Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente*), denumită în continuare ordonanță, în aplicarea căreia au fost elaborate prezentele norme metodologice, stabilește măsurile de intervenție și modul de finanțare al acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a ordonanței:

1. Prin construcție existentă se înțelege construcția amplasată în localități din zonele seismice de calcul A - E definite în Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale - indicativ P100-92**), cu modificările ulterioare, denumit în continuare Normativul P100-92 pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII și care prezintă: Modificări (1)

**) Publicat de INCERC în colecția Reglementări în construcții nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11 și 12 republicate în Buletinul Construcțiilor nr. 11/1996.

a) degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice puternice;

b) nivel de asigurare la acțiuni seismice insuficient în raport cu clasa de importanță din care fac parte.

2. Nivelul de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente este corespunzător normelor de proiectare și de executare în vigoare la data realizării construcției.

3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente se face în funcție de nivelul corespunzător construcției noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerința de calitate, rezistență și stabilitate.

Art. 3. - Modificări (1)

Normativul P100-92 stabilește prevederile de proiectare antiseismică și cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și stabilirea măsurilor de intervenție.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Încadrarea construcției existente în categorie de importanță se face potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

(2) Încadrarea construcției existente în clasă de importanță și în clasă de risc seismic se face conform Normativului P100-92.

Art. 5. -

Titularii dreptului de proprietate, precum și ai dreptului de administrare au obligația să respecte sarcinile privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și celelalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului, respectiv administratorului, și anume:

a) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcției;

b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției;

c) efectuarea, în condițiile legii, a lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcției din proprietate sau din administrare.

Art. 6. - Modificări (2)

Consiliile județene și locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București vor lua măsuri în aria lor de autoritate, conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanță și art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, pentru monitorizarea acțiunilor proprietarilor/asociațiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligațiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Art. 7. -

Intervenția asupra construcției existente are ca scop reducerea globală, în sens statistic, a riscului de producere, prin prăbușiri sau prin avarierea unor elemente de construcție sau echipamente, a pierderilor de vieți omenești sau a rănirii grave a persoanelor, precum și a distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare.

Art. 8. -

(1) Conform art. 2 din ordonanță, proprietarii - persoane fizice sau juridice - și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții trebuie să identifice construcțiile din proprietate sau din administrare definite la art. 1 din ordonanță (construcții care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice), expertizarea tehnică a acestora pentru cerința de calitate, rezistență și stabilitate, aprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, în funcție de concluziile fundamentate, prin raportul de expertiză tehnică.

(2) Conform art. 2 alin. (2) din ordonanță, proprietarii - persoane fizice sau juridice - și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții expertizate tehnic și încadrate, prin raportul de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sunt obligați să procedeze în continuare, în condițiile legii, la proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Modificări (1)

(3) Conform pct. 11.6.3 din Normativul P100-92, clasa I de risc seismic corespunde construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure având intensitățile corespunzătoare zonelor seismice de calcul. Modificări (1)

Art. 9. -

În desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții. Modificări (2)

CAPITOLUL II Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Art. 10. -

(1) Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente pot fi:

a) măsuri aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

b) măsuri aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire.

(2) Zona de intervenție cuprinde totalitatea elementelor de construcție - structurale și nestructurale - asupra cărora se acționează prin măsuri de intervenție, în baza documentației tehnico-economice verificate, avizate și aprobate în condițiile legii.

(3) Măsurile de intervenție includ și desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție și, după caz, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare.

(4) Refacerea instalațiilor și echipamentelor în zona de intervenție include, după caz, înlocuirea acestora și/sau a obiectelor aferente, precum și executarea unor lucrări de termoizolație și/sau hidroizolație, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare și de soluția de intervenție din documentația tehnico-economică aprobată.

(5) Demolarea totală a construcției existente, ca alternativă la măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate A1 - rezistență și stabilitate.

Art. 11. -

(1) Măsurile de intervenție se stabilesc cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare, Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării, respectiv executării lucrărilor de intervenție.

(2) Pentru intervențiile la categoriile de construcții care nu sunt nominalizate în Normativul P100-92 se au în vedere prescripțiile specifice, elaborate și aprobate în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Pentru intervențiile la construcțiile existente declarate, potrivit legii, monumente istorice se au în vedere reglementările specifice, avizate de comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

Art. 12. -

(1) Măsurile de intervenție trebuie să asigure un echilibru al performanțelor, costurilor și termenelor, avându-se în vedere realizarea unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor în condiții de eficiență.

(2) Măsurile de intervenție se fundamentează din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic, arhitectural.

Art. 13. -

Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții identificate ca având degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice vor acționa pentru:

a) expertizarea tehnică a construcțiilor;

b) aprobarea deciziei de intervenție;

c) proiectarea lucrărilor de intervenție;

d) executarea lucrărilor de intervenție.

SECȚIUNEA 1 Identificarea construcțiilor

Art. 14. -

(1) Identificarea construcțiilor existente din proprietate sau din administrare, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice se realizează în cadrul urmăririi comportării în exploatare a construcțiilor, prin:

a) examinarea vizuală a construcțiilor existente;

b) consultarea documentației disponibile (proiect tehnic și/sau detalii de executare, cartea tehnică a construcției, note tehnice de constatare după producerea unor evenimente importante, relevee întocmite în diferite ocazii).

(2) Obligațiile și răspunderile ce revin proprietarilor, administratorilor și responsabililor cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor sunt precizate în Legea nr. 10/1995 și în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

Art. 15. -

(1) Pentru fiecare construcție identificată se întocmește o fișă de identificare care cuprinde, în principal, informații privind: categoria de importanță și clasa de importanță a construcției, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hărțile de zonare seismică din Normativul P100-92, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numărul de persoane, existența spațiilor publice la parter, anul construcției, normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea construcției (sau nivelul cunoștințelor tehnice de proiectare antiseismică și de execuție ce au stat la baza realizării structurii de rezistență), asimetria structurii în plan și în elevație și numărul de etaje ale acesteia, poziția în localitate a construcției și consecințele la scară urbană ale unei prăbușiri, efectele seismelor asupra construcției și măsurile de intervenție realizate, condițiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a construcției, alți factori cu influențe agravante (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență). Modificări (1)

(2) Fișa de identificare se întocmește de persoana responsabilă cu urmărirea curentă a construcției, desemnată de proprietar.

SECȚIUNEA a 2-a Expertizarea tehnică a construcțiilor

Art. 16. -

Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări și/sau încercări, studii, relevee, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcțiilor, pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerinței de rezistență și stabilitate și fundamentarea măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural pentru reducerea riscului seismic al acestora.

Art. 17. -

(1) Expertizarea tehnică a construcțiilor se efectuează cu respectarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, a Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în domeniu. Modificări (1)

(2) Expertizarea se finalizează printr-un raport de expertiză tehnică care conține piese scrise și piese desenate.

Art. 18. -

(1) Expertizarea se realizează de către experți tehnici atestați, care își pot desfășura activitatea în calitate de angajați ai unei persoane juridice autorizate sau autorizați ca persoane fizice să desfășoare activități în mod independent.

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de expertizare tehnică în construcții cuprinsă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul expertizării tehnice în construcții și care are angajat, în condițiile legii, expert tehnic atestat pentru cerința de calitate corespunzătoare categoriei de construcție ce urmează să fie expertizată tehnic. Modificări (1)

(3) Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la acțiuni seismice al construcției existente și de soluțiile de intervenție pe care le propune, conform obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și Normativul P100-92. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Aprobarea deciziei de intervenție

Art. 19. -

Aprobarea deciziei de intervenție este, potrivit legii, în competența proprietarilor/asociației de proprietari care, pe baza concluziilor fundamentate în raportul de expertiză tehnică, hotărăsc/hotărăște continuarea, în condițiile legii, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcției din proprietate.

SECȚIUNEA a 4-a Proiectarea lucrărilor de intervenție

Art. 20. -

(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea Legii nr. 10/1995, Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative și reglementări tehnice în vigoare la data proiectării. Modificări (1)

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de proiectare în construcții înscrisă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul proiectării în construcții și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru proiectarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție corespunzător categoriilor de construcții și instalații pentru care urmează să se efectueze proiectarea. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se elaborează în următoarele faze:

a) faza I: studiul de fezabilitate; Modificări (1)

b) faza a II-a:

(i) proiectul tehnic și caietele de sarcini;

(ii) detaliile de executare.

(2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este condiționată de elaborarea și aprobarea studiului de fezabilitate de către autoritatea contractantă (investitor), pentru achizițiile de lucrări din fonduri publice, definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Soluția de intervenție din studiul de fezabilitate se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică și se avizează de către expert tehnic atestat și Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, organizată, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanță, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru construcțiile încadrate în clasa I de importanță - construcții de importanță vitală pentru societate, a căror funcționalitate în timpul cutremurului și imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral. Modificări (2)

(2) Conform Legii nr. 10/1995 și a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare se verifică, pe specialități, de verificatori tehnici atestați.

Art. 23. -

Soluția de intervenție din studiul de fezabilitate aprobat trebuie să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a construcției existente prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor. Modificări (1)

Art. 24. -

Conținutul-cadru al documentației de proiectare este prezentat în Secțiunea a III-a din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001.

SECȚIUNEA a 5-a Executarea lucrărilor de intervenție

Art. 25. -

(1) Executarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 și din reglementările tehnice în vigoare la data executării lucrărilor de intervenție.

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de executare în construcții-montaj înscrisă în statut pentru categoriile de construcții și instalații aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de intervenție și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic de specialitate și responsabili tehnici atestați pentru executarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție. Modificări (1)

Art. 26. - Modificări (1)

Executarea lucrărilor de intervenție se face în baza autorizației de construire pentru lucrări de intervenție, emisă potrivit Legii nr. 50/1991, conform documentației de proiectare legal aprobată.

Art. 27. -

(1) Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție este obligatorie și se face prin diriginți de specialitate, ca reprezentanți ai proprietarului sau ai investitorului, conform programului pentru controlul calității stabilit de proiectant.

(2) Obligațiile și răspunderile diriginților de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 și în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcții.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este obligat, conform legii, să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.

Art. 28. -

Proprietarii construcțiilor, investitorii, proiectanții și executanții sunt obligați să ia toate măsurile tehnico-organizatorice și financiare pentru ca, o dată începută executarea lucrărilor de intervenție, aceasta să continue conform graficului de executare stabilit, cu încadrarea în durata de executare aprobată potrivit autorizației de construire emise pentru lucrări de intervenție.

CAPITOLUL III Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea
instituțiilor publice sau a agenților economici
Modificări (1)

Art. 29. -

Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanță, fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la construcțiile existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice se vor asigura: Modificări (1)

a) din bugetul de stat sau bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală "Alte cheltuieli de investiții";

b) din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare.

Art. 30. - Modificări (1)

Conform art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanță, fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la construcțiile existente în proprietatea sau în administrarea agenților economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora.

CAPITOLUL IV Contractarea expertizării tehnice, proiectării
și executării lucrărilor de consolidare
Modificări (1)

Art. 31. - Modificări (1)

Expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, finanțate din fonduri publice se contractează, conform art. 17 din ordonanță, cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, a Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, precum și a următoarelor ordine comune ale ministrului finanțelor publice și ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței:

- Ordinul nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii;

- Ordinul nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări.

CAPITOLUL V Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință

Art. 32. -

În sensul ordonanței și conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) construcția cu destinația de locuință (clădirea de locuit, potrivit clasificării pe clase de importanță a construcțiilor conform Normativului P100-92) cuprinde locuințe și, după caz, spații cu altă destinație, care împreună cu părțile comune indivize din clădire alcătuiesc un condominiu; Modificări (1)

b) locuința este construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii; destinația de locuință se dovedește prin datele înscrise în actul de proprietate.

c) familia cuprinde soțul, soția, copiii și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.

Art. 33. -

(1) În scopul organizării, desfășurării și finanțării acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință, proprietarii locuințelor și spațiilor cu altă destinație din cadrul condominiului se constituie, în condițiile legii, în asociație de proprietari.

(2) Asociația de proprietari se organizează și funcționează conform Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței Guvernului nr. 85/2001. Modificări (1)

Art. 34. - Modificări (1)

(1) Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru expertizarea tehnică; Modificări (1)

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Pentru locuințele existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici, fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura conform art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanță.

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se includ, conform art. 6 alin. (1) și (2) din ordonanță, în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație.

(2) Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene, împreună cu consiliile locale, care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (1)

(1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura, conform art. 7 alin. (1) din ordonanță, astfel: Modificări (1)

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din ordonanță; Modificări (1)

b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților administrației publice locale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective;

d) din fondurile proprii ale agenților economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.

(2) Instituțiile publice și agenții economici care dețin în proprietate sau administrare locuințe sau spații cu altă destinație decât cea de locuință în clădirile incluse în programele anuale sunt obligate să asigure, conform art. 7 alin. (2) din ordonanță finanțarea proiectării și executării lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză pe care o dețin din proprietatea comună. Modificări (1)

Art. 37. - Modificări (1)

Conform art. 16 alin. (4) din ordonanță, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare și de folosirea cu eficiență a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea, în condițiile ordonanței, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit.

Art. 38. -

(1) Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, inclusiv verificarea proiectelor, emiterea acordurilor și avizelor, dirigenția de șantier, taxe și alte cheltuieli cuprinse în devizul general, se face proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, aferentă fiecărei proprietăți individuale din cadrul condominiului. Modificări (1)

(2) Proprietatea comună include toate părțile proprietății care sunt în folosință comună ca: terenul pe care este construită clădirea, structura de rezistență (fundații, stâlpi, grinzi, pereți portanți, planșee, șarpantă), casa scării, subsolurile, instalațiile clădirii aflate în folosință comună.

(3) Prin cotă-parte se înțelege cota de proprietate care îi revine fiecărui apartament proprietate individuală din proprietatea comună, astfel cum este înscrisă în actul de proprietate. În situația în care cotele-părți nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafața utilă a fiecărui apartament și totalul suprafețelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.

Art. 39. - Modificări (1)

(1) În scopul atribuirii în comun a contractelor pentru expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare, precum și pentru executarea lucrărilor de consolidare, prin convenții civile se constituie asociații contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001, fără a se constitui o nouă persoană juridică, formate din următoarele părți:

a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București este autoritatea contractantă, reprezentată prin primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București;

b) asociația de proprietari, reprezentată prin președintele asociației;

c) după caz, proprietarii persoane fizice și juridice ai spațiilor cu altă destinație și proprietarii persoane juridice ai locuințelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonanței, finanțează din surse proprii acțiunile pentru reducerea riscului seismic a construcției cu destinația de locuință.

(2) Autoritatea contractantă reprezintă părțile asociației contractante, în calitate de achizitor unic în raporturile cu persoana juridică care efectuează, după caz, expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare sau executarea de lucrări.

(3) Prin convenția civilă de constituire a asociației contractante se vor stabili, în condițiile și cu respectarea ordonanței și a celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinația spațiilor din clădire și cotele-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finanțare asigurate, în condițiile ordonanței, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;

c) obligațiile în sarcina fiecărei părți, conform ordonanței și celorlalte acte normative în vigoare, privind:

(i) atribuirea, prin procedură de achiziție publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, precum și existența certificatului de urbanism, respectiv a autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;

(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(iv) derularea contractelor, recepția, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanțare și pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate și recuperarea, în condițiile ordonanței, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(4) Fiecare parte semnatară a convenției civile răspunde, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor, conform actelor normative în vigoare și convenției încheiate.

(5) La convenția civilă se anexează:

a) Pentru expertizarea tehnică:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a expertizării tehnice;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 5 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

b) Pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, al cărei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, precum și declarațiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16;

(iii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea proiectării, în condițiile ordonanței, în vederea executării lucrărilor de consolidare;

(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

c) Pentru executarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a executării lucrărilor de consolidare;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

(iv) documentele, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(6) Convențiile civile pentru constituirea asociațiilor contractante își încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepției prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare.

Art. 40. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanței de judecată, conform art. 4 alin. (5) din ordonanță, să oblige proprietarii construcțiilor cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic să ia măsurile de intervenție stabilite prin raportul de expertiză tehnică. Acțiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situată construcția și este scutită de taxă de timbru.

SECȚIUNEA 1 Circuitul informațional-decizional

Art. 41. -

Circuitul informațional-decizional pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință, prezentat în anexa nr. 1, cuprinde acțiuni grupate astfel:

a) identificarea - inventarierea și expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, aprobarea deciziei de intervenție și emiterea certificatului de urbanism, conform anexei nr. 2;

b) proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și emiterea autorizației de construire, conform anexei nr. 3; Modificări (1)

c) executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, conform anexei nr. 4. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Identificarea-inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție

§1. Identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință

Art. 42. -

Conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanță, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale acționează, în aria lor de autoritate, pentru: Modificări (1)

a) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice;

b) întocmirea fișelor de identificare;

c) stocarea, gestionarea și prelucrarea datelor sub formă de situații analitice și de sinteză, cu ajutorul sistemelor automate de calcul, pentru elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință.

Art. 43. -

În acțiunea de inventariere se includ, cu prioritate, clădirile de locuit amplasate în localități urbane din zonele seismice de calcul A - E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică, exprimată în grade pe scara MSK, este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonanță.

§2. Întocmirea fișei de identificare a construcției tip clădire

Art. 44. -

Administratorul asociației de proprietari, după caz, responsabilul desemnat cu urmărirea comportării în timp a construcției, îndrumat din punct de vedere tehnic de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului, întocmește fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință.

§3. Solicitarea expertizării tehnice a construcției cu destinația de locuință

Art. 45. -

(1) Asociația de proprietari, pe baza fișei de identificare, solicită expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință.

(2) Cererea pentru expertizarea tehnică, întocmită conform anexei nr. 7, se înregistrează la consiliul local, respectiv la consiliul local al sectorului municipiului București, însoțită de următoarele documente întocmite de asociația de proprietari și verificate de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului:

a) fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință, întocmită conform anexei nr. 5;

b) lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6.

(3) Până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București verifică și centralizează cererile și transmit consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele întocmite conform anexei nr. 8, cuprinzând solicitările pentru anul următor privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință.

§4. Centralizarea solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizare

Art. 46. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele cu propuneri privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință;

b) stabilesc prioritățile, din punct de vedere tehnic, la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, și estimează cheltuielile pentru expertizarea tehnică, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (2)

Art. 47. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități, întocmit conform anexei nr. 9, privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință. Modificări (2)

§5. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 48. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

§6. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 49. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate, din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

§7. Stabilirea priorităților anuale pentru expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință

Art. 50. -

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în limita sumelor aprobate din transferuri de la bugetul de stat și a celorlalte surse de finanțare asigurate, după caz, din bugetul local și/sau sursele proprii ale proprietarilor, definitivează, pe criterii tehnice, lista de priorități pentru anul în curs privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință.

(2) Criteriile tehnice avute în vedere sunt:

a) clasa de importanță a construcției (începând cu clădirile de locuit încadrate în clasa III de importanță, conform Normativului P100-92); Modificări (1)

b) numărul de persoane din clădire, începând cu cele cu mari aglomerări de persoane;

c) regimul de înălțime al clădirii, începând cu clădirile multietajate, cu spații publice la parter sau la alte niveluri;

d) anul construirii/normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea clădirii (începând cu clădirile a căror structură de rezistență a fost realizată fără cunoștințe de proiectare antiseismică);

e) poziția în localitate a clădirii, începând cu cele ce pot avea consecințe la scară urbană în urma prăbușirii;

f) condițiile locale de teren, începând cu cele ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a clădirii;

g) acțiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistenței și stabilității clădirii (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență etc.).

§8. Înștiințarea asociației de proprietari

Art. 51. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în baza listei de priorități, definitivată conform art. 50, comunică asociațiilor de proprietari includerea construcțiilor cu destinația de locuință în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică.

§9. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 52. - Modificări (1)

În baza înștiințării privind includerea construcției cu destinația de locuință în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică, asociația de proprietari hotărăște contractarea expertizării, care urmează să fie finanțată conform art. 5 din ordonanță.

§10. Constituirea asociației contractante

Art. 53. -

(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului de expertizare tehnică, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39.

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, conform modelului prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a construcțiilor.

§11. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnică

Art. 54. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință.

Art. 55. -

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a construcțiilor.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția expertizării tehnice a construcțiilor cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;

(ii) prețul contractului nu se actualizează;

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§12. Elaborarea raportului de expertiză tehnică

Art. 56. -

Raportul de expertiză tehnică se elaborează în baza Normativului P100-92 și a celorlalte reglementări tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor și a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995. Modificări (1)

Art. 57. -

Raportul de expertiză tehnică, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către expertul tehnic, după cum urmează:

a) două exemplare la consiliul local, din care un exemplar pentru persoana juridică autorizată, care va elabora proiectarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari pentru completarea cărții tehnice a construcției și aprobarea, conform art. 2 din ordonanță, a deciziei de intervenție privind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§13. Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate

Art. 58. -

La solicitarea consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței avizează, din punct de vedere tehnic, soluțiile de intervenție fundamentate în raportul de expertiză tehnică pentru construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic. Modificări (2)

§14. Recepția raportului de expertiză tehnică

Art. 59. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București numește comisia și organizează recepția rapoartelor de expertiză tehnică.

(2) La recepția rapoartelor de expertiză tehnică ale construcțiilor cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§15. Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 60. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește decontul justificativ întocmit conform anexei nr. 11 și acordă viza de control financiar preventiv pentru rapoartele de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.

§16. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 61. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 12.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: Modificări (2)

a) sinteza raportului de expertiză tehnică întocmită conform anexei nr. 10;

b) raportul de expertiză tehnică;

c) procesul-verbal de admitere a recepției raportului de expertiză tehnică.

§17. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică

Art. 62. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 13;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, pentru expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

§18. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 63. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§19. Plata deconturilor justificative

Art. 64. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile experților nominalizați în deconturile justificative.

Art. 65. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

§20. Notificarea proprietarilor

Art. 66. -

(1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din ordonanță, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale. Modificări (1)

(2) Proprietarii, asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare astfel de construcții, pe lângă obligațiile și responsabilitățile ce le revin potrivit ordonanței, au și obligațiile și responsabilitățile prevăzute de: Modificări (1)

a) Legea nr. 10/1995;

b) Legea nr. 50/1991;

c) Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, aprobat prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 85/2001.

§21. Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 67. -

În baza raportului de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția, președintele asociației de proprietari convoacă adunarea generală a proprietarilor pentru:

a) prezentarea concluziilor fundamentale în raportul de expertiză tehnică;

b) aprobarea, în condițiile ordonanței, a deciziei de intervenție și continuarea, conform art. 2 din ordonanță, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință. Modificări (1)

Art. 68. -

(1) Hotărârea asociației de proprietari, al cărei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, privind aprobarea în condițiile ordonanței a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare privind reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință este obligatorie pentru toți proprietarii din cadrul condominiului. Modificări (1)

(2) La hotărârea asociației de proprietari se anexează:

a) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6;

b) declarațiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonanței, a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuință. Modificări (1)

§22. Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism

Art. 69. -

Urmare aprobării în adunarea generală a proprietarilor a deciziei de intervenție privind continuarea acțiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință, asociația de proprietari depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea certificatului de urbanism.

§23. Emiterea certificatului de urbanism

Art. 70. - Modificări (1)

Certificatul de urbanism se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, și a normelor metodologice de aplicare.

SECȚIUNEA a 3-a Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit
multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică
în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Modificări (1)

§1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 71. -

Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:

a) întocmesc și actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.

Art. 72. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

c) estimează cheltuielile pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 73. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități întocmit conform anexei nr. 17, privind proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (2)

§2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 74. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 75. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

§4. Stabilirea priorităților anuale pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 76. -

În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (2)

§5. Avizarea priorităților pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 77. - Modificări (1)

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§6. Promovarea programului anual de acțiuni

Art. 78. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Administrației Publice, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, elaborează programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

§7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari

Art. 79. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari (anexa nr. 18), includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§8. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 80. - Modificări (2)

În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, asociația de proprietari hotărăște contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanțată conform art. 7 alin. (1) din ordonanță.

§9. Constituirea asociației contractante

Art. 81. -

(1) În scopul atribuirii în comun a contractului privind proiectarea lucrărilor de consolidare, prin convenție civilă, se constituie asociația contractantă, conform art. 39. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință. Modificări (1)

§10. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 82. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, este autoritatea contractantă care organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 83. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în Secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;

(ii) se acceptă actualizarea prețului contractului conform Modelului 1 din Secțiunea II - Fișa de date a achiziției din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii (preț ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă TVA);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§11. Elaborarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 84. -

Studiul de fezabilitate reprezintă faza I de proiectare a lucrărilor de consolidare și se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a. Modificări (1)

Art. 85. -

Studiul de fezabilitate, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează: Modificări (1)

a) un exemplar la consiliul local;

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari.

§12. Avizarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 86. -

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței avizează soluțiile de intervenție dezvoltate în studiul de fezabilitate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (2)

§13. Aprobarea studiului de fezabilitate Modificări (1)

Art. 87. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aprobă prin hotărâre studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de acțiuni. Modificări (1)

(2) La avizare se vor lua în considerare avizele de principiu nominalizate în certificatul de urbanism, precum și avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§14. Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini și detaliilor de execuție

Art. 88. -

Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare reprezintă fazele ulterioare de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate și se elaborează cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestora, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a. Modificări (1)

Art. 89. -

Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează: Modificări (1)

a) patru exemplare la consiliul local, din care trei exemplare pentru persoana juridică autorizată care va executa lucrările de consolidare; Modificări (1)

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari, pentru completarea cărții tehnice a construcției.

§15. Asigurarea verificării documentației tehnice de proiectare a lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 90. -

(1) Documentația tehnică de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate se verifică, pe specialități, pentru asigurarea cerințelor de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995. Modificări (1)

(2) Verificarea se efectuează de către verificatori tehnici atestați, cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și a celorlalte acte normative în domeniu.

§16. Recepția proiectului

Art. 91. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, numește comisia și organizează recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate. Modificări (1)

(2) La recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§17. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 92. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește decontul justificativ (anexa nr. 20) și acordă viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisă recepția în Consiliul tehnico-economic.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.

§18. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 93. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 21.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: Modificări (2)

a) sinteza studiului de fezabilitate, întocmită conform anexei nr. 19; Modificări (1)

b) proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;

c) procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§19. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de proiectare a lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 94. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 22;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§20. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 95. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință.

§21. Plata deconturilor justificative

Art. 96. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de trei zile lucrătoare, va efectua plățile în conturile proiectanților - persoane juridice - nominalizați în deconturile justificative.

Art. 97 -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§22. Cererea pentru emiterea autorizației de construire

Art. 98. -

Asociația de proprietari, în vederea continuării executării lucrărilor de consolidare, conform ordonanței, pentru reducerea riscului seismic al clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea autorizației de construire. Modificări (1)

§23. Emiterea autorizației de construire

Art. 99. - Modificări (1)

(1) Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirea de locuit multietajată încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

(2) Proprietarii, persoane fizice, beneficiază conform art. 15 din ordonanță, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxă privind eliberarea autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcțiile cu destinația de locuință din proprietate.

SECȚIUNEA a 4-a Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol public
Modificări (1)

§1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 100. -

Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:

a) întocmesc și actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.

Art. 101. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

c) estimează cheltuielile pentru executarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 102. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități (anexa nr. 23), privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, și estimarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat. Modificări (2)

§2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 103. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 104. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale, orășenești și municipale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

§4. Stabilirea priorităților anuale pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 105. -

În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni, pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (2)

§5. Avizarea priorităților pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 106. - Modificări (1)

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§6. Promovarea programului anual de acțiuni

Art. 107. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Administrației Publice, conform art. 6. alin. (2) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, elaborează programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

§7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari

Art. 108. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari, conform anexei nr. 18, includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§8. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 109. - Modificări (1)

În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare, asociația de proprietari hotărăște contractarea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanțată conform art. 7 alin. (1) din ordonanță.

§9. Constituirea asociației contractante

Art. 110. -

(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului privind executarea lucrărilor de consolidare, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, formulat conform anexei nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință. Modificări (1)

§10. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 111. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București este autoritatea contractantă care organizează cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 112. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de lucrări, prevăzut în Secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.014/874/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;

(ii) se acceptă actualizarea prețului contractului conform Modelului 1 din Secțiunea II - Fișa de date a achiziției din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări (preț ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă T.V.A.);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv T.V.A.), pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§11. Asigurarea locuințelor de necesitate

Art. 113. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuințe de necesitate destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de consolidare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari. Modificări (1)

§12. Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului Modificări (1)

Art. 114. -

Proprietarii locuințelor persoane fizice din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțare din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții: Modificări (1)

a) existența autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

b) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind contractarea executării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

c) încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, în rate lunare egale, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

d) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 115.-

Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

Art. 116. - Modificări (1)

Hotărârea asociației de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 85/2001.

Art. 117. - Modificări (1)

(1) Contractul pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat se încheie între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate, incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 7 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Prin contract, conform art. 8 alin. (1) lit. c) și următoarele din ordonanță, se stabilește:

a) suma din prețul contractului pentru executarea lucrărilor de consolidare, ce revine proprietarului locuinței persoană fizică, determinată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; prețul contractului corespunde ofertei executantului, consolidată în euro, la care se adaugă TVA;

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice, pentru suma determinată conform lit. a);

c) restituirea de către proprietarul locuinței persoană fizică, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situațiilor valorice a decontărilor, proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; restituirea se va efectua astfel:

(i) în rate lunare egale, în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare;

(ii) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepției la terminarea lucrărilor de consolidare;

(iii) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

(3) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea contractului-cadru pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, conform anexei nr. 27, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de consolidare.

(4) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare și își încetează valabilitatea o dată cu radierea ipotecii, în condițiile ordonanței.

(5) Contractul, conform art. 10 alin. (2) din ordonanță, are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 118. -

(1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți, conform art. 9 din ordonanță, de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare. Modificări (1)

(2) În acest scop:

a) proprietarii locuințelor persoane fizice, pentru fiecare rată lunară scadentă, completează declarația de venituri nete, pe propria răspundere, conform anexei nr. 28, pe care o înregistrează la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare;

b) persoanele desemnate, prin dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/orașului, respectiv al primarului general al municipiului București, verifică declarațiile și documentele de venituri anexate în copie, acordă viza de control financiar preventiv și întocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aprobă de primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al Municipiului București.

Art. 119. - Modificări (1)

Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată, conform art. 11 alin. (1) din ordonanță, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării; actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 120. - Modificări (1)

Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 13 din ordonanță, în cazul încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanță, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 121. - Modificări (2)

(1) Ipoteca legală a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanță, asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului și la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat.

(2) Ipoteca legală a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice se instituie pentru suma determinată conform art. 117 alin. (2) lit. a), în baza:

a) Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

b) programului anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului;

c) contractului pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiat între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietar;

d) actului de proprietate, în formă autentificată, din care să rezulte:

(i) destinația de locuință în proprietatea privată a persoanelor fizice;

(ii) intabularea proprietății în registrul de carte funciară deschis la Biroul de carte funciară al judecătoriei în raza căreia se află locuința.

(3) Primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanță, solicită inscripția ipotecii în registrul de carte funciară deschis la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este amplasat imobilul.

(4) Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuință trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform art. 14 din ordonanță, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

(5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

§13. Asigurarea diriginților de specialitate

Art. 122. -

(1) Autoritatea contractantă asigură, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din ordonanță, diriginți de specialitate autorizați.

(2) Obligațiile și răspunderile diriginților de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 și în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcții.

§14. Executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 123. -

Lucrările de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se realizează cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 5-a.

§15. Întocmirea situațiilor de plată pentru lucrări executate

Art. 124. -

(1) Executantul - persoană juridică autorizată, pe baza situației lucrărilor executate și verificate conform Legii nr. 10/1995, întocmește situațiile de plată provizorii (lunare), respectiv situația de plată la terminarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

(2) Situațiile de plată pentru lucrările executate sunt verificate și avizate de:

a) dirigintele de șantier autorizat;

b) reprezentantul desemnat de asociația de proprietari;

c) proprietarii persoane fizice și juridice care finanțează din sursele proprii, conform ordonanței, executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§16. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 125. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică situațiile de plată, întocmește decontul justificativ, conform anexei nr. 24, și acordă viza de control financiar preventiv.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de situațiile de plată.

§17. Organizarea inspecției la fazele determinante

Art. 126. -

Inspectoratul de stat în construcții - I.S.C., conform Legii nr. 10/1995 și Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, asigură inspecția la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.

§18. Întocmirea situației definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 127. -

(1) Întocmirea situației definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare respectă precizările art. 124. Modificări (1)

(2) La situația definitivă de plată se anexează procesul-verbal de admitere a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare, întocmit în urma recepției organizate conform art. 133. Modificări (1)

§19. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 128. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 25.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate. Modificări (2)

§20. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrări de consolidare executate Modificări (1)

Art. 129. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare conform anexei nr. 26;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§21. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 130. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§22. Plata deconturilor justificative

Art. 131. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile executanților - persoane juridice autorizate - nominalizați în deconturile justificative.

Art. 132. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§23. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 133. -

(1) Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, numesc comisia și organizează recepția finală la terminarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Recepția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se organizează în condițiile și cu respectarea Legii nr. 10/1995 și Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994. Modificări (1)

§24. Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate și restituirea, în condițiile ordonanței, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 134. -

Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. g) și h) din ordonanță, vor lua măsuri pentru: Modificări (1)

a) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate;

b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar; Modificări (1)

c) evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea potrivit legii, a debitorilor restanți, în baza contractelor încheiate pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat. Modificări (1)

Art. 135. - Modificări (1)

Evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare, precum și urmărirea debitorilor restanți se realizează, conform art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanță, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor și orașelor, respectiv al primarului general al municipiului București.

Art. 136. - Modificări (1)

Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 12 din ordonanță, în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§25. Radierea ipotecii

Art. 137. -

(1) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (2) din ordonanță, se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 138. -

Conform art. II din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic care, la data intrării în vigoare a legii sus-menționate, beneficiază de proiecte de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate și aflate în curs de elaborare, vor continua executarea lucrărilor de consolidare în condițiile ordonanței. Modificări (1)

Art. 139. - Modificări (1)

În aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerul Administrației Publice pot emite precizări prin ordin comun. Modificări (1)

Art. 140. -

Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Modificări (1)

CIRCUITUL INFORMAȚIONAL DECIZIONAL
al acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor
cu destinația de locuință*)

             !|||||||||||||||||||||¬
             §  IDENTIFICARE   §
             §     și     §
             §  INVENTARIERE   §
             ¡||||||||||`||||||||||±
                   §
                   v
             !|||||||||||||||||||||¬
             §EXPERTIZARE TEHNICĂ1)§
             ¡||||||||||`||||||||||±
                   §
                   v
             !|||||||||||||||||||||¬
             § APROBARE DECIZIE DE §
             §   INTERVENȚIE   §
             ¡||||||||||`||||||||||±
                   §
                   v
             !|||||||||||||||||||||¬
             § Clădiri de locuit §
             §  multietajate   §
!|||||||||||||||||||¬ NU §încadrate prin raport§ DA !||||||||||||||||||||||¬
§ Continuarea, în §<|||§de expertiză tehnică §|||>§ PROMOVARE PROGRAM  §
§condițiile legii, a§  § în clasa I de risc §  §  ANUAL DE ACȚIUNI  §
§acțiunilor privind:§  §  seismic și care  §  § prin hotărâre de  §
§ a) proiectarea2) §  § prezintă pericol  §  §    Guvern     §
§  lucrărilor de §  §    public    §  ¡||||||||||`|||||||||||±
§  consolidare  §  ¡|||||||||||||||||||||±        v
§ b) executarea2)  §                !||||||||||||||||||||||¬
§  lucrărilor de §                §   NOTIFICARE   —||¬
§  consolidare  §                §   PROPRIETARI   § §
¡|||||||||||||||||||±                ¡||||||||||||||||||||||± §
                          !||||||||||||||||||||||¬ §
                          §Etapa I        § §
                          §   PROIECTARE3)   §<|¯
                          §lucrări de consolidare§ §
                          ¡||||||||||||||||||||||± §
                                       §
                          !||||||||||||||||||||||¬ §
                          §Etapa II       § §
                          §   EXECUTARE3)   §<|±
                          §lucrări de consolidare§
                          ¡||||||||||||||||||||||+

Precizări:

1) Finanțarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

2) Finanțarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

3) Finanțarea se va asigura conform art. 7 și următoarele din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

*) Clădiri de locuit amplasate în localități urbane din zonele seismice de calcul A-E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică (în grade pe scara MSK) este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Modificări (1)

Identificare-inventarierea construcțiilor cu destinație de locuință*),
expertizarea tehnică, aprobarea deciziei de intervenție și emiterea
certificatului de urbanism

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§              Acțiuni în responsabilitatea:              §
—||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||¯
§ Autorităților §   Autorităților   §  Proprietarilor și  §  Expertului  §
§ administrației § administrației publice §  a Asociației de   §   tehnic   §
§publice centrale§ locale, respectiv din §   proprietari    §        §
§        § Municipiul București  §            §        §
¡||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||±
         !|||||||||||||||||||||||||¬
         §  Identificarea și   §
         §inventariere construcții §
         §  cu destinația de   §
         §locuință*) care prezintă §
         §niveluri insuficiente de §
         § protecție la acțiuni  §
         §    seismice     1§
         ¡|||||||||||`|||||||||||||±
               V
         !|||||||||||||||||||||||||¬
         §   Întocmire fișă   §
         §  tehnică clădire 2  —||||||||||||¬
         ¡|||||||||||`|||||||||||||±      V
               §       !||||||||||||||||||||||||¬
               §       § Solicitare expertizare §
               §       §    tehnică    3§
               V       ¡||||||||||||`|||||||||||±
         !|||||||||||||||||||||||||¬      §
         § Centralizare solicitări §      §
         § și estimare cheltuieli §<|||||||||||±
     !|||||||¯    expertizare   4§
     §    ¡|||||||||||||||||||||||||±
     V
!||||||||||||||||¬
§ Fundamentare §
§necesar fonduri §
§ bugetare**) 5§
¡|||||||`||||||||±
    V
!||||||||||||||||¬
§  Comunicare  §
§fonduri bugetare§
§ aprobate**) 6§
¡||||||||`|||||||±
     §    !|||||||||||||||||||||||||¬
     §    § Stabilire priorități  §
     ¡||||||>§   anuale pentru   §
         §  expertizare tehnică 7§
         ¡|||||||||||`|||||||||||||±
               V
         !|||||||||||||||||||||||||¬
         § Înștiințare proprietari §
         §   și asociația de   —||||||||||||¬
         §    proprietari   8§      §
         ¡|||||||||||||||||||||||||±      V
                      !||||||||||||||||||||||||¬
                      § Hotărârea asociației §
                      § de proprietari privind §
                      §   contractarea   §
                      § expertizării tehnice 9§
                      ¡||||||||||||`|||||||||||±
         !|||||||||||||||||||||||||¬      §
         § Constituire asociație §      §
         §   contractantă   10§<|||||||||||±
         ¡|||||||||||`|||||||||||||±
               V
         !|||||||||||||||||||||||||¬
         § Organizare procedură  §
         § achiziție publică și  —||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §  atribuire contract  §                V
         §    expertizare   11§            !||||||||||||||||¬
         ¡|||||||||||||||||||||||||±            §Elaborare raport§
     !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯ de expertiză §
     V                             §  tehnică  12§
!||||||||||||||||¬                         ¡||||||||||||||||±
§ Avizare raport §
§  în Comisia  §
§  tehnică de  §
§ specialitate 13§
¡||||||||`|||||||±
     ¡|||||||||||||||||||¬
               V
         !|||||||||||||||||||||||||¬
         §   Recepție raport   §
         §  expertiză tehnică 14—||||||||||||¬
         ¡|||||||||||`|||||||||||||±      §
               V             §
         !|||||||||||||||||||||||||¬      §
         § Verificare documente, §      §
         §  întocmire decont   §      §
         §justificativ și acordare §      §
         § viză control financiar §      §
         §    preventiv   15§      §
         ¡|||||||||||`|||||||||||||±      §
               V             §
         !|||||||||||||||||||||||||¬      §
         § Centralizare deconturi §      §
     !|||||||§   justificative  16§      §
     V    ¡|||||||||||||||||||||||||±      §
!||||||||||||||||¬                   §
§  Solicitare  §                   §
§  deschidere  §                   §
§  credite   §                   §
§ bugetare**)  §                   §
§pentru servicii §                   §
§  executate 17§                   §
¡||||||||`|||||||±                   §
     V                       §
!||||||||||||||||¬                   §
§ Repartizare  §                   §
§fonduri bugetare§                   §
§ aprobate**) 18§                   §
¡||||||||`|||||||±                   §
     §    !|||||||||||||||||||||||||¬      §
     §    §   Plată deconturi   §      §
     ¡||||||>§   justificative  19§      §
         ¡|||||||||||||||||||||||||±      §
         !|||||||||||||||||||||||||¬      §
         §    Notificare    §      §
         § proprietar/asociația  §<|||||||||||±
         §   de proprietari  20§
         ¡|||||||||||`|||||||||||||±
               §       !||||||||||||||||||||||||¬
               §       §  Aprobare decizie 21§
               §       §  intervenție pentru  §
               ¡||||||||||||>§proiectare și executare §
                      § lucrări de consolidare §
                      ¡||||||||||||`|||||||||||±
                            V
                      !||||||||||||||||||||||||¬
                      §   Cerere emitere  22§
                      § certificat de urbanism §
                      ¡||||||||||||`|||||||||||±
         !|||||||||||||||||||||||||¬      §
         §  Emitere certificat  §      §
         §    de urbanism   23§<|||||||||||±
         ¡|||||||||||||||||||||||||+

*) Clădiri asamblate în localități urbane din zonele seismice de calcul A-E pentru care intensitatea seismică în grade pe scara MSK este minimum VII (conform Normativului de proiectare antiseismică, indicativ P 100-92 publicat în Colecția Reglementări în construcții nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11-12 republicate în Buletinul construcțiilor nr. 11/1996), care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

**) Pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice Modificări (1)

         Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate,
        încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care
           prezintă pericol public, și emiterea autorizației de construire

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§                  Acțiuni în responsabilitatea:                     §
—||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||¯
§  Autorităților  §Autorităților administrației §  Proprietarilor și a  §              §
§  administrației  § publice locale, respectiv  §Asociației de proprietari §   Proiectantului    §
§ publice centrale § din municipiul București  §             §              §
¡||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||±
           !||||||||||||||||||||||||||||||¬
           §  Centralizare clădiri de  §
           §locuit multietajate încadrate §
           §în clasa I de risc seismic și §
     !||||||||||¯ care prezintă pericol public §
     §     §  și estimare cheltuieli  §
     §     §  proiectare consolidări  1§
     V     ¡||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||¬
§Fundamentare necesar§
§fonduri bugetare*) 2§
¡|||||||||`||||||||||±
     V
!||||||||||||||||||||¬
§Comunicare fonduri 3§
§bugetare aprobate*) §
¡|||||||||`||||||||||±
     §     !||||||||||||||||||||||||||||||¬
     §     § Stabilire priorități anuale 4§
     ¡|||||||||>§pentru proiectare consolidări §
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||¬       §
§ Avizare priorități §       §
§ în Comisia tehnică §<|||||||||||||±
§ de specialitate 5§
¡|||||||||`||||||||||±
     V
!||||||||||||||||||||¬
§ Promovare program §
§ anual de acțiuni §
§ prin hotărâre de §
§   Guvern    6§
¡|||||||||`||||||||||±
     §     !||||||||||||||||||||||||||||||¬
     ¡|||||||||>§  Notificare proprietar/  §
           §  asociația de proprietari 7—|||||||||||||¬
           ¡||||||||||||||||||||||||||||||±       V
                          !||||||||||||||||||||||||||¬
                          § Hotărârea asociației de §
                          §  proprietari privind  8§
                          § contractarea proiectării §
                          § în vederea executării  §
                          §lucrărilor de consolidare §
                          ¡|||||||||||||`||||||||||||±
           !||||||||||||||||||||||||||||||¬       §
           §  Constituire asociație   §       §
           §     contractantă    9§<||||||||||||±
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||||±
                  V
          !|||||||||||||||||||||||||||||||¬
          §Organizare procedură achiziție §
          § publică și atribuire contract §
          §  proiectare consolidări  10§
          ¡|||||||||||||||`|||||||||||||||±
                  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                                               V
                                        !|||||||||||||||||||||||||||¬
                                        §  Elaborare studiu de  §
!||||||||||||||||||||¬                             §    fezabilitate   11§
§ Avizare studiu în §                             ¡||||||||||||||`||||||||||||±
§Comisia tehnică de §<|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
§  specialitate  12§
¡|||||||||`||||||||||±
     §     !||||||||||||||||||||||||||||||¬
     ¡|||||||||>§   Aprobare studiu de   §             !|||||||||||||||||||||||||||¬
           §     fezabilitate    13§             § Elaborare proiect tehnic, §
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||||±             §  caiete de sarcini și  §
                  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>§  detalii de execuție 14§
                                        ¡||||||||||||||`||||||||||||±
                                               V
                                        !|||||||||||||||||||||||||||¬
                                        §  Asigurare verificare  §
                  !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯ proiect de consolidare, §
                  §                     §conform legii, la cerințele§
                  V                     §    de calitate   15§
           !||||||||||||||||||||||||||||||¬             ¡|||||||||||||||||||||||||||±
           §  Recepție proiect lucrări  §
           §    de consolidare   16—|||||||||||||¬
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||||±       §
                  V               §
           !||||||||||||||||||||||||||||||¬       §
           §  Verificare documente de 17§       §
           §  plată, întocmire decont  §       §
           §justificativ și acordare viză §       §
           § control financiar preventiv §       §
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||||±       §
                  V               §
           !||||||||||||||||||||||||||||||¬       §
           §  Centralizare deconturi  §       §
     !||||||||||¯    justificative    18§       §
     V     ¡||||||||||||||||||||||||||||||±       §
!||||||||||||||||||||¬                      §
§   Solicitare  19§                      §
§ deschidere credite §                      §
§ bugetare*) pentru §                      §
§ servicii executate §                      §
¡|||||||||`||||||||||±                      §
     V                            §
!||||||||||||||||||||¬                      §
§  Repartizare   §                      §
§ fonduri bugetare §                      §
§   aprobate*)  20§                      §
¡|||||||||`||||||||||±                      §
     §     !||||||||||||||||||||||||||||||¬       §
     ¡|||||||||>§    Plată deconturi    §       §
           §    justificative    21§       §
           ¡||||||||||||||||||||||||||||||±       V
                          !||||||||||||||||||||||||||¬
                          §   Cerere emitere  22§
                          §autorizație de construire §
                          §  pentru executarea   §
                          §lucrărilor de consolidare §
                          ¡|||||||||||||`||||||||||||±
           !|||||||||||||||||||||||||||||¬       §
           §  Emitere autorizație de 23§       §
           §construire pentru executarea §<||||||||||||±
           § lucrărilor de consolidare §
           ¡|||||||||||||||||||||||||||||+

*) Pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare la locuințe proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Modificări (1)

       Executarea de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin
    raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§                  Acțiuni în responsabilitatea:                  §
—|||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||¯
§  Autorităților  §Autorităților administrației§  Proprietarilor și a  §            §
§  administrației  § publice locale, respectiv §Asociației de proprietari §  Executantului   §
§ publice centrale  § din municipiul București §             §            §
¡|||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||±
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           § Centralizare clădiri de  §
           §  locuit multietajate   §
           §încadrate în clasa I de risc§
     !|||||||||||¯ seismic și care prezintă §
     §      § pericol public și estimare §
     §      §cheltuieli pentru executare §
     §      §    consolidări    1§
     V      ¡||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||¬
§Fundamentare necesar §
§ fonduri bugetare*) 2§
¡|||||||||`|||||||||||±
     V
!|||||||||||||||||||||¬
§ Comunicare fonduri §
§bugetare aprobate*) 3§
¡|||||||||`|||||||||||±
     §      !||||||||||||||||||||||||||||¬
     §      §Stabilire priorități anuale §
     ¡||||||||||>§   pentru executare   §
           §    consolidări    4§
           ¡|||||||||||||`||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||¬       §
§ Avizare priorități §       §
§ în Comisia tehnică §<||||||||||||±
§  de specialitate 5§
¡|||||||||`|||||||||||±
     V
!|||||||||||||||||||||¬
§ Promovare program §
§anual de acțiuni prin§
§ hotărâre de Guvern 6§
¡|||||||||`|||||||||||±
     §      !|||||||||||||||||||||||||||¬
     §      § Notificare proprietar/  §
     ¡|||||||||||>§ asociația de proprietari 7—|||||||||||||¬
            ¡|||||||||||||||||||||||||||±       V
                          !| | | | | | | | | | | | | ¬
                          | Hotărârea asociației de |
                          |  proprietari privind  8|
                          | contractarea executării |
                          |lucrărilor de consolidare |
                          ¡| | | | | | | | | | | | | ±
           !||||||||||||||||||||||||||||¬       §
           §  Constituire asociație  §       §
           §    contractantă    9§<||||||||||||±
           ¡|||||||||||||`||||||||||||||±
                  V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           §  Organizare procedură  §
           §  achiziție publică și  §
           §   atribuire contract   §
           §  executare consolidări 10§
           ¡|||||||||||||`||||||||||||||±
                  V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           §  Asigurare, după caz,  §
           §  locuințe de necesitate 11§
           ¡|||||||||||||`||||||||||||||±
                  V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           § Încheierea contractelor  §
           §   pentru finanțarea   §
           §   cheltuielilor din   §
           §transferuri de la bugetul de§
           § stat privind executarea  §
           §lucrărilor de consolidare și§
           §instituirea ipotecii legale §
           §     a statului    12§
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||±
                   V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           §  Asigurare diriginți de  §
           §     șantier     13§
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||±             !|||||||||||||||||||||||¬
                   §                    §    Executare    §
                   ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>§   consolidări  14§
                                       ¡|||||||||||`|||||||||||±
                                             V
                                       !|||||||||||||||||||||||¬
                                       § Întocmire situații de §
                                       §plată provizorii pentru§
                   !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯  lucrări executate 15§
                   §                    ¡|||||||||||`|||||||||||±
                   §                    !|||||||||||V|||||||||||¬
                   §                    §Organizare inspecție la§
                   §                    § fazele determinante 17§
                   V                    ¡|||||||||||`|||||||||||±
           !||||||||||||||||||||||||||||¬                   V
           § Verificare documente de  §             !|||||||||||||||||||||||¬
           § plată, întocmire decont  §             § Întocmire situație  §
           § justificativ și acordare §             §definitivă de plată la §
           §  viză control financiar  §<|||||||||||||||||||||||||¯ terminarea lucrărilor §
           §     preventiv    16§             §  de consolidare  18§
           ¡||||||||||||||`|||||||||||||±             ¡|||||||||||||||||||||||±
                   V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           §  Centralizare deconturi  §
     !|||||||||||¯    justificative   19§
     V      ¡||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||¬
§   Solicitare   §
§ deschidere credite §
§ bugetare*) pentru §
§ lucrări executate 20§
¡|||||||||`|||||||||||±
     V
!|||||||||||||||||||||¬
§   Repartizare   §
§ fonduri bugetare  §
§   aprobate*)  21§
¡|||||||||`|||||||||||±
     §      !||||||||||||||||||||||||||||¬
     §      §   Plată deconturi    §
     ¡||||||||||>§    justificative   22§
           ¡|||||||||||||`||||||||||||||±
                  V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           §  Organizare recepție la  §
           § terminarea lucrărilor de §
           §    consolidare    23§
           ¡|||||||||||||`||||||||||||||±
                  V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           § Repartizare pe proprietari §
           § a cheltuielilor efectuate §
           §   și restituirea, în   §
           § condițiile ordonanței, a §
           §  sumelor avansate din  §
           § transferuri de la bugetul §
           § de stat pentru executarea §
           §lucrărilor de consolidare 24§
           ¡|||||||||||||`||||||||||||||±
                  V
           !||||||||||||||||||||||||||||¬
           §   Radiere ipotecă   25§
           ¡||||||||||||||||||||||||||||+

*) Pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare la locuințe proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice Modificări (1)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Localitatea . . . . . . , Județul (sector) . . . . .
Str.: . . ., nr. . . , bloc . . ., Cod poștal . . .
Cod fiscal: . . . . . . . . . . . . . Nr. și data înregistrării la Consiliul
local . . . .
Nr. . . . . . . din . . . . . . . VERIFICAT:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, funcția, data și semnătura persoanei
desemnată, prin dispoziție, din aparatul propriu
de specialitate al primarului)
FIȘA DE IDENTIFICARE
A CONSTRUCȚIEI TIP CLĂDIRE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ
1.- Identificarea generală
1.1. Destinația construcției 1)
2)
2.- Localizarea construcției
2.1. Localitatea:
2.2. Zona seismică (conform Normativului pentru proiectarea antiseismică, Indicativ P100-92) Ks= . . . ; Tc= . . .
2.3. Dimensiuni generale în plan (m):
3.- Date privind concepția de realizare a construcției
3.1. Perioada de proiectare
3.2. Perioada de execuție
3.3. Concepția privind proiectarea antiseismică (normativul în vigoare la data proiectării)
4.- Tipul proiectului
4.1. unicat
4.2. tip
4.3. refolosibil
5.- Topografia terenului
5.1. teren plat
5.2. teren în pantă
6.- Natura terenului de fundare
6.1. normal
6.2. macroporic
6.3. contractil
7.- Clasa de importanță a construcției (conform Normativului de proiectare antiseismică, indicativ P100-92)
7.1. Clasa a II-a (clădirile de locuit declarate monumente istorice)
7.2. Clasa a III-a (clădiri de locuit cu peste P+1 etaje)
8.- Alcătuirea generală constructivă și de arhitectură a construcției
8.1. Număr de niveluri (S+P+nE):
8.2. Număr de tronsoane/număr de tronsoane distincte:
8.3. Forma în plan (simetrică/nesimetrică):
8.4. Poziția în ansamblu edilitar (izolată, cu vecinătăți):
8.5. Suprafața construită (mp):
8.6. Suprafața desfășurată (mp):
8.7. Număr apartamente
9.- Valoarea de patrimoniu
9.1. Amplasarea funcție de zonă de protecție
9.2. Includerea pe lista monumente istorice
10.- Date privind structura de rezistență a construcției
10.1. Structura verticală de rezistență
10.1.1. zidărie simplă (nearmată)
10.1.2. zidărie cu stâlpișori și centuri din beton armat
10.1.3. grinzi și stâlpi din beton armat (care nu formează structură în cadre)
10.1.4. cadre din beton armat
10.1.5. pereți structurali din beton armat
10.1.6. panouri mari
10.1.7. structură mixtă (cadre și pereți structurali)
10.2. Structura orizontală de rezistență
10.2.1. bolți de cărămidă
10.2.2. profile metalice și bolțișoare de cărămidă
10.2.3. grinzi de lemn
10.2.4. beton armat monolit
10.2.5. beton armat prefabricat
10.3. Elemente nestructurale
10.3.1. zidărie cărămidă (B.C.A.)
10.3.2. beton armat
10.3.3. lemn
10.3.4. alte materiale
10.4. Fundații
10.4.1. fundații din beton armat monolit
10.4.2. Fundații din cărămidă
11.- Comportarea generală la cutremurele produse
11.1. Fără avarii semnificative
11.2. Cu avarii la elementele nestructurale
11.3. Avarii izolate la structură
11.4. Avarii grave la structură
12.- Intervenții efectuate în urma cutremurelor produse
12.1. Nici o măsură
12.2. Refaceri finisaje
12.3. Consolidare (parțială/totală)
12.4. Demolare parțială
13.- Alte intervenții efectuate în timp asupra construcției
13.1. Supraetajări
13.2. Modificări compartimentări și/sau fațade
14.- Factori care influențează negativ comportarea construcției la cutremure
14.1. Înălțimea parterului mai mare decât a etajului și/sau configurația elementelor structurale diferită de a etajelor (parter flexibil)
14.2. Forma în plan și/sau în elevație defavorabilă
14.3. Disimetrie în distribuția maselor și rigidităților
14.4. Poziționarea în plan a elementelor structurale de la etaj diferită de cea de la parter (în consolă)
15.- Alte categorii de defecte/evenimente constatate
15.1. Coroziune
15.2. Condens
15.3. Lemn putrezit
15.4. Igrasie
15.5. Tasări diferențiate
15.6. Incendii/explozii
Notă: Se va marca cu (X) situația corespunzătoare construcției respective și se vor înscrie datele tehnice solicitate prin formular (după caz, succinte descrieri tehnice).
Răspundem pentru realitatea și exactitatea datelor înscrise
Data întocmirii: . . . . . . . . . . . . . . .
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(administrator/responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției

1) Spații cu destinația de locuință.

2) Spații mixte - locuințe și spații cu altă destinație (birouri, magazine, depozite etc.).

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice Modificări (1)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Localitatea . . . . . . , Județul (sector) . . . . . .
Str.: . . . . . . . . ., nr. . . . . ., bloc . . . . . . ,
Cod poștal . . . . Cod fiscal: . . . . . . . . Nr. și data înregistrării la Consiliul local . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . din . . . . . . . VERIFICAT:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, funcția, data și semnătura persoanei desemnată, prin
dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului)
LISTA PROPRIETARILOR ȘI DESTINAȚIA SPAȚIILOR DE CLĂDIRE
- situația la data de . . . . . . . . . . -
A. SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE:
Nr. crt. Nr. apartament Regimul juridic al proprietății: Act de proprietate*) Suprafața utilă în proprietate individuală
- mp -
Cota-parte indiviză din proprietatea comună
- % -
Semnătură proprietar
Proprietate privată a persoanelor fizice În proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice În proprietatea sau în administrarea agenților economici Tip Emitent Nr. și data întabulării în cartea funciară
Nume și prenume Denumire Denumire
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL (A):
B. SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE:
Nr. crt. Nr. spațiu cu altă destinație Regimul juridic al proprietății: Act de proprietate*) Suprafața utilă în proprietate individuală
- mp -
Cota-parte indiviză din proprietatea comună
- % -
Semnătură proprietar
Proprietate privată a persoanelor fizice În proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice În proprietatea sau în administrarea agenților economici Tip Emitent Nr. și data întabulării în cartea funciară
Nume și prenume Denumire Denumire
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL (B):
RECAPITULAȚIE Nr. locuințe Nr. spații Suprafața utilă în proprietate individuală
- mp -
Cota-parte din proprietatea comună
- % -
A. LOCUINȚE - TOTAL, din care:
A.1. Proprietate privată persoane fizice
A.2. În proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice
A.3. În proprietatea sau în administrarea agenților economici
B. SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE - TOTAL, din care:
B.1. Proprietate privată persoane fizice
B.2. În proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice
B.3. În proprietatea sau în administrarea agenților economici
TOTAL (A+B): X 100.00
Răspundem pentru realitatea și exactitatea datelor înscrise
Președinte Administrator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Se anexează în copie.

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice Modificări (1)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Localitatea . . . . . . , Județul (sector) . . . . . .
Str.: . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , bloc . . . . .,
Cod fiscal: . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . /. . . . . . . . . .
Către,
Consiliul local
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asociația de proprietari din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul (sector) . . . . . . cod poștal . . . . . . . . ., Str.: . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , bloc . . . . . . . . ., sector . . . . , cod fiscal: . . . . . . . . . . . . ,
prin prezenta solicită includerea construcției cu destinația de locuință de la adresa susmenționată pe lista de priorități pentru expertizarea tehnică.
În susținerea cererii se anexează:
- Fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință (Anexa nr. 5).
- Lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire (Anexa nr. 6).
Am luat la cunoștință prevederile Ordonanței Guvernului id_link=772714;nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*) și, în funcție de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică, vom continua acțiunile, potrivit legii, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la construcția din proprietate.
Data întocmirii: . . . . . . . . .
Președinte
. . . . . . . . . . . . . . .

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice Modificări (1)

JUDEȚUL .............................

CONSILIUL LOCAL ....................

Nr. ............. din ..............

LISTA SOLICITĂRILOR ȘI ESTIMARE CHELTUIELI PENTRU EXPERTIZAREA TEHNICĂ
A CONSTRUCȚIILOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ
pentru anul . . . . . . . . .
Nr. crt. Adresă imobil1) Anul construirii Regim de înălțime S+P+. . E Număr apartamente Număr tronsoane Suprafața construită desfășurată
- mp -
Cota-parte2) din proprietatea comună
- % -
Estimare cheltuieli expertizare
- mii lei -
unicat identice Total (incl. TVA) din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat3)
locuințe spații cu altă destinație
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Primar
. . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică-investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director Director
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Clădiri de locuit amplasate în localități urbane din zonele seismice de calcul A-E (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea (în grade pe scara MSK) este minim VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

2) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

3) Finanțarea se asigură conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN ......................./

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. ............... din ...................

CENTRALIZATORUL LISTELOR DE PRIORITĂȚI ȘI ESTIMARE CHELTUIELI
PENTRU EXPERTIZAREA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIILOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ
pentru anul . . . . . . . . . . . .
Nr. crt. Localitatea ─────────── Adresă imobil1) Anul construirii Regim de înălțime S+P+. . E Număr apartamente Număr tronsoane Suprafața construită desfășurată
- mp -
Cota-parte2) din proprietatea comună
- % -
Estimare cheltuieli expertizare
- mii lei -
unicat identice locuințe spații cu altă destinație Total (incl. TVA) din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte/Primar general,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică-investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director, Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat:
Inspectoratul în construcții județean/al Municipiului București
Inspector șef
. . . . . . . . . . . . . . .

1) Clădiri de locuit amplasate în localități urbane din zonele seismice de calcul A-E (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea (în grade pe scara MSK) este minim VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonanță.

2) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

3) Finanțarea se asigură conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice Modificări (1), Jurisprudență

  Nr. și data înregistrării la
  CONSILIUL LOCAL ............/
  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

                 SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICĂ

                 !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                 §                   §
                 §                   §
                 §   Vedere generală a imobilului  §
                 §     (foto color 6 x 9cm)    §
                 §                   §
                 §                   §
                 ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Obiectiv: expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință din localitatea: .................§
§     str. ............., nr. .............., bloc ............., sector .............        §
§Acte normative și reglementări în vigoare:                                §
§     Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al      §
§     construcțiilor existente*)                                   §
§     Normativul de proiectare antiseismică, indicativ P100-92 publicat în Colecția Reglementări în  §
§     Construcții nr. 23-24-25/1994, cu Cap. 11-12 republicate în Buletinul construcțiilor nr. 11/1996§
§EXPERT (persoana juridică autorizată): ......................................................       §
§Expert tehnic atestat pentru cerința de calitate A1 (rezistență și stabilitate): ............       §
§Nr./data contractului: .............., termenul de predare la Consiliul local: ..............       §
§Valoarea contractului pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică (inclusiv TVA): ........... mii  §
§lei, din care:                                              §
§ș sume necesare din transferuri de la bugetul de stat (inclusiv TVA): ........... mii lei (sumă      §
§ determinată din valoarea contractului, proporțional cu cota-parte din proprietatea comuna a imobilului §
§ care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice)                    §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§PARTEA I: DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ                        §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§Anul construirii: ...................... §Categoria de importanță a construcției (conf. H.G.       §
§Nr. niveluri (S+P+nE+M): ............... §~nr. 766/1997~, Anexa 3): ..................................   §
§Nr. apartamente: ....................... §Clasa de importanță a construcției: ((conf. P100-92, Tabel 5.1) §
§Înălțimea curentă (S/P/E): ...../..../...§.......................................             §
§Suprafața construită: ................ mp§Avarii constatate                        §
§Suprafața construită desfășurată:    §- la elementele structurale: .................................. §
§           ................ mp§ ............................................................. §
§din care:                §- la elementele nestructurale: ................................ §
§ș aferentă spațiilor cu destinație de  § ............................................................. §
§ locuință: .......................... mp§Metode de investigare folosite (conf. P100-92, Cap. 11     §
§Număr tronsoane .........................§minim. E1 și E2a): ............................................ §
§din care:                §............................................................... §
§cu structura identică ...................§Încercări nedistructive efectuate (conf. P100-92, Cap. 11.5):  §
§Sistemul structural           §............................................................... §
§(conf. P100-92, Cap. 11)         §Natura terenului de fundare: ...............................  §
§Parametrii de calcul           §Gradul nominal de asigurare la acțiuni seismice existent pe cele§
§(conf. P100-92, Tabel A.1)        §două direcții principale ale clădirii neconsolidate:      §
§ș Coeficientul seismic: Ks= ........... §Rl= .................... Rt= ......................       §
§ș Perioada de colț:   Tc= ........... §Valoarea recomandată pentru gradul minimal de asigurare la   §
§Gradul seismic: (MSK) .................. §acțiuni seismice corespunzător clasei de importanță a clădirii §
§(conf. P100-92, Tabel A.2)        §(conf. P100-92, Tabel 12.1):                  §
§Coeficientul seismic global:       §Rmin= ............................               §
§Cl= ..........; Ct= ................   §                                §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§PARTEA a II-a: DATE REZULTATE DIN RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ                      §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§Clasa de risc seismic în care este încadrată construcția expertizată tehnic (conf. P100-92, Cap. 11.6)  §
§Clasa Rs: ...............                                         §
§Măsuri de intervenție propuse de către expertul tehnic atestat pentru fundamentarea deciziei de      §
§intervenție (conf. P100-92, Cap. 12-minim două soluții de intervenție, din care una minimală):      §
§Soluția 1 de intervenție (consolidare):                                  §
§ș descriere soluție: ..........................................................................      §
§ș estimare valori (conf. deviz anexat): .................... mil. lei (în prețuri la data de .........,  §
§ echivalent în Euro .....................)                                §
§ș grad de asigurare a construcției după consolidare: Rl1= ..................; Rt1= ..................   §
§Soluția 2 de intervenție:                                         §
§ș descriere soluție: ..........................................................................      §
§ș estimare valori (conf. deviz anexat): .................... mil. lei (în prețuri la data de .........,  §
§ echivalent în Euro .....................)                                §
§ș grad de asigurare a construcției după consolidare: Rl2= ..................; Rt2= ..................   §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§PARTEA a III-a: RECEPȚIA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ                         §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§În ședința Comisiei de recepție a autorității administrației publice locale din data de .................,§
§a fost admisă recepția Raportului de expertiză tehnică, conform procesului-verbal nr. ................ din§
§............... (anexat)                                         §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§PARTEA a IV-a: LISTA DE SEMNĂTURI                                     §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§                          §                           §
§ EXPERT: ..............................       § Expert tehnic atestat: .......................... §
§     (persoana juridică autorizată)       §         (numele, ștampila și semnătura)   §
§                          §                           §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§Am primit un exemplar din Raportul de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția și am luat la §
§cunoștință concluziile fundamentate în Raportul de expertiză tehnică și încadrarea în clasa ............ §
§de risc seismic a construcției cu destinația de locuință.                         §
§                                                     §
§                     ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI                     §
§           Localitatea ................, Județul (sector) ................,           §
§            Str.: ............, nr. ..........., bloc ...............             §
§           Președinte                     Administrator          §
§       .......................                .......................        §
§Data ..................                                          §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§                       Luat în evidență                       §
§              din punct de vedere al aplicării Legii ~nr. 10/1995~              §
§                   privind calitatea în construcții                   §
§                 Inspectoratul teritorial în construcții                 §
§                       Inspector șef                        §
§                    ...........................                    §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice Modificări (1)

JUDEȚUL ................./MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL ....................

Nr. .............. din ................

DECONT JUSTIFICATIV
pe luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit
Nr. crt. Adresă imobil Contracte pentru expertizare tehnică1) Nr. și data proces- verbal2) recepție Raport expertiză tehnică Cota- parte3) de proprietate indiviză
- % -
Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat4)
- mii lei -
Nr./data contractului înregistrat la consiliul local Preț contract Denumire expert pers. juridică autorizată/ pers. fizică atestată (nume și nr. ștampilă) Nr. contului expertului deschis la trezorerie
- mii -
(incl. TVA)
- sumă echiv. în euro - (excl. TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL: x x x x
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Primar
. . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică-investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director Director
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat:
Control financiar preventiv
. . . . . . . . . . . . .

1) Contracte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică.

2) Procesele-verbale de recepție se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

3) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

4) Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN........../
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Nr. ............ din ................
CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE
pe luna ............. anul .........
pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică,
aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit
Nr. crt. Localitate
Adresă imobil
Contracte pentru expertizare tehnică1) Nr. și data proces- verbal2) recepție Raport expertiză tehnică Cota- parte3) de proprietate indiviză - % - Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat4) - mii lei -
Nr./data contractului înregistrat la consiliul local/CGMB Preț contract Denumire expert pers. juridică autorizată/ pers. fizică atestată (nume și nr. ștampilă) Nr. contului expertului deschis la trezorerie
- mii - (incl. TVA) - sumă echiv. în euro - (excl. TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL: x x x x
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte/Primar general
........................
L.S.
Direcția tehnică-investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director, Director,
............................... ..............................

1) Contracte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică.

2) Procesele-verbale de recepție se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

3) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

4) Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001, Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice Modificări (1)

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI
Aprobat
Ministru,
. . . . . . .
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pe luna . . . . . . . . . anul . . . . . .
pentru deschiderea de credite bugetare privind finanțarea cheltuielilor
pentru expertizarea tehnică, aferente locuințelor proprietate privată
a persoanelor fizice din clădirile de locuit
Nr. crt. Consiliul județean/ CGMB Nr. și data centralizatorului deconturilor justificative înregistrat la MLPTL Număr clădiri de locuit expertizate tehnic Suma de transferuri
de la bugetul de stat1)
Solicitată de Consiliul județean/CGMB
- mii lei -
Aprobată
- mii lei -
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Secretar de stat,
. . . . . . . . . . . . .
Direcția generală tehnică Direcția generală economică
în construcții și relații bugetare
Director general, Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

1) Finanțarea se asigură conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

ANEXA Nr. 14 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN........../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. ............ din ................

Către,

PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Localitatea ............, județul .............., strada ............,
nr. ......, bloc ......, sector ......., cod poștal .........

Conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*)

prin prezenta vă NOTIFICĂM:

1. Construcția cu destinația de locuință din localitatea ..................., str. ..............., nr. ......., județ ............, a fost expertizată tehnic în anul ..........

Raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate - rezistență și stabilitate (numele expertului și nr. ștampilei) ........, încadrează construcția în clasa ....... de risc seismic1).

2. Pentru construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, conform art. 2 alin (2) din Ordonanța guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice și asociațiile de proprietari precum și persoanele juridice care au în administrare construcția sunt obligați să procedeze, în condițiile ordonanței, la:

- aprobarea deciziei de intervenție

- proiectarea lucrărilor de intervenție

- executarea lucrărilor de intervenție

3. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum și, după caz, persoanele fizice și juridice care au în administrare construcția de la adresa susmenționată își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale privind continuarea acțiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcției.

Președinte/Primar general
.......................

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

1) Clasă definită în Normativul de proiectare antiseismică, Indicativ P 100-92, cu Cap. 11-12, republicate în Buletinul construcțiilor nr. 11/1996.

ANEXA Nr. 15 la normele metodologice Modificări (1)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Localitatea . . . . . . ., Județul (sector) . . . . . . . .
Str.: . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . bloc . . . . . .
Cod poștal . . . . . . . .
Cod fiscal . . . . . . . .
Nr. . . . . . . din . . . . . . .
VERIFICAT
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, funcția, data și semnătura persoanei
desemnată, prin dispoziție, din aparatul propriu de
specialitate al primarului)

HOTĂRÂREA1)
ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI- conținut cadru -

Luând la cunoștință prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*),

în baza Raportului de expertiză tehnică din anul ........., și după caz, Nota tehnică justificativă prin care expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate - rezistență și stabilitate (numele expertului și numărul ștampilei) ....................... încadrează construcția cu destinația de locuință de la adresa susmenționată în clasa de risc seismic,

În ședința din ..............., Adunarea generală a proprietarilor, legal constituită,

HOTĂREȘTE:

"Se aprobă decizia de intervenție fundamentată în Raportul de expertiză tehnică și continuarea acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare a construcției cu destinația de locuință, conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*)".

Președinte
...................
(numele și semnătura)

L.S.

NOTĂ:

Se anexează la prezenta hotărâre:

- Lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire (Anexa nr. 6).

- Declarațiile (Anexa nr. 16), pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*) a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuință.

1) Extras din procesul-verbal al adunării generale a proprietarilor, pentru care se solicită autentificarea.

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

ANEXA Nr. 16 la normele metodologice Modificări (1)

Nr. și data înregistrării la

CONSILIUL LOCAL ............./

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE1)

1) Se solicită autentificarea.

Subsemnatul(a) ................., posesor al actului de identitate tip: ..... seria: ............., nr. ..........., eliberat de: ..................., la data de: ............, cod numeric personal ......................., cu domiciliul în localitatea: ................................... județul/sectorul: ............. strada: ........................, număr: ......., bloc: ........., scara: ....., etaj: .........., apartament: ............., cod poștal: ................,

în calitatea de proprietar persoană fizică/juridică a locuinței din clădirea situată în localitatea: ................, județul/sectorul: ..................., strada: ..........., număr: .................., bloc: .........., scara: ......, ataj: ............, apartament: ........, cod poștal: ........., având suprafața utilă în proprietatea individuală de ......... mp. și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună de ........................%. conform actului cu proprietate tip: ......... seria: ............. nr.: .............. emis de ................ la data de: ...............și transcris sub nr. ................ din ........... la Judecătoria .............../nr. topografic ........................ nr. carte funciară ........... biroul de carte funciară al judecătoriei ............. în a cărei rază teritorială este situată construcția cu destinația de locuință,

și/sau

în calitatea de proprietar persoană fizică/juridică a spațiului cu altă destinație (denumire) ................................ din clădirea de la adresa susmenționată, având suprafața utilă în proprietate individuală de .......... mp și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună de ......... %, conform actului de proprietate tip: ................... seria: ............, nr. ........., emis de ..............., la data de: ........... și transcris sub nr. ............... din ................ la Judecătoria ............/nr. topografic ................ nr. carte funciară ..................., biroul de carte funciară la judecătoriei în a cărei rază teritorială este situată construcția cu destinația de locuință,

nominalizat la poz ..... din Lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire (Anexa Nr. 6 la normele metodologice) întocmită de asociația de proprietari.

declar pe proprie răspundere:

1. Am luat la cunoștință:

a) concluziile fundamentate în Raportul de expertiză tehnică și, după caz, în Nota tehnică justificativă, din care rezultă încadrarea în clasa I de risc seismic a clădirii;

b) Hotărârea adunării generale a proprietarilor din data de ........, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru continuarea acțiunilor de proiectare și executare a lucrărilor de consolidare la clădire;

c) prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*).

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

2. Mă angajez să continui, în condițiile ordonanței, acțiunile pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuință.

Am luat la cunoștință faptul că declararea unor date nereale, în scopul vădit de a obține foloase necuvenite, constituie infracțiune care se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal inclusiv faptul că tentativa se pedepsește.

Data întocmirii .................

Proprietar
..........................

ANEXA Nr. 17 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . .
CENTRALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC ȘI CARE PREZINTĂ PERICOL PUBLIC
ȘI ESTIMARE CHELTUIELI PROIECTARE CONSOLIDĂRI
pentru anul . . . . . . . . . .
Nr. crt. Localitatea
────────1)
Adresă imobil
Anul construirii Regim de înălțime S+P+. . E Număr apar- mente Număr tronsoane Suprafața construită desfășurată
- mp -
Cotă parte2) din proprietatea comună
- % -
Estimare cheltuieli proiectare, lucrări de consolidare
- mii lei -
unicat identice locuințe spații cu altă destinație Total (incl. TVA) din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte/Primar general,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică - investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director Director
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat
Inspectoratul în construcții județean/al Municipiului București
Inspector șef,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Se anexează sinteza Raportului de expertiză tehnică.

2) Cota de proprietate din proprietatea comună a imobilului, care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

3) Finanțarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

ANEXA Nr. 18 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN .........................

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. ........... din ...........

Către,

PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Localitatea .............., județul ............., strada ...........,
nr. ....., bloc ......, sector ........, cod poștal ........

Conform art. 4 alin. (3), ultim paragraf din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*)

prin prezenta vă NOTIFICĂM:

1. Construcția cu destinația de locuință din localitatea ..................., str. ........., nr. ...., județ ........, a fost expertizată tehnic în anul ....

Raportul de expertiză tehnică, și după caz, Nota tehnică justificativă, întocmite de expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate - rezistență și stabilitate (numele expertului și nr. ștampilei) .............................., încadrează construcția în clasa I de risc seismic1).

2. Conform art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), construcția cu destinația de locuință de la adresa sus menționată a fost inclusă, pe criterii tehnice, în categoria clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și nominalizată la poziția ........ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ..../.... prin care se aprobă Programul de acțiuni pe anul ...... pentru proiectarea/executarea lucrărilor de consolidare.

3. În vederea constituirii asociației contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, pentru organizarea procedurii de achiziție publică privind atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, respectiv privind atribuirea contractului de executare a lucrărilor de consolidare, vă rugăm să prezentați, documentele nominalizate la art. 39 alin. (5) lit. b) sau, după caz, lit. c) din normele metodologice.

4. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum și, după caz, persoanele juridice care au în administrare construcția de la adresa susmenționată își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la construcția cu destinația de locuință.

Președinte/Primar general,
.......................

1) Clasă definită în normativul de proiectare antiseismică, Indicativ P100-92, cu Cap. 11-12, republicate în Buletinul construcțiilor nr. 11/1996.

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

ANEXA Nr. 19 la normele metodologice Modificări (1)

Nr. și data înregistrării la

CONSILIUL LOCAL ......................../

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin
Hotărârea consiliului local, respectiv al CGMB
nr. ........... din .............

SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Conform art. 6, alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, clădirea de locuit multietajată amplasată în județul ............., localitatea ............ str .............., nr. ......, încadrată prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public a fost nominalizată la poziția ......... din anexă la Hotărârea Guvernului nr. ........./..........., prin care se aprobă programul de acțiuni pe anul .................. pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

1. DATE GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: ..................................
BENEFICIAR: ................................................
PROIECTANT .................................................

Nr. proiect: nr. ..................

Denumire proiect: Lucrări de consolidare clădire din

Județul (sector) ...................., Localitatea .......................... Str. ..................., Nr. ...........

Faza: Studiu de fezabilitate

Expert tehnic atestat: .......................................

Verificator atestat pentru cerința A1: .......................

2. DATE TEHNICE

Nr. de niveluri: S+P+ ........E

Anul construirii: .............

Aria desfășurată (Ad): .............. mp

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||||||||||¬
§                            §Suprafața§Cota-parte indiviză§
§     Structura funcțională a imobilului:     § utilă § din proprietatea §
§                            § (mp)  §  comună (%)   §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||||||||¯
§A. Spații cu destinația de locuință  nr. apart. .....§     §          §
§din care:                       §     §          §
§ș proprietate privată persoane fizice nr. apart. .....§     §          §
§ș în proprietatea sau în administrarea nr. apart. .....§     §          §
§ instituțiilor publice                §     §          §
§ș în proprietatea sau în administrarea nr. apart. .....§     §          §
§ agenților economici                 §     §          §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||||||||¯
§B. Spații cu altă destinație              §     §          §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||||||||¯
§TOTAL:                         §     §   100,00    §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||||||||||+

3. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

(C+M) - TOTAL din care: Cotă procentuală din valoarea C + M % Indici mii lei/mp Ad
Rezistență
Arhitectură
Instalații
Organizare de șantier

4. SOLUȚIA DE CONSOLIDARE

4.1. Descrierea soluției

4.2. Implicații în realizarea soluției de consolidare

5. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACȚIUNI SEISMICE DUPĂ CONSOLIDARE

R(min) = .......... (conform Normativului de proiectare antiseismică P100-92)

6. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

............. luni calendaristice

7. FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

din valoarea totală a lucrărilor de C+M

- ............% se finanțează din transferuri de la bugetul de stat conform Art. 7, alin. (1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

- ............% se finanțează din bugetele locale conform Art. 7, alin. (1), lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

- ..........% se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau venituri extrabugetare conform Art. 7, alin. (1), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

- ............% se finanțează din fondurile proprii ale agenților economici conform Art. 7, alin. (1), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată

8. AVIZE ȘI ACORDURI

8.1. Certificat de urbanism nr. ........... din ............ emis de .......

8.2. Solicitări de avize conform Certificatului de urbanism: Nr. înregistrare la instituția care urmează să emită avizul Nr. aviz/data

9. LISTA DE SEMNĂTURI

Proiectant Asociația de proprietari
Președinte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(persoana juridică autorizată)
VIZAT:
Expert tehnic atestat: . . . . . . . . . . .
(nume, ștampilă și semnătură)
Luat în evidență
din punct de vedere al aplicării Legii id_link=772742;nr. 10/1995
privind calitatea în construcții
Inspectoratul teritorial în construcții
Inspector șef
. . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 20 la normele metodologice Modificări (1)

JUDEȚUL ................./MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL ....................

Nr. .............. din ................

DECONT JUSTIFICATIV
pe luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare
la clădiri de locuit multietaje încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Nr. crt. Adresă1) imobil Contract proiectare lucrări de consolidare2) Nr. și data proces-verbal3) recepție proiect pentru lucrări de consolidare Cota-parte4) de proprietate indiviză
- % -
Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat5)
- mii lei -
Nr./data contractului înregistrat la consiliul local Preț contract Denumire proiectant persoană juridică Nr. contului proiectantului deschis la trezorerie
- mii -
(incl. TVA)
- sumă echiv. în euro -
(excl. TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL: x x x x
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Primar
. . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică-investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director Director
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat:
Control financiar preventiv
. . . . . . . . . . . . .

1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de acțiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2) Contracte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică.

3) Procesele-verbale de recepție se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

4) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

5) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

ANEXA Nr. 21 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN........../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. ............ din ................

CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE
pe luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
pentru plata din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietaje, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Nr. crt. Localitate ────── Adresă imobil1) Contract proiectare lucrări de consolidare2) Nr. și data proces-verbal3) recepție proiect pentru lucrări de consolidare Cota-parte4) de proprietate indiviză
- % -
Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat5)
- mii lei -
Nr./data contractului înregistrat la consiliul local Preț contract Denumire proiectant persoană juridică Nr. contului proiectantului deschis la trezorerie
- mii - (incl. TVA) - sumă echiv. în euro - (excl. TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL: x x x x
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte/Primar general
. . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică-investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director, Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de acțiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2) Contracte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică.

3) Procesele-verbale de recepție se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

4) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

5) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

ANEXA Nr. 22 la normele metodologice Modificări (1)

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI
Aprobat,
Ministru
. . . . . . .
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pe luna . . . . . . . . . anul . . . . . .
pentru deschiderea de credite bugetare privind finanțarea cheltuielilor
pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit
multietaje încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Nr. crt. Consiliul județean/ CGMB Nr. și data centralizatorului deconturilor justificative înregistrat la MLPTL Număr clădiri de locuit cu proiecte pentru lucrări de consolidare Suma de transferuri de la bugetul de stat1)
Solicitată de Consiliul județean/CGMB
- mii lei -
Aprobată
- mii lei -
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Secretar de stat,
. . . . . . . . . . . . .
Direcția generală tehnică Direcția generală economică
în construcții și relații bugetare
Director general, Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

1) Finanțarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

ANEXA Nr. 23 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN .................../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. ............ din ................

CENTRALIZARE DE CLĂDIRI DE LOCUIT MULTIETAJE ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC ȘI CARE
PREZINTĂ PERICOL PUBLIC ȘI ESTIMARE CHELTUIELI PENTRU EXECUTARE CONSOLIDĂRI
pentru anul ..................
Nr. crt. Localitatea ───────── Adresă imobil1) Anul construirii Regim de înălțime S+P+...E Număr apartamente Număr tronsoane Suprafața construită desfășurată
- mp -
Cota-parte2) din proprietatea comună
- % -
Estimare cheltuieli executare lucrări de consolidare
- mii lei -
unicat identice locuințe spații cu altă destinație
Total (incl. TVA) din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte/Primar general,
........................
Direcția tehnică-investiții Direcția economică - buget-finanțe
Director, Director,
............................... ...............................
Vizat:
Inspectoratul în construcții județean/al Municipiului București
Inspector șef
......................

1) Se anexează sinteza studiului de fezabilitate.

2) Cota de proprietate din proprietatea comună a imobilului, care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

3) Finanțarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

ANEXA Nr. 24 la normele metodologice Modificări (1)

JUDEȚUL ............./ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL ................

Nr. ......... din ..............

DECONT JUSTIFICATIV
pe luna . . . . . . anul . . . . .
pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de
locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Nr. crt. Adresă imobil1) Contracte pentru executarea lucrărilor de consolidare2) Situația cumulată la finele lunii pentru care s-a întocmit decontul justificativ Cota- parte5) de proprie- tate indiviză % Sume solici- tate din trans- feruri de la bugetul de stat6) - mil. lei -
Nr. / data contractului înregistrat la consiliul local Preț contract Denumire executant persoană juridică Nr. contului executan- tului deschis la trezorerie Valoarea lucrărilor executate,3) cumulat de la semnarea contractului -sumă echiv. în euro- din care: lucrări executate3) în luna pentru care s-a întocmit decontul justificativ Trans- feruri de la bugetul de stat în anul curent -mil. lei- Plăți efec- tuate în anul curent - mil. lei - Sold4) - mil. lei -
-mil. lei- (inclusiv TVA) - suma echiv. în euro. - exclusiv TVA)
Nr. și data înregis- trării situației de lucrări la cons. local -mil. lei- (inclusiv TVA) - suma echiv. în euro. - (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total: x x x x
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Primar
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică - investiții Direcția economică - buget - finanțe
Director, Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat:
Control financiar preventiv
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de acțiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2) Contacte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică

3) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situațiilor de plată pentru lucrări de consolidare real executate, întocmite și verificate în condițiile legii; Col. 7 < = Col. 4.

4) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12

5) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

6) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001: Col. 15 = (Col. 9 x Col. 14)/100 - Col. 13

ANEXA Nr. 25 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL JUDEȚEAN ........................

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. ........... din .......................

CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE
pe luna . . . . . . anul . . . . .
pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit
multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Nr. crt. Localitatea ───────── Adresă imobil1) Contracte pentru executarea lucrărilor de consolidare2) Situația cumulată la finele lunii pentru care s-a întocmit decontul justificativ Cota- parte5) de proprie- tate indiviză % Sume solici- tate din trans- feruri de la bugetul de stat6) -mil. lei-
Nr. / data contractului înregistrat la consiliul local/CGMB Preț contract Denumire executant persoană juridică Nr. contului executan- tului deschis la trezorerie Valoarea lucrărilor executate,3) cumulat de la semnarea contractului -sumă echiv. în euro- din care: lucrări executate3) în luna pentru care s-a întocmit decontul justificativ Trans- feruri de la bugetul de stat în anul curent -mil. lei- Plăți efec- tuate în anul curent - mil. lei - Sold4) - mil. lei -
-mil. lei- (inclusiv TVA) - suma echiv. în euro. - exclusiv TVA)
Nr. și data înregis- trării situației de lucrări la cons. Local/CGMB -mil. lei- (inclusiv TVA) - suma echiv. în euro. - (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total: x x x x
Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte/Primar General,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția tehnică - investiții Direcția economică - buget - finanțe
Director, Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de acțiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2) Contacte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică

3) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situațiilor de plată pentru lucrări de consolidare real executate, întocmite și verificate în condițiile legii; Col. 7 < = Col. 4.

4) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12

5) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

6) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001: Col. 15 = (Col. 9 x Col. 14)/100 - Col. 13

ANEXA Nr. 26 la normele metodologice Modificări (1)

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚELOR
Aprobat,
Ministru
. . . . . . . .
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pe luna . . . . . anul . . . .
pentru deschiderea de credite bugetare privind finanțarea cheltuielilor
pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate
încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Nr. crt. Consiliul județean / CGMB Nr. și data centralizatorului deconturilor justificative înregistrat la MLPTL Număr clădiri de locuit cu situații de plată pentru lucrări de consolidare Suma din transferuri de la bugetul de stat1)
Solicitată de Consiliul județean / CGMB
- mii lei -
Aprobată
- mii lei -
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Secretar de stat
. . . . . . . . . . . .
Direcția generală tehnică în construcții Direcția generală economică
Director general și relații bugetare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

1) Finanțarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

ANEXA Nr. 27 la normele metodologice Modificări (1)

Nr. și data înregistrării la

CONSILIUL LOCAL ............../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTRACT nr. ....... din ........
pentru finanțare cheltuielilor privind executarea lucrărilor de
consolidare și restituire, la terminare lucrărilor, a sumelor alocate
din transferuri de la bugetul de stat.

Art. 1. -

Părțile contractante.

Între:
primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București . . . . . . . . . . . . (nume și prenume) în calitate de și denumit în continuare autoritate contractantă, pe de o parte,
și
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume și prenume) proprietar al locuinței, persoană fizică, din imobilul situat în: localitatea . . . . . . . . . . . . județul/sectorul: . . . . . . . . , str. . . . . . . . . , nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . ., et. . . . . , ap. . . ., legitimat cu act de identitate tip . . seria . . . nr. . . . eliberat la data de . . . . . . de către . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . , deținător al actului de proprietate tip: . . . . . . . seria . . . . , nr: . . . . , emis de . . . . . . , la data de: . . . . ., nr. topografic . . . . ., nr. înregistrare în cartea funciară . . . . . deschisă la Biroul de carte funciară al judecătoriei . . . . . . . . în a cărei rază teritorială este situată construcția cu destinația de locuință, în calitate de și denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
a intervenit prezentul contract.

Art. 2. -

Obiectul contractului îl constituie finanțarea executării lucrărilor de consolidare a clădirii de locuit multietajate, de la adresa înscrisă la art. 1 - clădire încadrată în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public și este nominalizată în programul anual de acțiuni pe anul ....., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. ...../..... -, precum și recuperarea cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), denumită în continuare ordonanță în cuprinsul prezentului contract.

Art. 3. -

Suma din prețul contractului de executare a lucrărilor de consolidare, ce revine beneficiarului pentru finanțarea, în condițiile ordonanței, a cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinată din prețul contractului proporțional cu cota - parte indiviză de ............% deținută de beneficiar din proprietatea comună din cadrul condominiului este de ........... mii lei, din care TVA .......... mii lei, sumă reprezentând ........... euro.

Art. 4. -

Autoritatea contractantă se obligă:

4.1. -să instituie ipoteca legală a statului asupra locuinței beneficiarului de la adresa înscrisă la art. 1, în conformitate cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale ordonanței și în baza prezentului contract și să solicite înscrierea acestei ipoteci și notarea interdicției de înstrăinare și grevare în cartea funciară a Biroului de carte funciară al Judecătoriei ..........., pentru suma stabilită în euro la art. 3 din prezentul contract; apartamentele dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, se vor ipoteca, conform art. 9 din ordonanță, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

4.2. -să asigure:

a) diriginte de șantier autorizat;

b) verificarea și decontarea prin personal de specialitate autorizat de lucrări real executate în baza documentației tehnico-economice legal aprobate;

c) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate și repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului;

e) evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți.

f) virarea sumelor încasate din rate lunare, precum și a celor aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării, în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

4.3. -să verifice declarațiile de venituri nete, să acorde, în condițiile legii, viza de control financiar preventiv și să aprobe, conform ordonanței, referatele lunare (Anexa nr. 29).

4.4. -să radieze ipoteca, numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

Art. 5. -

Beneficiarul se obligă:

5.1. -să respecte întocmai prevederile prezentului contract;

5.2. -să restituie, la terminarea lucrărilor de consolidare, sumele datorate corespunzător cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în baza graficului întocmit de autoritatea contractantă astfel:

a) în rate lunare egale în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; suma de plată poate fi restituită integral sau parțial, de către proprietar în orice moment anterior scadenței, cu respectarea următoarelor precizări:

(i) graficul de restituire a sumelor, la data recepției la terminarea lucrărilor de consolidare va constitui anexă care va face parte integrantă din prezentul contract;

(ii) ratele lunare scadente se vor plăti până la ultima zi lucrătoare a lunii următoare, fără vreo înștiințare prealabilă; prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepției la terminarea lucrărilor de consolidare; plata se face la casieria din sediul ...........;

(iii) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se vor calcula majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare de ........%, stabilită în condițiile legii pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

5.3. -să suporte toate cheltuielile efectuate de autoritatea contractantă pentru urmărirea debitorului și recuperarea sumelor datorate.

5.4. -să completeze, pentru fiecare rata lunară scadentă, declarația de venituri nete (Anexa nr. 28), pe propria răspundere pe care o va înregistra la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare în cazul în care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie; pe perioadele în care realizează aceste venituri este scutit, de la plata ratelor lunare, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare.

5.5. -să ramburseze integral ratele neachitate, actualizate la data înstrăinării, conform evidenței consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București. În cazul înstrăinării în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuinței proprietate privată la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat; actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 6. -

Actele juridice de înstrăinare, încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 din ordonanță, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 7. -

Autoritatea contractantă cu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de beneficiar (declarații de venituri nete, act de identitate, act de proprietate, etc.).

Art. 8. -

Relațiile reciproce dintre părțile contractante, nereglementate de prezentul contract, sunt supuse regulilor generale de creditare și legilor române.

Art. 9. -

Litigiile de orice fel dintre părțile contractante ce nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art. 10. -

Prezentul contract:

a) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare și își încetează valabilitatea odată cu radierea, în condițiile ordonanței, a ipotecii;

b) are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu, conform art. 10 alin. (2) din ordonanță, autoritatea contractantă având dreptul să solicite investirea prezentului contract cu formulă executorie. Modificări (1)

Art. 11. -

Fiecare parte semnatară a contractului răspunde, în condițiile legii, pentru îndeplinirea obligațiilor conform actelor normative în vigoare a contractului încheiat.

Art. 12. -

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..........., în 2 exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Autoritatea contractantă Beneficiar
Primar/Primar general, Proprietarul locuinței,
persoană fizică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 28 la normele metodologice Modificări (1)

Nr. și data înregistrării la
CONSILIUL LOCAL .........../
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

             DECLARAȚIE DE VENITURI NETE
           pentru luna ........, anul .........

Subsemnatul(a):
Numele și prenumele proprietarului:
!||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
Data nașterii:
!||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||±
Domiciliul:
!||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`||¬
§Str.§ § § § § § § § § § § § § § § § §Nr.§ § § § § §
¡||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°|||°||°||°||°||°||±
!|||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`||`||`||`||`||||||||`||¬
§Bl.§ § § § §Sc.§ § § § §Ap.§ § § § §OP§ § § § Sector § §
¡|||°||°||°||°||°|||°||°||°||°||°|||°||°||°||°||°||°||°||°||°||||||||°||±
Localitatea:
!||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
Județul:
!||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
Act de identitate:
!|||`||`||`|||||`||`||`|||`||`||`||`||`||`||`||`||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||¬
§Tip§ § §Seria§ § §Nr.§ § § § § § § §Eliberat de:§ § § § § § § §
¡|||°||°||°|||||°||°||°|||°||°||°||°||°||°||°||°||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||±
!||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`|||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § § § § § §La data de:§ § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°|||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||±
Cod numeric personal:
!||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
  în calitate de proprietar persoană fizică al locuinței din imobilul situat în:
Localitatea:
!||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
Județul:
!||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§ § § § § § § § § § § § § § § §
¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!|||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`||`||`||`||`||||||||`||¬
§Bl.§ § § § §Sc.§ § § § §Ap.§ § § § §OP§ § § § Sector § §
¡|||°||°||°||°||°|||°||°||°||°||°|||°||°||°||°||°||°||°||°||°||||||||°||+

beneficiind, în condițiile Ordonanței Guvernului Nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), de finanțare a cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare la imobil,

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

declar pe propria răspundere următoarele:

1.1. Familia1) este compusă din ........ persoane, cu același domiciliu cu al meu înscrise în cartea de imobil și cu care locuiesc și gospodăresc, împreună după cum urmează:

!||||`||||||||||||||`||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`||||||||`|||||||||||||¬
§Nr. § Numele și  §Calitatea în familie§Act de identitate§ Cod  §Data nașterii§
§crt.§ prenumele  §(soț, soție, copil, § (tip, serie,  §numeric § (zi, lună, §
§  §       § părinții acestora) § număr, emitent) §personal§   an)   §
—||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||||¯
§ 1 §(proprietarul)§          §         §    §       §
—||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||||¯
—||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||||¯
—||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||||¯
—||||°||||||||||||||°||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||°||||||||°|||||||||||||¯
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§Total (1) - Număr membri de familie: ........                  §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+

1) Prin familie, în sensul Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare se înțelege: soțul, soția, copiii și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.

  !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`|||||`||`||`||`||¬
2. §VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE ÎN LUNA:§ § §ANUL:§ § § § §
  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°|||||°||°||°||°||±
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||¬
§Cod§Categoria de venituri         §Actul doveditor2)         §Venitul realizat3) - lei -§
§  §                   §                  §             §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||±
  2) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.
  3) Pentru aceeași categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.

  Salariul și alte drepturi salariale:
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§01 §- pe bază de contract de muncă    §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§02 §- pe bază de convenție civilă de   §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
§  § prestări servicii          §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§03 §- salariul asistentului personal al  §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
§  § persoanei cu handicap        §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§04 §- salariul asistentului maternal   §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§05 §- salariul îngrijitorului la domiciliu§- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
§  § al persoanei vârstnice dependente  §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§06 §- venitul lunar realizat ca membru  §- adeverință eliberată de     § § § § § § § § § §
§  § asociat sau persoană autorizată să § Administrația Financiară     § § § § § § § § § §
§  § desfășoare o activitate independent㧠                 § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§07 §- indemnizația de șomaj        §- talon de plată          § § § § § § § § § §
—|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||¯
§ Pensii:                                                §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¯
§08 - pensia pentru limită de vârstă   §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§09 - pensia anticipată          §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§10 - pensia anticipată parțială     §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§11 - pensia de invaliditate       §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§12 - pensia de urmaș           §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||¯
§ Pensii militare:                                            §
—|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¯
§13 §- pensia de serviciu         §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§14 §- pensia de invaliditate       §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§15 §- pensia de urmaș           §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§16 §- pensia I.O.V.R.           §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§17 §- indemnizația pentru persoanele care §- talon              § § § § § § § § § §
§  §și-au pierdut total sau parțial    §                  § § § § § § § § § §
§  §capacitatea de muncă ca urmare a   §                  § § § § § § § § § §
§  §participării la Revoluția și pentru  §                  § § § § § § § § § §
§  §urmașii acestora           §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§18 §-pensia socială pentru nevăzători   §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§19 §- indemnizația de însoțitor pentru  §- talon de pensie         § § § § § § § § § §
§  §pensionarii gr. I de invaliditate   §                  § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
  Alte drepturi de asigurări sociale:
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§20 §- indemnizația pentru incapacitatea  §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
§  §temporară de muncă          §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§21 §- indemnizația pentru creșterea    §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
§  §copilului până la vârsta de 2 sau 3  §sau, după caz, de casa de pensii  § § § § § § § § § §
§  §ani                  §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§22 §- indemnizația pentru îngrijirea   §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
§  §copilului bolnav în vârstă de până la §                  § § § § § § § § § §
§  §7 sau 18 ani             §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§23 §- indemnizația de maternitate     §- adeverință eliberată de angajator§ § § § § § § § § §
§  §                   §sau, după caz, de casa de pensii  § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
  Indemnizații cu caracter permanent
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§24 §- indemnizația lunară acordată    §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §magistraților înlăturați din justiție §                  § § § § § § § § § §
§  §din motive politice          §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§25 §- indemnizația lunară acordată    §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §persoanelor persecutate din motive  §                  § § § § § § § § § §
§  §politice sau etnice          §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§26 §- indemnizația, sporul sau renta   §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §acordată invalizilor, veteranilor și §                  § § § § § § § § § §
§  §văduvelor de război          §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§27 §- indemnizația pentru părinții    §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §persoanelor care au decedat în timpul §                  § § § § § § § § § §
§  §revoluției din 1989          §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§28 §- indemnizația de îngrijire pentru  §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §revoluționarii invalizi de gr. I   §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§29 §Sumă fixă acordată mamelor      §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §eroilor-martiri            §                  § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§30 §- alocația de stat pentru copii    §- talon de plată/adeverință    § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±

!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§31 §- alocația suplimentară pentru    §- talon de plată/adeverință    § § § § § § § § § §
§  §familiile cu copii          §                  § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§32 §- alocația de întreținere pentru   §- talon de plată/adeverință    § § § § § § § § § §
§  §minorii dați în plasament familial sau§                  § § § § § § § § § §
§  §încredințați, potrivit legii, unor  §                  § § § § § § § § § §
§  §familii sau persoane         §                  § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
  Burse:
!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§33 §- pentru elevi            §- adeverință eliberată de unitatea § § § § § § § § § §
§  §                   §de învățământ           § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§34 §- pentru studenți           §- adeverință eliberată de unitatea § § § § § § § § § §
§  §                   §de învățământ           § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±

!|||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§35 §- ajutorul bănesc lunar pentru    §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §persoanele care au devenit incapabile §                  § § § § § § § § § §
§  §de muncă în perioada efectuării unor §                  § § § § § § § § § §
§  §pedepse private de libertate     §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§36 §- ajutorul social acordat persoanelor §- talon de plată          § § § § § § § § § §
§  §cu handicap              §                  § § § § § § § § § §
—|||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§37 §- ajutorul social lunar pentru soțiile§- adeverință eliberată de centrul § § § § § § § § § §
§  §celor care satisfac serviciul militar §militar              § § § § § § § § § §
§  §obligatoriu              §                  § § § § § § § § § §
¡|||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||¬
§Total (2) - Total venituri permanente nete realizate: (rd.01 +...+ rd.37)(lei)§             §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||¯
   !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
  3. §VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN:                                §
   ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||¬
§Poz.§     Surse de venit4)      §     Actul doveditor     §  Venitul realizat5)  §
§  §                   §                  §      (lei)     §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||`||`||`||`||`||`||`||`||¯
§ 1 §                   §                  § § § § § § § § § §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
—||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
¡||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||¬
§Total (3) venituri nete anuale: (poz.1 +.....)  (lei)            §             §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬
§                       (T(2) + T(3)/12 luni)      § § § § § § § § § §
§4. VENITUL MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE: |||||||||||||||||||||      —||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||˜||¯
§                           T(1)          § § § § § § § § § §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||+

4) Vânzări terenuri, clădiri, închirieri, alte surse de venit.

5) Se înscriu veniturile realizate în anul curent.

Subsemnatul/a ..............................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității.

Data ................

Proprietar,
................

ANEXA Nr. 29 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL LOCAL . . . . . . . . /
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
REFERAT
APROBAT:
Primar/Primar General
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, funcția persoanei desemnată prin dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului) urmare verificării:
declarației pe propria răspundere înregistrată la Consiliul local . . . . . . ./ Consiliul General al Municipiului București sub nr. . . . . . . . din . . . . . . și a documentelor anexate,
prezente de către proprietarul locuinței, persoană fizică . . . . . . . . . . . . , semnatar al Contractului nr. . . . . . . din . . . . . . . pentru restituirea sumelor cheltuite din transferuri de la bugetul de stat privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirii de locuit multietajată, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public situată în localitatea . . . . . . . . . . , strada: . . . . . . . . . . , număr: . . . . . . , județul/sectorul: . . . . . . . . . . ,
am constatat că venitul mediu net lunar pe membru de familie de . . . . . . . . . lei, în luna . . . . . . . . . . anul . . . . . se situează sub/peste câștigul salarial mediu net lunar pe economie de . . . . . . . . lei, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna . . . . . . , anul . . . . . . , astfel că
proprietarul locuinței beneficiază/nu beneficiază de scutirea de la plata ratei lunare de . . . . . . . . lei, pentru luna . . . . . . . . , anul . . . . . . , conform art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*).
Data: . . . . . . . . .
VERIFICAT: ÎNTOCMIT
Direcția economică-buget-finanțe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Director (data și semnătura)
. . . . . . . . . .
VIZAT:
Control financiar preventiv
. . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

ANEXA Nr. 30 la normele metodologice Modificări (1)

Nr. și data înregistrării la

CONSILIUL LOCAL ........................../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONVENȚIE CIVILĂ- conținut cadru -

În scopul contractării serviciilor (expertizarea tehnică sau proiectarea lucrărilor de consolidare), respectiv executarea lucrărilor de consolidare,

în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, pentru constituirea asociației contractante,

între:

autoritatea contractantă, reprezentată prin ..............................., primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București ca autoritate executivă a administrației publice locale;
asociația de proprietari, legal constituită ca persoană juridică, reprezentată prin ........................, președintele asociației; și,
după caz, proprietarii persoane fizice și juridice care, potrivit ordonanței, finanțează din surse proprii acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință,

se încheie prezenta convenție civilă.

1. Prin convenția civilă de constituire a asociației contractante se stabilesc, în condițiile și cu respectarea ordonanței și a celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinația spațiilor din clădire și cotele-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finanțare asigurate, în condițiile ordonanței, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;

c) obligațiile în sarcina fiecărei părți, conform ordonanței și celorlalte acte normative în vigoare, privind:

(i) atribuirea, prin procedură de achiziție publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, precum și existența certificatului de urbanism, respectiv a autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;

(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(iv) derularea contractelor, recepția, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanțare și pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate și recuperarea, în condițiile ordonanței, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;

2. Autoritatea contractantă reprezintă părțile asociației contractante, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoana juridică care prestează serviciile pentru expertizarea tehnică/proiectarea lucrărilor de consolidare sau efectuează executarea lucrărilor de consolidare.

3. Fiecare parte semnatară a convenției civile răspunde, în condițiile legii, pentru îndeplinirea obligațiilor, conform actelor normative în vigoare și convenției încheiate.

4. La convenția civilă se anexează:

a) pentru expertizarea tehnică:

(i) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției (anexa nr. 6);

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a expertizării tehnice;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 5 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

b) pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției (anexa nr. 6);

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare (anexa nr. 15), precum și declarațiile proprietarilor (anexa nr. 16), autentificate;

(iii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea proiectării, în condițiile ordonanței, în vederea executării lucrărilor de consolidare;

(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

c) pentru executarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției (anexa nr. 6);

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a executării lucrărilor de consolidare;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

(iv) documente, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

5. Convenția civilă pentru constituirea asociației contractante își încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepției prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare.

6. Prezenta convenție civilă a fost încheiată astăzi ..., în ... exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatară.

Autoritatea contractantă Asociația de proprietari Proprietari*)
Primar/Primar general, Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Proprietarii persoane fizice și juridice, care finanțează, din surse proprii, conform ordonanței, acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...