Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință

Art. 32. -

În sensul ordonanței și conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) construcția cu destinația de locuință (clădirea de locuit, potrivit clasificării pe clase de importanță a construcțiilor conform Normativului P100-92) cuprinde locuințe și, după caz, spații cu altă destinație, care împreună cu părțile comune indivize din clădire alcătuiesc un condominiu; Modificări (1)

b) locuința este construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii; destinația de locuință se dovedește prin datele înscrise în actul de proprietate.

c) familia cuprinde soțul, soția, copiii și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.

Art. 33. -

(1) În scopul organizării, desfășurării și finanțării acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință, proprietarii locuințelor și spațiilor cu altă destinație din cadrul condominiului se constituie, în condițiile legii, în asociație de proprietari.

(2) Asociația de proprietari se organizează și funcționează conform Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței Guvernului nr. 85/2001. Modificări (1)

Art. 34. - Modificări (1)

(1) Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru expertizarea tehnică; Modificări (1)

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Pentru locuințele existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici, fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura conform art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanță.

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se includ, conform art. 6 alin. (1) și (2) din ordonanță, în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație.

(2) Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene, împreună cu consiliile locale, care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (1)

(1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura, conform art. 7 alin. (1) din ordonanță, astfel: Modificări (1)

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din ordonanță; Modificări (1)

b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților administrației publice locale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective;

d) din fondurile proprii ale agenților economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.

(2) Instituțiile publice și agenții economici care dețin în proprietate sau administrare locuințe sau spații cu altă destinație decât cea de locuință în clădirile incluse în programele anuale sunt obligate să asigure, conform art. 7 alin. (2) din ordonanță finanțarea proiectării și executării lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză pe care o dețin din proprietatea comună. Modificări (1)

Art. 37. - Modificări (1)

Conform art. 16 alin. (4) din ordonanță, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare și de folosirea cu eficiență a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea, în condițiile ordonanței, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit.

Art. 38. -

(1) Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, inclusiv verificarea proiectelor, emiterea acordurilor și avizelor, dirigenția de șantier, taxe și alte cheltuieli cuprinse în devizul general, se face proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, aferentă fiecărei proprietăți individuale din cadrul condominiului. Modificări (1)

(2) Proprietatea comună include toate părțile proprietății care sunt în folosință comună ca: terenul pe care este construită clădirea, structura de rezistență (fundații, stâlpi, grinzi, pereți portanți, planșee, șarpantă), casa scării, subsolurile, instalațiile clădirii aflate în folosință comună.

(3) Prin cotă-parte se înțelege cota de proprietate care îi revine fiecărui apartament proprietate individuală din proprietatea comună, astfel cum este înscrisă în actul de proprietate. În situația în care cotele-părți nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafața utilă a fiecărui apartament și totalul suprafețelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.

Art. 39. - Modificări (1)

(1) În scopul atribuirii în comun a contractelor pentru expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare, precum și pentru executarea lucrărilor de consolidare, prin convenții civile se constituie asociații contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001, fără a se constitui o nouă persoană juridică, formate din următoarele părți:

a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București este autoritatea contractantă, reprezentată prin primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București;

b) asociația de proprietari, reprezentată prin președintele asociației;

c) după caz, proprietarii persoane fizice și juridice ai spațiilor cu altă destinație și proprietarii persoane juridice ai locuințelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonanței, finanțează din surse proprii acțiunile pentru reducerea riscului seismic a construcției cu destinația de locuință.

(2) Autoritatea contractantă reprezintă părțile asociației contractante, în calitate de achizitor unic în raporturile cu persoana juridică care efectuează, după caz, expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare sau executarea de lucrări.

(3) Prin convenția civilă de constituire a asociației contractante se vor stabili, în condițiile și cu respectarea ordonanței și a celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinația spațiilor din clădire și cotele-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finanțare asigurate, în condițiile ordonanței, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;

c) obligațiile în sarcina fiecărei părți, conform ordonanței și celorlalte acte normative în vigoare, privind:

(i) atribuirea, prin procedură de achiziție publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, precum și existența certificatului de urbanism, respectiv a autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;

(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(iv) derularea contractelor, recepția, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanțare și pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate și recuperarea, în condițiile ordonanței, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(4) Fiecare parte semnatară a convenției civile răspunde, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor, conform actelor normative în vigoare și convenției încheiate.

(5) La convenția civilă se anexează:

a) Pentru expertizarea tehnică:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a expertizării tehnice;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 5 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

b) Pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, al cărei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, precum și declarațiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16;

(iii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea proiectării, în condițiile ordonanței, în vederea executării lucrărilor de consolidare;

(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

c) Pentru executarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a executării lucrărilor de consolidare;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

(iv) documentele, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(6) Convențiile civile pentru constituirea asociațiilor contractante își încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepției prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare.

Art. 40. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanței de judecată, conform art. 4 alin. (5) din ordonanță, să oblige proprietarii construcțiilor cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic să ia măsurile de intervenție stabilite prin raportul de expertiză tehnică. Acțiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situată construcția și este scutită de taxă de timbru.

SECȚIUNEA 1 Circuitul informațional-decizional

Art. 41. -

Circuitul informațional-decizional pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință, prezentat în anexa nr. 1, cuprinde acțiuni grupate astfel:

a) identificarea - inventarierea și expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, aprobarea deciziei de intervenție și emiterea certificatului de urbanism, conform anexei nr. 2;

b) proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și emiterea autorizației de construire, conform anexei nr. 3; Modificări (1)

c) executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, conform anexei nr. 4. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Identificarea-inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție

§1. Identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință

Art. 42. -

Conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanță, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale acționează, în aria lor de autoritate, pentru: Modificări (1)

a) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice;

b) întocmirea fișelor de identificare;

c) stocarea, gestionarea și prelucrarea datelor sub formă de situații analitice și de sinteză, cu ajutorul sistemelor automate de calcul, pentru elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință.

Art. 43. -

În acțiunea de inventariere se includ, cu prioritate, clădirile de locuit amplasate în localități urbane din zonele seismice de calcul A - E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică, exprimată în grade pe scara MSK, este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonanță.

§2. Întocmirea fișei de identificare a construcției tip clădire

Art. 44. -

Administratorul asociației de proprietari, după caz, responsabilul desemnat cu urmărirea comportării în timp a construcției, îndrumat din punct de vedere tehnic de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului, întocmește fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință.

§3. Solicitarea expertizării tehnice a construcției cu destinația de locuință

Art. 45. -

(1) Asociația de proprietari, pe baza fișei de identificare, solicită expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință.

(2) Cererea pentru expertizarea tehnică, întocmită conform anexei nr. 7, se înregistrează la consiliul local, respectiv la consiliul local al sectorului municipiului București, însoțită de următoarele documente întocmite de asociația de proprietari și verificate de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului:

a) fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință, întocmită conform anexei nr. 5;

b) lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6.

(3) Până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București verifică și centralizează cererile și transmit consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele întocmite conform anexei nr. 8, cuprinzând solicitările pentru anul următor privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință.

§4. Centralizarea solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizare

Art. 46. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele cu propuneri privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință;

b) stabilesc prioritățile, din punct de vedere tehnic, la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, și estimează cheltuielile pentru expertizarea tehnică, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (2)

Art. 47. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități, întocmit conform anexei nr. 9, privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință. Modificări (2)

§5. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 48. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

§6. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 49. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate, din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

§7. Stabilirea priorităților anuale pentru expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință

Art. 50. -

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în limita sumelor aprobate din transferuri de la bugetul de stat și a celorlalte surse de finanțare asigurate, după caz, din bugetul local și/sau sursele proprii ale proprietarilor, definitivează, pe criterii tehnice, lista de priorități pentru anul în curs privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință.

(2) Criteriile tehnice avute în vedere sunt:

a) clasa de importanță a construcției (începând cu clădirile de locuit încadrate în clasa III de importanță, conform Normativului P100-92); Modificări (1)

b) numărul de persoane din clădire, începând cu cele cu mari aglomerări de persoane;

c) regimul de înălțime al clădirii, începând cu clădirile multietajate, cu spații publice la parter sau la alte niveluri;

d) anul construirii/normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea clădirii (începând cu clădirile a căror structură de rezistență a fost realizată fără cunoștințe de proiectare antiseismică);

e) poziția în localitate a clădirii, începând cu cele ce pot avea consecințe la scară urbană în urma prăbușirii;

f) condițiile locale de teren, începând cu cele ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a clădirii;

g) acțiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistenței și stabilității clădirii (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență etc.).

§8. Înștiințarea asociației de proprietari

Art. 51. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în baza listei de priorități, definitivată conform art. 50, comunică asociațiilor de proprietari includerea construcțiilor cu destinația de locuință în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică.

§9. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 52. - Modificări (1)

În baza înștiințării privind includerea construcției cu destinația de locuință în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică, asociația de proprietari hotărăște contractarea expertizării, care urmează să fie finanțată conform art. 5 din ordonanță.

§10. Constituirea asociației contractante

Art. 53. -

(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului de expertizare tehnică, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39.

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, conform modelului prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a construcțiilor.

§11. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnică

Art. 54. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință.

Art. 55. -

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a construcțiilor.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția expertizării tehnice a construcțiilor cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;

(ii) prețul contractului nu se actualizează;

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§12. Elaborarea raportului de expertiză tehnică

Art. 56. -

Raportul de expertiză tehnică se elaborează în baza Normativului P100-92 și a celorlalte reglementări tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor și a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995. Modificări (1)

Art. 57. -

Raportul de expertiză tehnică, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către expertul tehnic, după cum urmează:

a) două exemplare la consiliul local, din care un exemplar pentru persoana juridică autorizată, care va elabora proiectarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari pentru completarea cărții tehnice a construcției și aprobarea, conform art. 2 din ordonanță, a deciziei de intervenție privind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§13. Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate

Art. 58. -

La solicitarea consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței avizează, din punct de vedere tehnic, soluțiile de intervenție fundamentate în raportul de expertiză tehnică pentru construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic. Modificări (2)

§14. Recepția raportului de expertiză tehnică

Art. 59. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București numește comisia și organizează recepția rapoartelor de expertiză tehnică.

(2) La recepția rapoartelor de expertiză tehnică ale construcțiilor cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§15. Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 60. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește decontul justificativ întocmit conform anexei nr. 11 și acordă viza de control financiar preventiv pentru rapoartele de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.

§16. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 61. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 12.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: Modificări (2)

a) sinteza raportului de expertiză tehnică întocmită conform anexei nr. 10;

b) raportul de expertiză tehnică;

c) procesul-verbal de admitere a recepției raportului de expertiză tehnică.

§17. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică

Art. 62. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 13;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, pentru expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

§18. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 63. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§19. Plata deconturilor justificative

Art. 64. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile experților nominalizați în deconturile justificative.

Art. 65. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

§20. Notificarea proprietarilor

Art. 66. -

(1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din ordonanță, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale. Modificări (1)

(2) Proprietarii, asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare astfel de construcții, pe lângă obligațiile și responsabilitățile ce le revin potrivit ordonanței, au și obligațiile și responsabilitățile prevăzute de: Modificări (1)

a) Legea nr. 10/1995;

b) Legea nr. 50/1991;

c) Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, aprobat prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 85/2001.

§21. Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 67. -

În baza raportului de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția, președintele asociației de proprietari convoacă adunarea generală a proprietarilor pentru:

a) prezentarea concluziilor fundamentale în raportul de expertiză tehnică;

b) aprobarea, în condițiile ordonanței, a deciziei de intervenție și continuarea, conform art. 2 din ordonanță, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință. Modificări (1)

Art. 68. -

(1) Hotărârea asociației de proprietari, al cărei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, privind aprobarea în condițiile ordonanței a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare privind reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință este obligatorie pentru toți proprietarii din cadrul condominiului. Modificări (1)

(2) La hotărârea asociației de proprietari se anexează:

a) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6;

b) declarațiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonanței, a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuință. Modificări (1)

§22. Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism

Art. 69. -

Urmare aprobării în adunarea generală a proprietarilor a deciziei de intervenție privind continuarea acțiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință, asociația de proprietari depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea certificatului de urbanism.

§23. Emiterea certificatului de urbanism

Art. 70. - Modificări (1)

Certificatul de urbanism se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, și a normelor metodologice de aplicare.

SECȚIUNEA a 3-a Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit
multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică
în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Modificări (1)

§1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 71. -

Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:

a) întocmesc și actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.

Art. 72. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

c) estimează cheltuielile pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 73. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități întocmit conform anexei nr. 17, privind proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (2)

§2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 74. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 75. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

§4. Stabilirea priorităților anuale pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 76. -

În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (2)

§5. Avizarea priorităților pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 77. - Modificări (1)

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§6. Promovarea programului anual de acțiuni

Art. 78. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Administrației Publice, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, elaborează programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

§7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari

Art. 79. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari (anexa nr. 18), includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§8. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 80. - Modificări (2)

În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, asociația de proprietari hotărăște contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanțată conform art. 7 alin. (1) din ordonanță.

§9. Constituirea asociației contractante

Art. 81. -

(1) În scopul atribuirii în comun a contractului privind proiectarea lucrărilor de consolidare, prin convenție civilă, se constituie asociația contractantă, conform art. 39. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință. Modificări (1)

§10. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 82. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, este autoritatea contractantă care organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 83. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în Secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;

(ii) se acceptă actualizarea prețului contractului conform Modelului 1 din Secțiunea II - Fișa de date a achiziției din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii (preț ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă TVA);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§11. Elaborarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 84. -

Studiul de fezabilitate reprezintă faza I de proiectare a lucrărilor de consolidare și se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a. Modificări (1)

Art. 85. -

Studiul de fezabilitate, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează: Modificări (1)

a) un exemplar la consiliul local;

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari.

§12. Avizarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 86. -

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței avizează soluțiile de intervenție dezvoltate în studiul de fezabilitate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (2)

§13. Aprobarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 87. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aprobă prin hotărâre studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de acțiuni. Modificări (1)

(2) La avizare se vor lua în considerare avizele de principiu nominalizate în certificatul de urbanism, precum și avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§14. Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini și detaliilor de execuție

Art. 88. -

Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare reprezintă fazele ulterioare de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate și se elaborează cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestora, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a. Modificări (1)

Art. 89. -

Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează: Modificări (1)

a) patru exemplare la consiliul local, din care trei exemplare pentru persoana juridică autorizată care va executa lucrările de consolidare; Modificări (1)

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari, pentru completarea cărții tehnice a construcției.

§15. Asigurarea verificării documentației tehnice de proiectare a lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 90. -

(1) Documentația tehnică de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate se verifică, pe specialități, pentru asigurarea cerințelor de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995. Modificări (1)

(2) Verificarea se efectuează de către verificatori tehnici atestați, cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și a celorlalte acte normative în domeniu.

§16. Recepția proiectului

Art. 91. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, numește comisia și organizează recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate. Modificări (1)

(2) La recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§17. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 92. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește decontul justificativ (anexa nr. 20) și acordă viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisă recepția în Consiliul tehnico-economic.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.

§18. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 93. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 21.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: Modificări (2)

a) sinteza studiului de fezabilitate, întocmită conform anexei nr. 19; Modificări (1)

b) proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;

c) procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§19. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de proiectare a lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 94. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 22;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§20. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 95. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință.

§21. Plata deconturilor justificative

Art. 96. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de trei zile lucrătoare, va efectua plățile în conturile proiectanților - persoane juridice - nominalizați în deconturile justificative.

Art. 97 -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§22. Cererea pentru emiterea autorizației de construire

Art. 98. -

Asociația de proprietari, în vederea continuării executării lucrărilor de consolidare, conform ordonanței, pentru reducerea riscului seismic al clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea autorizației de construire. Modificări (1)

§23. Emiterea autorizației de construire

Art. 99. - Modificări (1)

(1) Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirea de locuit multietajată încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

(2) Proprietarii, persoane fizice, beneficiază conform art. 15 din ordonanță, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxă privind eliberarea autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcțiile cu destinația de locuință din proprietate.

SECȚIUNEA a 4-a Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol public
Modificări (1)

§1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 100. -

Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:

a) întocmesc și actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.

Art. 101. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

c) estimează cheltuielile pentru executarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 102. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități (anexa nr. 23), privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, și estimarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat. Modificări (2)

§2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 103. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 104. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale, orășenești și municipale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

§4. Stabilirea priorităților anuale pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 105. -

În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni, pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (2)

§5. Avizarea priorităților pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 106. - Modificări (1)

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§6. Promovarea programului anual de acțiuni

Art. 107. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Administrației Publice, conform art. 6. alin. (2) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, elaborează programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

§7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari

Art. 108. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari, conform anexei nr. 18, includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§8. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 109. - Modificări (1)

În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare, asociația de proprietari hotărăște contractarea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanțată conform art. 7 alin. (1) din ordonanță.

§9. Constituirea asociației contractante

Art. 110. -

(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului privind executarea lucrărilor de consolidare, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, formulat conform anexei nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință. Modificări (1)

§10. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 111. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București este autoritatea contractantă care organizează cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 112. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de lucrări, prevăzut în Secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.014/874/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;

(ii) se acceptă actualizarea prețului contractului conform Modelului 1 din Secțiunea II - Fișa de date a achiziției din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări (preț ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă T.V.A.);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv T.V.A.), pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§11. Asigurarea locuințelor de necesitate

Art. 113. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuințe de necesitate destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de consolidare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari. Modificări (1)

§12. Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului Modificări (1)

Art. 114. -

Proprietarii locuințelor persoane fizice din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțare din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții: Modificări (1)

a) existența autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

b) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind contractarea executării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

c) încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, în rate lunare egale, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

d) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 115.-

Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

Art. 116. - Modificări (1)

Hotărârea asociației de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 85/2001.

Art. 117. - Modificări (1)

(1) Contractul pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat se încheie între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate, incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 7 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Prin contract, conform art. 8 alin. (1) lit. c) și următoarele din ordonanță, se stabilește:

a) suma din prețul contractului pentru executarea lucrărilor de consolidare, ce revine proprietarului locuinței persoană fizică, determinată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; prețul contractului corespunde ofertei executantului, consolidată în euro, la care se adaugă TVA;

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice, pentru suma determinată conform lit. a);

c) restituirea de către proprietarul locuinței persoană fizică, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situațiilor valorice a decontărilor, proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; restituirea se va efectua astfel:

(i) în rate lunare egale, în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare;

(ii) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepției la terminarea lucrărilor de consolidare;

(iii) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

(3) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea contractului-cadru pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, conform anexei nr. 27, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de consolidare.

(4) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare și își încetează valabilitatea o dată cu radierea ipotecii, în condițiile ordonanței.

(5) Contractul, conform art. 10 alin. (2) din ordonanță, are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 118. -

(1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți, conform art. 9 din ordonanță, de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare. Modificări (1)

(2) În acest scop:

a) proprietarii locuințelor persoane fizice, pentru fiecare rată lunară scadentă, completează declarația de venituri nete, pe propria răspundere, conform anexei nr. 28, pe care o înregistrează la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare;

b) persoanele desemnate, prin dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/orașului, respectiv al primarului general al municipiului București, verifică declarațiile și documentele de venituri anexate în copie, acordă viza de control financiar preventiv și întocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aprobă de primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al Municipiului București.

Art. 119. - Modificări (1)

Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată, conform art. 11 alin. (1) din ordonanță, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării; actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 120. - Modificări (1)

Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 13 din ordonanță, în cazul încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanță, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 121. - Modificări (2)

(1) Ipoteca legală a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanță, asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului și la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat.

(2) Ipoteca legală a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice se instituie pentru suma determinată conform art. 117 alin. (2) lit. a), în baza:

a) Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

b) programului anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului;

c) contractului pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiat între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietar;

d) actului de proprietate, în formă autentificată, din care să rezulte:

(i) destinația de locuință în proprietatea privată a persoanelor fizice;

(ii) intabularea proprietății în registrul de carte funciară deschis la Biroul de carte funciară al judecătoriei în raza căreia se află locuința.

(3) Primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanță, solicită inscripția ipotecii în registrul de carte funciară deschis la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este amplasat imobilul.

(4) Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuință trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform art. 14 din ordonanță, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

(5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

§13. Asigurarea diriginților de specialitate

Art. 122. -

(1) Autoritatea contractantă asigură, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din ordonanță, diriginți de specialitate autorizați.

(2) Obligațiile și răspunderile diriginților de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 și în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcții.

§14. Executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 123. -

Lucrările de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se realizează cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 5-a.

§15. Întocmirea situațiilor de plată pentru lucrări executate

Art. 124. -

(1) Executantul - persoană juridică autorizată, pe baza situației lucrărilor executate și verificate conform Legii nr. 10/1995, întocmește situațiile de plată provizorii (lunare), respectiv situația de plată la terminarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

(2) Situațiile de plată pentru lucrările executate sunt verificate și avizate de:

a) dirigintele de șantier autorizat;

b) reprezentantul desemnat de asociația de proprietari;

c) proprietarii persoane fizice și juridice care finanțează din sursele proprii, conform ordonanței, executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§16. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 125. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică situațiile de plată, întocmește decontul justificativ, conform anexei nr. 24, și acordă viza de control financiar preventiv.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de situațiile de plată.

§17. Organizarea inspecției la fazele determinante

Art. 126. -

Inspectoratul de stat în construcții - I.S.C., conform Legii nr. 10/1995 și Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, asigură inspecția la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.

§18. Întocmirea situației definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 127. -

(1) Întocmirea situației definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare respectă precizările art. 124. Modificări (1)

(2) La situația definitivă de plată se anexează procesul-verbal de admitere a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare, întocmit în urma recepției organizate conform art. 133. Modificări (1)

§19. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 128. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 25.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate. Modificări (2)

§20. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrări de consolidare executate Modificări (1)

Art. 129. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare conform anexei nr. 26;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§21. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 130. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§22. Plata deconturilor justificative

Art. 131. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile executanților - persoane juridice autorizate - nominalizați în deconturile justificative.

Art. 132. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§23. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 133. -

(1) Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, numesc comisia și organizează recepția finală la terminarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Recepția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se organizează în condițiile și cu respectarea Legii nr. 10/1995 și Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994. Modificări (1)

§24. Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate și restituirea, în condițiile ordonanței, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 134. -

Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. g) și h) din ordonanță, vor lua măsuri pentru: Modificări (1)

a) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate;

b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar; Modificări (1)

c) evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea potrivit legii, a debitorilor restanți, în baza contractelor încheiate pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat. Modificări (1)

Art. 135. - Modificări (1)

Evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare, precum și urmărirea debitorilor restanți se realizează, conform art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanță, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor și orașelor, respectiv al primarului general al municipiului București.

Art. 136. - Modificări (1)

Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 12 din ordonanță, în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§25. Radierea ipotecii

Art. 137. -

(1) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (2) din ordonanță, se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici
Contractarea expertizării tehnice, proiectării și executării lucrărilor de consolidare
Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...