Guvernul României

Hotărârea nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2012 până la 14 ianuarie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 962/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă taxele pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de informații privind datele înregistrate în registrul comerțului computerizat, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererile de eliberare de informații prevăzute la nr. crt. 2-5 din anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare de 30% pentru soluționarea cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 3. -

(1) Informațiile prevăzute în anexa nr. 2 și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat sunt eliberate autorităților și instituțiilor publice, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii, precum și altor persoane juridice prevăzute de lege, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop. Modificări (1)

(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului eliberează cu titlu gratuit ziariștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă informații din registrul comerțului. Modificări (1)

(3) Informațiile eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului în condițiile alin. (2) pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice. Modificări (1)

(4) Informațiile și certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale se furnizează în limba română.

Art. 4. -

(1) Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de documente prin fax, prin poștă, în țară, tehnoredactarea cererilor și declarațiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comerțului, altele decât cererile de înregistrare și autorizare a funcționării, și alte asemenea servicii, precum și expedierea de documente, prin poștă, în străinătate, cu/fără confirmare de primire, se stabilesc în mod unitar prin ordin al ministrului justiției, pe bază de calculație de preț.

(2) Serviciile de transmitere de acte și informații prin e-mail se prestează cu titlu gratuit.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) În cazul în care se achită o sumă în plus față de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxele și/sau tarifele se vor restitui potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul renunțării la soluționarea cererilor adresate Oficiului Național al Registrului Comerțului și/sau oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și în cazul respingerii cererilor de înregistrare, taxele și tarifele achitate de solicitant nu se restituie. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), taxele și tarifele se vor restitui integral în cazul cererilor adresate Oficiului Național al Registrului Comerțului și/sau oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale la a căror soluționare se renunță în aceeași zi în care au fost achitate taxele/tarifele aferente cererii.

Art. 6. -

(1) Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale colectează taxele și tarifele aferente unor activități și/sau fonduri cu destinație specială și, după caz, le virează în contul persoanelor juridice beneficiare, prevăzute de lege.

(2) Persoanele juridice beneficiare sau, după caz, cele care administrează fondurile cu destinație specială prevăzute la alin. (1) suportă comisioanele percepute, inclusiv de oficiile registrului comerțului, pentru operațiunile de plăți derulate prin intermediul sistemului de decontare și plăți, aferente colectării și virării taxelor și tarifelor prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Taxele și tarifele se pot achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului, și online, prin portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(2) Taxele și tarifele se pot achita și prin intermediul Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.

Art. 8. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică de la data la care interconectarea Oficiului Național al Registrului Comerțului cu Sistemul electronic național este operațională.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 februarie 2010.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Mona Maria Pivniceru
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Dan Nica
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 1 septembrie 2012.

Nr. 902.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

TAXELE
pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului
de pe lângă tribunale

Nr. crt. Denumirea operațiunii*) Taxa
- lei -
1. Cerere de înregistrare în registrul comerțului - persoane juridice - PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) 250
2. Cerere de înregistrare în registrul comerțului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) 90
3. Cereri mențiuni simple:
- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă - PJ/PFA, II, IF
- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă - PJ
- declarație Model 1 - PJ/PFA, II, IF
- declarație Model 2 - PJ/PFA, II, IF
- declarație Model 3 - PJ/PFA, II, IF
- cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF
- cerere de mențiune operațiune unică - PJ
- cerere de mențiuni - PFA, II, IF
- cerere depunere și menționare acte - PJ
- cerere depunere și menționare acte - PFA, II, IF
- cerere depunere situații financiare - PJ
- cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF
- cerere îndreptare erori materiale - PJ
- cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF
- cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare - PJ/PFA, II, IF
- cerere de înregistrare în registrul comerțului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare - PJ
- cerere de înregistrare în registrul comerțului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare - PJ
- cerere eliberare certificat constatator și extras de registru
45
4. Cereri mențiuni complexe:
- cerere de mențiuni cu două sau mai multe operațiuni - PJ
220
5. Cerere copii certificate - PJ/PFA, II, IF 4+0,2/ pagină certificată

*) La taxele percepute pentru cererile prevăzute la pct. 1-3 (mai puțin cererea eliberare certificat constatator și extras de registru) și pct. 4 se aplică fondul de lichidare și fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2

TARIFELE
pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului
de pe lângă tribunale de informații privind datele înregistrate în registrul comerțului computerizat

Nr. crt. Categorii de informații Tariful
- lei -
1. Cerere eliberare informații punctuale firmă
1.1. Cerere eliberare informații punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerțului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcționare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociați/acționari, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) 8/firmă
1.2. Cerere eliberare informații punctuale extinse (informațiile punctuale de bază prevăzute la pct. 1.1 și următoarele categorii de informații suplimentare: activitate secundară, activități autorizate; administratori/reprezentanți pentru sucursale/subunități/sedii secundare; cenzori; informații din situațiile financiare anuale disponibile*), alte informații, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) 24/firmă
2. Cerere eliberare raport istoric despre o firmă 250/firmă
3. Cerere eliberare date statistice (fișa sintetică a investiției străine pentru o țară și o perioadă definită; statistică în funcție de un criteriu) 20/fișă sintetică/ statistică unicriterială
4. Cerere eliberare informații pentru serii de firme grupate pe maximum 5 criterii*) 9/firmă
5. Cerere eliberare informații pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii**) 11/firmă

*) Pentru solicitarea de informații punctuale extinse (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariați.

**) Pentru cererile de eliberare informații de la pct. 4 și 5 se vor furniza informații privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei. Tarifele se reduc în funcție de numărul de firme despre care se solicită informații:

- între 101 și 1.000 de firme: reducere 30%;

- între 1.001 și 10.000 de firme: reducere 60%;

- peste 10.000 de firme: reducere 80%.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...