Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Modificări (4), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 octombrie 2012 până la 31 decembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2844/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

___________

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis.

(2) Piața reglementată are înțelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Reglementările prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele internaționale de raportare financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin nu se aplică: instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. -

În înțelesul prezentului ordin, Standardele internaționale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

Art. 5. -

Administratorii entităților, respectiv alte persoane care au obligația gestionării entităților, precum și persoanele care au obligația organizării și conducerii acestora, directorii economici, contabilii-șefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

(1) Situațiile financiare anuale individuale întocmite de entități în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, întocmite de entități în calitate de societăți-mamă.

Art. 7. -

Situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate, au componentele prevăzute de IAS 1.

Art. 8. -

(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2012, situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În scopul întocmirii situațiilor prevăzute la alin. (1), entitățile aplică IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 "Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaționale de raportare financiară". În acest sens, situația poziției financiare, parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012, va cuprinde informații corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare, sfârșitului exercițiului financiar anterior celui de raportare și începutului exercițiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situația rezultatului global va cuprinde două coloane de informații, corespunzătoare exercițiului financiar curent (de raportare) și exercițiului financiar anterior celui de raportare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică entităților care au declarat explicit și fără rezerve că au întocmit situații financiare anuale în baza IFRS și care se încadrează în cazurile prevăzute expres de IFRS 1.

Art. 9. -

(1) Situațiile financiare anuale prevăzute la art. 8 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) se depune și o situație cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situația prevăzută la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

___________

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis.

Art. 10. -

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la art. 6 la data aleasă pentru întocmirea acestora. În acest scop, ultima coloană din situația poziției financiare, respectiv celelalte componente ale situațiilor financiare anuale, poate cuprinde numai informații corespunzătoare unei perioade de raportare care se încheie ulterior datei de 1 ianuarie 2013.

Art. 11. -

În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale în baza IFRS, entitățile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.

Art. 12. -

Începând cu exercițiul financiar al anului 2013, entitățile prevăzute de prezentul ordin țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 13. -

(1) Pentru asigurarea sistemului informațional al statului, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita entităților care aplică prevederile prezentului ordin depunerea unei raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Această raportare se întocmește pe baza datelor din balanța de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv pentru raportarea aferentă datei de 31 decembrie 2012.

Art. 14. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2012.

(2) Începând cu exercițiul financiar al anului 2013, entităților care fac obiectul prezentului ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 1 octombrie 2012.

Nr. 1.286.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...