Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință -
SECȚIUNEA a 3-a
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit
multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică
în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Modificări (1)

§1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 71. -

Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:

a) întocmesc și actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.

Art. 72. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

c) estimează cheltuielile pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 73. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități întocmit conform anexei nr. 17, privind proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (2)

§2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 74. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 75. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

§4. Stabilirea priorităților anuale pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 76. -

În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (2)

§5. Avizarea priorităților pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 77. - Modificări (1)

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§6. Promovarea programului anual de acțiuni

Art. 78. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Administrației Publice, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, elaborează programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

§7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari

Art. 79. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari (anexa nr. 18), includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§8. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 80. - Modificări (2)

În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, asociația de proprietari hotărăște contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanțată conform art. 7 alin. (1) din ordonanță.

§9. Constituirea asociației contractante

Art. 81. -

(1) În scopul atribuirii în comun a contractului privind proiectarea lucrărilor de consolidare, prin convenție civilă, se constituie asociația contractantă, conform art. 39. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință. Modificări (1)

§10. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 82. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, este autoritatea contractantă care organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 83. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în Secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;

(ii) se acceptă actualizarea prețului contractului conform Modelului 1 din Secțiunea II - Fișa de date a achiziției din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii (preț ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă TVA);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§11. Elaborarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 84. -

Studiul de fezabilitate reprezintă faza I de proiectare a lucrărilor de consolidare și se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a. Modificări (1)

Art. 85. -

Studiul de fezabilitate, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează: Modificări (1)

a) un exemplar la consiliul local;

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari.

§12. Avizarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 86. -

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței avizează soluțiile de intervenție dezvoltate în studiul de fezabilitate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (2)

§13. Aprobarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 87. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aprobă prin hotărâre studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de acțiuni. Modificări (1)

(2) La avizare se vor lua în considerare avizele de principiu nominalizate în certificatul de urbanism, precum și avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§14. Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini și detaliilor de execuție

Art. 88. -

Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare reprezintă fazele ulterioare de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate și se elaborează cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestora, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a. Modificări (1)

Art. 89. -

Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează: Modificări (1)

a) patru exemplare la consiliul local, din care trei exemplare pentru persoana juridică autorizată care va executa lucrările de consolidare; Modificări (1)

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari, pentru completarea cărții tehnice a construcției.

§15. Asigurarea verificării documentației tehnice de proiectare a lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 90. -

(1) Documentația tehnică de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate se verifică, pe specialități, pentru asigurarea cerințelor de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995. Modificări (1)

(2) Verificarea se efectuează de către verificatori tehnici atestați, cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și a celorlalte acte normative în domeniu.

§16. Recepția proiectului

Art. 91. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, numește comisia și organizează recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate. Modificări (1)

(2) La recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§17. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 92. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește decontul justificativ (anexa nr. 20) și acordă viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisă recepția în Consiliul tehnico-economic.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.

§18. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 93. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 21.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: Modificări (2)

a) sinteza studiului de fezabilitate, întocmită conform anexei nr. 19; Modificări (1)

b) proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;

c) procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§19. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de proiectare a lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 94. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 22;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§20. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 95. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință.

§21. Plata deconturilor justificative

Art. 96. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de trei zile lucrătoare, va efectua plățile în conturile proiectanților - persoane juridice - nominalizați în deconturile justificative.

Art. 97 -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§22. Cererea pentru emiterea autorizației de construire

Art. 98. -

Asociația de proprietari, în vederea continuării executării lucrărilor de consolidare, conform ordonanței, pentru reducerea riscului seismic al clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea autorizației de construire. Modificări (1)

§23. Emiterea autorizației de construire

Art. 99. - Modificări (1)

(1) Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirea de locuit multietajată încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

(2) Proprietarii, persoane fizice, beneficiază conform art. 15 din ordonanță, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxă privind eliberarea autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcțiile cu destinația de locuință din proprietate.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Identificarea construcțiilor
Expertizarea tehnică a construcțiilor
Aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de intervenție
Executarea lucrărilor de intervenție
Circuitul informațional decizional
Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
;
se încarcă...