SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice -
SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Conform art. 6, alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, clădirea de locuit multietajată amplasată în județul ............., localitatea ............ str .............., nr. ......, încadrată prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public a fost nominalizată la poziția ......... din anexă la Hotărârea Guvernului nr. ........./..........., prin care se aprobă programul de acțiuni pe anul .................. pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

1. DATE GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: ..................................
BENEFICIAR: ................................................
PROIECTANT .................................................

Nr. proiect: nr. ..................

Denumire proiect: Lucrări de consolidare clădire din

Județul (sector) ...................., Localitatea .......................... Str. ..................., Nr. ...........

Faza: Studiu de fezabilitate

Expert tehnic atestat: .......................................

Verificator atestat pentru cerința A1: .......................

2. DATE TEHNICE

Nr. de niveluri: S+P+ ........E

Anul construirii: .............

Aria desfășurată (Ad): .............. mp

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||||||||||¬
§                            §Suprafața§Cota-parte indiviză§
§     Structura funcțională a imobilului:     § utilă § din proprietatea §
§                            § (mp)  §  comună (%)   §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||||||||¯
§A. Spații cu destinația de locuință  nr. apart. .....§     §          §
§din care:                       §     §          §
§ș proprietate privată persoane fizice nr. apart. .....§     §          §
§ș în proprietatea sau în administrarea nr. apart. .....§     §          §
§ instituțiilor publice                §     §          §
§ș în proprietatea sau în administrarea nr. apart. .....§     §          §
§ agenților economici                 §     §          §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||||||||¯
§B. Spații cu altă destinație              §     §          §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||||||||¯
§TOTAL:                         §     §   100,00    §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||||||||||+

3. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

(C+M) - TOTAL din care: Cotă procentuală din valoarea C + M % Indici mii lei/mp Ad
Rezistență
Arhitectură
Instalații
Organizare de șantier

4. SOLUȚIA DE CONSOLIDARE

4.1. Descrierea soluției

4.2. Implicații în realizarea soluției de consolidare

5. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACȚIUNI SEISMICE DUPĂ CONSOLIDARE

R(min) = .......... (conform Normativului de proiectare antiseismică P100-92)

6. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

............. luni calendaristice

7. FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

din valoarea totală a lucrărilor de C+M

- ............% se finanțează din transferuri de la bugetul de stat conform Art. 7, alin. (1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

- ............% se finanțează din bugetele locale conform Art. 7, alin. (1), lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

- ..........% se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau venituri extrabugetare conform Art. 7, alin. (1), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

- ............% se finanțează din fondurile proprii ale agenților economici conform Art. 7, alin. (1), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

8. AVIZE ȘI ACORDURI

8.1. Certificat de urbanism nr. ........... din ............ emis de .......

8.2. Solicitări de avize conform Certificatului de urbanism: Nr. înregistrare la instituția care urmează să emită avizul Nr. aviz/data

9. LISTA DE SEMNĂTURI

Proiectant Asociația de proprietari
Președinte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(persoana juridică autorizată)
VIZAT:
Expert tehnic atestat: . . . . . . . . . . .
(nume, ștampilă și semnătură)
Luat în evidență
din punct de vedere al aplicării Legii id_link=772742;nr. 10/1995
privind calitatea în construcții
Inspectoratul teritorial în construcții
Inspector șef
. . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CIRCUITUL INFORMAȚIONAL DECIZIONAL al acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință*)
Identificare inventarierea construcțiilor cu destinație de locuință*), expertizarea tehnică, aprobarea deciziei de intervenție și emiterea certificatului de urbanism
PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea , județul , strada , nr , bloc , sector , cod poștal
DECLARAȚIE^1 )
PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea , județul , strada , nr , bloc , sector , cod poștal
SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE
CONTRACT nr din pentru finanțare cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituire, la terminare lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat
CONVENȚIE CIVILĂ conținut cadru
;
se încarcă...