Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință -
SECȚIUNEA a 4-a
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol public
Modificări (1)

§1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 100. -

Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:

a) întocmesc și actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.

Art. 101. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:

a) analizează, verifică și centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic; Modificări (1)

c) estimează cheltuielile pentru executarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 102. -

Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatorul listelor de priorități (anexa nr. 23), privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, și estimarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat. Modificări (2)

§2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 103. - Modificări (1)

Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 104. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii și dezvoltare publică și locuințe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale, orășenești și municipale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

§4. Stabilirea priorităților anuale pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 105. -

În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni, pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (2)

§5. Avizarea priorităților pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 106. - Modificări (1)

Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§6. Promovarea programului anual de acțiuni

Art. 107. - Modificări (1)

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Administrației Publice, conform art. 6. alin. (2) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, elaborează programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanță, să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

§7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari

Art. 108. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari, conform anexei nr. 18, includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§8. Hotărârea asociației de proprietari

Art. 109. - Modificări (1)

În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare, asociația de proprietari hotărăște contractarea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanțată conform art. 7 alin. (1) din ordonanță.

§9. Constituirea asociației contractante

Art. 110. -

(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului privind executarea lucrărilor de consolidare, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, formulat conform anexei nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință. Modificări (1)

§10. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 111. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București este autoritatea contractantă care organizează cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

Art. 112. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de lucrări, prevăzut în Secțiunea V din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.014/874/2001, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință.

(2) Ca regulă, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcții cu destinația de locuință se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;

(ii) se acceptă actualizarea prețului contractului conform Modelului 1 din Secțiunea II - Fișa de date a achiziției din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări (preț ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă T.V.A.);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv T.V.A.), pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

§11. Asigurarea locuințelor de necesitate

Art. 113. -

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuințe de necesitate destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de consolidare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari. Modificări (1)

§12. Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului Modificări (1)

Art. 114. -

Proprietarii locuințelor persoane fizice din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțare din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții: Modificări (1)

a) existența autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

b) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind contractarea executării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

c) încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, în rate lunare egale, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

d) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 115.-

Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

Art. 116. - Modificări (1)

Hotărârea asociației de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de consolidare se emite în condițiile și cu respectarea Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 85/2001.

Art. 117. - Modificări (1)

(1) Contractul pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat se încheie între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate, incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 7 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) din ordonanță, de finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Prin contract, conform art. 8 alin. (1) lit. c) și următoarele din ordonanță, se stabilește:

a) suma din prețul contractului pentru executarea lucrărilor de consolidare, ce revine proprietarului locuinței persoană fizică, determinată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; prețul contractului corespunde ofertei executantului, consolidată în euro, la care se adaugă TVA;

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice, pentru suma determinată conform lit. a);

c) restituirea de către proprietarul locuinței persoană fizică, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situațiilor valorice a decontărilor, proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; restituirea se va efectua astfel:

(i) în rate lunare egale, în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare;

(ii) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepției la terminarea lucrărilor de consolidare;

(iii) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

(3) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea contractului-cadru pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, conform anexei nr. 27, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de consolidare.

(4) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare și își încetează valabilitatea o dată cu radierea ipotecii, în condițiile ordonanței.

(5) Contractul, conform art. 10 alin. (2) din ordonanță, are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 118. -

(1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți, conform art. 9 din ordonanță, de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare. Modificări (1)

(2) În acest scop:

a) proprietarii locuințelor persoane fizice, pentru fiecare rată lunară scadentă, completează declarația de venituri nete, pe propria răspundere, conform anexei nr. 28, pe care o înregistrează la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare;

b) persoanele desemnate, prin dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/orașului, respectiv al primarului general al municipiului București, verifică declarațiile și documentele de venituri anexate în copie, acordă viza de control financiar preventiv și întocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aprobă de primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al Municipiului București.

Art. 119. - Modificări (1)

Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată, conform art. 11 alin. (1) din ordonanță, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării; actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 120. - Modificări (1)

Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 13 din ordonanță, în cazul încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanță, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 121. - Modificări (2)

(1) Ipoteca legală a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanță, asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului și la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat.

(2) Ipoteca legală a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice se instituie pentru suma determinată conform art. 117 alin. (2) lit. a), în baza:

a) Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

b) programului anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului;

c) contractului pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiat între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietar;

d) actului de proprietate, în formă autentificată, din care să rezulte:

(i) destinația de locuință în proprietatea privată a persoanelor fizice;

(ii) intabularea proprietății în registrul de carte funciară deschis la Biroul de carte funciară al judecătoriei în raza căreia se află locuința.

(3) Primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanță, solicită inscripția ipotecii în registrul de carte funciară deschis la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este amplasat imobilul.

(4) Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuință trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform art. 14 din ordonanță, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

(5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

§13. Asigurarea diriginților de specialitate

Art. 122. -

(1) Autoritatea contractantă asigură, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din ordonanță, diriginți de specialitate autorizați.

(2) Obligațiile și răspunderile diriginților de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 și în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcții.

§14. Executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 123. -

Lucrările de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se realizează cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 5-a.

§15. Întocmirea situațiilor de plată pentru lucrări executate

Art. 124. -

(1) Executantul - persoană juridică autorizată, pe baza situației lucrărilor executate și verificate conform Legii nr. 10/1995, întocmește situațiile de plată provizorii (lunare), respectiv situația de plată la terminarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

(2) Situațiile de plată pentru lucrările executate sunt verificate și avizate de:

a) dirigintele de șantier autorizat;

b) reprezentantul desemnat de asociația de proprietari;

c) proprietarii persoane fizice și juridice care finanțează din sursele proprii, conform ordonanței, executarea lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

§16. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 125. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică situațiile de plată, întocmește decontul justificativ, conform anexei nr. 24, și acordă viza de control financiar preventiv.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de situațiile de plată.

§17. Organizarea inspecției la fazele determinante

Art. 126. -

Inspectoratul de stat în construcții - I.S.C., conform Legii nr. 10/1995 și Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, asigură inspecția la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.

§18. Întocmirea situației definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 127. -

(1) Întocmirea situației definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare respectă precizările art. 124. Modificări (1)

(2) La situația definitivă de plată se anexează procesul-verbal de admitere a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare, întocmit în urma recepției organizate conform art. 133. Modificări (1)

§19. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 128. -

(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 25.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței centralizatoarele deconturilor justificative avizate. Modificări (2)

§20. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrări de consolidare executate Modificări (1)

Art. 129. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței: Modificări (2)

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmește Nota de fundamentare conform anexei nr. 26;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§21. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 130. -

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§22. Plata deconturilor justificative

Art. 131. -

Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile executanților - persoane juridice autorizate - nominalizați în deconturile justificative.

Art. 132. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

§23. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 133. -

(1) Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, numesc comisia și organizează recepția finală la terminarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Modificări (1)

(2) Recepția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se organizează în condițiile și cu respectarea Legii nr. 10/1995 și Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994. Modificări (1)

§24. Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate și restituirea, în condițiile ordonanței, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 134. -

Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. g) și h) din ordonanță, vor lua măsuri pentru: Modificări (1)

a) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate;

b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar; Modificări (1)

c) evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea potrivit legii, a debitorilor restanți, în baza contractelor încheiate pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat. Modificări (1)

Art. 135. - Modificări (1)

Evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare, precum și urmărirea debitorilor restanți se realizează, conform art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanță, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor și orașelor, respectiv al primarului general al municipiului București.

Art. 136. - Modificări (1)

Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 12 din ordonanță, în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

§25. Radierea ipotecii

Art. 137. -

(1) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (2) din ordonanță, se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Identificarea construcțiilor
Expertizarea tehnică a construcțiilor
Aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de intervenție
Executarea lucrărilor de intervenție
Circuitul informațional decizional
Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
;
se încarcă...