CONVENȚIE CIVILĂ conținut cadru | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice -
CONVENȚIE CIVILĂ- conținut cadru -

În scopul contractării serviciilor (expertizarea tehnică sau proiectarea lucrărilor de consolidare), respectiv executarea lucrărilor de consolidare,

în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, pentru constituirea asociației contractante,

între:

autoritatea contractantă, reprezentată prin ..............................., primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București ca autoritate executivă a administrației publice locale;
asociația de proprietari, legal constituită ca persoană juridică, reprezentată prin ........................, președintele asociației; și,
după caz, proprietarii persoane fizice și juridice care, potrivit ordonanței, finanțează din surse proprii acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință,

se încheie prezenta convenție civilă.

1. Prin convenția civilă de constituire a asociației contractante se stabilesc, în condițiile și cu respectarea ordonanței și a celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinația spațiilor din clădire și cotele-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finanțare asigurate, în condițiile ordonanței, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;

c) obligațiile în sarcina fiecărei părți, conform ordonanței și celorlalte acte normative în vigoare, privind:

(i) atribuirea, prin procedură de achiziție publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, precum și existența certificatului de urbanism, respectiv a autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;

(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(iv) derularea contractelor, recepția, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanțare și pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate și recuperarea, în condițiile ordonanței, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;

2. Autoritatea contractantă reprezintă părțile asociației contractante, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoana juridică care prestează serviciile pentru expertizarea tehnică/proiectarea lucrărilor de consolidare sau efectuează executarea lucrărilor de consolidare.

3. Fiecare parte semnatară a convenției civile răspunde, în condițiile legii, pentru îndeplinirea obligațiilor, conform actelor normative în vigoare și convenției încheiate.

4. La convenția civilă se anexează:

a) pentru expertizarea tehnică:

(i) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției (anexa nr. 6);

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a expertizării tehnice;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 5 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

b) pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției (anexa nr. 6);

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare (anexa nr. 15), precum și declarațiile proprietarilor (anexa nr. 16), autentificate;

(iii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea proiectării, în condițiile ordonanței, în vederea executării lucrărilor de consolidare;

(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

c) pentru executarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției (anexa nr. 6);

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a executării lucrărilor de consolidare;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

(iv) documente, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

5. Convenția civilă pentru constituirea asociației contractante își încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepției prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare.

6. Prezenta convenție civilă a fost încheiată astăzi ..., în ... exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatară.

Autoritatea contractantă Asociația de proprietari Proprietari*)
Primar/Primar general, Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Proprietarii persoane fizice și juridice, care finanțează, din surse proprii, conform ordonanței, acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CIRCUITUL INFORMAȚIONAL DECIZIONAL al acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință*)
Identificare inventarierea construcțiilor cu destinație de locuință*), expertizarea tehnică, aprobarea deciziei de intervenție și emiterea certificatului de urbanism
PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea , județul , strada , nr , bloc , sector , cod poștal
DECLARAȚIE^1 )
PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea , județul , strada , nr , bloc , sector , cod poștal
SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE
CONTRACT nr din pentru finanțare cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituire, la terminare lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat
CONVENȚIE CIVILĂ conținut cadru
;
se încarcă...