Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

§12. Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului Modificări (1)

Art. 114. -

Proprietarii locuințelor persoane fizice din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțare din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții: Modificări (1)

a) existența autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

b) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind contractarea executării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

c) încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, în rate lunare egale, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

d) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 115.-

Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

Art. 116. - Modificări (1)

Hotărârea asociației de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 85/2001.

Art. 117. - Modificări (1)

(1) Contractul pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat se încheie între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate, incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 7 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Prin contract, conform art. 8 alin. (1) lit. c) și următoarele din ordonanță, se stabilește:

a) suma din prețul contractului pentru executarea lucrărilor de consolidare, ce revine proprietarului locuinței persoană fizică, determinată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; prețul contractului corespunde ofertei executantului, consolidată în euro, la care se adaugă TVA;

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice, pentru suma determinată conform lit. a);

c) restituirea de către proprietarul locuinței persoană fizică, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situațiilor valorice a decontărilor, proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; restituirea se va efectua astfel:

(i) în rate lunare egale, în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare;

(ii) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepției la terminarea lucrărilor de consolidare;

(iii) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

(3) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea contractului-cadru pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, conform anexei nr. 27, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de consolidare.

(4) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare și își încetează valabilitatea o dată cu radierea ipotecii, în condițiile ordonanței.

(5) Contractul, conform art. 10 alin. (2) din ordonanță, are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 118. -

(1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți, conform art. 9 din ordonanță, de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare. Modificări (1)

(2) În acest scop:

a) proprietarii locuințelor persoane fizice, pentru fiecare rată lunară scadentă, completează declarația de venituri nete, pe propria răspundere, conform anexei nr. 28, pe care o înregistrează la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare;

b) persoanele desemnate, prin dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/orașului, respectiv al primarului general al municipiului București, verifică declarațiile și documentele de venituri anexate în copie, acordă viza de control financiar preventiv și întocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aprobă de primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al Municipiului București.

Art. 119. - Modificări (1)

Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată, conform art. 11 alin. (1) din ordonanță, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării; actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 120. - Modificări (1)

Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 13 din ordonanță, în cazul încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanță, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 121. - Modificări (2)

(1) Ipoteca legală a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanță, asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului și la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat.

(2) Ipoteca legală a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice se instituie pentru suma determinată conform art. 117 alin. (2) lit. a), în baza:

a) Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

b) programului anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului;

c) contractului pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiat între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietar;

d) actului de proprietate, în formă autentificată, din care să rezulte:

(i) destinația de locuință în proprietatea privată a persoanelor fizice;

(ii) intabularea proprietății în registrul de carte funciară deschis la Biroul de carte funciară al judecătoriei în raza căreia se află locuința.

(3) Primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanță, solicită inscripția ipotecii în registrul de carte funciară deschis la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este amplasat imobilul.

(4) Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuință trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform art. 14 din ordonanță, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

(5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...