Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Acordul de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 11.09.2012 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 24 septembrie 2012.

În vigoare de la 24 septembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

______________

*) Traducere.

Împrumutul nr. 8176-RO

Datat 11 septembrie 2012

Acordul, datat 11 septembrie 2012, încheiat între România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), în scopul asigurării finanțării pentru sprijinirea programului (așa cum este definit în apendicele la prezentul acord). Banca a decis să asigure finanțare pe baza, printre altele, a: a) acțiunilor pe care Împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul programului și care sunt descrise în secțiunea I a anexei 1 la prezentul acord; și b) menținerii de către Împrumutat a unui cadru corespunzător de politici macroeconomice. Împrumutatul și Banca, în consecință, convin prin prezentul acord următoarele:

ARTICOLUL I Condiții generale. Definiții

1.01. Condițiile generale, așa cum sunt definite în apendicele la prezentul acord, fac parte integrantă din acesta.

1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înțeles, termenii scriși cu majuscule utilizați în prezentul acord au înțelesul care le-a fost atribuit în Condițiile generale sau în apendicele la prezentul acord.

ARTICOLUL II Împrumutul

2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, conform termenilor și condițiilor stabiliți/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de un miliard euro (1.000.000.000 euro), suma menționată putând fi convertită periodic printr-o operațiune de conversie valutară, în concordanță cu prevederile secțiunii 2.07 din prezentul acord (Împrumutul).

2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului, în conformitate cu secțiunea II a anexei 1 la prezentul acord.

2.03. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de șaizeci (60) de zile după data intrării în efectivitate.

2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament (stand-by fee) aplicat asupra sumei netrase din împrumut la o rată egală cu o jumătate dintr-un procent (0,5%) pe an. Comisionul de angajament se calculează de la data intrării în efectivitate până la datele la care sumele sunt trase de Împrumutat din contul împrumutului sau anulate. Comisionul de angajament va fi plătit în tranșe semi-anuale la fiecare dată de plată.

2.05. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referință pentru valuta împrumutului plus marja fixă, cu condiția ca, la conversia tuturor sau oricărei porțiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat, pe durata perioadei de conversie a respectivei sume, să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante din articolul IV din Condițiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadență și o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secțiunea 3.02 (e) din Condițiile generale.

2.06. Datele de plată sunt 1 februarie și 1 august ale fiecărui an.

2.07.

(a) Cu excepția cazului în care se specifică altfel în paragraful (b) al acestei secțiuni, suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 2 la acest acord.

(b) Împrumutatul poate la momentul la care solicită efectuarea unei trageri să solicite și condiții diferite de rambursare față de cele stabilite în anexa 2 la acest Acord pentru acea tragere, cu condiția ca: (i) maturitatea medie a tragerii să nu depășească optsprezece (18) ani de la data tragerii și maturitatea finală a tragerii respective să nu depășească treizeci (30) de ani de la data tragerii (sau o altă maturitate medie și/sau o maturitate finală după cum poate fi aplicată împrumuturilor pe care Banca le acordă Împrumutatului la momentul cererii tragerii); și (ii) prevederile cu privire la o astfel de opțiune de rambursare să fi fost agreate de Împrumutat cu Banca înainte de data de tragere a unei astfel de tranșe.

2.08.

(a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului, a tuturor sau a oricărei părți din suma împrumutului, trasă ori netrasă, într-o valută aprobată; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile: (A) tuturor sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă și scadentă de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) tuturor sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă și scadentă de la o rată variabilă bazată pe o rată de referință și marjă variabilă, la o rată variabilă bazată pe o rată de referință fixă și marjă variabilă sau invers; sau (C) sumei împrumutului, trasă și scadentă de la o rată variabilă, bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; și (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă sau rata de referință aplicabile tuturor sau oricărei părți din suma împrumutului trasă și scadentă, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referință.

(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei secțiuni, care este acceptată de Bancă, va fi considerată o conversie așa cum este definită în Condițiile generale și se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condițiile generale și ale Ghidului de conversie.

2.09. Fără a se limita la prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale (renumerotată în conformitate cu paragraful 3 din secțiunea II a apendicelui la prezentul acord și referitoare la cooperare și consultare), Împrumutatul va furniza prompt Băncii informațiile referitoare la prevederile prezentului articol II așa cum Banca poate solicita acest lucru periodic și în mod rezonabil.

ARTICOLUL III Program

3.01. Împrumutatul declară angajamentul său față de program și implementarea acestuia. În acest scop și în baza secțiunii 5.08 din Condițiile generale:

a) Împrumutatul și Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părți, vor schimba puncte de vedere în ceea ce privește cadrul politicilor macroeconomice ale Împrumutatului și progresul înregistrat în implementarea programului;

b) înaintea fiecărui astfel de schimb de puncte de vedere, Împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză și comentariu, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicită în mod rezonabil; și

c) fără a se limita la prevederile paragrafelor a) și b) ale prezentei secțiuni, Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situații care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei acțiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acțiune specificată în secțiunea I din anexa 1 la prezentul acord.

ARTICOLUL IV Suspendarea de către Bancă

4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situație care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate.

ARTICOLUL V Intrare în efectivitate. Încetare

5.01. Condiția suplimentară de intrare în efectivitate constă în faptul că Banca este mulțumită de progresul înregistrat de către Împrumutat în implementarea programului și de conformitatea cadrului de politici macroeconomice al Împrumutatului.

5.02. Data-limită a intrării în vigoare este de o sută cincizeci (150) de zile de la data prezentului acord.

ARTICOLUL VI Reprezentare. Adrese

6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanțelor publice al Împrumutatului sau orice altă persoană delegată de ministru.

6.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Finanțelor

Publice

Str. Apolodor nr. 17

București

România

Telex: 11239

Fax: 4021 312 6792

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau 1-202-477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

Convenit la București în ziua, luna și anul menționate mai sus.

România,
prin reprezentant autorizat,
Florin Georgescu,
viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
prin reprezentant autorizat,
François Rantrua,
director de țară

ANEXA 1

Acțiunile programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut

SECȚIUNEA I Acțiuni în cadrul programului

Îmbunătățirea gradului de conformare fiscală, a colectării veniturilor și a disciplinei fiscale și reducerea costurilor de administrare

1. Guvernul Împrumutatului a demarat procesul de modernizare a administrării fiscale prin: (a) reducerea numărului de administrații fiscale locale pentru contribuabili mici până la nu mai mult de 221 (cu cel puțin 39%), în baza Hotărârii Guvernului nr. 564/2011 și a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.180/2011, cu modificările ulterioare; (b) extinderea utilizării depunerii electronice a declarațiilor pentru toți contribuabilii persoane juridice până la cel puțin 80%, în baza Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 858/2008, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010, pentru declarațiile fiscale disponibile pentru depunere electronică; (c) aprobarea planului de restructurare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru perioada 2012-2015 prin Memorandumul Guvernului din data de 18 aprilie 2012, în vederea reducerii în continuare a numărului de administrații fiscale locale pentru contribuabili mici până la 47 și a extinderii depunerii electronice a declarațiilor pentru contribuabilii persoane juridice până la 96%, pentru declarațiile fiscale disponibile pentru depunere electronică.

2. Împrumutatul aplică Legea bugetului de stat pe anul 2012, care are în vedere întărirea disciplinei fiscale și care demonstrează angajamentul privind consolidarea fiscală, în conformitate cu Strategia fiscală 2012-2014.

3. Guvernul Împrumutatului a aprobat și a transmis Comisiei Europene Programul de convergență pentru 2012-2015, care include: (a) un cadru fiscal pe termen mediu, în conformitate cu prevederile Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare (noul Tratat fiscal UE); și (b) un plan de finanțare, în concordanță cu cadrul fiscal de mai sus.

Îmbunătățirea guvernanței întreprinderilor de stat din domeniul energiei și întărirea sustenabilității financiare a acestora

4. Guvernul Împrumutatului a aprobat Memorandumul nr. DPES 172 din data de 8 martie 2012 privind efectuarea vânzărilor de energie electrică ale Hidroelectrica prin procese de piață competitive și publicarea informațiilor referitoare la toate contractele bilaterale pentru vânzări de energie electrică.

5. Guvernul Împrumutatului a aprobat și a transmis Parlamentului o nouă lege a energiei, prin care se transpune al treilea Pachet UE cu privire la reformele în energie și care stabilește autonomia financiară și operațională a autorității de reglementare în domeniu, ANRE.

6. Guvernul Împrumutatului a aprobat o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a prețurilor reglementate la energie electrică, în baza Memorandumului Guvernului din data de 16 martie 2012.

Îmbunătățirea sustenabilității financiare în sectorul sănătate

7. Împrumutatul a aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2012 excluderea din lista de medicamente compensate a medicamentelor selectate compensate pentru alte indicații decât cele aprobate prin autorizația lor de punere pe piață sau pentru care nu există nicio dovadă științifică medicală care să susțină aceste indicații și a emis Ordinul ministrului sănătății nr. 423 din data de 26 aprilie 2012 și Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 118 din data de 27 aprilie 2012, prin care sunt prevăzute condițiile în care pot fi rambursate medicamentele din pachetul de bază.

8. CNAS a implementat Planul național de paturi spitalicești pentru anul 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2011 și în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577/2011.

9. Guvernul Împrumutatului a stabilit cadrul instituțional pentru implementarea evaluării tehnologiilor medicale (ETM), conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.

SECȚIUNEA II Disponibilitatea sumelor din împrumut

A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanță cu prevederile prezentei secțiuni și ale unor instrucțiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare Împrumutatului.

B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranșă unică, din care Împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

Alocări Sumă din împrumut
(exprimată în euro)
(1) Tranșă unică 1.000.000.000
SUMA TOTALĂ 1.000.000.000

C. Plata comisionului inițial. Nicio tragere din contul împrumutului nu va fi efectuată până când Banca nu va primi plata integrală a comisionului inițial.

D. Tragerea sumelor împrumutului. Dacă în orice moment anterior primirii de către Bancă a unei solicitări de tragere a unei sume din împrumut Banca stabilește că este necesară o revizuire a cadrului de politici macroeconomice sau a progresului acestuia în îndeplinirea programului, Banca va notifica Împrumutatului în acest sens. După primirea unei astfel de notificări, nu se va mai efectua nicio tragere din împrumut, dacă și până când Banca nu notifică Împrumutatului, în urma unui schimb de puncte de vedere, conform paragrafelor (a) și (b) din secțiunea 3.01, că este mulțumită de: (1) progresul atins de Împrumutat în îndeplinirea programului; și (2) conformitatea cadrului de politici macroeconomice al Împrumutatului.

E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepția cazului în care Banca stabilește altfel:

1. toate tragerile din contul împrumutului vor fi depozitate de către Bancă într-un cont desemnat de către Împrumutat și acceptat de Bancă; și

2. Împrumutatul se va asigura că la depozitarea unei sumei din împrumut în contul specificat o sumă echivalentă va fi înregistrată în sistemul de management al bugetului Împrumutatului, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă.

F. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, Împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăți către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.

G. Data-limită de tragere. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2015.

ANEXA 2

Graficul de amortizare

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 1 februarie 2024.

Apendice

SECȚIUNEA I Definiții

1. "ANAF" sau "Agenția Națională de Administrare Fiscală" înseamnă agenția națională de administrare fiscală a Împrumutatului, înființată ca organ specializat al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Finanțelor Publice și care funcționează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau orice succesor al acesteia.

2. "Ordinul președintelui ANAF nr. 2.520/2010" înseamnă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.520 din data de 27 septembrie 2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din data de 1 octombrie 2010).

3. "ANRE" sau "Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei" înseamnă autoritatea națională de reglementare în domeniul energiei a Împrumutatului, înființată ca o instituție publică autonomă de interes public, cu personalitate juridică, sub directa coordonare a viceprim-ministrului și funcționând în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, sau orice succesor al acesteia.

4. "Legea bugetului" înseamnă Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293 din data de 21 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din data de 22 decembrie 2011).

5. "Program de convergență pentru 2012-2015" înseamnă documentul întocmit de Împrumutat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.466 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice, cu modificările aduse prin Regulamentul (CE) nr. 1.055/2005 al Consiliului Uniunii Europene și Regulamentul (UE) nr. 1.175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene.

6. "Reformele privind cel de-al treilea pachet energetic UE" înseamnă cele două directive ale Comisiei Europene privind regulile comune pentru piața internă de energie electrică (2009/72/CE) și gaze (2009/73/CE) și cele 3 regulamente ale Comisiei Europene privind condițiile de acces la rețelele de transport al gazelor naturale (CE nr. 715/2009) și rețeaua pentru schimbul transfrontalier de energie electrică (CE nr. 714/2009), precum și înființarea Agenției de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei ACER (CE nr. 713/2009) din data de 13 iulie 2009.

7. "Cheltuieli excluse" înseamnă orice cheltuială:

a) pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract pe care orice instituție sau agenție financiară națională ori internațională, alta decât Banca ori Asociația, le-a finanțat sau a fost de acord să le finanțeze ori pe care Banca sau Asociația le-a finanțat ori a fost de acord să le finanțeze în cadrul unui alt împrumut, alt credit sau al altei asistențe financiare nerambursabile;

b) pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internațională standard, Revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicată de Națiunile Unite în Lucrări statistice, Seria M, nr. 34/Rev.3 (1986) (SITC), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform reviziilor viitoare ale SITC, așa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea Împrumutatului:

Grupa Subgrupa Descrierea detaliată
112 Băuturi alcoolice
121 Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun
122 Tutun, prelucrat (conținând sau nu înlocuitori de tutun)
525 Materiale radioactive și asociate
667 Perle, pietre prețioase și semiprețioase, neprelucrate sau prelucrate
718 718.7 Reactoare nucleare și părți ale acestora, elemente de combustibil (cartușe), neiradiate, pentru reactoarele nucleare
728 728.43 Echipamente procesare tutun
897 897.3 Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile și cutiile de ceas) și materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)
971 Aur, nemonetar (excluzând pepite și concentrate de aur)

c) pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux;

d) pentru bunuri dăunătoare mediului, a/al căror producție, utilizare sau import este interzisă/interzis în conformitate cu legislația Împrumutatului sau în baza unor acorduri internaționale la care Împrumutatul este parte;

e) efectuată în numele oricărei plăți interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite; și

f) în legătură cu care Banca stabilește că reprezentanți ai Împrumutatului sau alți utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înțelegeri secrete cu intenția de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acțiuni corespunzătoare și satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situații atunci când apar.

8. "Legea energiei" înseamnă legea Împrumutatului privind energia electrică și organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată de Guvern la data de 16 martie 2012 și transmisă Parlamentului spre aprobare.

9. "Strategia fiscală" înseamnă documentul de politică publică al Împrumutatului care stabilește obiectivele și prioritățile în domeniul fiscal-bugetar, țintele veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat și ale componentelor acestuia, precum și evoluția soldului acestuia pentru o perioadă de 3 ani, prevăzută în Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

10. "Condiții generale" înseamnă "Condițiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare" din data de 12 martie 2012, cu modificările stipulate în secțiunea II a apendicelui.

11. "Hotărârea Guvernului nr. 151/2011" înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 151 din data de 23 februarie 2011 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2011-2013 (definit mai jos) (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din data de 3 martie 2011).

12. "Hotărârea Guvernului nr. 359/2012" înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 359 din data de 18 aprilie 2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din data de 27 aprilie 2012).

13. "Hotărârea Guvernului nr. 564/2011" înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 564 din data de 1 iunie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din data de 9 iunie 2011).

14. "Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010" înseamnă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117 din data de 23 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din data de 30 decembrie 2010).

15. "Hidroelectrica" înseamnă societatea națională de hidroenergie, înființată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 627 din data de 14 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., cu modificările și completările ulterioare.

16. "Evaluarea tehnologiilor medicale" înseamnă procesul de analiză sistematică și multidisciplinară a tehnologiilor medicale noi și existente, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 351 din data de 18 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din data de 24 aprilie 2012).

17. "Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577/2011" înseamnă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577 din data de 18 noiembrie 2011 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești, cu modificările ulterioare, (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din data de 24 noiembrie 2011).

18. "Ordinul ministrului sănătății nr. 423 din data de 26 aprilie 2012 și Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 118 din data de 27 aprilie 2012 " înseamnă Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/118/2012 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

19. "Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/2008" înseamnă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858 din data de 19 martie 2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din data de 28 martie 2008).

20. "Program" înseamnă programul de acțiuni, obiective și politici menite să promoveze întărirea și îndeplinirea reducerilor sustenabile în ceea ce privește sărăcia, menționate sau la care se face referire în scrisoarea din data de 17 mai 2012, transmisă Băncii de către Împrumutat, prin care se declară angajamentul Împrumutatului față de implementarea programului și se solicită asistență de la Bancă pentru implementarea programului pe parcursul implementării acestuia.

21. "CNAS" sau "Casa Națională de Asigurări de Sănătate" înseamnă entitatea națională pentru sănătate publică a Împrumutatului, înființată în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în sectorul sănătății, cu modificările ulterioare.

22. "Planul național de paturi spitalicești" înseamnă documentul strategic prin care Ministerul Sănătății a stabilit un număr maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte cu spitale publice și private pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 151/2011.

23. "Tranșă unică" înseamnă suma împrumutului alocată la categoria intitulată "Tranșa unică" din tabelul prezentat în partea B a secțiunii II a anexei 1 la prezentul acord.

24. "Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare" înseamnă tratatul prin care statele membre ale Uniunii Europene convin să consolideze pilonul economic al Uniunii Economice și Monetare prin adoptarea unui set de reguli cu scopul de a întări disciplina bugetară printr-un compact fiscal, a consolida coordonarea politicilor lor economice și a îmbunătăți guvernanța zonei euro, susținând astfel atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru creștere sustenabilă, ocuparea forței de muncă, coeziune socială și competitivitate, semnat de către Împrumutat la data de 2 martie 2012.

SECȚIUNEA II Modificări ale Condițiilor generale

Modificările Condițiilor generale constau în:

1. Ultima propoziție din paragraful a) din secțiunea 2.03 (referitoare la aplicațiile pentru trageri) se șterge în întregime.

2. Secțiunile 2.04 ("Conturi desemnate") și 2.05 ("Cheltuieli eligibile") sunt șterse în întregime, iar secțiunile rămase în articolul II sunt renumerotate corespunzător.

3. Secțiunile 5.01 ("Execuția generală a proiectului") și 5.09 ("Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri") se șterg în întregime, iar secțiunile rămase în articolul V se renumerotează corespunzător.

4. Paragraful a) din secțiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus și referitor la "Utilizarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor") este eliminat în întregime.

5. Paragraful c) din secțiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică și se citește după cum urmează:

"

Secțiunea 5.06 - Planuri. Documente. Înregistrări

(...)

c) Împrumutatul va păstra 2 ani după data-limită de tragere toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitanțe și alte documente) care evidențiază cheltuielile în cadrul împrumutului. Împrumutatul va permite reprezentanților Băncii să examineze aceste înregistrări."

6. Paragraful c) din secțiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică și se citește după cum urmează:

"

Secțiunea 5.07 - Monitorizarea și evaluarea programului

(...)

c) Împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea și va furniza Băncii, nu mai târziu de șase (6) luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire și nivel de detaliu în concordanță cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind implementarea programului, realizarea de către părțile la împrumut și Bancă a obligațiilor acestora în conformitate cu acordul juridic și îndeplinirea scopurilor împrumutului."

7. Următorii termeni și definiții stipulate în anexă se modifică sau se elimină, iar următorii termeni și definiții se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotați corespunzător:

a) Definiția termenului "Cheltuieli eligibile" se modifică pentru a se citi astfel:

"

«Cheltuieli eligibile» înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanțarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut."

b) Termenul "declarații financiare" și definiția acestuia sunt eliminate în întregime.

c) Termenul "marja fixă" se modifică pentru a se citi după cum urmează:

"

«Marja fixă» înseamnă, pentru fiecare tragere, marja fixă a Băncii pentru valuta tragerii valabilă la data tragerii la ora 12.01 a.m. la Washington D.C. și exprimată ca procent pe an, cu condiția că: a) pentru determinarea ratei dobânzii de întârziere, conform secțiunii 3.02 (e), aplicabilă unei sume din totalul sumelor trase din împrumut a cărei dobândă se plătește la o rată fixă, «rata fixă» înseamnă rata fixă a Băncii valabilă la ora 12.01 a.m. la Washington D.C. cu o zi calendaristică anterior datei acordului de împrumut, pentru valuta în care este denominată acea sumă; și b) pentru scopurile unei conversii a ratei variabile bazate pe o marjă variabilă într-o rată variabilă bazată pe o marjă fixă și pentru scopurile fixării marjei variabile conform secțiunii 4.02, «marja fixă» înseamnă rata fixă a Băncii pentru valuta împrumutului, valabilă la ora 12.01 a.m. la Washington D.C. la data conversiei; și c) după conversia valutei, a tuturor sau a oricărei părți din suma netrasă din împrumut, rata fixă va fi ajustată la data de execuție în maniera specificată în Ghidurile privind conversia."

d) Definiția termenului "Plată în cadrul împrumutului" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

«Plată în cadrul împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părțile împrumutului către Bancă, conform acordurilor juridice sau acestor Condiții generale, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) orice valoare a soldului sumelor trase din împrumut, dobândă, comision inițial, dobândă de întârziere, dacă este cazul, orice comision de angajament, orice primă de plată anticipată, orice comision de tranzacție pentru o conversie sau o încetare anticipată a conversiei, costul de fixare a marjei variabile (dacă este cazul), orice primă plătibilă după stabilirea plafonului ratei dobânzii sau a marjei de variație a ratei dobânzii și orice comision de lichidare plătibil de Împrumutat."

e) Termenul "proiect" se modifică și se citește "program", iar definiția acestuia se modifică pentru a se citi după cum urmează (și toate referirile la "proiect" în cadrul prezentelor Condiții generale sunt considerate a fi referiri la "program"):

"

«Program» înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este acordat împrumutul."

f) Termenul "Marjă variabilă" este modificat spre a fi citit după cum urmează:

"

«Marjă variabilă» înseamnă, pentru fiecare tragere și fiecare perioadă a dobânzii: (1) marja standard a băncii pentru împrumuturi valabilă la data tragerii la ora 12.01 a.m. la Washington D.C.; (2) minus (sau plus) marja medie ponderată corespunzătoare perioadei dobânzii, sub (sau peste) rata de referință, pentru depozite pe 6 luni, pentru împrumuturile scadente ale Băncii sau porțiuni din acestea alocate de Bancă pentru finanțarea unor împrumuturi purtătoare de dobândă la o rată bazată pe marja variabilă, așa cum este stabilită în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an. În cazul unui împrumut denominat în mai mult de o valută, «Marja variabilă» se aplică separat fiecărei astfel de valute."

g) Un nou termen, "Tragere", se adaugă și se citește după cum urmează:

"

«Tragere» înseamnă orice sumă din împrumut trasă de Împrumutat din contul împrumutului, conform secțiunii 2.01."

h) Un nou termen, "Data tragerii", se adaugă și se citește după cum urmează:

"

«Data tragerii» înseamnă, pentru fiecare tragere, data la care Banca disponibilizează tragerea."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...