la normele metodologice | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr. 27 la normele metodologice Modificări (1)

Nr. și data înregistrării la

CONSILIUL LOCAL ............../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTRACT nr. ....... din ........
pentru finanțare cheltuielilor privind executarea lucrărilor de
consolidare și restituire, la terminare lucrărilor, a sumelor alocate
din transferuri de la bugetul de stat.

Art. 1. -

Părțile contractante.

Între:
primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București . . . . . . . . . . . . (nume și prenume) în calitate de și denumit în continuare autoritate contractantă, pe de o parte,
și
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume și prenume) proprietar al locuinței, persoană fizică, din imobilul situat în: localitatea . . . . . . . . . . . . județul/sectorul: . . . . . . . . , str. . . . . . . . . , nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . ., et. . . . . , ap. . . ., legitimat cu act de identitate tip . . seria . . . nr. . . . eliberat la data de . . . . . . de către . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . , deținător al actului de proprietate tip: . . . . . . . seria . . . . , nr: . . . . , emis de . . . . . . , la data de: . . . . ., nr. topografic . . . . ., nr. înregistrare în cartea funciară . . . . . deschisă la Biroul de carte funciară al judecătoriei . . . . . . . . în a cărei rază teritorială este situată construcția cu destinația de locuință, în calitate de și denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
a intervenit prezentul contract.

Art. 2. -

Obiectul contractului îl constituie finanțarea executării lucrărilor de consolidare a clădirii de locuit multietajate, de la adresa înscrisă la art. 1 - clădire încadrată în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public și este nominalizată în programul anual de acțiuni pe anul ....., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. ...../..... -, precum și recuperarea cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), denumită în continuare ordonanță în cuprinsul prezentului contract.

Art. 3. -

Suma din prețul contractului de executare a lucrărilor de consolidare, ce revine beneficiarului pentru finanțarea, în condițiile ordonanței, a cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinată din prețul contractului proporțional cu cota - parte indiviză de ............% deținută de beneficiar din proprietatea comună din cadrul condominiului este de ........... mii lei, din care TVA .......... mii lei, sumă reprezentând ........... euro.

Art. 4. -

Autoritatea contractantă se obligă:

4.1. -să instituie ipoteca legală a statului asupra locuinței beneficiarului de la adresa înscrisă la art. 1, în conformitate cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale ordonanței și în baza prezentului contract și să solicite înscrierea acestei ipoteci și notarea interdicției de înstrăinare și grevare în cartea funciară a Biroului de carte funciară al Judecătoriei ..........., pentru suma stabilită în euro la art. 3 din prezentul contract; apartamentele dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, se vor ipoteca, conform art. 9 din ordonanță, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

4.2. -să asigure:

a) diriginte de șantier autorizat;

b) verificarea și decontarea prin personal de specialitate autorizat de lucrări real executate în baza documentației tehnico-economice legal aprobate;

c) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate și repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului;

e) evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți.

f) virarea sumelor încasate din rate lunare, precum și a celor aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării, în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

4.3. -să verifice declarațiile de venituri nete, să acorde, în condițiile legii, viza de control financiar preventiv și să aprobe, conform ordonanței, referatele lunare (Anexa nr. 29).

4.4. -să radieze ipoteca, numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

Art. 5. -

Beneficiarul se obligă:

5.1. -să respecte întocmai prevederile prezentului contract;

5.2. -să restituie, la terminarea lucrărilor de consolidare, sumele datorate corespunzător cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în baza graficului întocmit de autoritatea contractantă astfel:

a) în rate lunare egale în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; suma de plată poate fi restituită integral sau parțial, de către proprietar în orice moment anterior scadenței, cu respectarea următoarelor precizări:

(i) graficul de restituire a sumelor, la data recepției la terminarea lucrărilor de consolidare va constitui anexă care va face parte integrantă din prezentul contract;

(ii) ratele lunare scadente se vor plăti până la ultima zi lucrătoare a lunii următoare, fără vreo înștiințare prealabilă; prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepției la terminarea lucrărilor de consolidare; plata se face la casieria din sediul ...........;

(iii) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se vor calcula majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare de ........%, stabilită în condițiile legii pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

5.3. -să suporte toate cheltuielile efectuate de autoritatea contractantă pentru urmărirea debitorului și recuperarea sumelor datorate.

5.4. -să completeze, pentru fiecare rata lunară scadentă, declarația de venituri nete (Anexa nr. 28), pe propria răspundere pe care o va înregistra la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare în cazul în care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie; pe perioadele în care realizează aceste venituri este scutit, de la plata ratelor lunare, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare.

5.5. -să ramburseze integral ratele neachitate, actualizate la data înstrăinării, conform evidenței consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București. În cazul înstrăinării în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuinței proprietate privată la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat; actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 6. -

Actele juridice de înstrăinare, încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 din ordonanță, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 7. -

Autoritatea contractantă cu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de beneficiar (declarații de venituri nete, act de identitate, act de proprietate, etc.).

Art. 8. -

Relațiile reciproce dintre părțile contractante, nereglementate de prezentul contract, sunt supuse regulilor generale de creditare și legilor române.

Art. 9. -

Litigiile de orice fel dintre părțile contractante ce nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art. 10. -

Prezentul contract:

a) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare și își încetează valabilitatea odată cu radierea, în condițiile ordonanței, a ipotecii;

b) are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu, conform art. 10 alin. (2) din ordonanță, autoritatea contractantă având dreptul să solicite investirea prezentului contract cu formulă executorie. Modificări (1)

Art. 11. -

Fiecare parte semnatară a contractului răspunde, în condițiile legii, pentru îndeplinirea obligațiilor conform actelor normative în vigoare a contractului încheiat.

Art. 12. -

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..........., în 2 exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Autoritatea contractantă Beneficiar
Primar/Primar general, Proprietarul locuinței,
persoană fizică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...