Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente*), denumită în continuare ordonanță, în aplicarea căreia au fost elaborate prezentele norme metodologice, stabilește măsurile de intervenție și modul de finanțare al acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a ordonanței:

1. Prin construcție existentă se înțelege construcția amplasată în localități din zonele seismice de calcul A - E definite în Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale - indicativ P100-92**), cu modificările ulterioare, denumit în continuare Normativul P100-92 pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII și care prezintă: Modificări (1)

**) Publicat de INCERC în colecția Reglementări în construcții nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11 și 12 republicate în Buletinul Construcțiilor nr. 11/1996.

a) degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice puternice;

b) nivel de asigurare la acțiuni seismice insuficient în raport cu clasa de importanță din care fac parte.

2. Nivelul de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente este corespunzător normelor de proiectare și de executare în vigoare la data realizării construcției.

3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente se face în funcție de nivelul corespunzător construcției noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerința de calitate, rezistență și stabilitate.

Art. 3. - Modificări (1)

Normativul P100-92 stabilește prevederile de proiectare antiseismică și cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și stabilirea măsurilor de intervenție.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Încadrarea construcției existente în categorie de importanță se face potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

(2) Încadrarea construcției existente în clasă de importanță și în clasă de risc seismic se face conform Normativului P100-92.

Art. 5. -

Titularii dreptului de proprietate, precum și ai dreptului de administrare au obligația să respecte sarcinile privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și celelalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului, respectiv administratorului, și anume:

a) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcției;

b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției;

c) efectuarea, în condițiile legii, a lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcției din proprietate sau din administrare.

Art. 6. - Modificări (2)

Consiliile județene și locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București vor lua măsuri în aria lor de autoritate, conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanță și art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, pentru monitorizarea acțiunilor proprietarilor/asociațiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligațiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Art. 7. -

Intervenția asupra construcției existente are ca scop reducerea globală, în sens statistic, a riscului de producere, prin prăbușiri sau prin avarierea unor elemente de construcție sau echipamente, a pierderilor de vieți omenești sau a rănirii grave a persoanelor, precum și a distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare.

Art. 8. -

(1) Conform art. 2 din ordonanță, proprietarii - persoane fizice sau juridice - și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții trebuie să identifice construcțiile din proprietate sau din administrare definite la art. 1 din ordonanță (construcții care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice), expertizarea tehnică a acestora pentru cerința de calitate, rezistență și stabilitate, aprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, în funcție de concluziile fundamentate, prin raportul de expertiză tehnică.

(2) Conform art. 2 alin. (2) din ordonanță, proprietarii - persoane fizice sau juridice - și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții expertizate tehnic și încadrate, prin raportul de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sunt obligați să procedeze în continuare, în condițiile legii, la proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Modificări (1)

(3) Conform pct. 11.6.3 din Normativul P100-92, clasa I de risc seismic corespunde construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure având intensitățile corespunzătoare zonelor seismice de calcul. Modificări (1)

Art. 9. -

În desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici
Contractarea expertizării tehnice, proiectării și executării lucrărilor de consolidare
Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...