Proiectarea lucrărilor de intervenție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente -
SECȚIUNEA a 4-a
Proiectarea lucrărilor de intervenție

Art. 20. -

(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea Legii nr. 10/1995, Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative și reglementări tehnice în vigoare la data proiectării. Modificări (1)

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de proiectare în construcții înscrisă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul proiectării în construcții și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru proiectarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție corespunzător categoriilor de construcții și instalații pentru care urmează să se efectueze proiectarea. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se elaborează în următoarele faze:

a) faza I: studiul de fezabilitate; Modificări (1)

b) faza a II-a:

(i) proiectul tehnic și caietele de sarcini;

(ii) detaliile de executare.

(2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este condiționată de elaborarea și aprobarea studiului de fezabilitate de către autoritatea contractantă (investitor), pentru achizițiile de lucrări din fonduri publice, definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Soluția de intervenție din studiul de fezabilitate se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică și se avizează de către expert tehnic atestat și Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, organizată, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanță, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru construcțiile încadrate în clasa I de importanță - construcții de importanță vitală pentru societate, a căror funcționalitate în timpul cutremurului și imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral. Modificări (2)

(2) Conform Legii nr. 10/1995 și a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare se verifică, pe specialități, de verificatori tehnici atestați.

Art. 23. -

Soluția de intervenție din studiul de fezabilitate aprobat trebuie să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a construcției existente prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor. Modificări (1)

Art. 24. -

Conținutul-cadru al documentației de proiectare este prezentat în Secțiunea a III-a din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Identificarea construcțiilor
Expertizarea tehnică a construcțiilor
Aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de intervenție
Executarea lucrărilor de intervenție
Circuitul informațional decizional
Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
;
se încarcă...