Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Reglementarea contabilă conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din 01.10.2012

Modificări (7), Referințe (3), Reviste (3)

În vigoare de la 04 octombrie 2012 până la 31 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. - Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară și publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate ale societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, denumite în continuare entități, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operațiunilor economico-financiare efectuate, precum și planul de conturi aplicabil.

2. -

(1) Răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării entității.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure, potrivit legii, condițiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice; organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității; organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, inclusiv a elementelor înregistrate în afara bilanțului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare anuale, respectiv a situațiilor financiare anuale consolidate, și publicarea în termen a acestora; păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare și organizarea contabilității de gestiune adaptată la specificul entității.

3. - Documentele oficiale de prezentare a activității economico-financiare a entității sunt situațiile financiare anuale.

4. -

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

(2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.

5. -

(1) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin entităților, persoane juridice române, organizează și conduc contabilitatea proprie la nivel de balanță de verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea entității, fără a întocmi situații financiare anuale, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.

(2) Entitățile care au subunități fără personalitate juridică organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.

(3) În înțelesul prezentelor reglementări, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin entităților persoane juridice române, se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.

6. - În situația entităților administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" și "consiliu de administrație" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" și, respectiv, "directorat".

CAPITOLUL II Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale

Secțiunea 1 Elaborarea situațiilor financiare anuale

7. -

(1) Fiecare entitate are obligația să întocmească situații financiare anuale.

(2) Întocmirea de către entități a situațiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerințele IFRS.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...