Comisia Europeană

Regulamentul de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile
Număr celex: 32012R0815

Modificări (1)

În vigoare de la 14 septembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Comisiei din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 44 alineatul (1), articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 45 alineatele (1) și (2) și articolul 51 alineatul (1),

___________

(1) JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 904/2010 stabilește normele privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 vizează în mod specific schimbul de informații referitor la regimurile speciale pentru serviciile de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau electronice prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2). Aceste regimuri speciale se referă la persoanele impozabile stabilite în afara statului membru de consum care declară TVA datorată pe vânzările relevante efectuate în statul membru de consum prin intermediul unei interfețe electronice în statul membru de identificare (ghișeul unic).

___________

(2) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2) Statele membre trebuie să colecteze și să facă schimb de anumite informații referitoare la tranzacțiile efectuate în cadrul acestor regimuri speciale. Este vorba în special despre schimbul de date de identificare și despre colectarea și schimbul de informații detaliate referitoare la declarațiile de TVA (inclusiv rectificările acestor declarații) între statele membre.

(3) Pentru a se garanta un schimb de informații uniform, este necesar să se adopte detaliile tehnice pentru un astfel de schimb, inclusiv un mesaj electronic comun. Acest lucru ar permite, de asemenea, elaborarea uniformă a specificațiilor tehnice și funcționale, având în vedere faptul că acestea vor respecta un cadru reglementat.

(4) Ar fi oportun, de asemenea, ca schimbul de anumite informații referitoare la modificările aduse datelor de identificare, cum ar fi excluderea de la regimuri speciale, întreruperea temporară a activității în mod voluntar sau schimbarea statului membru de identificare, să fie efectuat fără întârziere și în mod uniform, pentru a permite statelor membre să monitorizeze aplicarea corectă a regimurilor speciale și pentru a combate frauda. În acest scop, ar trebui să fie furnizate dispozitive comune pentru schimbul electronic al acestui tip de informații.

(5) Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă, este necesar să se stabilească anumite cerințe pentru interfața electronică care facilitează transmiterea de către persoanele impozabile a informațiilor privind identificarea și declarațiile de TVA. Statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să furnizeze funcționalități suplimentare pentru reducerea în continuare a sarcinii administrative.

(6) Pentru a se asigura că informațiile referitoare la înregistrarea în sistem și declarațiile de TVA depuse în cadrul regimului pot fi transmise și prelucrate în mod eficace, statele membre ar trebui să își dezvolte interfețele electronice în mod uniform. Prin urmare, este necesară stabilirea mesajului electronic comun pentru transmiterea informațiilor respective.

(7) Este necesar să se precizeze ce informații trebuie furnizate în cazurile în care, într-unul sau în toate statele membre, nu se efectuează nicio vânzare în cadrul regimurilor speciale în cursul unei perioade specifice.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...