Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință -
SECȚIUNEA a 2-a
Identificarea-inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție

§1. Identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință

Art. 42. -

Conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanță, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale acționează, în aria lor de autoritate, pentru: Modificări (1)

a) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice;

b) întocmirea fișelor de identificare;

c) stocarea, gestionarea și prelucrarea datelor sub formă de situații analitice și de sinteză, cu ajutorul sistemelor automate de calcul, pentru elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință.

Art. 43. -

În acțiunea de inventariere se includ, cu prioritate, clădirile de locuit amplasate în localități urbane din zonele seismice de calcul A - E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică, exprimată în grade pe scara MSK, este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonanță.

§2. Întocmirea fișei de identificare a construcției tip clădire

Art. 44. -

Administratorul asociației de proprietari, după caz, responsabilul desemnat cu urmărirea comportării în timp a construcției, îndrumat din punct de vedere tehnic de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului, întocmește fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință.

§3. Solicitarea expertizării tehnice a construcției cu destinația de locuință

Art. 45. -

(1) Asociația de proprietari, pe baza fișei de identificare, solicită expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință.

(2) Cererea pentru expertizarea tehnică, întocmită conform anexei nr. 7, se înregistrează la consiliul local, respectiv la consiliul local al sectorului municipiului București, însoțită de următoarele documente întocmite de asociația de proprietari și verificate de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului:

a) fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință, întocmită conform anexei nr. 5;

b) lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6.

(3) Până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București verifică și centralizează cererile și transmit consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele întocmite conform anexei nr. 8, cuprinzând solicitările pentru anul următor privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință.

§4. Centralizarea solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizare

Art. 46. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele cu propuneri privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință;

b) stabilesc prioritățile, din punct de vedere tehnic, la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, și estimează cheltuielile pentru expertizarea tehnică, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (2)

Art. 47. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități, întocmit conform anexei nr. 9, privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință. Modificări (2)

§5. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 48. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

§6. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 49. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate, din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

§7. Stabilirea priorităților anuale pentru expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință

Art. 50. -

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în limita sumelor aprobate din transferuri de la bugetul de stat și a celorlalte surse de finanțare asigurate, după caz, din bugetul local și/sau sursele proprii ale proprietarilor, definitivează, pe criterii tehnice, lista de priorități pentru anul în curs privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință.

(2) Criteriile tehnice avute în vedere sunt:

a) clasa de importanță a construcției (începând cu clădirile de locuit încadrate în clasa III de importanță, conform Normativului P100-92); Modificări (1)

b) numărul de persoane din clădire, începând cu cele cu mari aglomerări de persoane;

c) regimul de înălțime al clădirii, începând cu clădirile multietajate, cu spații publice la parter sau la alte niveluri;

d) anul construirii/normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea clădirii (începând cu clădirile a căror structură de rezistență a fost realizată fără cunoștințe de proiectare antiseismică);

e) poziția în localitate a clădirii, începând cu cele ce pot avea consecințe la scară urbană în urma prăbușirii;

f) condițiile locale de teren, începând cu cele ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a clădirii;

g) acțiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistenței și stabilității clădirii (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență etc.).

§8. Înștiințarea asociației de proprietari

Art. 51. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în baza listei de priorități, definitivată conform art. 50, comunică asociațiilor de proprietari includerea construcțiilor cu destinația de locuință în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică.

§9. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 52. - Modificări (1)

În baza înștiințării privind includerea construcției cu destinația de locuință în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică, asociația de proprietari hotărăște contractarea expertizării, care urmează să fie finanțată conform art. 5 din ordonanță.

§10. Constituirea asociației contractante

Art. 53. -

(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului de expertizare tehnică, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39.

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, conform modelului prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a construcțiilor.

§11. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnică

Art. 54. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință.

Art. 55. -

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a construcțiilor.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția expertizării tehnice a construcțiilor cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;

(ii) prețul contractului nu se actualizează;

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§12. Elaborarea raportului de expertiză tehnică

Art. 56. -

Raportul de expertiză tehnică se elaborează în baza Normativului P100-92 și a celorlalte reglementări tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor și a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995. Modificări (1)

Art. 57. -

Raportul de expertiză tehnică, cuprinzând piese scrise și desenate, se predă de către expertul tehnic, după cum urmează:

a) două exemplare la consiliul local, din care un exemplar pentru persoana juridică autorizată, care va elabora proiectarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

b) două exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; Modificări (2)

c) un exemplar la asociația de proprietari pentru completarea cărții tehnice a construcției și aprobarea, conform art. 2 din ordonanță, a deciziei de intervenție privind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§13. Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate

Art. 58. -

La solicitarea consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței avizează, din punct de vedere tehnic, soluțiile de intervenție fundamentate în raportul de expertiză tehnică pentru construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic. Modificări (2)

§14. Recepția raportului de expertiză tehnică

Art. 59. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București numește comisia și organizează recepția rapoartelor de expertiză tehnică.

(2) La recepția rapoartelor de expertiză tehnică ale construcțiilor cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

§15. Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 60. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește decontul justificativ întocmit conform anexei nr. 11 și acordă viza de control financiar preventiv pentru rapoartele de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.

§16. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 61. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 12.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: Modificări (2)

a) sinteza raportului de expertiză tehnică întocmită conform anexei nr. 10;

b) raportul de expertiză tehnică;

c) procesul-verbal de admitere a recepției raportului de expertiză tehnică.

§17. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică

Art. 62. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 13;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanță, pentru expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. Modificări (1)

§18. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 63. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§19. Plata deconturilor justificative

Art. 64. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile experților nominalizați în deconturile justificative.

Art. 65. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

§20. Notificarea proprietarilor

Art. 66. -

(1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din ordonanță, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale. Modificări (1)

(2) Proprietarii, asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare astfel de construcții, pe lângă obligațiile și responsabilitățile ce le revin potrivit ordonanței, au și obligațiile și responsabilitățile prevăzute de: Modificări (1)

a) Legea nr. 10/1995;

b) Legea nr. 50/1991;

c) Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, aprobat prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 85/2001.

§21. Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 67. -

În baza raportului de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția, președintele asociației de proprietari convoacă adunarea generală a proprietarilor pentru:

a) prezentarea concluziilor fundamentale în raportul de expertiză tehnică;

b) aprobarea, în condițiile ordonanței, a deciziei de intervenție și continuarea, conform art. 2 din ordonanță, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință. Modificări (1)

Art. 68. -

(1) Hotărârea asociației de proprietari, al cărei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, privind aprobarea în condițiile ordonanței a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare privind reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință este obligatorie pentru toți proprietarii din cadrul condominiului. Modificări (1)

(2) La hotărârea asociației de proprietari se anexează:

a) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6;

b) declarațiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonanței, a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuință. Modificări (1)

§22. Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism

Art. 69. -

Urmare aprobării în adunarea generală a proprietarilor a deciziei de intervenție privind continuarea acțiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință, asociația de proprietari depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea certificatului de urbanism.

§23. Emiterea certificatului de urbanism

Art. 70. - Modificări (1)

Certificatul de urbanism se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, și a normelor metodologice de aplicare.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Identificarea construcțiilor
Expertizarea tehnică a construcțiilor
Aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de intervenție
Executarea lucrărilor de intervenție
Circuitul informațional decizional
Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
;
se încarcă...