Guvernul României

Hotărârea nr. 917/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 și nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic și pentru abrogarea unor acte normative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 octombrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În scopul asigurării aplicării prevederilor:

a) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic;

b) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic;

c) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic;

d) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV;

e) Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de climatizare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cadrul legal și instituțional necesar aplicării directe a:

a) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

b) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

c) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

d) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

e) Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de climatizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 178 din 6 iulie 2011.

Art. 2. -

Se desemnează Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ca autoritate națională competentă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

Se desemnează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ca autoritate națională competentă pentru supravegherea pieței, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispozițiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 4. -

(1) Resursele financiare necesare pentru exercitarea activității de supraveghere a pieței se asigură de către ANRE, în limitele bugetului aprobat.

(2) ANRE stabilește procedura de verificare specifică fiecărui regulament delegat al Comisiei prevăzut la art. 1, în funcție de bugetul aprobat și de numărul de produse identificate pe piață.

Art. 5. -

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri asigură, la cererea autorității naționale competente pentru supravegherea pieței prevăzute la art. 3, furnizarea informațiilor necesare desfășurării activității de supraveghere a pieței, respectiv cele privitoare la producătorii/importatorii categoriilor de produse care fac obiectul dispozițiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 6. -

Informațiile care trebuie furnizate de furnizori și distribuitori, în scopul evaluării conformității și/sau al informării consumatorilor, prevăzute la anexele II, III, IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.059/2010, anexele III, IV, V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.060/2010, anexele II, III, IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.061/2010, anexele III, IV, VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2010 și anexele IV, V, VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 7. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2012 privind stabilirea cerințelor pentru indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață, precum și cu retragerea de pe piață sau interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme nerespectarea prevederilor art. 3 din regulamentele delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

(2) Constituie contravenție și se sancționează conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2012, precum și cu retragerea de pe piață sau interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme săvârșirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 din regulamentele delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1;

b) nerespectarea prevederilor art. 6.

Art. 8. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai ANRE.

Art. 9. -

(1) Contravențiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 7, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Art. 10. -

Prevederile art. 7 referitoare la contravențiile și sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1, care se aplică de la o dată ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică de la data la care devin aplicabile dispozițiile respectivelor regulamente delegate ale Comisiei.

Art. 11. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a mașinilor de spălat vase de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 10 februarie 2006, cu completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a mașinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 16 noiembrie 2005, cu completările ulterioare.

(2) La data de 1 ianuarie 2013 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.871/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a aparatelor de climatizare de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 25 ianuarie 2006, cu completările ulterioare.

Art. 12. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului
și mediului de afaceri,
Daniel Chițoiu
Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 5 septembrie 2012.

Nr. 917.

;
se încarcă...