateral la obligativitatea vizelor pentru intrarea în țară este de competența organelor prevăzute la alin. (1).

Art. 28. -

(1) Pentru prelungirea dreptului de ședere acordat prin vizele prevăzute la art. 9 este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

a) În țară vizele diplomatice (simbol D) și de serviciu (simbol S) acordate membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine se prelungesc în baza acordurilor bilaterale în materie sau pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Externe. Prelungirea valabilității vizelor și a dreptului de ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice sau de serviciu străine care nu sunt membri ai misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare respective în România se acordă de Direcția generală de evidență informatizată a persoanei și de formațiunile sale teritoriale, în funcție de scopul călătoriei.

b) Viza simplă pentru misiune (simbol M) se prelungește la solicitarea scrisă a autorității pentru care șederea străinului prezintă interes.

c) Viza simplă de afaceri (simbol A) se prelungește la solicitarea motivată în scris a persoanei juridice cu sediul în România care este interesată de prelungirea dreptului de ședere al străinului.

d) Viza simplă pentru desfășurarea de activități autonome (simbol AA) se poate prelungi în condițiile existenței avizului autorităților de resort acordat pe perioada pentru care se solicită prelungirea vizei.

e) Viza simplă pentru investitori și străini desemnați, în condițiile legii, să conducă și să gestioneze o investiție (simbol B) se prelungește în următoarele condiții:

(i) activitatea desfășurată să corespundă condițiilor prevăzute de instrucțiunile comune emise potrivit art. 6 alin. (7) din lege. În acest scop Ministerul Finanțelor Publice va elibera, la cererea solicitanților, certificate cuprinzând indicatori referitori la: venituri totale, investiții, profit și pierderi, dividende încasate de asociați și situația privind debitele față de bugetul de stat;

(ii) să existe dovada calității de investitor și a deținerii legale a spațiului pentru sediul social, punctele de lucru și reședință;

(iii) confirmarea din partea oficiului teritorial al registrului comerțului că în spațiul declarat ca sediu social nu sunt înregistrate și alte societăți comerciale;

(iv) solicitantul să facă dovada că este desemnat, în condițiile legii, să desfășoare activități de conducere și de administrare a societății comerciale.

f) Viza simplă pentru angajare în muncă (simbol AS) se prelungește în condițiile prevăzute la art. 45 din prezentele norme metodologice.

g) Vizele simple pentru activități religioase (simbol R), activități sportive (simbol SP), activități de transport (simbol TR) și activități de presă (simbol P) se prelungesc în condițiile existenței avizului autorităților competente în domeniile respective.

h) Pentru prelungirea dreptului de ședere acordat prin viza pentru studii (simbol SD) este necesară prezentarea adeverinței care să ateste calitatea de străin la studii, eliberată de instituția de învățământ, în care să fie precizată perioada pentru care străinul a achitat taxele școlare.

i) Viza simplă pentru turism (simbol TU) se prelungește în condițiile în care străinul face dovada mijloacelor de întreținere și a spațiului de locuit.

j) Viza simplă pentru tratament medical (simbol TM) se prelungește la solicitarea scrisă a unității medicale care asigură tratamentul.

k) Viza simplă pentru vizită (simbol VV) se prelungește la solicitarea scrisă a persoanei fizice care asigură găzduirea străinului.

l) Viza simplă pentru reîntregirea familiei (simbol VF) se poate prelungi în următoarele condiții:

(i) căsătoria să producă efecte juridice pe teritoriul României;

(ii) solicitarea să fie susținută în scris de soț sau, după caz, de soție;

(iii) străinul să fi avut drept de ședere valabil în momentul încheierii căsătoriei, dacă aceasta a fost oficiată în România;

(iv) căsătoria să nu fie de conveniență.

Elementele care conduc la concluzia că o căsătorie este de conveniență pot fi următoarele:

(i) coabitarea matrimonială nu există;

(ii) lipsa unei contribuții efective la îndeplinirea obligațiilor născute din căsătorie;

(iii) soții nu s-au întâlnit niciodată înainte de căsătorie;

(iv) soții nu vorbesc o limbă înțeleasă de amândoi;

(v) trecutul unuia dintre soți sau al ambilor conține dovezi despre căsătorii de conveniență anterioare;

(vi) soții sunt inconsecvenți în declarații. În scopul constatării existenței elementelor de natura celor precizate la alin. (2) Direcția generală de evidență informatizată a persoanei și formațiunile sale teritoriale pot efectua controalele și verificările necesare, în condițiile legii. În cazul constatării căsătoriilor de conveniență sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2) din lege.

(2) Prelungirea vizelor acordate pe bază de invitație, indiferent de scop, se va face la cererea străinului invitat, pe baza angajamentului persoanei care a invitat, pentru o perioadă de până la 30 de zile, cu menținerea depozitului bancar.

(3) Vizele simple de tranzit aeroportuar (simbol TA), tranzit simplu (simbol TS) și tranzit dublu (simbol TD) nu se prelungesc. Atunci când motive obiective, independente de voința străinului, îl împiedică pe acesta să părăsească teritoriul României în termenul prevăzut de lege, i se va acorda o viză de ieșire valabilă până la data încetării motivelor care au împiedicat ieșirea acestuia din România.

(4) Vizele simple pentru activități culturale, umanitare sau alte activități care nu contravin legilor române (simbol ZA) se pot prelungi, în condițiile legii, în funcție de scopul șederii.

Art. 29. -

(1) La prelungirea vizelor simple este necesară prezentarea dovezii privind spațiul de locuit, precum și a mijloacelor de întreținere, după cum urmează:

a) 500 dolari S.U.A. lunar pentru vizele purtând simbolul B și P;

b) 250 dolari S.U.A. lunar pentru vizele purtând simbolul SD și ZA;

c) 100 dolari S.U.A. pe zi pentru vizele purtând simbolul A, SP, TR, TU, TM și VV;

d) cel puțin salariul mediu lunar pe economia națională pentru vizele purtând simbolul AA, AS, R și VF în cazul străinilor căsătoriți cu cetățeni români și al membrilor de familie ai străinului cu domiciliul în România.

(2) Soțului și copiilor minori ai străinului titular al unui drept de ședere temporară de cel puțin un an li se poate prelungi viza de tip VF dacă nu intră sub incidența art. 18 alin. (2) din lege, în următoarele condiții:

a) să locuiască efectiv împreună cu acesta;

b) minorul să nu fie căsătorit, să fie în întreținerea părintelui și să nu fi fost adoptat după intrarea în țară a acestuia.

(3) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor pentru ai căror cetățeni nu este necesară viza de intrare în spațiul Uniunii Europene pot fi exceptați de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. e) și la art. 29 alin. (1) și (2) din prezentele norme metodologice.

Art. 30. -

(1) În conformitate cu prevederile legale referitoare la statutul și regimul refugiaților, străinului căruia, aflându-se pe teritoriul României, i s-a respins prin hotărâre definitivă și irevocabilă cererea de acordare a unei forme de protecție și, din motive obiective, nu a părăsit România în termenul stabilit de lege i se acordă dreptul de ședere prin eliberarea unei legitimații de ședere temporară valabilă pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe noi perioade de 3 luni, până la încetarea motivelor care îl împiedică să părăsească țara.

(2) Prin motive obiective se înțelege situațiile care, independent de voința străinului, fac imposibilă, temporar, părăsirea teritoriului României, după cum urmează:

a) afecțiuni medicale grave pentru care străinul este internat în spital sau este netransportabil, constatate prin certificat medico-legal;

b) străinul nu posedă pașaport;

c) străinul nu a obținut viza de tranzit pentru statul al cărui teritoriu urmează să îl tranziteze.

(3) Străinul este obligat să facă dovada existenței motivelor obiective, iar la prelungirea dreptului de ședere să prezinte dovezi că a efectuat demersuri în vederea părăsirii teritoriului României.

(4) După respingerea definitivă și irevocabilă a cererii de acordare a statutului de refugiat de către instanța de judecată Oficiul Național pentru Refugiați va îndruma străinul care, din motive obiective, nu poate părăsi România să se adreseze formațiunii teritoriale de evidență informatizată a persoanei pentru reglementarea dreptului de ședere.

Art. 31. -

(1) Străinii care se cazează în spații deținute de persoane fizice sau juridice prestatoare de servicii turistice vor completa fișe de anunțare a sosirii și plecării, conform prevederilor legale în vigoare. Originalele fișelor de anunțare a sosirii și plecării turiștilor, grupate în ordine alfabetică, se transmit organelor de poliție conform prevederilor art. 16 alin. (2) din lege.

(2) Termenul de 3 zile prevăzut la art. 16 alin. (1) din lege începe să curgă din momentul cazării străinului.

(3) Lucrătorii Direcției generale de evidență informatizată a persoanei și ai formațiunilor teritoriale ale acesteia au competența de a efectua controale, în condițiile legii, la unitățile prestatoare de servicii turistice care cazează străini, indiferent de forma de proprietate, cu privire la legalitatea cazării și a șederii acestora pe teritoriul țării.

Art. 32. -

(1) Lucrătorii Direcției generale de evidență informatizată a persoanei și ai formațiunilor sale teritoriale pot efectua controale și verificări în scopul constatării existenței situațiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din lege.

(2) Constatarea se face prin proces-verbal, în condițiile legii.

(3) Anularea vizei de ședere se aprobă de către șeful formațiunii teritoriale de evidență informatizată a persoanei care a făcut constatarea.

Art. 33. -

(1) Străinilor cărora li s-a anulat viza de ședere li se aplică viza de ieșire, cu termen de valabilitate de până la 10 zile, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de încă 10 zile în situații temenic justificate, fără plata taxelor consulare.

(2) Anularea vizei de ședere se comunică în scris străinilor în cauză, o dată cu restituirea documentelor de trecere a frontierei, și li se pune în vedere să respecte termenul prevăzut în viza de ieșire.

(3) Dacă străinii nu părăsesc teritoriul țării la expirarea valabilității vizei de ieșire se vor aplica măsurile prevăzute la art. 21 din lege.

Art. 34. -

Viza de ieșire reprezintă măsura luată de Direcția generală de evidență informatizată a persoanei care obligă străinul să părăsească teritoriul României în termenul de valabilitate a acesteia.

SECȚIUNEA a 2-a Stabilirea domiciliului. Plecarea definitivă din România

Art. 35. -

(1) Străinului i se poate aproba stabilirea domiciliului în România dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) la data depunerii cererii a avut ședere temporară legală de cel puțin 6 ani din ultimii 7. În cazul străinilor căsătoriți cu cetățeni români perioada de ședere temporară legală, anterioară depunerii cererii de stabilire a domiciliului în România, este de cel puțin 4 ani din ultimii 5;

b) posedă mijloace de întreținere cel puțin la nivelul salariului mediu pe economie în cazul străinilor căsătoriți cu cetățeni români ori în cuantumurile corespunzătoare categoriilor de vize obținute până la formularea cererii, în celelalte situații;

c) deține spațiu de locuit corespunzător;

d) cunoaște limba română la un nivel satisfăcător.

(2) Străinilor de origine română, precum și celor a căror ședere este în interesul statului român li se poate aproba stabilirea domiciliului, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a).

Art. 36. -

Străinilor care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c), d), f), g) și h) din lege li se poate refuza aprobarea stabilirii domiciliului în România.

Art. 37. -

(1) Cererea-tip pentru stabilirea domiciliului în România se depune personal la formațiunile teritoriale de evidență informatizată a persoanei sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României și se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată în limba română și va fi însoțită de următoarele documente:

a) copii legalizate de pe actele de stare civilă;

b) copie legalizată de pe filele documentelor de trecere a frontierei de stat care conțin datele de identitate;

c) acte doveditoare privind spațiul de locuit;

d) acte doveditoare privind mijloacele de întreținere;

e) cazierul judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică emis de autoritățile statului de proveniență a străinului, tradus și legalizat;

f) două fotografii tip pașaport.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și e), întocmite în fața autorităților străine, trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege.

Art. 38. -

(1) Cererile se soluționează în termen de maximum 3 luni de la data înregistrării.

(2) Cererile depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare române se transmit Direcției generale de evidență informatizată a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, prin intermediul Direcției relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 39. -

(1) În scopul soluționării cererilor pentru stabilirea domiciliului, în cadrul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei se constituie o comisie formată din:

a) șeful Direcției pentru străini și probleme de migrări;

b) șeful serviciului de profil din cadrul Direcției pentru străini și probleme de migrări;

c) un lucrător din cadrul Direcției pentru străini și probleme de migrări, în calitate de secretar al comisiei.

(2) Comisia analizează fiecare caz și formulează o propunere motivată, avizată de șeful Direcției generale de evidență informatizată a persoanei, care va fi supusă spre aprobare ministrului de interne.

(3) Decizia adoptată potrivit prevederilor alin. (2) se comunică în scris solicitantului care se află în România, în termen de 10 zile.

(4) În cazul străinilor care au depus cereri în străinătate decizia se comunică misiunii diplomatice sau oficiului consular care a primit cererea, prin intermediul Direcției relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Respingerea cererii de stabilire a domiciliului în România poate fi contestată de străin pe calea contenciosului administrativ.

Art. 40. -

(1) Străinul căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România este obligat să se prezinte, în termenul prevăzut de lege, la organele competente ale Ministerului de Interne în a căror rază teritorială își stabilește domiciliul, pentru luarea în evidență și eliberarea carnetului de identitate.

(2) Copiii minori ai străinului căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România pot fi exceptați de la condiția stabilită la art. 35 alin. (1) lit. a) și d) din prezentele norme metodologice.

Art. 41. -

Străinii care au depus o cerere pentru stabilirea domiciliului în România până la data intrării în vigoare a legii și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 35 și la art. 40 alin. (2) vor depune o nouă cerere, însoțită de documentele prevăzute la art. 37 alin. (2) din prezentele norme metodologice.

Art. 42. -

(1) În vederea obținerii vizei de ieșire prevăzute la art. 25 alin. (6) din lege străinii vor completa o cerere-tip, pe care o vor depune la formațiunea teritorială a Direcției generale de evidență informatizată a persoanei în a cărei rază de competență își au domiciliul, împreună cu următoarele documente:

a) documentul de trecere a frontierei de stat;

b) dovada de la administrația financiară teritorială, din care să rezulte că nu au debite față de stat;

c) carnetul de identitate, care va fi retras în vederea anulării.

(2) Viza de ieșire se acordă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile.

Art. 43. -

Dacă străinii nu ies din țară în termenul de valabilitate a vizei, dar își mențin cererea de plecare definitivă, li se acordă o nouă viză de ieșire în condițiile prevăzute la art. 42 din prezentele norme metodologice.

SECȚIUNEA a 3-a Șederea străinilor angajați în muncă

Art. 44. -

Cetățenii aparținând statelor cunoscute cu tendință de emigrare și apatrizii cu domiciliul în aceste state pot fi, de regulă, încadrați în muncă atunci când cererea de forță de muncă nu poate fi acoperită din resurse autohtone sau din statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 45. -

(1) Străinului care a obținut un permis de muncă i se poate prelungi șederea pe baza următoarelor documente:

a) permisul de muncă valabil;

b) contractul de muncă, vizat de camera teritorială de muncă;

c) dovada privind spațiul de locuit;

d) solicitarea din partea angajatorului, în care se va preciza și locul de muncă unde urmează să își desfășoare activitatea cel în cauză.

(2) Viza de ședere poate fi acordată pentru o perioadă de cel mult 30 de zile peste valabilitatea permisului de muncă.

Art. 46. -

În cazul anulării permisului de muncă, în condițiile legii, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin structurile sale specializate, va informa periodic Direcția generală de evidență informatizată a persoanei, care va proceda la anularea vizei de ședere, conform prevederilor art. 15 alin. (2) din lege.

Art. 47. -

În situațiile în care împotriva străinilor intrați în țară în baza unei vize pentru angajare în muncă se aplică măsurile prevăzute la art. 21 din lege, cheltuielile vor fi suportate de cel în cauză sau, atunci când acesta nu deține mijloacele materiale necesare, vor fi suportate de angajator.

SECȚIUNEA a 4-a Documentele eliberate străinilor

Art. 48. -

Eliberarea și retragerea documentelor prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege este de competența Direcției generale de evidență informatizată a persoanei și a formațiunilor sale teritoriale.

Art. 49. -

(1) Pașapoartele pentru persoane fără cetățenie se eliberează, la cerere, apatrizilor cu domiciliul în România care au împlinit vârsta de 14 ani, în baza următoarelor documente:

a) cerere-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) carnet de identitate valabil.

(2) Pașapoartele pentru persoanele fără cetățenie au valabilitate 2 ani și pot fi prelungite succesiv, la cerere, pe noi perioade de câte 2 ani, dar nu mai mult de 10 ani de la data eliberării.

Art. 50. -

(1) Misiunile diplomatice sau oficiile consulare române pot elibera, la cerere, cu avizul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei, un titlu de călătorie care să permită reîntoarcerea în țară a apatrizilor cu domiciliul în România aflați temporar în străinătate, care nu mai sunt în posesia documentelor românești pentru trecerea frontierei de stat.

(2) La revenirea în țară titlul de călătorie va fi predat de titular formațiunii teritoriale de evidență informatizată a persoanei pe a cărei rază teritorială își are domiciliul apatridul, care îl va remite Direcției relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 51. -

(1) Străinilor aflați temporar în România, care nu mai posedă documente valabile de trecere a frontierei de stat și care, din motive independente de voința lor, nu pot obține un asemenea document de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale țărilor ai căror cetățeni sunt, li se eliberează titluri de călătorie, care să le asigure întoarcerea în țara de domiciliu sau de plecare.

(2) În cazul furtului documentului de trecere a frontierei de stat este necesară dovada declarării acestuia, eliberată de organul de poliție.

(3) Dacă străinii menționați la alin. (1) se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 29 din lege, li se eliberează o adeverință care să ateste acest fapt, până la încetarea motivului pentru care nu li se permite ieșirea din țară sau până la obținerea documentelor de trecere a frontierei de stat.

(4) Străinilor care, după încetarea motivelor pentru care nu li s-a permis ieșirea, se sustrag îndeplinirii formalităților de obținere a documentelor de trecere a frontierei de stat li se aplică dispozițiile art. 21 din lege și vor fi returnați în țara de origine sau de plecare, eliberându-li-se un document de călătorie în condițiile stabilite la alin. (1).

Art. 52. -

(1) Valabilitatea titlului de călătorie prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. b) din lege este de maximum 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru noi perioade de 30 de zile, până la încetarea motivelor pentru care străinul nu poate părăsi teritoriul țării.

(2) În titlul de călătorie organul competent aplică viza de ieșire pe o perioadă care să nu depășească termenul de valabilitate al documentului.

(3) Dacă străinii aflați în situația prevăzută la alin. (2) refuză să părăsească teritoriul României în termenul vizei de ieșire, se aplică prevederile art. 21 din lege.

Art. 53. -

(1) Străinului căruia i s-a aprobat șederea în România pentru o perioadă mai mare de 120 de zile i se eliberează legitimația de ședere temporară.

(2) Cu acest document, însoțit de pașaport, străinul face dovada identității, șederii legale în România și a reședinței.

(3) Legitimația de ședere temporară se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 6;

b) documentul de trecere a frontierei de stat, în original și copie;

c) dovada privind spațiul de locuit;

d) 3 fotografii de dimensiunea 3x4 cm.

(4) Cererea se completează numai în situațiile în care documentul nu se eliberează o dată cu acordarea vizei de ședere.

(5) În cazul furtului legitimației de ședere temporară străinul va prezenta și dovada emisă de organul de poliție.

(6) În cazul străinilor care, conform acordurilor încheiate de România, pot rămâne pe teritoriul României fără viză, pe durată nedeterminată, legitimația de ședere temporară se eliberează dacă aceștia fac dovada că desfășoară activități legale pentru care le este necesar acest document.

Art. 54. -

(1) Străinului căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România i se eliberează carnetul de identitate după îndeplinirea formalităților de luare în evidență.

(2) Cu documentul prevăzut la alin. (1) străinul face dovada identității și a domiciliului pe teritoriul României.

Art. 55. -

Pentru eliberarea carnetului de identitate străinii vor depune o cerere-tip întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7, însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe comunicarea de aprobare a stabilirii domiciliului în România;

b) copii legalizate de pe actele doveditoare privind spațiul de locuit;

c) 3 fotografii de dimensiunea 3x4 cm;

d) documentul de trecere a frontierei de stat cu care a intrat în România, în original și copie.

Art. 56. -

(1) Carnetul de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani și se vizează anual.

(2) Pentru vizarea anuală a carnetului de identitate străinul va depune o cerere, împreună cu următoarele documente:

a) pașaportul;

b) actele de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei), în original și copie;

c) actele privind spațiul de locuit, în original și copie.

Art. 57. -

Schimbarea reședinței sau a domiciliului se anunță în termen de 15 zile formațiunii teritoriale de evidență informatizată a persoanei pe a cărei rază teritorială se stabilește străinul.

Art. 58. -

Documentele eliberate de autoritățile române străinilor pot fi reținute de organele emitente, în exercitarea atribuțiilor specifice, ori de câte ori situația o impune, în condițiile legii.

Art. 59. -

Documentele de identitate românești eliberate străinilor se retrag și se anulează atunci când străinii se află în următoarele situații:

a) părăsesc definitiv teritoriul țării;

b) li s-a anulat viza de ședere;

c) li s-a întrerupt, limitat sau revocat dreptul de ședere ori s-a dispus expulzarea, potrivit legii;

d) au dobândit cetățenia română;

e) în cazul decesului.

Art. 60. -

Străinilor li se eliberează un nou carnet de identitate sau o nouă legitimație de ședere temporară în următoarele situații:

a) la expirarea termenului de valabilitate a documentului;

b) în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii documentului;

c) când fotografia nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

d) la schimbarea numelui titularului.

SECȚIUNEA a 5-a Limitarea, întreruperea și revocarea dreptului de ședere

Art. 61. -

(1) Ministrul de interne, la solicitarea organelor competente, poate dispune limitarea sau întreruperea dreptului de ședere al străinilor care au desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol siguranța națională, ordinea publică, sănătatea sau morala publică, drepturile și libertățile cetățenilor.

(2) Ministrul de interne poate dispune revocarea dreptului de ședere al străinilor cu domiciliul în România, în situațiile prevăzute la alin. (1), în condițiile legii.

(3) Străinii cărora li s-a limitat dreptul de ședere sunt obligați să părăsească teritoriul României până la data stabilită. În cazul străinilor cărora li s-a întrerupt acest drept ori au fost declarați indezirabili, aceștia sunt obligați să părăsească teritoriul României în cel mult 48 de ore de la aducerea la cunoștință. Acest termen este de 60 de zile de la aducerea la cunoștință, în cazul străinilor cu domiciliul în România cărora li s-a revocat dreptul de ședere.

Art. 62. -

Instituțiile care dețin indicii temeinice în sensul celor prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege pot solicita Ministerului de Interne limitarea, întreruperea, revocarea dreptului de ședere sau declararea ca indezirabil a unui străin, purtând întreaga responsabilitate în legătură cu temeinicia datelor deținute.

Art. 63. -

(1) Competența de a întocmi formalitățile necesare pentru aprobarea măsurilor prevăzute la art. 62 din prezentele norme metodologice și punerea acestora în aplicare revin Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

(2) Comunicarea măsurii de limitare, întrerupere, revocare a dreptului de ședere sau declararea ca indezirabil a străinului care se află pe teritoriul României se realizează de Direcția generală de evidență informatizată a persoanei ori de formațiunile sale teritoriale, în cooperare cu organele de poliție, prin încheierea unui proces-verbal în prezența a 2 martori, în care se consemnează, sub semnătură privată, faptul că străinul a luat cunoștință de măsura dispusă împotriva sa.

(3) Cu ocazia încheierii procesului-verbal de comunicare Direcția generală de evidență informatizată a persoanei și formațiunile sale teritoriale anulează viza de ședere și aplică o viză de ieșire valabilă pe duratele stabilite la art. 61 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

Art. 64. -

(1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin perioadă determinată pentru care străinii pot fi declarați indezirabili și li se interzice intrarea în România se înțelege un interval de timp cuprins între 5 și 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care subzistă motivele care au condus la luarea acestei măsuri.

(2) Prelungirea termenului se va face numai la solicitarea autorităților competente.

Art. 65. -

În cazul în care străinii nu părăsesc teritoriul României în termenul stabilit prin viza de ieșire aplicată la data comunicării măsurii restrictive, se aplică dispozițiile cap. III.

CAPITOLUL III Returnarea străinilor. Amânarea executării expulzării

Art. 66. -

(1) Pentru străinii care se încadrează în prevederile art. 21 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din lege Ministerul de Interne, prin Direcția generală de evidență informatizată a persoanei, dispune măsuri pentru identificarea și returnarea acestora.

(2) Pentru depistarea străinilor aflați în situațiile menționate la alin. (1) și pentru verificarea modului în care sunt respectate normele legale cu privire la regimul juridic al străinilor lucrătorii Direcției generale de evidență informatizată a persoanei pot organiza, în condițiile legii, controale în mediile și locurile frecventate de străini, în instituții publice ori particulare, precum și în incinta agenților economici, indiferent de proprietar sau de deținător.

Art. 67. -

Străinii care dispun de documente pentru trecerea frontierei de stat și pentru care nu sunt necesare alte formalități vor fi returnați de îndată. Străinii care nu posedă astfel de documente ori cei pentru a căror returnare se impune îndeplinirea unor formalități de durată sunt cazați în centre speciale.

Art. 68. -

Pe toată perioada, de la depistare și până în momentul returnării, străinii se vor deplasa însoțiți de organele Ministerului de Interne, acestea fiind abilitate, potrivit legii, să ia măsuri de imobilizare împotriva celor care au un comportament violent.

Art. 69. -

(1) Străinii care nu dispun de documente pentru trecerea frontierei de stat sau de alte documente de identitate vor fi prezentați misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare din România ale statelor ai căror cetățeni sunt, pentru audiere și pentru eliberarea unor astfel de documente. Pentru străinii proveniți din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în România vor fi solicitate documente de trecere a frontierei de stat prin Direcția relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) În situația în care documentul prevăzut la alin. (1) nu a fost obținut în timp util, Direcția generală de evidență informatizată a persoanei poate elibera străinului un document de trecere a frontierei de stat standard, conform modelului folosit de statele membre ale Uniunii Europene.

(3) Pentru returnarea unor grupuri numeroase de străini care nu dispun de documente pentru trecerea frontierei de stat Ministerul de Interne poate solicita Ministerului Afacerilor Externe venirea în România a unor reprezentanți ai statelor de proveniență a străinilor, în scopul audierii și eliberării documentelor de trecere a frontierei de stat necesare acestora.

Art. 70. -

În cazul în care se impune, Direcția generală de evidență informatizată a persoanei poate asigura escortarea străinilor în străinătate, până la destinație.

Art. 71. -

În toate situațiile în care un străin este returnat, Direcția generală de evidență informatizată a persoanei aplică în documentul de trecere a frontierei de stat viza de ieșire și dispune măsura privind interzicerea intrării străinului în țară pe o perioadă de la 6 luni la 5 ani, cu excepția străinilor declarați indezirabili sau cărora li s-a limitat, întrerupt sau revocat dreptul de ședere, a celor pentru care s-a stabilit o perioadă de interdicție de intrare pe teritoriul statului român prin ordin al ministrului de interne, precum și a celor care au fost condamnați pentru săvârșirea de infracțiuni.

Art. 72. -

(1) Punerea în aplicare a interdicției se realizează prin instituirea consemnului nominal la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sau prin aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a unei ștampile speciale în acest sens ori, concomitent, prin ambele modalități.

(2) Perioadele de interzicere a intrării în România sunt următoarele:

a) 6 luni, pentru o ședere ilegală între 30 de zile și 6 luni;

b) 1 an și 6 luni, pentru o ședere ilegală între 6 luni și 1 an;

c) 2 ani, pentru o ședere ilegală între 1 an și 1 an și 6 luni;

d) 2 ani și 6 luni, pentru o ședere ilegală între 1 an și 6 luni și 2 ani;

e) 3 ani, pentru o ședere ilegală între 2 ani și 2 ani și 6 luni;

f) 4 ani, pentru o ședere ilegală de peste 2 ani și 6 luni;

g) 5 ani, în cazul străinului care a intrat ilegal în România;

h) pentru o perioadă egală cu durata pedepsei la care a fost condamnat, dar nu mai puțin de 5 ani, în cazul străinilor care au comis infracțiuni pe teritoriul României.

(3) Străinilor care au fost repatriați pe cheltuiala statului român li se prelungește valabilitatea interdicției cu 6 luni, fără ca aceasta să depășească 5 ani.

(4) Interzicerea intrării li se comunică străinilor, în scris, de către organul care a luat măsura.

(5) În cazul cetățenilor aparținând statelor cu care România nu a încheiat acorduri pentru desființarea vizelor interdicția de intrare dispusă de Direcția generală de evidență informatizată a persoanei sau de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în condițiile legii, se comunică Direcției relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 73. -

În situațiile prevăzute la art. 11 și 18 din lege se poate aplica, după caz, interdicția de intrare în România pe perioade de la 6 luni la 5 ani.

Art. 74. -

În situația minorilor provenind din țările aflate pe lista prevăzută la art. 11 din prezentele norme metodologice, lăsați neînsoțiți după intrarea lor pe teritoriul României, Direcția generală de evidență informatizată a persoanei și formațiunile sale teritoriale vor proceda după cum urmează:

a) vor stabili identitatea acestora și modul de intrare în România;

b) indiferent de statutul lor legal ori ilegal pe teritoriul României, li se va asigura reprezentarea printr-o instituție competentă, potrivit legii, iar cei cu statut ilegal vor fi cazați în centrele prevăzute la art. 21 alin. (3) din lege;

c) se vor lua măsuri de identificare a părinților, indiferent de locul de reședință al acestora, în scopul reunificării familiale;

d) până la identificarea părinților minorii de vârstă școlară pot avea acces la sistemul de învățământ;

e) în situația în care părinții minorului nu au reședința legală pe teritoriul României, acesta va fi returnat în țara de reședință a părinților ori în țara în care au fost identificați alți membri de familie, cu acceptul acestora;

f) în cazul neidentificării părinților ori a altor membri de familie sau dacă minorul nu este acceptat în statul de origine, i se va acorda dreptul de ședere conform dispozițiilor legale.

Art. 75. -

Măsura expulzării este pusă în executare de organele de poliție, potrivit legii, în cooperare cu Direcția generală de evidență informatizată a persoanei.

Art. 76. -

Constatarea situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (3) lit. a) din lege este de competența instanței de judecată, în urma sesizării de către Direcția generală de evidență informatizată a persoanei.

CAPITOLUL IV Înființarea, organizarea și funcționarea centrelor
pentru cazarea străinilor

Art. 77. -

(1) Străinii depistați cu ședere ilegală pe teritoriul României pot fi cazați temporar în centre de cazare special amenajate, denumite în continuare centre, aflate în subordinea Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

(2) Cazarea se dispune de Direcția generală de evidență informatizată a persoanei.

Art. 78. -

Centrele sunt înființate, organizate, autorizate sanitar de direcțiile de sănătate publică, amenajate și dotate astfel încât să ofere condiții civilizate de cazare, hrană, asistență medicală și igienă personală, pentru următoarele categorii de străini:

a) depistați cu ședere ilegală în România;

b) ale căror cereri de acordare a statutului de refugiat au fost respinse definitiv și irevocabil și, în consecință, urmează să fie returnați în țările de orgine sau de plecare;

c) declarați indezirabili și care nu au părăsit de bună voie teritoriul României în termenul stabilit;

d) depistați fără documente, până la stabilirea identității și clarificarea situației din punct de vedere al legalității șederii.

Art. 79. - Jurisprudență relevantă (1)

(1) Durata cazării temporare stabilită prin decizia Direcției generale de evidență informatizată a persoanei nu poate depăși, de regulă, 3 luni.

(2) Prelungirea duratei cazării temporare peste acest termen se poate face în baza unui referat motivat al Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

Art. 80. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor se aprobă de către ministrul de interne.

(2) Străinii cazați în centre beneficiază de drepturile prevăzute în legislația internă, inclusiv de cele prevăzute în tratatele sau acordurile internaționale în materie, ratificate de România.

(3) Motivul cazării, precum și drepturile și obligațiile străinilor cazați în centre le vor fi comunicate acestora în scris.

CAPITOLUL V Ieșirea străinilor

Art. 81. -

(1) Măsura nepermiterii ieșirii din România, în situațiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege, se realizează prin:

a) instituirea consemnului nominal în sistemul de evidență a traficului la frontiera de stat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

b) aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a ștampilei cu simbolul "C" de către Direcția generală de evidență informatizată a persoanei și formațiunile sale teritoriale.

(2) În situațiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege măsura menționată la alin. (1) va fi solicitată în scris, cu precizarea motivelor și a perioadei de aplicare.

(3) Revocarea măsurii prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea scrisă a autorității ori a persoanei fizice sau juridice care a cerut instituirea ei, prin aplicarea consemnului nominal sau aplicarea ștampilei cu simbolul "L" în documentul de trecere a frontierei de stat.

CAPITOLUL VI Evidența străinilor aflați pe teritoriul României

Art. 82. -

Evidența străinilor aflați pe teritoriul României se organizează, se actualizează și se administrează de către Direcția generală de evidență informatizată a persoanei, la nivel central, și de către formațiunile sale teritoriale, în plan local.

Art. 83. -

Evidența străinilor se organizează pe principiul competenței teritoriale și în funcție de scopul șederii acestora în România.

Art. 84. -

(1) Instituțiile care, în exercitarea competențelor legale, dețin date referitoare la scopul și legalitatea șederii, precum și la activitatea străinilor vor transmite aceste date Direcției generale de evidență informatizată a persoanei și formațiunilor sale teritoriale.

(2) Modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la alin. (1) se va stabili pe bază de protocoale încheiate între Direcția generală de evidență informatizată a persoanei și instituțiile care dețin datele respective.

Art. 85. -

Furnizarea datelor din evidențele privind străinii aflați pe teritoriul României se efectuează potrivit legii.

Art. 86. -

(1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Forma și conținutul anexelor prevăzute la alin. (1) vor putea fi modificate în funcție de necesități prin norme ale Ministerului de Interne.

*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI        !||||||||||¬
   AL JUDEȚULUI _______________________           §     §
AVIZAT Nr. _____________ din ____________           §fotografie§
VALABILĂ până la ________________________           §     §
ȘEFUL SERVICIULUI __________________ L.S.           ¡||||||||||±

S-a solicitat autentificarea următorului act:

                  INVITAȚIE

Societatea comercială |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu sediul în
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|
bl. |_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sector |_| înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| din |_|_|_|_|_|_|_|_|,
reprezentată prin: nume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
          prenume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
domiciliat/cu reședința în |_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|
bl. |_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sector |_| în calitate de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
invit în România în scop de AFACERI-COOPERARE, pentru o perioadă de |_|_| zile
pe domnul/a
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
prenumele tatălui |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prenumele mamei |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
născut/a la |_|_|_|_|_|_|_|_| în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
de cetățenie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliat în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
posesor al pașaportului seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat de
|_|_|_|_|_|_|_|_|_| valabil până la |_|_|_|_|_|_|_|

  !||||||||||||||||||||||||||||||¬    !|||||||||||||||||||||||||||||¬
  §               §    §               §
  §  Ștampila de intrare PCTF  §    §  Ștampila de ieșire PCTF  §
  §               §    §               §
  ¡||||||||||||||||||||||||||||||±    ¡|||||||||||||||||||||||||||||±


                                    (verso)
!|¬
§1§
—|°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§  Mă oblig să constitui un depozit bancar la ____________ filiala ___________§
§în lei și valută, în sumă de ____________________ lei și _____________________§
§(inclusiv comisionul băncii), la dispoziția organelor Direcției Generale de  §
§Evidență Informatizată a Persoanei pentru acoperirea cheltuielilor legate de §
§retrimiterea în țara de origine sau de plecare a străinului invitat (cazare, §
§hrană, asistență medicală, bilete de transport etc.), în situația în care nu §
§va respecta termenul de ședere și scopul invitației.             §
§  Îmi asum riscul pierderii sumelor folosite în scopul sus-menționat.    §
§  Prezenta invitație îmi este necesară pentru a fi depusă spre avizare la  §
§Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei al județului ______________  §
§                                       §
§                 Data |_|_|_|_|_|_|_|_|            §
§                 Semnătura ___________________        §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|¬
§2§
—|°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§  Mă oblig să suport cheltuielile legate de întreținere și, în caz de    §
§îmbolnăvire ori accident și cele de tratament sau deces pentru persoana    §
§invitată, pe toată perioada șederii în România.                §
§  În situația în care persoana invitată nu va respecta termenul de ședere, mă§
§oblig să suport toate cheltuielile efectuate de autoritățile române cu privire§
§la aceasta, inclusiv cele de transport pentru retrimiterea în țara de origine §
§sau de plecare.                                §
§  Prezenta invitație îmi este necesară pentru a fi depusă spre avizare la  §
§Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei al județului ______________  §
§                                       §
§                 Data |_|_|_|_|_|_|_|_|            §
§                 Semnătura ___________________        §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
Redactat și autentificat, în 4 (patru) exemplare, de notarul public ____________
________________________ din cadrul Biroului notarului public __________________
________________________ cu sediul în __________________________________________
strada _________________ nr. ______ bl. ______ sc. _____ ap. ______


                    Semnătura ___________________ L.S.
                    Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

ANEXA Nr. 2

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI        !||||||||||¬
   AL JUDEȚULUI _______________________           §     §
AVIZAT Nr. _____________ din |_|_|_|_|_|_|_|_|        §fotografie§
VALABILĂ până la |_|_|_|_|_|_|_|_|              §     §
ȘEFUL SERVICIULUI __________________ L.S.           ¡||||||||||±

S-a solicitat autentificarea următorului act:

                  INVITAȚIE

Subsemnatul: Numele  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
       Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
născut/a la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| posesor/are al/a:
1) cărții de identitate seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2) pașaportului seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cu domiciliat/reședința în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|_| bl. |_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sector |_|
angajat la |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu sediul în
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|_| bl. |_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sector |_|
invit în România, în scop de VIZITĂ pentru o perioadă de |_|_| zile pe domnul/a
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
prenumele tatălui |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prenumele mamei |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
născut/a la |_|_|_|_|_|_|_|_| în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
de cetățenie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliat/a în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
pașaport seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|
valabil |_|_|_|_|_|_|_|_|

  !||||||||||||||||||||||||||||||¬    !|||||||||||||||||||||||||||||¬
  §               §    §               §
  §  Ștampila de intrare PCTF  §    §  Ștampila de ieșire PCTF  §
  §               §    §               §
  ¡||||||||||||||||||||||||||||||±    ¡|||||||||||||||||||||||||||||±


                                    (verso)
!|¬
§1§
—|°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§  Mă oblig să constitui un depozit bancar la ____________ filiala ___________§
§în lei și valută, în sumă de ____________________ lei și _____________________§
§(inclusiv comisionul băncii), la dispoziția organelor Direcției Generale de  §
§Evidență Informatizată a Persoanei pentru acoperirea cheltuielilor legate de §
§retrimiterea în țara de origine sau de plecare a străinului invitat (cazare, §
§hrană, asistență medicală, bilete de transport etc.), în situația în care nu §
§va respecta termenul de ședere și scopul invitației.             §
§  Îmi asum riscul pierderii sumelor folosite în scopul sus-menționat.    §
§  Prezenta invitație îmi este necesară pentru a fi depusă spre avizare la  §
§Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei al județului ______________  §
§                                       §
§                 Data |_|_|_|_|_|_|_|_|            §
§                 Semnătura ___________________        §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|¬
§2§
—|°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§  Mă oblig să suport cheltuielile legate de întreținere și, în caz de    §
§îmbolnăvire ori accident și cele de tratament sau deces pentru persoana    §
§invitată, pe toată perioada șederii în România.                §
§  În situația în care persoana invitată nu va respecta termenul de ședere, mă§
§oblig să suport toate cheltuielile efectuate de autoritățile române cu privire§
§la aceasta, inclusiv cele de transport pentru retrimiterea în țara de origine §
§sau de plecare.                                §
§  Prezenta invitație îmi este necesară pentru a fi depusă spre avizare la  §
§Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei al județului ______________  §
§                                       §
§                 Data |_|_|_|_|_|_|_|_|            §
§                 Semnătura ___________________        §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
Redactat și autentificat, în 4 (patru) exemplare, de notarul public ____________
________________________ din cadrul Biroului notarului public __________________
________________________ cu sediul în __________________________________________
strada _________________ nr. ______ bl. ______ sc. _____ ap. ______


                    Semnătura ___________________ L.S.
                    Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

ANEXA Nr. 3

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI        !||||||||||¬
   AL JUDEȚULUI _______________________           §     §
AVIZAT Nr. _____________ din ____________           §fotografie§
VALABILĂ până la ________________________           §     §
ȘEFUL SERVICIULUI __________________ L.S.           ¡||||||||||±

S-a solicitat autentificarea următorului act:

                  INVITAȚIE

Societatea comercială |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu sediul în
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|
bl. |_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sector |_| înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| din |_|_|_|_|_|_|_|_|,
reprezentată prin: nume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
          prenume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
domiciliat/cu reședința în |_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|
bl. |_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sector |_| în calitate de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
invit în România în scop TURISTIC, pentru o perioadă de |_|_| zile pe domnul/a
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
prenumele tatălui |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prenumele mamei |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
născut/a la |_|_|_|_|_|_|_|_| în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
de cetățenie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliat în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
posesor al pașaportului seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat de
|_|_|_|_|_|_|_|_|_| valabil până la |_|_|_|_|_|_|_|

  !||||||||||||||||||||||||||||||¬    !|||||||||||||||||||||||||||||¬
  §               §    §               §
  §  Ștampila de intrare PCTF  §    §  Ștampila de ieșire PCTF  §
  §               §    §               §
  ¡||||||||||||||||||||||||||||||±    ¡|||||||||||||||||||||||||||||±


                                    (verso)
!|¬
§1§
—|°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§  Mă oblig să constitui un depozit bancar la ____________ filiala ___________§
§în lei și valută, în sumă de ____________________ lei și _____________________§
§(inclusiv comisionul băncii), la dispoziția organelor Direcției Generale de  §
§Evidență Informatizată a Persoanei pentru acoperirea cheltuielilor legate de §
§retrimiterea în țara de origine sau de plecare a străinului invitat (cazare, §
§hrană, asistență medicală, bilete de transport etc.), în situația în care nu §
§va respecta termenul de ședere și scopul invitației.             §
§  Îmi asum riscul pierderii sumelor folosite în scopul sus-menționat.    §
§  Prezenta invitație îmi este necesară pentru a fi depusă spre avizare la  §
§Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei al județului ______________  §
§                                       §
§                 Data |_|_|_|_|_|_|_|_|            §
§                 Semnătura ___________________        §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|¬
§2§
—|°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§  Mă oblig să suport cheltuielile legate de întreținere și, în caz de    §
§îmbolnăvire ori accident și cele de tratament sau deces pentru persoana    §
§invitată, pe toată perioada șederii în România.                §
§  În situația în care persoana invitată nu va respecta termenul de ședere, mă§
§oblig să suport toate cheltuielile efectuate de autoritățile române cu privire§
§la aceasta, inclusiv cele de transport pentru retrimiterea în țara de origine §
§sau de plecare.                                §
§  Prezenta invitație îmi este necesară pentru a fi depusă spre avizare la  §
§Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei al județului ______________  §
§                                       §
§                 Data |_|_|_|_|_|_|_|_|            §
§                 Semnătura ___________________        §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
Redactat și autentificat, în 4 (patru) exemplare, de notarul public ____________
________________________ din cadrul Biroului notarului public __________________
________________________ cu sediul în __________________________________________
strada _________________ nr. ______ bl. ______ sc. _____ ap. ______


                    Semnătura ___________________ L.S.
                    Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

ANEXA Nr. 4

!||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Număr înregistrare _______________§          !||||||||||¬
§Data __________________      §          §     §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||±          §  Loc  §
!||||||||||||||||||||||||||||||||||¬          § pentru §
§Data primirii ____________________§          §fotografie§
§Certific identitatea persoanei  §          §     §
§______________________________  §          ¡||||||||||±
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||±

                   CERERE
  pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a cetățenilor străini

Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Name

Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Surname

Prenumele tatălui |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prenumele mamei |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Father's surname            Mother's surname

Data nașterii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Localitatea  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date of birth              Place of birth

Țara  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Country

Nume anterioare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Maiden names

Domiciliul: localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Domicile  Place
      țara  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      Country

Cetățenia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
citizenship

Studii  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Education |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Profesia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Ocupația |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Job                    Ocupation

Locul de muncă |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Place of work

Starea civilă: căsătorit |_|  necăsătorit |_|  divorțat |_|  văduv |_|
Marital Status Married     Single      Divorced    Widow

Numele și prenumele soțului/soției |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Husband's/Wife's name and surname

Cetățenia soțului/soției   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Husband's/Wife's citizenship

Motivele care stau la baza cererii _____________________________________________
Reasons of request         _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Localitatea unde urmează să vă stabiliți în România |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Place where you want to settle up in Romania
strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_| bl. |_|_|_| ap. |_|_|_|
                no.     bl.     ap.
Sector |_|
Sector
Date despre membrii familiei cu care solicitați să vă stabiliți în România
Information about family members you want to settle with in Romania
!|||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||`|||||||`||||||||||¬
§Nr.§Numele și prenumele§Data și locul nașterii §Gradul de§ Cetățenia §    Ocupația și    § Țara §Domiciliul§
§  §          §            § rudenie §      §   locul de muncă    §    §     §
§No.§ Name and surname §Date and place of birth§     §Citizenship§Ocupation and place of work§Country§ Domicile §
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
¡|||°|||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||°|||||||°||||||||||±

Date despre rudele de gradul I din România
Information about first degree relatives from Romania
!|||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||`|||||||`||||||||||¬
§Nr.§Numele și prenumele§Data și locul nașterii §Gradul de§ Cetățenia §    Ocupația și    § Țara §Domiciliul§
§  §          §            § rudenie §      §   locul de muncă    §    §     §
§No.§ Name and surname §Date and place of birth§     §Citizenship§Ocupation and place of work§Country§ Domicile §
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
¡|||°|||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||°|||||||°||||||||||±

Date despre rudele de gradul I din străinătate
Information about first degree relatives from abroad
!|||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||`|||||||`||||||||||¬
§Nr.§Numele și prenumele§Data și locul nașterii §Gradul de§ Cetățenia §    Ocupația și    § Țara §Domiciliul§
§  §          §            § rudenie §      §   locul de muncă    §    §     §
§No.§ Name and surname §Date and place of birth§     §Citizenship§Ocupation and place of work§Country§ Domicile §
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
—|||˜|||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||˜||||||||||¯
¡|||°|||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||°|||||||°||||||||||±

Semnătura ___________________              Data ___________________
Signature                        Date
Pagină rezervată autorităților române
!||||||||||||||||||||||||¬
§Rezultatul verificărilor§
—||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§                                       §
§                                       §
§                                       §
§                                       §
§                                       §
§                                       §
§                                       §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||¬           !||||||||||||||||¬
§Propunerea Comisiei§           §Membrii Comisiei§
—|||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||°||||||`|||||||||||¬
§                     §            § Semnătura §
§                     —|||||||||||||||||||||||˜|||||||||||¯
§                     §1.           §      §
§                     —|||||||||||||||||||||||˜|||||||||||¯
§                     §2.           §      §
§                     —|||||||||||||||||||||||˜|||||||||||¯
§                     §3.           §      §
§                     —||||||||`||`||`||`||`||˜||`||`|||||±
§                     §Data  § § § § § § § §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||°||°||°||°||°||°||°||±
                    !|||||||||||||||||¬
                    §H O T Ă R Â R E A§
                    —||||||||||||||`||°|||||||||||||||||¬
                    §       § Semnătura     §
                    —||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯
                    §       §          §
                    §       §          §
                    §       §          §
                    §       §          §
                    ¡||||`|||||||||˜||`||`||`||`||`||`||¯
                      § Data  § § § § § § § §
                      ¡|||||||||°||°||°||°||°||°||°||±

ANEXA Nr. 5

!||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Nr. ___________ data |_|_|_|_|_|_|§           !||||||||||¬
§Data primirii |_|_|_|_|_|_|    §           §     §
§Data programării |_|_|_|_|_|_|  §           §fotografie§
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||±           §     §
!||||||||||||||||||||||||||||||¬             ¡||||||||||±
§Certific identitatea persoanei§
§______________________________§
¡||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||¬   !||||||||||¬      !|||||||||¬
§Rezultatul verificărilor§   §Propunerea§      §Hotărârea§
—||||||||||||||||||||||||°|||¬ —||||||||||°|||||||||||¬—|||||||||°||||||||||||¬
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §§           §
§              § §           §—|||||||||`||||||||||||¯
§              § §           §§Semnătura§      §
—|||||||||`||||||||||||||||||¯ —|||||||||`||||||||||||¯—|||||||||°||||||||||||¯
§Semnătura§         § §Semnătura§      §§Data         §
—||||`||`|°`||`||`||`||`||`||¯ —||||`||`|°`||`||`||`||¯—|`||`||`||`||`||`||`||¯
§Data§ § § § § § § § § §Data§ § § § § § §§ § § § § § § § §
¡||||°||°||°||°||°||°||°||°||± ¡||||°||°||°||°||°||°||±¡|°||°||°||°||°||°||°||±

                   CERERE
      pentru eliberarea (prelungirea valabilității) pașaportului
      pentru persoane fără cetățenie cu domiciliul în România

Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nume anterioare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele tatălui |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele mamei |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data nașterii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| locul nașterii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Domiciliul: localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|_| bl. |_|_|_| ap. |_|_|_| sector |_|

                                    (verso)

Semnalmente: înălțime |_|_|_| cm  culoarea ochilor ______________
Profesia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Locul de muncă |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date despre soț/soție:  Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
             Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
             Data nașterii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
 Solicit:§1) Eliberarea unui pașaport pentru persoane fără cetățenie cu    §
!||||||||±  domiciliul în România                       §
§Declar pe propria răspundere că:                       §
§  Nu posed pașaport pentru persoane fără cetățenie cu domiciliul în România §
§  Posed (am posedat) Pașaportul pentru persoane fără cetățenie cu domiciliul §
§în România nr. ___________ eliberat la data de ______________ de către _______§
§____________, și solicit unul nou deoarece ___________________________________§
§______________________________________________________________________________§
§______________________________________________________________________________§
§______________________________________________________________________________§
§______________________________________________________________________________§
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
     !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
     §2) Prelungirea pașaportului pentru persoane fără cetățenie cu    §
!||||||||±  domiciliul în România nr. _____________ eliberat la data de ______§
§de către __________________________ valabil/expirat la data de _______________§
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
     !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
     §3) Rog ca în pașaport să fie incluși și copiii sub 14 ani      §
!||||||||±                                   §
§ !|||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||¯
§ §  Numele și prenumele  §  Data nașterii  §  Certificat de naștere  §
§ —|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯
§ —|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯
§ —|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯
§ —|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯
§ —|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯
¡|°|||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||±

                          Data |_|_|_|_|_|_|_|_|
                          Semnătura!|||||||||||||||||¬
                               ¡|||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Am primit pașaportul             §
§Data |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Semnătura      §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

ANEXA Nr. 6

!||||||||||||||||||||||||||||||||||¬ !||||||||||||||||||||¬   !||||||||||¬
§Număr înregistrare _______________§ §Certific identitatea§   §     §
§Număr dosar ______________________§ §  persoanei și  §   §  Loc  §
§Număr viză ____________/     § §exactitatea datelor §   § pentru §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||± ¡||||||||||||||||||||±   §fotografie§
!||||||||||||||||||||||||`||||||||||¬ !||||||||||`|||||||||¬  §     §
§Rezultatul verificărilor§     § §Propunerea§     §  ¡||||||||||±
—||||||||||||||||||||||||±     § —||||||||||±     §  !||||||||||||||¬
§                  § §          §  §Aprobarea   §
§                  § §          §  —||||||||||||||¯
§                  § §          §  §       §
§                  § §          §  §       §
§                  § §          §  §       §
§                  § §          §  §       §
§                  § §          §  §       §
§                  § —||||||||||||||||||||¯  —||||||||||||||¯
§                  § §Semnătura      §  §Semnătura   §
§                  § —||||`|||||||||||||||¯  —||||`|||||||||¯
§                  § §Data§        §  §Data§     §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||¯ ¡||||°|||||||||||||||±  ¡||||°|||||||||±
§Semnătura             §
—||||`||||||||||||||||||||||||||||||¯
§Data§               §
¡||||°||||||||||||||||||||||||||||||±

                   CERERE
         pentru prelungirea vizei de ședere în România
         (eliberarea legitimației de ședere temporară)

Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Name

Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Surname

Data nașterii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex |_| |_| Cetățenia |_|_|_|_|_|_|_|_|
Date of birth              Sex M  F Citizenship
Prenumele tatălui |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prenumele mamei |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Father's surname            Mother's surname
Domiciliul: Țara  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      Country           City
Pașaport nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Passport no.              Issued by
Valabil până la |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Valid until
Data intrării în România |_|_|_|_|_|_| Punctul de frontieră |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date of entry in Romania        Border check point

Solicit prelungirea vizei de ședere în România până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
I demand extention of my stay visa in Romania until

în calitate de |_|_|_|_|_|_|_|_| la (firma, unitatea de învățământ etc.) |_|_|_|
As                at (firm, education unit etc.)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| adresa: strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  Addres  street
|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_| bl. |_|_|_|_| sc. |_| ap. |_|_|_| sector |_| localitatea
      no.     bl.    entrance  ap.     sector   city
|_|_|_|_|_|_|_|_| județul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         country

În această perioadă voi locui în localitatea |_|_|_|_|_|_|_| strada |_|_|_|_|_|
In this period I will live in  city            street
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_| bl. |_|_|_|_| sc. |_| ap. |_|_|_| sector |_|
            no.     bl.    entrance  ap.     sector

Solicit eliberarea legitimației de ședere temporară |__|  |__|
I demand issuing of temporary stay identity card   DA   NU
                           YES   NO
                                  !|||||||||||¬
Predau pașaportul, legitimația de ședere temporară    Semnătura ¡|||||||||||±
și documentele necesare                 Signature
I hand over my passport, temporary stay identity card  Data |_|_|_|_|_|_|_|_|
and the necessary documents               Date Z Z L L A A A A
                                D D M M Y Y Y Y
!||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Primit la ghișeu         § Am primit pașaportul și legitimația de
§Data |_|_|_|_|_|_|_|_|      § ședere temporară
§   Z Z L L A A A A       § I received passport and temporary stay
§Data programării |_|_|_|_|_|_|_|_|§ identity card
§         Z Z L L A A A A §
§                 § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§                 § §                  §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||± ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                   Data |_|_|_|_|_|_|_|_|
                      Z Z L L A A A A

ANEXA Nr. 7

!||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Nr. înregistrare ____________ §             !||||||||||¬
§Data             §             §     §
¡||||||||||||||||||||||||||||||±             §fotografie§
!||||||||||||||||||||||||||||||¬             §     §
§Data primirii _______________ §             §     §
§Certific identitatea persoanei§             ¡||||||||||±
§               §
—||||||||||||||||||`|`|`|`|`|`|˜|`|¬
§Data programării § § § § § § § § §
¡||||||||||||||||||°|°|°|°|°|°|°|°|±
          Z Z L L A A A A

!|||||||||||||¬   !||||||||||¬         !|||||||||¬
§ Rezultatul §   §Propunerea§         §Hotărârea§
§verificărilor§   §     §         §     §
—|||||||||||||°|¬  —||||||||||°|||||||||||¬   —|||||||||°|||||||||||||||¬
§        §  §           §   §             §
§        §  §           §   §             §
§        §  §           §   §             §
§        §  §           §   §             §
§        §  §           §   §             §
§        §  §           §   §             §
§        §  —||||`||`||`||`||`||`||˜||`||¬—||||`||`||`||`||`||`||`||˜||¬
§        §  §Data§ § § § § § § § §§Data§ § § § § § § § §
§        §  ¡||||°||°||°||°||°||°||°||°||±¡||||°||°||°||°||°||°||°||°||±
¡|||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
        §Soluția I. Eliberat carnet de identitate seria |_|_|     §
        §                     nr.  |_|_|_|_|_|_|_|§
        §    II. Aplicat viza anuală valabilă |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|§
        ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

                   CERERE
   pentru eliberarea (vizarea) carnetului de identitate pentru străini

Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Născut la |_|_|_|_|_|_|_|_| în |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      Z Z L L A A A A
Prenumele tatălui |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele mamei |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cetățenia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data nașterii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| locul nașterii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Domiciliat în localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_| bl. |_|_|_| sc. |_|
et. |_|_| ap. |_|_|_| sector |_|
    !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
Solicit:§I. Carnet de identitate pentru străini, pentru următoarele motive:____§
    §______________________________________________________________________§
    §______________________________________________________________________§
    ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

                                    (verso)
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§II. Vizarea anuală a carnetului de identitate pentru străini seria |_|_|   §
§                               nr. |_|_|_|_|_|_|§
§  Posed pașaport seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat de§
§  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|§
§                               Z Z L L A A A A §
§  Valabil până la |_|_|_|_|_|_|_|_|                     §
§           Z Z L L A A A A                     §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

                       Semnătura !||||||||||||||||¬
                            ¡||||||||||||||||±
                       Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Am primit carnetul de identitate
Semnătura !||||||||||||||||¬
     ¡||||||||||||||||±
Data |_|_|_|_|_|_|_|_|
   Z Z L L A A A A

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...