Ministerul Sănătății și Familiei

Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților

Modificări (2), Referințe (5), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 05 decembrie 2001.

În vigoare de la 05 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministrul sănătății și familiei,

văzând Referatul comun de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și farmaceutică și al Direcției generale de sănătate publică nr. 15.561 din 13 septembrie 2001,

având în vedere prevederile art. 6, 11, 15, 17, 18, 20, 23 și 25 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, 2, 4, 7, ale art. 12 lit. a) și b), ale art. 13 alin. (1), ale pct. II poz. 1 și 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor, precum și ale pct. I poz. 14 și 15 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanțarea unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de Avizul Ministerului Educației și Cercetării nr. 11.377 din 17 septembrie 2001, de Avizul Colegiului Medicilor din România nr. 2.972 din 13 septembrie 2001 și de Avizul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.407 din 13 septembrie 2001,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Asistența medicală și stomatologică a preșcolarilor, elevilor și studenților se asigură în cabinetele medicale și stomatologice din grădinițe, școli și unități de învățământ superior, înființate ca urmare a reorganizării dispensarelor medicale din aceste unități, integrate în structura spitalelor teritoriale și finanțate de la bugetul de stat.

(2) Pentru serviciile medicale curative cabinetele medicale prevăzute la alin. (1) sunt finanțate din Fondul de asigurări sociale de sănătate. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 2. -

(1) Asistența medicală a preșcolarilor din grădinițele cu program prelungit și săptămânal se asigură în timpul programului acestor unități prin arondarea la cabinetele medicale din unitățile școlare cele mai apropiate, iar în afara programului se asigură de către medicii de familie pe listele cărora sunt înscriși copiii.

(2) Asistența medicală preventivă, inclusiv imunizările obligatorii prevăzute în Programul național de imunizări, precum și asistența medicală curativă în cadrul unităților de învățământ fără personal medico-sanitar se asigură de medicii de familie, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

(3) Asistența medicală curativă a elevilor și studenților care învață în altă localitate decât cea în care domiciliază și care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital este asigurată de medicii cabinetelor medicale din școli și unități de învățământ superior.

(4) Asistența medicală de specialitate a elevilor și studenților prevăzuți la alin. (3) este asigurată de unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate care au relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii cabinetelor medicale din școli sau din unități de învățământ superior.

(5) Asistența medicală spitalicească a elevilor și studenților prevăzuți la alin. (3) se asigură pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cabinetelor medicale din școli și unități de învățământ superior.

Art. 3. -

Asistența stomatologică preventivă, curativă și de urgență a elevilor și studenților din unitățile școlare și de învățământ superior în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet stomatologic se asigură de medicii stomatologi care au relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 4. -

Costul vaccinurilor pentru imunizările prevăzute la art. 2 alin. (2), precum și pentru imunizările suplimentare prevăzute de reglementările în vigoare se acoperă de la bugetul de stat.

Art. 5. -

(1) Atribuțiile personalului medico-sanitar din cabinetele medicale ale grădinițelor, unităților școlare și de învățământ superior, normarea acestui personal, metodologia examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate pentru preșcolari, elevi și studenți, desfășurătorul activităților specifice lunare în cabinetele medicale din unitățile menționate, precum și baremurile de dotare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru asigurarea în condiții optime a activității de medicină școlară spitalele teritoriale în structura cărora sunt integrate cabinetele medicale școlare și studențești vor desemna un medic coordonator școlar pentru asistența de medicină generală și un medic coordonator școlar pentru asistența de stomatologie, cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

Art. 6. -

Direcția generală de asistență medicală, programe și servicii medicale integrate, Direcția generală de sănătate publică, Direcția generală resurse umane, formare profesională, concursuri și examene, Direcția asistență familială și socială, Inspecția sanitară de stat din Ministerul Sănătății și Familiei, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ministerele cu rețea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul sănătății, nr. 141/2000 privind asistența de sănătate publică a preșcolarilor, elevilor și studenților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 17 august 2000, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 25 septembrie 2001.

Nr. 653.

ANEXA Nr. 1

ATRIBUȚIILE
medicilor din cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități
de învățământ superior privind asistența medicală preventivă

A. Atribuții referitoare la prestații medicale individuale

1. Examinează toți preșcolarii din grădinițe, elevii care urmează să fie supuși examenului medical de bilanț al stării de sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) și a XII-a, ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici], precum și studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

2. Dispensarizează elevii din toate clasele și studenții din toți anii universitari cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator.

3. Selecționează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlar-profesionale la terminarea școlii generale de 9 ani și a liceului.

4. Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii și studenții care urmează să participe la competiții sportive.

5. Examinează elevii și studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără.

6. Examinează elevii și studenții din evidența specială, care urmează să plece la cure balneare.

7. Examinează elevii și studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RAPI).

8. Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.

9. Supraveghează tratamentele chimioterapice și imunosupresoare ale elevilor și studenților care au indicație pentru acestea.

10. Eliberează pentru elevii și studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

11. Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare și universitare teoretice și practice pentru elevii și studenții bolnavi.

12. Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății și Familiei.

13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare și universitare.

14. Eliberează adeverințe medicale la terminarea școlii generale, profesionale și de ucenici, precum și a liceului sau a facultății.

15. Efectuează triajul epidemiologic după vacanța școlară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

16. Controlează prin sondaj igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor.

17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe, cantine școlare și studențești, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.

18. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

B. Atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților

1. Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor din grădinițe, a elevilor și a studenților, scop în care îndeplinește următoarele atribuții:

a) depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă;

b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile;

c) aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicilor epidemiologi;

d) inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din grădinițe, școli și unități de învățământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.);

e) inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

2. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate.

3. Vizează întocmirea meniurilor din grădinițe, cantine școlare și studențești și efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale.

4. Inițiază, desfășoară și controlează diversele activități de educație pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecții de educație pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinții, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic și administrativ).

5. Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial, precum și cursuri de nutriție și stil de viață.

6. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).

7. Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății și Familiei, de către personalul didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate.

8. Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli și unități de învățământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).

9. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițele, școlile și unitățile de învățământ superior arondate.

10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în licee, școli profesionale, postliceale și în unități de învățământ superior.

11. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate.

12. Prezintă în consiliile profesorale ale școlilor și unităților de învățământ superior arondate o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor/studenților.

13. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

ANEXA Nr. 2

ATRIBUȚIILE
medicilor din cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități
de învățământ superior privind asistența medicală curativă

1. Acordă la nevoie primul ajutor preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi.

2. Examinează, tratează și supraveghează medical elevii bolnavi, izolați în infirmeriile școlare, precum și studenții bolnavi.

3. Acordă consultații medicale la solicitarea elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate, trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate.

4. Prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală, pentru maximum 3 zile, elevilor și studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital.

5. La recomandarea expresă a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală pentru elevii și studenții care prezintă afecțiuni cronice.

ANEXA Nr. 3

ATRIBUȚIILE
medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din școli și unități
de învățământ superior privind asistența stomatologică
preventivă și curativă

1. Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

2. Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor, elevilor și studenților și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic școlar.

3. Depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare.

4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

5. Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

6. Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

7. Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

8. Examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

9. Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).

10. Împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii și studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

11. Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate.

12. Efectuează educația preșcolarilor, elevilor și studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare.

13. Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

14. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

15. Colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cronice.

16. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

17. Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei.

18. Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului.

19. Raportează anual direcției de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate.

20. Întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți copiii și tinerii în ciclul următor.

ANEXA Nr. 4

ATRIBUȚIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădinițe
privind asistența medicală preventivă și curativă

1. Participă alături de medicul colectivității la examinarea copiilor în cadrul examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate.

2. Efectuează de două ori pe an (la începutul și la sfârșitul anului de învățământ) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuității vizuale și auditive) și interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preșcolarilor din grădinițe, înscriindu-le în fișele medicale ale acestora.

3. Înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, pe care îi trimit la cabinetele medicale din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor școlari sau de familie, consemnând în fișele preșcolarilor rezultatele acestor examene, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale.

4. Însoțesc copiii din grădinițele cu program săptămânal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitățile respective pentru diverse examinări în cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare).

5. Urmăresc ca educatoarele să aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor (conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 8 la ordin), consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

6. Întocmesc evidența copiilor amânați medical de la începerea școlarizării la vârsta de 7 ani și urmăresc dispensarizarea acestora.

7. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I.

8. Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se realizează acestea.

9. Îndrumă personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.

10. Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora și la servirea mesei.

11. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și efectuează periodic anchete privind alimentația copiilor.

12. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.

13. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor.

14. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari.

15. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate.

16. Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității.

17. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.

18. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie și ridică buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

19. Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății și Familiei, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității.

20. Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță sau/și familiile preșcolarilor.

21. Țin evidența examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligația să le efectueze în conformitate cu normele Ministerului Sănătății și Familiei.

22. Întocmesc zilnic evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absențe ce depășesc 3 zile.

23. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniță (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoștință conducerii colectivității deficiențele constatate.

24. Execută activități de statistică sanitară prin completarea dărilor de seamă statistice (SAN), calcularea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.).

25. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, copiii și cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniță.

26. Gestionează în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății și Familiei instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspund de utilizarea lor corectă.

27. Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.

28. Însoțesc copiii din grădiniță, în cazul deplasării acestora într-o tabără de vacanță, pe toată durata acesteia.

29. Acordă preșcolarilor primul ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

30. Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.

31. Supraveghează preșcolarii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.

32. Asigură asistența medicală de urgență în taberele de odihnă pentru preșcolari, scop în care pot fi detașate în aceste unități.

ANEXA Nr. 5

ATRIBUȚIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale școlare și studențești

I. Activități medicale privind asistența medicală preventivă

1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite constatate.

1.1. Efectuează, potrivit anexei nr. 8b) la ordin, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară).

Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naționale, cu consemnarea rezultatelor în fișe.

1.2. Depistează tulburările de vedere (optometrie).

1.3. Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală).

2. Participă la examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, efectuate de medicul școlii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici, precum și de medicul cabinetului medical studențesc la studenții din anul II de studii.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

3. Participă la dispensarizarea elevilor și a studenților-problemă aflați în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate, și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale elevilor și studenților rezultatele examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor și studenților dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii sau al unității de învățământ superior, precum și motivările absențelor din cauză medicală ale elevilor și studenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

4. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar sau studențesc, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității; completează partea medicală a fișelor de tabără de odihnă ale elevilor și studenților, precum și adeverințele medicale la elevii care termină clasa a IX-a*), a XII-a și ultimul an al școlilor de ucenici și profesionale și pentru studenții care termină cursurile instituțiilor de învățământ superior.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

5. Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate, școli profesionale și de ucenici sau, după caz, la vizita medicală a candidaților care se înscriu în instituții de învățământ superior.

6. Acordă consultații privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de copii și tineri arondate.

7. Activități cu caracter antiepidemic:

a) Efectuează catagrafia elevilor/studenților supuși (re)vaccinărilor.

b) Efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul național de imunizări.

c) Înregistrează în fișa de consultație și în registrul de vaccinări imunizările efectuate.

7.1. Efectuează triajul epidemiologic la toți elevii după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.

7.2. Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli sau unități de învățământ superior, întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză și scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului blocului alimentar și de pe instrumentele de lucru ale acestuia).

7.3. Efectuează catagrafierea tuturor elevilor și studenților supuși depistării biologice prin intradermoreacția la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.

8. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.

9. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștință conducerilor unităților școlare sau de învățământ superior.

10. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale în cantinele școlare și studențești, controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

11. Țin evidența examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și Familiei.

12. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pentru sănătate în rândul elevilor, al studenților, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.

12.1. Instruiesc grupele sanitare și însoțesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecționată.

12.2. Țin lecții sau prelegeri privind educația pentru sănătate elevilor și studenților, pe clase sau pe ani universitari și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.

12.3. Participă la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație pentru sănătate.

12.4. Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.

12.5. Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ arondată.

12.6. Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

II. Activități medicale privind asistența medicală curativă

1. Asigură elevilor și studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

2. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

3. Efectuează tratamente elevilor și studenților, la indicația medicului.

4. Supraveghează elevii izolați în infirmerie și le efectuează acestora tratamentul indicat de medic.

5. Asigură asistența medicală de urgență în taberele pentru elevi și studenți, scop în care pot fi detașate în aceste unități.

III. Activități de perfecționare a pregătirii profesionale

1. Participă la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, precum și pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

2. Participă în perioada vacanțelor școlare și studențești la cursuri sau instruiri profesionale.

IV. Activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești

1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a*), a XII-a și ultimul an al școlii profesionale și de ucenici și consemnează în fișele medicale ale elevilor și studenților vaccinările efectuate.

2. Participă la comisiile medicale de înscriere în școli profesionale, postliceale și în licee de specialitate.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

ANEXA Nr. 6

ATRIBUȚIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din școli și
unități de învățământ superior privind asistența stomatologică
preventivă și curativă

1. Desfășoară activitate de medicină preventivă și curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la ordin, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

2. Asigură primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor, elevilor și studenților și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

3. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

4. Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului.

5. Aplică orice alte măsuri de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

6. Desfășoară și alte activități conexe:

a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;

b) gestionarea, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și Familiei, a instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.

ANEXA Nr. 7 Referințe (1)

NORMAREA
personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinițele
și unitățile școlare din mediul urban, precum și din unitățile
de învățământ superior

I. În grădinițe:

- o asistentă medicală în grădinițele cu program prelungit care au 60-100 de copii;

- două asistente medicale în grădinițele cu program prelungit care au 120 de copii și peste;

- o asistentă medicală pe tură la 60-80 de copii în grădinițele cu program săptămânal;

- două asistente medicale pe tură în grădinițele cu program săptămânal cu 100 de copii sau cu mai mulți, avându-se în vedere asigurarea programului permanent.

II. În unitățile școlare: Modificări (1)

- un medic în specialitatea medicină generală la 2.000-2.500 de elevi;

- o asistentă medicală la 800-1.000 de elevi;

- un medic de stomatologie generală la 1.000-1.500 de elevi;

- o asistentă medicală de stomatologie la 1.000-1.500 de elevi.

III. În unitățile de învățământ superior:

- un medic în specialitatea medicină generală la 3.000 de studenți;

- o asistentă medicală la 1.500 de studenți;

- un medic de stomatologie generală la 2.000 de studenți;

- o asistentă medicală de stomatologie la 2.000 de studenți.

ANEXA Nr. 8

METODOLOGIE
privind examinările medicale periodice de bilanț al stării de
sănătate pentru preșcolari, elevi și studenți

Examinările medicale periodice de bilanț al stării de sănătate

1. Examinările medicale periodice de bilanț al stării de sănătate se efectuează în vederea cunoașterii nivelului de dezvoltare a sănătății, prevenirii apariției unor îmbolnăviri, depistării precoce a unor afecțiuni sau deficiențe, aplicării tratamentului recuperator, precum și a orientării școlare și profesionale în funcție de starea de sănătate etc.

2. Etapele examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate:

2.1. examinările medicale periodice de bilanț al stării de sănătate, efectuate anual tuturor preșcolarilor din colectivitățile cu program prelungit și săptămânal, precum și tuturor preșcolarilor necuprinși în tipurile de colectivități menționate, înainte de începerea școlarizării;

2.2. examinările medicale periodice de bilanț al stării de sănătate, efectuate tuturor elevilor din clasele I, a IV-a, a IX-a*), a XII-a, din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici, precum și studenților din anul al II-lea de studii.

3. Programarea examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivității de preșcolari, a unității școlare sau a unității de învățământ superior (care va asigura și mobilizarea la etapele fixate).

3.1. Examinările medicale periodice de bilanț al stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a*), iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afecțiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialiști în vederea consilierii privind orientarea școlară și profesională în funcție și de eventualele abateri de la starea de sănătate.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

3.2. Urmează examinarea elevilor din clasa a IV-a și din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici.

3.3. În ultimele două luni de școală vor fi examinați elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparație între starea de sănătate a acestora la intrarea în școală și, respectiv, la sfârșitul clasei I.

3.4. Examinarea studenților se va efectua în anul al II-lea de studii pe tot parcursul anului universitar.

4. Obiectivele examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate

4.1. Depistarea tulburărilor în dezvoltarea somatică, a viciilor de postură, a tulburărilor senzoriale (văz, auz), a întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică, a tulburărilor de comportament și de adaptare școlară, a eventualelor abateri în funcționarea diferitelor aparate și sisteme ale organismului.

4.2. Examinările medicale periodice ale preșcolarilor urmăresc cu prioritate următoarele:

4.2.1. depistarea diverselor deficiențe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale sau dobândite, și aplicarea precoce a tratamentelor recuperatorii medicale și educative, în vederea integrării viitoare în școli;

4.2.2. orientarea copiilor în vârstă de 7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, spre învățământul special (pentru deficienții mintal, senzorial și motor).

4.3. Examinările medicale periodice la elevi urmăresc:

4.3.1. depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică și neuropsihică;

4.3.2. depistarea deficiențelor și/sau a bolilor specifice vârstei, cu accent pe următoarele afecțiuni: boli poststreptococice, hipertensiune arterială juvenilă, tulburări de pubertate, vicii de refracție și de postură, nevroze, tulburări de comportament și de adaptare școlară;

4.3.3. orientarea școlară și profesională în funcție de starea de sănătate.

4.4. Examinările medicale periodice la studenți urmăresc:

4.4.1. depistarea bolilor acute și cronice și supravegherea efectuării tratamentelor prescrise.

4.5. Copiii și tinerii la care în urma examinărilor medicale s-au depistat boli sau deficiențe vor fi luați în evidență specială și, după caz, vor fi dispensarizați de medicul colectivității împreună cu specialiștii din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate, în vederea recuperării tulburărilor în starea de sănătate.

4.6. Preșcolarii sau elevii care au recomandare pentru învățământul special din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării vor fi trimiși spre examinare la comisiile de expertiză complexă pentru învățământul special (constituite, în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, la nivelul inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București).

5. Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate

5.1. Personalul care asigură examinarea este format din:

5.1.1. asistentele medicale din colectivitățile de preșcolari, din unitățile școlare, din unitățile de învățământ superior sau, în absența acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile somatometrice și determinările fiziometrice;

5.1.2. educatoarele din grădinițe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice și a limbajului și care consemnează sub semnătură datele obținute în fișa medicală a preșcolarului;

5.1.3. medicul colectivității (școlar, al unității de învățământ superior sau de familie).

5.2. Preșcolarii, elevii și studenții care au fost depistați cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimiși de către acesta la cabinetele de specialitate pentru precizarea diagnosticului și a atitudinii terapeutice.

5.3. Personalul medico-sanitar de la nivelul instituțiilor de învățământ sau, în lipsa acestuia, personalul sanitar din cabinetele medicilor de familie participă la dispensarizare prin urmărirea activă a evoluției cazurilor și prin aplicarea tratamentelor prescrise.

5.4. Conținutul examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate:

5.4.1. efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanț și data examinării, deficiențe senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, cuprinse în modelul fișei de examinare medicală de bilanț al stării de sănătate prezentat în anexa nr. 8a) la ordin;

5.4.2. efectuarea unui examen clinic pe aparate și sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia și examenul endocrinologic prevăzut în anexa nr. 8f) la ordin;

5.4.3. efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie), prevăzut în anexa nr. 8b) la ordin;

5.4.4. depistarea tulburărilor de vedere, prevăzută în anexa nr. 8c) la ordin;

5.4.5. depistarea tulburărilor de auz, prevăzută în anexa nr. 8d) la ordin;

5.4.6. depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preșcolari, prevăzută în anexa nr. 8e) la ordin;

5.4.7. efectuarea intradermoreacției la PPD 2u. la elevii din clasele stabilite prin instrucțiunile Ministerului Sănătății și Familiei, cazurile de elevi hiperergici fiind controlate radiologic pulmonar (microradiofotografie).

5.5. Datele obținute în urma examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate se înregistrează în fișa medicală a celui examinat, ținându-se seama de:

5.5.1. date anamnestice;

5.5.2. rezultatele examenului clinic general, cu accent pe:

a) dezvoltarea somatică (se vor consemna și atitudinile vicioase), datele fiziometrice;

b) dezvoltarea neuromotorie;

c) dezvoltarea psihică;

d) acuitatea vizuală OD-OS și simțul cromatic;

e) acuitatea auditivă UD-US;

f) examenul endocrinologic;

g) examenul orodentar (efectuat de medicul stomatolog);

h) bolile congenitale;

i) bolile cronice actuale sau în antecedente;

5.5.3. alte constatări în momentul examinării;

5.5.4. concluzii;

5.5.5. orientarea școlară și profesională la copiii în vârstă de 7 ani înainte de începerea școlarizării, la absolvenții învățământului obligatoriu și ai liceului.

6. Documentele medicale necesare la înscrierea/terminarea unui ciclu de învățământ

6.1. La înscrierea în clasa I în unitățile școlare fără cabinet medical propriu copiii vor prezenta o adeverință medicală (formular tip M.S., cod 18.1.1) eliberată de medicul de familie. Această adeverință este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanț al stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligația consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învățământul obișnuit".

Pentru copiii care se înscriu în unități de învățământ cu cabinet medical școlar propriu medicul colectivității de preșcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedente fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum și imunizările efectuate.

Copiii care au frecventat o grădiniță cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar vor depune la înscriere și fișa medicală de la grădiniță.

6.2. La terminarea unui ciclu de învățământ (preuniversitar și universitar) medicul școlar, respectiv medicul unității de învățământ superior, sau, în lipsa acestuia, medicul de familie care are în supraveghere unitatea școlară sau de învățământ superior respectivă va completa o adeverință medicală de tipul menționat anterior.

În unitățile școlare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în școala profesională sau de ucenici elevii care au avut fișe medicale la cabinetul medical al școlii absolvite le vor depune și pe acestea o dată cu adeverința medicală menționată anterior, iar elevii care provin din unități școlare în care nu au avut fișă medicală vor prezenta o dată cu adeverința medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea școlară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.

6.3. Medicul care completează adeverința medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învățământ are obligația să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului sau a studentului.

6.4. Adeverința medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învățământ, se va elibera ținându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanț al stării de sănătate.

6.5. Elevii și studenții transferați vor prezenta la înscrierea în noua unitate de învățământ o adeverință medicală (formular tip M.S., cod 18.1.1) eliberată de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă și, după caz, fișa medicală școlară de la cabinetul medical al acesteia, iar elevii și studenții care nu au asemenea fișe vor prezenta o adeverință medicală de același tip, eliberată de medicul unității școlare sau de învățământ superior de la care provin, precum și o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

ANEXA Nr. 8a)

MODELUL
fișei de examinare medicală de bilanț al stării de sănătate

a elevului (elevei)/a studentului (studentei) . . . . . . clasa/anul . . . . . . .
Vârsta (în ani și luni la data examinării) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Factori familiali (se completează pe baza datelor și informațiilor furnizate, după caz, de învățător, diriginte, profesor, asistent universitar):
- compoziția familiei (ambii părinți, orfan/orfană de mamă sau de tată, numărul fraților) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- condiții de viață (locuință, venitul părinților) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- atmosfera în familie (alcoolism, violență etc. sau normală) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comportamentul elevului (elevei)/studentului (studentei) în familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Factori pedagogici (se completează pe baza datelor și informațiilor furnizate de învățător sau diriginte):
- randamentul la învățătură (foarte bun, bun, mediu, foarte slab - corigent/ corigentă sau repetent/repetentă în anul școlar/universitar precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- fenomene de inadaptare școlară sau la cursuri (absențe sau prezențe, cu specificarea acestora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- tulburări de comportament în afara școlii sau a unității de învățământ superior (absențe sau prezențe, cu specificarea acestora - alcoolism, fumat, droguri, deviații sexuale etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Boli și intervenții chirurgicale survenite de la examinarea de bilanț precedentă (se completează pe baza datelor și informațiilor furnizate de elev/elevă, student/studentă, familie, învățător/diriginte sau de medicul curant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Examen clinic:
- coloana vertebrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- restul aparatului locomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- cordul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- celelalte aparate și sisteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Acuitatea vizuală:
- VOD (fără corecție) . . . . . . . . . . . . . . VOS (fără corecție). . . . . . . . . .
- VOD (după corecție) . . . . . . . . . . . . . . VOS (după corecție). . . . . . . . . .
Valoarea dioptriilor și tipul acestora la ochiul:
drept . . . . . . . . . . . . . . . stâng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Acuitatea auditivă:
UD . . . . . . . . . . . . . . . . . US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. Măsurători somatometrice:
- data măsurătorilor . . . . , vârsta la data măsurării (în ani și luni) . . . .
- înălțimea (în cm) . . . . . . . . . . . . . greutatea (în kg) . . . . . . . . . . . . .
- interpretarea măsurătorilor (valoarea indiciilor înălțimii și greutății și corelarea acestora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. Maturizarea sexuală:
a) pentru băieți: peri pubieni (da, nu) . . . . .; peri axilari (da, nu) . . . . ; peri faciali (da, nu) . . . . . . ; schimbarea vocii (da, nu) . . . . . . . . . . . . . . ;
b) pentru fete: peri pubieni (da, nu) . . . . . . ; peri axilari (da, nu) . . . . ;
- starea glandelor mamare (infantile, bombarea areolei, colorarea acesteia, sâni crescuți incipient, mediu sau evident) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- menarha (absentă, prezentă și de la ce vârstă, în ani și luni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- tulburări de ciclu (dismenoree, neregulat, abundent sau scăzut, hipermenoree, cu specificarea duratei în zile, absente) . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Capacitatea de efort fizic la orele de educație fizică (sportiv/sportivă de performanță, foarte bună, bună, satisfăcătoare, slabă, scutit/scutită medical parțial sau total): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluzii:
- dezvoltarea fizică (normo-, hipo- sau hiperstaturală, armonică sau dizarmonică prin minus sau plus de greutate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- acuitatea vizuală după corecție (normală sau scăzută și la care ochi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- examenul clinic (sănătos/sănătoasă sau cu boli cronice ori cronicizabile sau cu infirmități, cu menționarea acestora, forma clinică - ușoară, medie, severă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- orientarea școlară profesională (la clasele a IX-a*) și a XII-a): fără restricții medicale (da, nu) . . . . . . . . ., cu restricții medicale**) . . . . . . .
Numele și prenumele medicului care a efectuat examinarea medicală de bilanț al stării de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____________
*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.
**) Se vor enumera principalele restricții.
Semnătura și parafa . . . . . . . . . . . . .
Data efectuării examinării medicale de bilanț al stării de sănătate . . . . . .
Numele și prenumele asistentei medicale școlare/de la cabinetul medical studențesc al unității de învățământ superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8b)

EXAMENUL DEZVOLTĂRII FIZICE

a) Aspectul somatoscopic:

- starea tegumentelor și mucoaselor (vascularizație, uscăciune, elasticitate, culoare, elemente patologice supraadăugate - cicatrice, erupții etc.);

- dezvoltarea țesutului adipos (grosimea în centimetri a pliului cutanat la nivelul regiunii subscapulare, pe fața posterioară a brațului în treimea mijlocie - la nivelul tricepsului - sau abdominal, pe linia care unește creasta iliacă anterosuperioară de ombilic, în treimea sa mijlocie). Ea se apreciază cu un șubler special (cutimetru);

- dezvoltarea musculaturii (apreciată ca slabă când relieful dintre mușchii învecinați este șters, mijlocie când apare un contur ușor între mușchi și puternică dacă relieful intermuscular este net pronunțat);

- forma toracelui (normală, deformată - în carenă, în pâlnie, globulos, plat, asimetric etc.);

- capul (de dimensiuni și formă variate, cu proeminențe sau înfundări);

- fața(pot exista aspecte patologice cum ar fi gura de lup sau de iepure, paralizii, cicatrice, defecte ale urechilor, ochilor, nasului; se notează și existența eventuală a respirației bucale ca expresie a prezenței vegetațiilor adenoide);

- gâtul (normal, lung sau scurt, subțire sau gros, înclinat lateral sau anterior, răsucit, cu hipertrofia glandei tiroide);

- trunchiul, apreciat global, poate fi proporționat în raport cu membrele sau cu capul, simetric ori asimetric, înclinat exagerat etc.;

- abdomenul (formă, mărime, tonicitate, prezența eventuală de hernii pe linia mediană, inghinal sau crural);

- bazinul (normal, îngust, asimetric, lărgit, înclinat față de axa transversală dintre spinele iliace ori lateral față de axul sagital, răsucit);

- membrele pelvine (inferioare) pot fi inegale ca lungime, cu deformări (genu varum în O sau genu valgum în X, cu arcuiri, deviații, deformații);

- membrele toracale (superioare) pot prezenta inegalități globale sau doar segmentare (la brațe sau antebrațe), de grosime sau lungime (atrofii sau hipertrofii), deformări (încurbări); mâinile pot prezenta retracții, deformări sau amputații congenitale (sechele după maladie amniotică);

- centura scapulară (umeri căzuți sau ridicați, cu omoplații mult îndepărtați - scapulae alatae -, asimetrici etc.);

- șoldurile (scurtarea membrului inferior, asimetrie în luxații coxofemurale, anchiloze cu sau fără retracții musculare etc.);

- articulațiile (normale sau deformate, îndeosebi prin sechele de artrită cronică juvenilă, mai cu seamă la micile articulații interfalangiene de la mâini);

- coloana vertebrală:

normală: în plan frontal, linia apofizelor spinoase, situată pe verticala care pleacă de la nivelul protuberanței occipitale externe, cade în pliul interfesier; în plan sagital, verticala pornită de la tragus atinge partea anterioară a umărului, taie marginea inferioară a cutiei toracice la jumătatea distanței dintre planul anterior și cel posterior al trunchiului și trece prin centrul feței externe a marelui trohanter, căzând la mijlocul piciorului;
deviată: lateral (atitudine scoliotică sau scolioză constituită), anteroposterior (cu concavitatea înainte - atitudine cifotică sau cifoză constituită - ori cu concavitatea orientată înapoi - atitudine lordotică sau lordoză constituită) ori combinată (cifoscolioze sau cifolordoze).

În baza elementelor somatoscopice descrise anterior se poate aprecia postura subiectului examinat, care rezultă din considerarea aspectului acestuia privit din profil. Astfel se descriu:

postură foarte bună: când axele longitudinale ale capului, trunchiului și membrelor pelvine sunt în același plan frontal, toracele este proeminent, cu umerii și omoplații situați simetric, abdomenul este plat, iar curburile coloanei vertebrale sunt fără accentuări pronunțate în plan sagital;
postură satisfăcătoare: cele 3 axe amintite prezintă un început de deviație unghiulară între ele, cu capul ușor aplecat înainte, toracele este mai puțin bombat, iar curbura coloanei dorsale este mai accentuată;
postură rea: toracele sau abdomenul este proeminent datorită devierii axiale a membrelor sau accentuării lordozei lombare;
postură foarte rea: când toate abaterile descrise mai sus sunt foarte pronunțate.

În baza examenului somatoscopic prezentat se mai poate aprecia și tipul constituțional după clasificarea lui Sheldon, utilizată în prezent mai frecvent:

ectomorf (longilin astenic, cerebral, cerebroton, leptosom după alte clasificări mai vechi);
mezomorf (muscular, somatoton, atletic, normostenic);
endomorf (digestiv, picnic, visceroton, hiperstenic sau brevilin astenic).

Aceste tipuri constituționale pot fi elemente utile în orientarea spre anumite profesiuni sau domenii de activitate.

Dezvoltarea caracterelor sexuale secundare

Trebuie să se aibă în vedere existența și caracterul perilor pubieni, axilari și ai feței (la băieți), volumul glandelor mamare (la fete), data primei menstruații și caracterele ciclului lunar (la fete), iar la băieți, caracterul scrotului, momentul schimbării vocii, al producerii primelor poluții.

b) Examenul somatometric (antropometric)*)

*) Valorile de referință națională ale principalilor indicatori somatometrici (înălțime, greutate, perimetru cranian și toracic) sunt stabilite pe baza măsurătorilor efectuate din 7 în 7 ani în întreaga țară de către Institutul de Sănătate Publică București.

Reprezintă un element capital în definirea dezvoltării fizice. Cu ajutorul lui se poate stabili dacă un subiect are o statură normală sau nu ori dacă greutatea sa raportată la înălțime este normală sau prezintă o supra- ori o subponderabilitate. Acest examen are în vedere următorii indicatori:

- înălțimea, măsurată cu antropometrul, gradat în centimetri și în milimetri, este un indicator care poate arăta influența unor factori din mediul ambiant (alimentație, odihnă și activitate, iluminat, mișcare, regimul de viață în general) sau intern (diverse afecțiuni cu influențe asupra creșterii staturale, altele decât cele endocrine sau genetice), exercitată de-a lungul unei perioade mai îndelungate. Din cauza tasării discurilor intervertebrale spre sfârșitul unei zile, precum și din cauza relaxării ligamentelor inter- și paravertebrale spre seară este de recomandat ca măsurarea staturii să se facă în cursul dimineții. Poziția corectă a determinării acestui parametru este următoarea: subiectul se va sprijini cu spatele pe un plan vertical (perete), cu călcâiele, fesele și omoplații lipiți de acest plan posterior, cu vârfurile picioarelor ușor depărtate, dar cu călcâiele apropiate, cu genunchii în extensie, brațele întinse de-a lungul corpului, iar cu capul așezat astfel încât unghiul extern al orbitei și marginea superioară a conductului auditiv extern să fie pe aceeași linie orizontală. Cursorul antropometrului în această poziție va atinge capul la nivelul vertexului.

Citirea se va face în centimetri și în milimetri. Înainte de măsurare se va verifica cu firul de plumb verticalitatea antropometrului;

- greutatea, parametru mai labil la influența factorilor ambientali (alimentație îndeosebi) sau interni (transpirație, boli acute digestive sau febrile etc.), se apreciază cu cântarul de persoane. Cântărirea se face cu subiectul cât mai sumar îmbrăcat (de preferat gol). Înainte de măsurare se va verifica exactitatea aparatului (cu greutăți de 5 kg) și sensibilitatea sa (cu o greutate de 100 g). Exprimarea se face în kilograme și sute de grame;

- perimetrul toracic se determină cu panglica metrică, luându-se ca puncte de reper unghiul inferior al omoplaților (dorsal) și mezosternal la nivelul articulației condrosternale a coastei IV (ventral); la fetele cu glande mamare dezvoltate se va trece cu panglica deasupra sânilor.

Înregistrarea, determinată în pauza respiratorie, se citește în centimetri și în jumătăți de centrimetru.

Stabilirea diagnosticului individual de dezvoltare fizică se face în raport cu vârsta, sexul și mediul de proveniență al subiecților (mediu urban sau rural). Vârsta se calculează prin rotunjire, considerându-se ca aparținând aceleiași vârste (în ani) toți subiecții care la data examenului au vârsta cuprinsă între anul respectiv +/- 6 luni (de exemplu, au 14 ani toți subiecții care la data examinării au vârsta cuprinsă între 13 ani și 6 luni împlinite și 14 ani și 6 luni fără o zi).

Se apreciază mai întâi dacă subiectul investigat are indici somatometrici cuprinși în anumite clase sigmale, comparându-se datele sale cu valorile standard stabilite prin măsurători efectuate pe loturi reprezentative din întreaga țară.

În funcție de sigma (abaterea sau deviația standard), indicator statistico-matematic, se descriu următorii indici:

foarte mari, cuprinși între media +2 sigma și media +3 sigma;
mari, cuprinși între media +2 sigma și media +1 sigma;
mijlocii, cuprinși între media +1 sigma și media -1 sigma, care se pot subdivide în:

- mijlocii 2, cuprinși între media +1 sigma și medie;

- mijlocii 1, cuprinși între medie și media -1 sigma;

mici, cuprinși între media -1 sigma și media -2 sigma;
foarte mici, cuprinși între media -2 sigma și media -3 sigma.

Comparând datele subiectului măsurat cu datele prevăzute în tabelele cuprinzând indicii standard pentru vârsta, sexul și după mediul de proveniență, se stabilește în ce categorie de indici se încadrează înălțimea, greutatea și perimetrul său toracic. Dacă subiectul are indici ai staturii mici sau foarte mici, se poate afirma că el este hipostatural (de gradul I sau II etc.), dacă are indici mijlocii, se consideră a fi normostatural, iar dacă indicii săi sunt mari sau foarte mari, atunci este hiperstatural (de gradul I sau II etc.). Pentru a afirma însă dacă el este hipo- sau hiperponderal, trebuie să se recurgă la metoda corelativă, prin care se raportează greutatea subiectului la talia sa. Dacă atât înălțimea, cât și greutatea se află în aceeași zonă de variabilitate sigmală (de exemplu, în zona indicilor mici), el este armonic dezvoltat fizic sau normoponderal pentru statura sa; dacă însă indicii staturali și cei ponderali sunt situați în zone de variabilitate diferite, dezvoltarea fizică se apreciază ca fiind dizarmonică (cu plus de greutate, respectiv hiperponderal, dacă indicii de greutate sunt superiori celor ai înălțimii, spre exemplu, indicii mijlocii ai înălțimii și mari sau foarte mari ai greutății ori invers, cu minus de greutate - respectiv hipoponderal - în cazul în care indicii staturali sunt superiori celor ponderali, ca de pildă, indici mijlocii ai înălțimii și indici mici sau foarte mici ai greutății).

c) Fiziometria (măsurarea unor indicatori funcționali)

Poate fi considerată ca parte componentă și a examinării anumitor aparate și sisteme, în funcție de indicatorii funcționali respectivi, și nu numai ca o latură prin care se poate defini dezvoltarea fizică a subiectului.

În funcție de dotările cabinetului respectiv se poate investiga o mulțime de indicatori funcționali cu ajutorul unor probe simple (măsurarea pulsului de repaus, a tensiunii arteriale, a capacității vitale pulmonare sau a componentelor acesteia, a forței musculare manuale).

Capacitatea vitală pulmonară*) se determină cu ajutorul spirometrului.

Subiectul va fi în prealabil învățat să facă o inspirație profundă pe gură și apoi printr-o expirație maximă să introducă tot aerul în spirometru. Se vor face două probe și se va înregistra cifra maximă obținută, în cm3. Presa bucală este dezinfectată după fiecare subiect într-o soluție de permanganat de potasiu.

Forța musculară a mâinii*) se înregistrează cu dinamometrul.

Subiectul ține dinamometrul în palmă și îl strânge cât poate de tare, fără mișcări suplimentare. Se vor face două probe și se va înregistra cifra maximă obținută pe scara de presiune a dinamometrului în kilograme forță. Proba se execută de obicei cu mâna dreaptă, cu excepția subiecților stângaci, la care testarea se efectuează pentru mâna stângă.

Valorile obținute se compară cu cele din tabel pentru mâna dreaptă.

Frecvența pulsului*) se înregistrează prin palparea arterei radiale. Numărarea se va face timp de un minut, la subiectul în poziție șezândă, după un repaus de minimum 5 minute. Frecvența pulsului se va înregistra înainte de măsurarea tensiunii arteriale.
Tensiunea arterială*) se determină în poziție șezândă, după înregistrarea pulsului. Se vor folosi aparatele cu manșetă pentru adulți, de 12 cm lățime, prevăzute cu manometre verificate. Tensiunea arterială se va înregistra de două ori pentru înlăturarea modificărilor datorate răcirii pielii prin contact cu manșeta și a reacțiilor psihice produse de examen. Se vor înregistra tensiunea maximă și tensiunea minimă în mm Hg.

*) Valorile de referință națională ale capacității vitale pulmonare, forței musculare manuale, frecvenței pulsului și tensiunii arteriale se stabilesc din 7 în 7 ani, pe baza unor determinări la nivel național, de către Institutul de Sănătate Publică București.

ANEXA Nr. 8c)

EXAMENUL OFTALMOLOGIC

Se urmărește depistarea principalelor boli oftalmologice întâlnite la copii și tineri:

- bolile inflamatorii - conjunctivite (foliculară, primăvăratică, epidemică, unghiulară, purulentă), cheratoconjunctivite flictenulare (eczematoasă, alergică, tuberculoasă), dacriocistită, blefarită;

- traumatismele globului ocular;

- afecțiunile congenitale (cataracte congenitale);

- strabismul - latent sau manifest;

- tulburările de vedere - vicii de refracție, tulburările simțului vederii colorate (discromatopsie).

Tehnica depistării tulburărilor de vedere**)

**) Se efectuează de către personalul mediu sanitar, cu excepția examinării copiilor în vârstă de 6 ani, care se efectuează de către medic.

Viciile de refracție se depistează folosindu-se optotipul (tablou de carton cu litere, numere sau litera E în diferite poziții). Se plasează optotipul în așa fel încât lumina de la o fereastră sau dintr-o sursă luminoasă să cadă pe el. Subiectul examinat se află la o distanță de 5 m*) față de optotip (cu spatele la sursa de lumină). Determinarea acuității vizuale se face separat pentru fiecare ochi. Pentru aceasta se acoperă succesiv câte un ochi cu un opercul de carton, evitându-se apăsarea. Citirea semnelor se face de sus în jos, examinatorul indicând subiectului semnul și cerându-i să îl recunoască (ce literă, ce număr este sau în ce parte se află deschizătura semnului E).

*) La optotipurile standard, cu cifre, distanța de la care se citește este de 3 m.

Subiectul cu o bună acuitate vizuală distinge toate rândurile de semne; în acest caz se notează cu VAO = 1 (vedere ambii ochi = 1).

Dacă subiectul nu distinge toate rândurile de semne, se va nota pentru fiecare ochi fracțiunea tipărită în stânga optotipului, care corespunde rândului cu cele mai mici semne pe care le-a putut citi subiectul (2/3; 1/2 etc.). Rezultatele se înscriu în fișă pentru fiecare ochi: VOD = ..............; VOS = ................. .

La subiecții emotivi se recomandă repetarea controlului.

Tulburările simțului vederii colorate (discromatopsie). Se cere copilului ca dintr-un număr de jurubițe (4-5 nuanțe de roșu, 4-5 nuanțe de verde, 2-3 nuanțe de albastru, 2-3 nuanțe de bej, 2-3 nuanțe de galben, 2-3 nuanțe de gri) să le aleagă numai pe cele de roșu (inclusiv nuanțe ale acestuia), apoi să le aleagă pe cele de verde și la final pe cele de albastru.

Dacă subiectul greșește la una dintre cele 3 alegeri (fie că nu extrage toate nuanțele din culoarea respectivă, fie că alege și alte culori), acesta va fi considerat ca suspect de discromatopsie.

Vor fi îndrumați către specialistul oftalmolog pentru examinare și eventuală dispensarizare subiecții care la examinare au la un ochi sau la ambii ochi o vedere egală sau mai mică de 1/2, cei suspectați de discromatopsie, cei cu devieri ale globului ocular, deformări ale pleoapelor, infecții etc., precum și subiecții care poartă ochelari. Rezultatul examenului de specialitate va fi comunicat cabinetului medical care a trimis subiectul.

ANEXA Nr. 8d)

EXAMENUL O.R.L.

Examenul nasului urmărește depistarea:

- malformației nazale sau a displaziei apărute în urma unei boli cronice ori a unui traumatism;

- obstrucției nazale determinate la preșcolar și la școlarul mic de vegetații adenoide, iar la școlarul mare, de polipoză nazală, deviații de sept, formațiuni tumorale ale cavumului;

- infecției repetate nazale sau rinofaringiene;

- secreției nazale (seroasă, seromucoasă, purulentă), determinată de rinita cronică, alergia nazală, rinosinuzită.

Examenul faringelui are în vedere aspectul și volumul amigdalelor palatine, urmărind depistarea amigdalitei cronice (amigdale hipertrofice sau nu, infecție de focar). Se insistă asupra datelor anamnestice privind trecutul amigdalian și eventualele complicații la distanță (R.A.A., nefrită etc.).

Examenul urechii consemnează:

- eventualele malformații ale urechii externe;

- prezența scurgerilor auriculare (otită medie supurată) și, în caz pozitiv, de când datează otoreea.

Depistarea tulburărilor de auz**)

**) Se efectuează de personalul mediu sanitar, cu excepția examinării copiilor de 6 ani, care se efectuează de medic.

Vorbirea corectă a copilului este cel mai bun text că acesta aude corect.

Se cercetează acuitatea auditivă prin metoda vocii șoptite sau conversaționale.

Se consideră deficient auditiv copilul care nu aude vocea conversațională de la distanța de 4-5 m și vocea șoptită de la distanța de 0,5-0,8 m***).

***) Subiecții care nu percep vocea șoptită de la 5-6 m se consideră că au un grad ușor de deficiență auditivă dacă la aceeași distanță aud vocea conversațională.

De cele mai multe ori la copilul mic hipoacuzia este semnalată de părinți sau educatori, copilul mare semnalând-o singur.

Depistarea tulburărilor vestibulare care duc la deficiențe de echilibrație se face prin probe vestibulare spontane (semn Romberg sensibilizat prezent, vertij, nistagmus).

Evidențierea unor afecțiuni, suspectarea unor tulburări de auz sau de echilibrație impun trimiterea copilului la specialistul O.R.L.

ANEXA Nr. 8e)

EXAMENUL
dezvoltării neuropsihice a copilului cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani

Urmărește cunoașterea dezvoltării psihice în general și a principalelor aspecte ale dezvoltării celor 4 domenii comportamentale (motor, cognitiv, verbal, social-afectiv) în vederea stabilirii diagnosticului de normalitate sau subnormalitate psihică.

Ritmul examinărilor este anual.

Diagnosticul individual apreciază dezvoltarea psihică în raport cu caracteristicile de normalitate ale vârstei. În cazul unei întârzieri în dezvoltarea psihică se urmărește perioada de instalare, dacă interesează unul, mai multe sau toate comportamentele și modul în care evoluează cu vârsta (către stabilizare sau compensare).

Pentru testarea dezvoltării psihice și interpretarea rezultatelor obținute sunt necesare următoarele:

- material tehnic pentru examinarea dezvoltării psihice;

- tabelul cu punctajul de normalitate al fiecărei vârste;

- tabelele cu caracteristicile de normalitate ale dezvoltării psihice la preșcolari, cuprinzând principalele componente care trebuie urmărite în evoluția lor pe scara vârstelor, pentru fiecare domeniu comportamental. Se examinează copiii sănătoși la împlinirea vârstei cronologice, cu un corectiv de +/- 3 luni; cei bolnavi sau convalescenți se amână. La examinare copiii trebuie să fie liniștiți și bine dispuși, nu agitați, plângăreți sau somnolenți.

Examinarea se face într-o cameră liniștită sau într-o sală de grupă, dar izolat de ceilalți copii. Aprecierea dezvoltării psihice a copilului se efectuează printr-o examinare completă, aplicându-se toate probele de vârstă, utilizându-se materialul tehnic prevăzut și respectându-se indicațiile de notare și de interpretare a rezultatelor. Consemnarea rezultatelor se face individual, fiecare probă de vârstă (întrebare) rezolvată corect se notează cu 1, cele nerezolvate, cu 0.

Totalul punctelor realizate reprezintă punctajul individual.

Examenul în grădinițe se efectuează de educatoarea grupei de preșcolari, iar rezultatul se comunică cabinetului medical al colectivității.

ANEXA Nr. 8f)

EXAMENUL ENDOCRINOLOGIC

Scopul examenului endocrinologic este de a sesiza și de a îndruma spre specialistul endocrinolog preșcolarul, elevul sau studentul consultat ori aflat în evidența cabinetului medical, care prezintă tulburări endocrine sau de creștere.

Stabilirea hiper- sau hipofuncției glandulare se face ținându-se seama de vârsta subiectului examinat și de următoarele criterii de activitate pentru fiecare glandă:

Hipofiza:

- hiperfuncție - hipertrofie staturală peste 3 sigma, pubertate accelerată, semne de gigantism sau acromegalie;

- hipofuncție - hipotrofie staturală sub 3 sigma (nanism armonic), infantilism genital, diabet insipid (diureză peste 2-3 l/24 de ore, cu densitatea în jur de 1.000);

Tiroida (examen local; volumul glandei - normal sau hipertrofiat):

- hiperfuncție - slăbire, tahicardie, exoftalmie, nervozitate, insomnii;

- hipofuncție - hipotrofie staturală dizarmonică, bradipsihie, bradikinezie, constipație, macroglosie, somnolență, hipercheratoză, bradicardie;

Paratiroida:

- hiperfuncție - deformări sau chisturi osoase;

- hipofuncție - semnul Chwostek prezent (excitabilitatea orbicularului buzelor), semnul Weiss prezent (excitabilitatea orbicularilor pleoapelor), tulburări trofice dentare și ale fanerelor, crize tetanice;

Pancreasul:

- hiperfuncție - crize hipoglicemice (transpirații, lipotimii, apetit crescut);

- hipofuncție - diabet zaharat;

Suprarenală:

- hiperfuncție - striuri cutanate roșii, obezitate, facies roșu, hipertricoză, hipertensiune arterială;

- hipofuncție - astenie, adinamie, hipotensiune arterială, hiperpigmentare, pilozitate sexuală redusă (axilară, pubiană);

Gonade:

- fete: glande mamare - volum; pilozitate sexuală; menstre - data apariției și caracterele (pubertate normală - menarha la fete între 11 și 14 ani);

- băieți: pilozitate, schimbarea vocii, musculatură; dimensiunile penisului și testiculelor (eventuale ectopii) - pubertate normală la băieții între 12 și 15 ani.

Tulburări vegetative pubertare:

- jocuri tensionale (oscilații ale T.A.), lipotimii, transpirații, tahicardie.

ANEXA Nr. 9

DESFĂȘURĂTORUL
activităților lunare în cabinetele medicale din grădinițe, școli și
unități de învățământ superior de-a lungul unui an de învățământ*)

*) În afara activităților din desfășurătorul lunar alte activități au caracter permanent și se referă la: controlul igienicosanitar al spațiilor de învățământ teoretic (săli de clasă sau de grupă, laboratoare, cabinete) și practic (ateliere școlare), al sălilor și terenurilor de educație fizică, al spațiilor de cazare (dormitoare din grădinițe, internate școlare și cămine studențești) și de alimentație colectivă (blocuri alimentare din grădinițe, cantine școlare, semiinternate școlare și cantine studențești), al anexelor social-sanitare (grupuri sanitare etc.), al spălătoriilor (în grădinițe și internate școlare), triajul epidemiologic zilnic al preșcolarilor din grădinițe, activități de educație pentru sănătate (în orele de dirigenție, la lectoratele cu părinții, instruirea grupelor sanitare etc.), recoltări de probe în cazurile suspecte de boli transmisibile (exsudate nazofaringiene, urină etc.), trimiterea la specialiștii din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate a preșcolarilor, elevilor și studenților din evidența specială, cu consemnarea rezultatelor acestor examinări în fișele medicale, eliberarea de scutiri medicale de la orele de educație fizică școlară la elevii și studenții la care s-au produs abateri în starea de sănătate pe parcursul anului școlar, vizarea scutirilor medicale de la frecventarea grădiniței, școlii sau unității de învățământ superior, cu consemnarea în fișele medicale din grădiniță, școală sau unitatea de învățământ superior a diagnosticului bolilor pentru care au absentat, eliberarea de scutiri medicale de efort fizic sau alte recomandări la orele de educație tehnologică (instruire practică școlară), vizarea documentelor medicale ale elevilor și studenților care solicită burse medicale sociale, verificarea prezentării de avize epidemiologice de către preșcolarii care au lipsit o perioadă de peste 3 zile din grădinițe, aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare pentru aparatul de urgențe.

Luna septembrie

Grădinițe:

- planificarea, împreună cu directoarele grădinițelor, a examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la preșcolari de-a lungul anului de învățământ;

- verificarea actelor medicale ale copiilor nou-înscriși (toți copiii de la grupa mică și preșcolarii nou-înscriși față de anul preșcolar precedent din celelalte grupe);

- întocmirea fișelor medicale de colectivitate ale tuturor preșcolarilor menționați în alineatul precedent și includerea în registrul de evidență specială a copiilor cu probleme în starea de sănătate;

- efectuarea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la preșcolarii din grupa mică, cu consemnarea rezultatului acestora în fișele medicale din grădiniță și cu trimiterea la medicul de familie a celor depistați cu abateri în starea de sănătate;

- aprecierea dezvoltării neuropsihomotorii, efectuată de educatoare, și consemnarea în fișele medicale ale copiilor de la grupa mică;

- începerea primei măsurători somatometrice (înălțime, greutate, perimetru toracic) și aprecieri somatoscopice la copiii din grupa mică și la copiii nou-înscriși în celelalte grupe;

- comunicarea către educatoare a tuturor preșcolarilor cu abateri în starea de sănătate.

Școli și unități de învățământ superior:

- planificarea, împreună cu conducerile unităților școlare și de învățământ superior arondate, a efectuării examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și a altor examene medicale (înainte de vaccinări etc.) de-a lungul anului școlar/universitar;

- verificarea documentelor medicale ale elevilor și studenților nou-înscriși (cu includerea în registrul de evidență specială a tuturor elevilor și studenților cu abateri în starea de sănătate);

- efectuarea triajului epidemiologic după vacanța de vară, cu aplicarea măsurilor de prelucrare antiepidemică a elevilor depistați cu pediculoză și/sau scabie și raportarea situației triajului la direcția de sănătate publică - supravegherea stării de sănătate și realizarea programelor de sănătate;

- începerea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale școlare, cu trimiterea la specialiștii din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate a tuturor celor cu abateri în starea de sănătate și consemnarea rezultatelor examenelor de specialitate în fișele medicale școlare;

- începerea măsurătorilor somatometrice (înălțime, greutate, perimetru toracic) la elevii din clasa I, a IX-a**) și a XII-a;

**) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

- comunicarea către învățători și diriginți a tuturor elevilor cu abateri importante în starea de sănătate;

- efectuarea la elevii din clasa I a vaccinărilor antirujeolice (AR) și antidiftero-antitetanice (DT), cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare ale elevilor și în registrul de vaccinări;

- eliberarea de scutiri medicale (parțiale sau totale) de la lecțiile de educație fizică școlară (conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății și Familiei);

- efectuarea la vârsta de 24 de ani a vaccinării dT; această vaccinare/revaccinare se efectuează și la gravide și la studenții cu plăgi tetanigene;

- începerea testărilor prin intradermoreacția la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG a celor anergici și trimiterea la examen radiologic pulmonar a celor hiperergici.

Luna octombrie

Grădinițe:

- încheierea primei măsurători somatometrice și a primei aprecieri somatoscopice la preșcolarii de la grupa mică, precum și efectuarea acestora la copiii din grupa mare și grupa pregătitoare, care urmează să fie supuși examinărilor medicale de bilanț în minivacanța școlară de la începutul lunii noiembrie;

- efectuarea primei anchete (pe o durată de 10 zile lucrătoare) asupra alimentației copiilor.

Școli și unități de învățământ superior:

- continuarea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) și a XII-a, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale școlare și trimiterea la specialiștii din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate a elevilor depistați cu abateri în starea de sănătate, a rezultatelor examenelor speciale în fișele medicale școlare și cu includerea elevilor din această categorie în registrul de evidență specială;

- încheierea măsurătorilor somatometrice și a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa I, continuarea acestora la elevii din clasele a IX-a*) și a XII-a;

- prezentarea în consiliile profesorale a analizei stării de sănătate a elevilor sau studenților (din școlile sau unitățile de învățământ superior arondate) în anul școlar/universitar precedent;

- efectuarea anchetei (pe o durată de 10 zile) asupra alimentației elevilor și studenților în cantinele școlare și studențești;

- încheierea vaccinărilor AR și DT la elevii din clasa I, cu consemnarea lor în fișele medicale școlare și în registrul de vaccinări;

- efectuarea vaccinării antihepatitice B la elevii din clasa a III-a (doza I), cu consemnarea acesteia în fișele medicale ale elevilor din registrul de vaccinări;

- continuarea testărilor prin intradermoreacție la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici și trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici;

- efectuarea vaccinării antihepatitice B (doza I) la elevii din anul I al școlilor postliceale sanitare și la studenții din anul I al facultăților de medicină și stomatologie, cu consemnarea acesteia în fișele medicale ale elevilor și studenților și în registrul de vaccinări.

Luna noiembrie

Grădinițe:

- începerea în prima minivacanță școlară de la începutul lunii noiembrie a examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la preșcolarii din grupa mare și grupa pregătitoare, cu accent pe stabilirea aptitudinii de a începe școlarizarea la vârsta de 6 sau 7 ani și cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale din grădiniță;

- consemnarea în fișele medicale ale preșcolarilor menționați la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizând dezvoltarea neuropsihomotorie și a limbajului acestora;

- începerea primei măsurători somatometrice și a prime aprecieri somatoscopice a preșcolarilor de la grupa mijlocie, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale din grădiniță.

Școli și unități de învățământ superior

- continuarea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) și a XII-a (cu același procedeu ca în luna octombrie) și începerea celor ale studenților din anul II;

- încheierea măsurătorilor somatometrice și a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a IX-a*) și a XII-a;

- efectuarea vaccinării antihepatitice B (doza a II-a) la elevii din clasa a III-a și din anul I al școlilor postliceale sanitare, precum și la studenții din anul I al facultăților de medicină și stomatologie, cu consemnarea acesteia în fișele medicale ale elevilor și studenților și în registrul de vaccinări;

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

- continuarea prezentării analizei stării de sănătate (la elevii și studenții din școlile sau unitățile de învățământ superior arondate) în anul de învățământ precedent în cadrul consiliilor profesorale;

- efectuarea examenelor medicale la elevii din clasa a III-a, în vederea vaccinării antipoliomielitice, efectuarea acesteia și consemnarea ei în fișele medicale școlare și în registrul de vaccinări;

- continuarea testărilor prin intradermoreacție la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici și trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici.

Luna decembrie

Grădinițe:

- încheierea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate (în vacanța de Crăciun a elevilor) la preșcolarii de la grupa mare și grupa pregătitoare;

- consemnarea în fișele medicale ale preșcolarilor menționați la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizând aptitudinea acestora de a începe școlarizarea la 6 ori la 7 ani;

- încheierea primei măsurători somatometrice și a primei aprecieri somatoscopice la preșcolarii de la grupa mijlocie.

Școli:

- încheierea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) și a XII-a (cu același procedeu ca în luna octombrie) și continuarea examinărilor medicale la studenții din anul II de studiu;

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

- începerea măsurătorilor somatometrice și a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a V-a și la cei din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici;

- îndrumarea către specialiștii neuropsihiatri a elevilor din clasa I care nu au făcut față cerințelor școlarizării, în vederea eventualei întreruperi a școlarizării și (re)înscrierii într-o grădiniță;

- efectuarea la elevii din clasa a VIII-a a vaccinării DT, cu consemnarea acesteia în fișele medicale ale elevilor și în registrul de vaccinări;

- încheierea testărilor IDR la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu același procedeu ca în luna septembrie.

Luna ianuarie

Grădinițe:

- începerea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la preșcolarii din grupa mijlocie (în minivacanța școlară de la sfârșitul lunii ianuarie), cu consemnarea rezultatelor acestora în fișele medicale ale copiilor din grădinițe și îndrumarea preșcolarilor cu probleme de sănătate către specialiștii din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate, cu notarea în fișele medicale a rezultatelor de la aceștia și cu includerea copiilor confirmați cu tulburări ale sănătății în registrul de evidență specială.

Școli și unități de învățământ superior:

- efectuarea triajului epidemiologic după vacanța de Crăciun, cu aplicarea măsurilor de prelucrare antiepidemică la elevii depistați cu pediculoză sau/și scabie, și raportarea situației triajului la direcția de sănătate publică - supravegherea stării de sănătate și realizarea programelor naționale de sănătate;

- începerea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici (cu același procedeu ca în luna octombrie) și continuarea celor ale studenților din anul al II-lea de studii;

- începerea măsurătorilor somatometrice și a aprecierilor somatoscopice la elevii claselor a II-a, a IV-a și a X-a și din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici și încheierea acestora la elevii din clasa a V-a.

Luna februarie

Grădinițe:

- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a doua anchete asupra alimentației copiilor.

Școli și unități de învățământ superior:

- continuarea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici și la studenții din anul II de studii și începerea acestora la elevii din clasa a IV-a (urmându-se același procedeu ca în luna octombrie);

- încheierea măsurătorilor somatometrice și a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a II-a și a X-a și din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici și continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a;

- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) în cantinele școlare și studențești a celei de-a doua anchete asupra alimentației elevilor și studenților.

Luna martie

Grădinițe:

- începerea celei de-a doua acțiuni de măsurători somatometrice și aprecieri somatoscopice la preșcolarii din grupa mică.

Școli:

- încheierea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici și continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a și la studenții din anul II de studii (cu același procedeu ca în luna octombrie);

- încheierea măsurătorilor somatometrice și a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a IV-a și începerea acestora la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a și a XI-a, din anul II al școlilor profesionale și din anul I al școlilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale ale elevilor.

Luna aprilie

Grădinițe:

- încheierea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la preșcolarii din grupa mijlocie și continuarea la cei de la grupa mică (în vacanța școlară de Paști), cu același procedeu ca în luna februarie;

- încheierea celei de-a doua măsurători somatometrice și a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la preșcolarii din grupa mică.

Școli:

- efectuarea (în cazul în care vacanța este în această lună, altfel se va amâna pentru luna mai) a triajului epidemiologic după vacanța de Paști, cu raportarea rezultatelor la direcția de sănătate publică - supravegherea stării de sănătate a teritoriului și realizarea programelor naționale de sănătate;

- încheierea măsurătorilor somatometrice și a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a și a XI-a, din anul II al școlilor profesionale și din anul I al școlilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale ale elevilor;

- încheierea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la clasa a IV-a (cu același procedeu ca în luna octombrie) și continuarea acestora la studenții din anul II de studii;

- completarea adeverințelor medicale pentru absolvenții claselor a IX-a*), a XII-a și pentru elevii din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici (în vacanța de Paști), în vederea înscrierii într-o treaptă superioară de învățământ, respectiv pentru angajare;

- efectuarea vaccinării antihepatitice B (doza a III-a) la elevii din clasa a III-a și din anul I al școlilor postliceale sanitare, precum și la studenții din anul I al facultăților de medicină și stomatologie, cu același procedeu ca în luna octombrie.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

Luna mai

Grădinițe:

- reexaminarea medicală (în minivacanța școlară de la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie) a preșcolarilor de la grupa mare și grupa pregătitoare depistați la prima examinare medicală de bilanț al stării de sănătate cu probleme în starea de sănătate, pentru definitivarea, împreună cu specialiștii din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate, a aptitudinii de începere a școlarizării la 6 ori 7 ani;

- efectuarea celei de a doua măsurători somatometrice și a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la copiii de la grupa mare și grupa pregătitoare;

- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentației copiilor.

Școli și unități de învățământ superior:

- începerea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din clasa I (cu același procedeu ca în luna octombrie) și continuarea acestora la studenții din anul II de studii;

- începerea celei de-a doua măsurători somatometrice și a celei de-a doua aprecieri somatoscopice a elevilor din clasa I și a primei măsurători la elevii din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor în fișa medicală a elevilor;

- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentației elevilor și studenților în cantinele școlare și studențești.

Luna iunie

Grădinițe:

- continuarea (în minivacanța școlară de la începutul acestei luni) a reexaminării medicale a preșcolarilor cu probleme de sănătate de la grupa mare și grupa pregătitoare;

- efectuarea celei de-a doua măsurători somatometrice și a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la preșcolarii din grupa mijlocie;

- îndrumarea preșcolarilor în vârstă de peste 7 ani cu întârziere mintală, confirmată de specialiștii neuropsihiatri și psihologi, către comisia județeană sau a municipiului București de expertiză complexă pentru învățământ special din cadrul inspectoratului școlar teritorial, în vederea înscrierii în învățământul special;

- îndrumarea tuturor preșcolarilor în vârstă de peste 7 ani cu tulburări mari senzoriale (auz, vedere) către comisia menționată la alineatul precedent, în vederea încadrării în învățământul special pentru deficienți senzoriali;

- definitivarea documentelor medicale (fișele medicale și adeverințele medicale) ale preșcolarilor care urmează să se înscrie în clasa I.

Școli și unități de învățământ superior:

- încheierea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate la elevii din clasa I și la studenții din anul II de studii (cu același procedeu ca în luna octombrie);

- încheierea celei de-a doua acțiuni de măsurători somatometrice și a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la elevii din clasa I, precum și a primei acțiuni la elevii din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale școlare;

- înmânarea adeverințelor medicale de absolvire elevilor din clasele a IX-a*) și a XII-a, din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici și studenților din ultimul an;

*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

- definitivarea completării formularelor statistice de raportare anuală a prevalenței și dezvoltării fizice și depunerea acestora la direcția de sănătate publică;

- completarea rubricilor medicale din fișele elevilor care pleacă în tabere de odihnă;

- controlul medical al elevilor care pleacă în tabere de odihnă școlară în centre anume destinate din localitatea respectivă și verificarea existenței documentelor medicale obligatorii la acești elevi și la cadrele didactice însoțitoare.

Luna iulie

Grădinițe:

- însoțirea de către cadrele medii sanitare din colectivitate a copiilor și personalului adult din grădiniță în tabere, pe toată durata desfășurării acestora;

- înmânarea documentelor medicale necesare în acest scop părinților preșcolarilor ce urmează să fie școlarizați în toamnă;

- efectuarea concediilor de odihnă anuale (numai în grădinițele care se închid în această lună pentru efectuarea lucrărilor anuale de recondiționare și igienizare generală).

Școli și unități de învățământ superior:

- efectuarea controalelor medicale la elevii care se înscriu în școli profesionale și în licee de specialitate (industriale și neindustriale);

- asigurarea asistenței medicale de urgență în zilele în care se susțin examene de capacitate și de bacalaureat, probe de aptitudini la înscrierea în liceu, la școala profesională sau examen de admitere la o unitate de învățământ superior;

- detașarea în tabere școlare;

- controlul medical al elevilor care pleacă în tabere școlare în centre anume destinate din localitatea respectivă și verificarea existenței documentelor medicale obligatorii la acești elevi și la cadrele didactice însoțitoare;

- efectuarea concediilor legale anuale de odihnă.

Luna august

Grădinițe:

- însoțirea copiilor și a personalului adult din grădinițe în tabere, pe toată durata acestora;

- efectuarea concediilor legale anuale de odihnă (în grădinițele care se închid pentru lucrări anuale de recondiționare și igienizare generală).

Școli și unități de învățământ superior:

- asigurarea asistenței medicale de urgență pe perioada sesiunii de corigențe și de restanțe;

- detașarea în taberele școlare și studențești;

- controlul medical al elevilor și studenților care pleacă în tabere;

- efectuarea concediilor legale anuale de odihnă.

ANEXA Nr. 10

BAREM
pentru dotarea unui cabinet medical din grădinițe

Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)
A. Instrumentar medical
1. Tensiometru 1
2. Stetoscop 1
3. Casoletă (Φ 20 cm) 2
4. Pensă de prins limba 1
5. Apăsătoare de limbă 2 la 20 de copii
6. Ciocan pentru reflexe 1
7. Cântar pentru persoane 1
8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
9. Panglică metrică 1
10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
11. Tăviță renală 2
12. Foarfece curb 1
13. Foarfece drept 1
14. Pensă chirurgicală 1
15. Pensă rotundă 1
16. Pensă Koher 2
17. Termometru maximal 2 la 20 de copii
18. Seringă de unică folosință (5 ml) 2 la 20 de copii
19. Seringă de unică folosință (10 ml) 1 la 20 de copii
20. Bisturiu 1
21. Ac Cooper (pentru ligaturi) 1
22. Pensă pentru agrafe 1
23. Pensă pentru scos agrafe 1
24. Atele (de dimensiuni diverse) 3
25. Optotip pentru preșcolari 1
26. Pahar 5
27. Lighean 1
28. Garou 2
29. Măsuță pentru instrumentar 1
30. Canapea pentru consultații 1
31. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) 1
32. Agrafe chirurgicale 10
33. Eprubete 5
34. Oglindă frontală 1
B. Materiale sanitare
1. Alcool sanitar 500 ml lunar
2. Cloramină (tablete) 20 de tablete
3. Feși 5/8 1 la 40 de copii
4. Vată 250 g la 40 de copii
5. Pansamente sterile 10
6. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 2
7. Bicarbonat de Na 100 g
8. Alcool iodat 100 g
9. Albastru de metil 100 g
10. Rivanol 1% 0,500 l
11. Mănuși chirurgicale 1 la 40 de copii
12. Cearșaf de pat 3
13. Prosop 6
14. Halat alb 3/persoană
C. Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de copii și de tipul grădiniței: cu program prelungit, de zi, sau săptămânal)
1. Hidrocortizon hemisuccinat fiole
2. Miofilin comprimate
3. Ventolin spray
4. Diazepam fiole și comprimate
5. Fenobarbital fiole și comprimate
6. Paracetamol supozitoare și comprimate
7. Furazolidon 100 mg comprimate
8. Metoclopramid fiole/soluție uz intern
9. Calciu gluconic fiole
10. Gentosept sau Proculin soluție oftalmică
11. Romergan sirop
12. Anatoxină tetanică fiole
13. Adrenalină 10/00 fiole
14. Glucoză 33% fiole
15. Apă distilată fiole
16. Ser fiziologic fiole
17. Xilină fiole
18. Antinevralgic comprimate
19. Claritine sirop
20. Unguent cu tetraciclină
21. Bioxiteracor spray - Oximed
22. Soluție nazală Nasivin
23. Boramid soluție otică
24. Lasonil unguent
25. Codeină fosforică comprimate
26. Algocalmin fiole și supozitoare 0,300 g
D. Mobilier pus la dispoziție de grădiniță
1. Birou 1
2. Dulap fișier 1
3. Dulap vestiar 1
4. Scaune 4
5. Coș cu pubelă 2
6. Cuier 1
E. Evidențe primare
1. Adeverință medicală, model M.S. cod 18.1.1
2. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
3. Bilet de trimitere
4. Centralizator lunar al morbidității (incidența) și al consultațiilor
5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalența) și al consultațiilor
6. Condică de prescripții pentru aparat
7. Registru de tratamente medicale
8. Registru de consultații
9. Registru de evidență specială a bolnavilor
10. Registru de evidență a activității de educație sanitară
11. Registru de evidență a bolilor transmisibile
12. Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
13. Rețetă medicală
14. Tabel de catagrafie
15. Bilet de internare
16. Fișă medicală pentru copii
17. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de ...... în familie/colectivitate.

ANEXA Nr. 11

BAREM
pentru dotarea unui cabinet medical școlar/studențesc
Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)
A. Instrumentar medical
1. Tensiometru 1
2. Stetoscop 1
3. Casoletă (Φ 20 cm) 2
4. Pensă de prins limba 1
5. Apăsătoare de limbă 10 (la 500 de elevi/studenți)
6. Ciocan pentru reflexe 1
7. Cântar pentru persoane 1
8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
9. Panglică metrică 1
10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
11. Tăviță renală 2
12. Foarfece curb 1
13. Foarfece drept 1
14. Pensă chirurgicală 1
15. Pensă rotundă 1
16. Pensă Koher 2
17. Termometru maximal 5 (la 500 de elevi/studenți)
18. Seringă de unică folosință (5 ml) 5 (la 500 de elevi/studenți)
19. Seringă de unică folosință (10 ml) 5 (la 500 de elevi/studenți)
20. Bisturiu 1
21. Ac Cooper (pentru ligaturi) 1
22. Pensă pentru fixat agrafe 1
23. Pensă pentru scos agrafe 1
24. Atele (de dimensiuni diverse) 3
25. Optotip pentru școlari 1
26. Pahar 5
27. Lighean 1
28. Garou 2
29. Măsuță pentru instrumentar 1
30. Canapea pentru consultații 1
31. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) 1
32. Agrafe chirurgicale 20 de bucăți
33. Eprubete 5
34. Oglindă frontală 1
B. Materiale sanitare
1. Alcool sanitar 500 ml lunar
2. Cloramină (tablete) 20 de tablete
3. Feși 5/8 5 la 500 de elevi/studenți
4. Feși 8/10 5 la 500 de elevi/studenți
5. Vată 500 g la 500 de elevi/studenți
6. Pansamente sterile 20
7. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3
8. Bicarbonat de Na 100 g
9. Alcool iodat 100 g
10. Albastru de metil 100 g
11. Rivanol 1% 0,500 l
12. Mănuși chirurgicale 10 la 500 de elevi/studenți
13. Cearșaf de pat 3
14. Prosop 6
15. Halat alb 3/persoană
C. Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de elevi/studenți și dacă există sau nu internat):
1. Hidrocortizon hemisuccinat fiole - înlocuit cu Dexametazon 2 mg i.m., i.v.
2. Miofilin comprimate
3. Ventolin spray
4. Diazepam fiole și comprimate
5. Fenobarbital fiole și comprimate
6. Paracetamol supozitoare și comprimate
7. Furazolidon 100 mg comprimate
8. Metoclopramid fiole soluție uz intern, comprimate
9. Calciu gluconic fiole
10. Ulcerotrat comprimate
11. Proculin soluție oftalmică
12. Romergan sirop
13. Anatoxină tetanică fiole
14. Adrenalină 10/00 fiole
15. Algocalmin fiole și comprimate
16. Fitomenadion fiole
17. Efedrină fiole
18. Glucoză 33% fiole
19. Papaverină fiole
20. Apă distilată fiole
21. Ser fiziologic fiole
22. Xilină fiole
23. Antinevralgic comprimate
24. Fasconal comprimate
25. Clorfeniramin comprimate sau Claritine sirop și comprimate
26. Lizadon supozitoare
27. Scobutil tablete
28. Meprobamat comprimate
29. Unguent cu tetraciclină
30. Bioxiteracor spray - Oximed
31. Soluție nazală Nasivin
32. Bixtonim soluție nazală
33. Boramid soluție otică
34. Carbo medicinalis comprimate
35. Acid acetilsalicilic tamponat comprimate
36. Paracetamol comprimate
37. Jecozinc unguent
38. Lasonil unguent
39. Distonocalm drajeuri
40. Calmogastrin comprimate
41. Codeină fosforică comprimate
D. Aparate și instrumente facultative
1. Dinamometru pentru adulți și copii (pentru forța musculară) 2
2. Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2
3. Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1
4. Tabele pseudoizocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor) 1
5. Audiometru portabil 1
E. Mobilier asigurat de unitatea școlară sau de unitatea de învățământ superior
1. Birou 1
2. Dulap fișier 1
3. Dulap vestiar 1
4. Scaune 4
5. Coș cu pubelă 2
6. Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1
7. Cuier 1
F. Evidențe primare
1. Adeverință medicală, model M.S.F., cod 18.1.1
2. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
3. Bilet de trimitere
4. Centralizator lunar al morbidității (incidența) și al consultațiilor
5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalența) și al consultațiilor
6. Condică de prescripții pentru aparat
7. Registru de tratamente medicale
8. Registru de consultații
9. Registru de evidență specială a bolnavilor
10. Registru de evidență a activității de educație sanitară
11. Rețetă medicală
12. Tabel de catagrafie
13. Bilet de internare
14. Fișă medicală pentru copii
15. Fișă medicală pentru adulți
16. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de ....... în familie/colectivitate
17. Fișă de plan pentru vaccinări
18. Înștiințare nr. ...........
19. Registru de vaccinări
20. Dare de seamă privind activitatea dispensarului medical școlar/studențesc.

ANEXA Nr. 12

BAREM
pentru dotarea unui cabinet stomatologic școlar/studențesc

Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)
A. Instrumentar medical
1. Seringă Uniject 2
2. Ace atraumatice de unică folosință pentru seringa Uniject 100
3. Seringi de unică folosință (5 ml) 10/500 de elevi
4. Mânere de bisturiu 3
5. Lame sterile pentru bisturiu drept și curb 100
6. Clești pentru extracție maxilar superior 9
7. Clești pentru extracție maxilar inferior 9
8. Clește crampon 1
9. Elevatoare drepte 4
10. Elevatoare curbe 6 (3 perechi)
11. Mânere pentru oglindă dentară 15
12. Oglinzi dentare 15
13. Pense dentare 15
14. Sonde dentare 15
15. Spatule dentare 15
16. Canule pentru aspirarea salivei 100
17. Pensă instrumentar 1
18. Tăvițe renale mici 2
19. Tăvițe renale mari 2
20. Casolete (14 cm și/sau 19 cm) 2
21. Cutii instrumentar 4
22. Truse instrumentar pentru detartraj 3
23. Perii pentru periaj profesional 20
24. Pensă Pean 2
25. Recipient pentru dezinfectarea instrumentarului folosit la pacienți cu antecedente de hepatită acută tip B și C 1
26. Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul stomatologic 3 (un set)
27. Excavatoare duble 15
28. Fuloare dentare 10
29. Dălți dentare 2
30. Chiurete alveolare 3
31. Forfecuță chirurgicală 1
32. Linguri standard pentru amprentă 10 (5 perechi)
33. Matrice circulară 1
34. Portmatrice 1
35. Cuțit pentru ceară 1
36. Spatulă de malaxat materialele de amprentă 1
37. Bol din cauciuc 1
38. Lampă de spirt sau arzător de gaze 1
39. Freze diamantate sau din oțel pentru piesă dreaptă 5
40. Freze diamantate sau din oțel pentru piesă unghi 20
41. Freze din oțel pentru turbină 20
42. Freze diamantate pentru turbină 10
43. Freze Beutelrock 5 (o cutie)
44. Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, Tire-nerf, Kerr) 1 cutie din fiecare tip
45. Freze pentru lustruit 5
46. Matrice metalică 5
47. Matrice din celuloid 1 cutie
48. Ace chirurgicale 5
B. Aparatură medicală
1. Unit dentar 1
2. Fotoliu dentar 1
3. Compresor 1
4. Sterilizator cu aburi sau etuvă pupinel 1
5. Tensiometru 1
6. Stetoscop 1
C. Materiale stomatologice
1. Dentocalmin 3 flacoane
2. Eugenol 3 flacoane
3. Oxid de zinc 1.500 g
4. Iodoform 1 cutie
5. Pastă pe bază de hidroxid de calciu 3 tuburi/seringi
6. Material de obturație provizorie 3 flacoane
7. Ciment fosfat de zinc 1 cutie
8. Arsodent 1 cutie
9. Clorură de zinc 1 flacon
10. Soluție Walkhoff 3 flacoane
11. Soluție Clumsky 2 flacoane
12. Mercur 1 flacon
13. Aliaj de argint 3 flacoane
14. Ciment tip ionomer de sticlă 1 cutie
15. Compozit autopolimerizabil 1 cutie
16. Materiale de amprentare a arcadelor alveolo-dentare (de tip alginat și de tip siliconic în două consistențe) 1 cutie din fiecare tip
17. Gelaspon 2 cutii
18. Antibiotic pentru alveolite postextracționale 1 flacon
19. Pastă pentru detartraj 1 tub
20. Conuri din gutapercă 1 cutie
21. Anestezic în carpule pentru seringă Uniject 100
22. Lidocain spray 2 flacoane
D. Materiale sanitare
1. Mănuși chirurgicale 100 (50 de perechi)
2. Măști de protecție 50
3. Rulouri de vată 1 cutie
4. Feși din tifon 10/10 50
5. Alcool sanitar 2 litri
6. Vată 1.000 g
7. Produse pentru dezinfecția instrumentarului stomatologic 5 litri
8. Produse pentru dezinfecția mâinilor 3 litri
9. Dezinfectant pentru turbină și piese de mână 2 flacoane
10. Soluție de albastru de metil 5 flacoane
11. Leucoplast 2
12. Prosop 4
13. Halat alb 3/persoană
14. Pahare de unică folosință
15. Câmpuri de hârtie pentru truse individuale 10 pachete
16. Banderolă pentru cutiile de instrumentar steril
E. Medicamente
1. Hemisuccinat de hidrocortizon 10 fiole
2. Fitomenadionă 5 fiole
3. Vitamina C 5 ml 10 fiole
4. Papaverină 5 fiole
5. Calciu gluconic 10% 20 de fiole
6. Cofeină 5 fiole
7. Ser fiziologic 5 fiole
8. Clorocalcin 1 flacon
9. Algocalmin 10 comprimate
10. Antinevralgic 10 comprimate
F. Mobilier medical
1. Dulap pentru instrumente și medicamente 1
2. Măsuță pentru instrumente și medicamente 1
G. Evidențe primare
1. Registru de consultații și tratamente 1
2. Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate 1
3. Fișe de consultații
4. Fișe de dispensarizare
5. Bilete de trimitere
6. Rețete medicale
7. Condică de prescripții pentru aparat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Instituție publică. Neacordarea tichetelor de masă
;
se încarcă...