Guvernul României

Hotărârea nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în viitor"

Modificări (...), Puneri în aplicare (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, ale art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre instituie schema de ajutor de minimis pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general, denumită Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în viitor", denumit în continuare Programul, în cadrul căreia se acordă finanțare pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv și asigurarea în cadrul acestora a învățământului preșcolar de specialitate.

(2) Se consideră că reprezintă un serviciu de interes economic general activitățile didactice și sportive complexe, integrat structural și funcțional, destinat asigurării unei creșteri sănătoase a preșcolarului, în scopul unei dezvoltări a personalității acestuia, care să contribuie la crearea abilităților de comunicare, precum și la îmbunătățirea stării de sănătate și a capacităților sportive, în mod unitar în cadrul aceluiași proces didactic, unitate dificil de realizat în condițiile inexistenței în România a unor astfel de grădinițe.

(3) Acordarea ajutorului de minimis se va face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 114 din 26.04.2012, modificat prin Regulamentul (UE) 1.923/2018 al Comisiei din 7 decembrie 2018, și nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană potrivit art. 2 alin. (1) din respectivul regulament.

Art. 2. -

Schema de ajutor de minimis urmărește încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor și al asigurării accesului la acestea prin stabilirea unor tarife suportabile.

Art. 3. -

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sau cluburile sportive, care iau inițiativa construirii de grădinițe cu profil sportiv.

Art. 4. -

Prezenta schemă de ajutor de minimis vizează construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea de grădinițe cu profil sportiv pentru minimum 2 grupe standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. -

(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică ajutoarelor de stat acordate:

a) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;

b) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul cărbunelui, astfel cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);

e) întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

(2) În cazul în care întreprinderile își desfășoară activitatea atât în sectoarele prevăzute la alin. (1), cât și în sectoare care nu sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile schemei se aplică numai ajutoarelor acordate pentru aceste alte sectoare sau activități, cu condiția ca furnizorul să se asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri.

(3) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutor:

a) pentru sprijinirea activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) pentru utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

Art. 6. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) întreprindere - entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul în care este finanțată sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; în prezenta schemă de ajutor de minimis termenul "întreprindere" include persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3; în sensul aplicării normelor europene privind ajutoarele de stat, mai multe entități juridice distincte formează o întreprindere dacă există participații de control și/sau alte legături funcționale, economice sau organice între acele entități;

c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil. În sensul prezentei scheme, data acordării ajutorului este data aprobării Acordului de finanțare dintre beneficiar și furnizorul de ajutor de stat, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză;

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care potrivit prezentei scheme constituie baza de calcul pentru ajutorul de stat ce poate fi acordat;

e) cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor, care nu se finanțează prin schema de ajutor de stat;

f) acord de finanțare - act juridic unilateral emis de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în calitate de furnizor, prin care se aprobă spre finanțare, în baza prezentei scheme, un proiect selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție și prin care se încredințează serviciul de interes economic general, se stabilesc durata acestuia și obligațiile ce revin beneficiarului ca prestator de serviciu de interes economic general;

g) persoane juridice de drept privat - persoanele juridice cu scop lucrativ și persoanele juridice fără scop patrimonial, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații;

h) grup fiscal unic - grup de firme stabilite în România, independente din punct de vedere juridic, dar aflate în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric, așa cum este definit la art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

i) furnizorul de ajutor de minimis și administrator al schemei - Comisia Națională de Strategie și Prognoză;

j) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

k) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(iii) în cazul unei întreprinderi care face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, când, în ultimii 2 ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza indicatorului financiar EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Art. 7. -

Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

a) nu sunt întreprinderi în dificultate;

b) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

c) fac dovada deținerii terenului pentru minimum 10 ani, pe care va urma să fie amplasată grădinița cu profil sportiv.

Art. 8. -

(1) În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanțează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare, și are toate facilitățile necesare conform prevederilor prezentei scheme;

b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții noi sau existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5 ani;

c) obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;

d) existența unui număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

(2) Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10 ani de la data obținerii autorizației de funcționare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.

(3) Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădinițe/creșe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puțin 7 ani de la acordarea ajutorului de minimis; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.

(4) Proiectele de investiții beneficiare ale Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la emiterea Acordului de finanțare.

(5) Condițiile minime de construcție, amenajare și dotare a grădinițelor cu profil sportiv, conform normativelor în vigoare, sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 9. -

Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv.

Art. 10. -

(1) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;

b) cheltuieli pentru construcția și/sau amenajarea grădinițelor și a clădirilor anexă;

c) cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;

d) cheltuieli privind dotarea grădinițelor cu active corporale și necorporale de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.

(2) În sensul prezentei scheme nu vor fi considerate cheltuieli eligibile pentru obținerea alocării financiare nerambursabile următoarele categorii:

a) orice cheltuieli înregistrate anterior datei aprobării Acordului de finanțare dintre beneficiar și furnizorul de ajutor de stat, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză;

b) cheltuielile cu finanțarea proiectului;

c) garanții bancare legate de realizarea proiectului eligibil de ridicarea fondurilor;

d) cheltuielile cu achiziționarea de active a căror finanțare parțială a fost realizată cu o altă sursă de ajutor public;

e) orice alte cheltuieli care nu sunt relevante pentru dezvoltarea proiectului;

f) taxe bancare, dobândă și alte comisioane aferente creditelor;

g) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată;

h) contribuția în natură;

i) cheltuielile colaterale care intervin dintr-un contract de leasing;

j) cheltuieli de marketing și publicitate.

Art. 11. -

(1) În calitate de întreprinderi cărora le-a fost încredințat serviciul de interes economic general, beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis au următoarele obligații:

a) să asigure acces gratuit, pentru o perioadă de 4 ani de la obținerea autorizației de funcționare provizorie de la Ministerul Educației Naționale, pentru cel puțin 8% din numărul total de preșcolari înmatriculați, în cazul în care ajutorul de minimis a fost acordat pentru construirea de grădinițe cu profil sportiv, respectiv pentru cel puțin 4% din numărul total de preșcolari înmatriculați, în cazul în care ajutorul de minimis a fost acordat pentru înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv;

b) să faciliteze accesul copiilor la respectivele grădinițe prin stabilirea unor tarife reduse, accesibile față de cele ale unor grădinițe comparabile care și-au realizat investițiile din surse proprii, corelate cu costul standard pentru fiecare preșcolar stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare;

c) să asigure un program prelungit de activitate zilnică, precum și funcționarea grădinițelor pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare;

d) să mențină activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate prin acest Program cel puțin 10 ani de la obținerea autorizației de funcționare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obținută ca ajutor prin prezenta schemă;

e) să nu închidă activitatea altor grădinițe/creșe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puțin 7 ani de la data acordării ajutorului de minimis prin prezenta schemă; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obținută ca ajutor prin prezenta schemă;

f) să afișeze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest Program pe perioada derulării proiectului și pe o perioadă de cel puțin 7 ani de funcționare.

(2) Accesul gratuit prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă pentru preșcolarii înmatriculați ale căror familii au, la momentul depunerii cererii de înscriere, un venit salarial pe membru de familie sub salariul minim brut. Accesul gratuit se acordă pe durata unui an calendaristic.

(3) Informația privind asigurarea accesului gratuit se va afișa la loc vizibil, astfel încât cei interesați să poată depune cererea și documentele necesare la înscriere.

(4) În cazul în care numărul de locuri pentru care se acordă acces gratuit nu se epuizează în urma aplicării criteriului prevăzut la alin. (2), se va aplica un al doilea criteriu, respectiv numărul de copii aflați în întreținerea reprezentanților legali ai preșcolarului.

(5) Copiii cu dizabilități vor avea prioritate la înscrierea pe locurile pentru care se asigură acces gratuit.

(6) Beneficiarii care nu respectă prevederile alin. (1) lit. a) plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul constatării încălcării obligației, înmulțit cu numărul de locuri pentru care nu au acordat acces gratuit.

Art. 12. -

(1) Ajutorul de minimis se acordă sub forma unui ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro pentru o întreprindere și acoperă cheltuielile eligibile, pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv.

(2) Ajutorul de minimis poate fi acordat sub formă de grant, plătit beneficiarului după terminarea lucrărilor și obținerea autorizației de funcționare provizorie de la Ministerul Educației Naționale, sau sub forma unei alocări financiare nerambursabile deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar, defalcată în tranșe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanțare, în conformitate cu prevederile legale cu privire la deducerile fiscale.

(3) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, conform prevederilor prezentei hotărâri, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.

(4) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:

a) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează un serviciu de interes economic general pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 500.000 de euro;

b) plafonul de minimis se aplică pe întreprindere, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

(5) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în temeiul prezentei scheme de ajutor de minimis unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general depășește plafonul prevăzut la alin. (4), întreprinderea respectivă nu poate beneficia de dispozițiile prezentei scheme, nici măcar pentru partea din valoare care nu depășește plafonul.

(6) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate în legătură cu aceleași costuri eligibile, în cazul în care respectiva cumulare ar avea ca rezultat o intensitate a ajutorului mai mare decât cea prevăzută pentru condițiile specifice ale fiecărui caz, într-un regulament de exceptare pe categorii sau într-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

(7) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme se pot cumula cu ajutoarele de minimis acordate în temeiul altor regulamente de minimis până la plafonul prevăzut la alin. (4).

(8) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu nicio compensație acordată pentru același serviciu de interes economic general, indiferent dacă acesta constituie sau nu ajutor de minimis.

Art. 13. -

(1) Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere.

(2) Contribuția proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferența necesară finalizării și funcționării corespunzătoare a proiectului de investiții.

(3) Beneficiarul are obligația să facă dovada existenței surselor de finanțare proprii sau atrase pentru respectarea prevederilor alin. (2), fără ca acestea să facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finanțare.

Art. 14. -

Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă transmite către Registratura generală a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză o cerere de acord pentru finanțare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de următoarele documente justificative:

a) declarația pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis primite de întreprindere în anul fiscal curent și în ultimii 2 ani fiscali anteriori, indiferent de sursa de finanțare a acestora, în baza regulamentelor privind ajutoarele de minimis ale Uniunii Europene, faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emisă de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată și faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă;

b) devizul general pe categorii de cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 15. -

(1) Selecția proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecție, în ordinea depunerii și în limita bugetului anual alocat schemei.

(2) Comisia de selecție va purta denumirea de Comisia "Investim în copii, investim în viitor" și reprezintă o comisie de lucru a Consiliului de Programare Economică, care își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei prevăzute la alin. (1), precum și procedura și termenele de evaluare ale cererilor de acord pentru finanțare, precum și de plată a ajutoarelor de minimis se vor aproba prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Puneri în aplicare (2)

(4) Comisia Națională de Strategie și Prognoză va publica pe site-ul instituției componența comisiei "Investim în copii, investim în viitor" în luna decembrie a fiecărui an de derulare a schemei de ajutor de minimis pentru anul următor.

(5) Pentru anul 2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză va publica pe site-ul instituției componența comisiei "Investim în copii, investim în viitor" în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Comisia "Investim în copii, investim în viitor" va fi formată din 7 membri, dintre care unul va fi președinte, numiți prin ordin de președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, dintre personalități marcante ale sportului românesc și din domeniul educației.

(7) Membrii Comisiei "Investim în copii, investim în viitor" beneficiază de o indemnizație lunară pentru activitatea desfășurată în cadrul acesteia, stabilită în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Comisia "Investim în copii, investim în viitor" evaluează și selectează proiectele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în termen de 30 de zile de la primirea cererii de acord pentru finanțare și decide, printr-o hotărâre, emiterea "Acordului de finanțare" a măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 16. -

(1) În cazul în care Comisia "Investim în copii, investim în viitor" decide emiterea "Acordului de finanțare", Comisia Națională de Strategie și Prognoză aprobă prin ordin al președintelui Acordul de finanțare și comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat, serviciul de interes economic general pentru care se acordă ajutorul, precum și caracterul acestuia de ajutor de minimis, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În cazul în care Comisia "Investim în copii, investim în viitor" decide că întreprinderea nu este eligibilă pentru o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, Comisia Națională de Strategie și Prognoză îi comunică în scris beneficiarului acest lucru, printr-o scrisoare de respingere.

Art. 17. -

Hotărârile Comisiei "Investim în copii, investim în viitor" pot fi contestate la instanța de contencios administrativ, în termenele și în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis are caracter multianual și se derulează până la data de 31 decembrie 2020, plățile în cadrul acesteia putând fi efectuate până la data de 31 decembrie 2022.

(2) Plățile acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se efectuează în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului.

Art. 19. -

(1) Bugetul maxim al prezentei scheme este de 2.350 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 500 milioane euro, fiind defalcat astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanțare pentru perioada 2019-2020;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis pentru perioada 2019-2022.

(2) Bugetul anual maxim al schemei este de 1.175 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 250 milioane euro.

(3) Bugetul prezentei scheme de ajutor de minimis este prevăzut în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărui președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(4) În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare unui număr de 1.000 de beneficiari.

Art. 20. -

Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare, sau a oricărei reglementări care le modifică/completează, cu modificările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima plată a fost acordată. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de reglementările Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei și să transmită furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Art. 22. -

(1) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar, cu excepția prevederilor art. 11 alin. (6).

(3) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

(5) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(6) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Art. 23. -

Pe baza unei cereri scrise, furnizorul transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat prin cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 24. -

(1) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

(2) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(3) În cazul în care există îndoieli rezonabile cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

(4) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.

Art. 25. -

Furnizorul de ajutor de minimis va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, potrivit art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. -

(1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat RegAS datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Acordurile de finanțare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării acordurilor.

Art. 27. -

(1) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligația să afișeze la loc vizibil materiale publicitare în care să includă următorul mesaj "Acest obiectiv s-a realizat cu sprijinul Guvernului României prin Programul Growth «Investim în copii, investim în viitor».

(2) Modalitatea de prezentare/afișare a mesajului prevăzut la alin. (1) va respecta următoarele caracteristici tehnice și de amplasament:

Amplasare Tip Dimensiuni (cm)
Interior RollUp L = min. 80 - max. 90
H = 200
poster - portret L = min. 45 - max. 50
H = min. 65 - max. 70
poster - landscape L = min. 65 - max. 70
H = min. 45 - max. 50
pliant L = 20; H = 21
flyer L = 10; H = 21
Exterior people stopper/a-board L = 50; H = 70

Art. 28. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Toni Greblă
Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
Ion Ghizdeanu
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul educației naționale,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul tineretului și sportului,
Remus Munteanu,
secretar de stat

București, 18 aprilie 2019.

Nr. 239.

ANEXA Nr. 1

CONDIȚIILE MINIME
de construcție, amenajare și dotare a grădinițelor cu profil sportiv

1. Descriere funcțională și arhitecturală

Proiectele de investiții propuse vor răspunde cerințelor impuse de normativul NP011-97 și se recomandă să cuprindă următoarele:

a) Zonă carosabilă/acces auto

Sunt amenajate circa 20 de locuri de parcare pentru vizitatori și pentru personal, zona fiind folosită și pentru descărcarea/preluarea mărfii.

b) Clădire principală - grădiniță

Este structurată de principiu astfel:

- acces principal: zona destinată accesului părinților și copiilor, care include un spațiu tip windfang și o zonă de depozitare pentru cărucioare;

- recepție: zona destinată primirii, cu acces către un spațiu medical (cabinet), zona de așteptare și legătura directă cu zona administrativă;

- zonă administrativă: cu intrare separată (acces secundar) din zona de parcare. Cuprinde vestiare, grupuri sanitare, zone de depozitare/recepție marfă, încăperi anexe pentru depozitarea și spălarea veselei, pentru prepararea/încălzirea mâncării și pentru colectarea rufelor murdare și depozitarea rufelor curate, birou și cancelarie;

- spațiu tehnic: cu intrare separată din exterior;

- sală de mese/spațiu multifuncțional: aflat(ă) în continuarea zonei de recepție, este destinat(ă) în mod curent servirii mesei, dar poate fi folosit(ă) și ca spațiu de întâlnire sau pentru orice activități comune;

- săli de clasă: fiecare sală cuprinde vestiar și grup sanitar propriu care respectă cerințele din normativ privind accesul persoanelor cu dizabilități;

- sală de sport: zonă destinată activităților sportive indoor, cu o înălțime mai mare. Cuprinde anexe pentru depozitare și o zonă de vestiare/grupuri sanitare.

c) Facilitați sportive

Un spațiu de aproximativ 900 mp, subîmpărțit în 4 zone în funcție de suprafața de joc:

1. suprafață de joc sintetică - care se poate împărți în funcție de necesitate pentru a desfășura jocuri precum: minibaschet, minihandbal, minivolei, minifotbal, minitenis, precum și pentru escaladă, role, echipamente gonflabile tip multisport;

2. suprafață de joc înierbată natural, care se poate împărți în funcție de necesitate pentru a desfășura jocuri precum: minifotbal, minitenis;

3. suprafață de joc cu nisip - cu pistă de elan.

2. Caracteristici constructive

a) Închideri

Se propune ca închiderile exterioare să fie realizate din zidărie de blocuri ceramice placate cu termoizolație.

Termoizolarea și hidroizolarea elementelor de construcție se vor face în conformitate cu prevederile normativelor C112/86 și C107/97.

Toate sistemele de închidere ale fațadelor vor fi proiectate și agrementate astfel încât să fie compatibile între ele și să nu conducă la scăderea performanțelor și condițiilor de calitate ale clădirii.

b) Acoperiș

Sistem terasă necirculabilă. Alcătuirile de detaliu ale teraselor vor fi conforme cu prevederile normativelor în vigoare NP40/02 și C107/97 privind termohidroizolarea elementelor de construcții.

c) Compartimentări

Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie de cărămidă sau cu pereți ușori în tehnologia specifică acestui tip de compartimentări, respectiv cu structură din profile metalice, izolări fonice din vată minerală și plăci din gips-carton diferențiate după natura spațiilor unde se folosesc.

Grosimea pereților de compartimentare va fi determinată de cerințele de izolare acustică și de protecție la foc.

Toate compartimentările vor avea îndeplinite cerințele de rezistență la foc conform scenariului de securitate la incendiu.

d) Tâmplărie interioară

Ușile interioare pot fi din lemn sau celulare cu placări din MDF vopsit pe tocuri metalice cu vopsitorii specifice conform conceptului de culoare stabilit prin proiectul tehnic (P.Th.).

Pentru grupurile sanitare destinate copiilor, ușile vor fi prevăzute cu sisteme de încuietori specifice, adaptate folosirii de către copii de vârstă preșcolară.

e) Tâmplărie exterioară

Se propune realizarea unei tâmplării din aluminiu sau PVC cu geam dublu sau triplu termoizolant, finisată în concordanță cu culoarea materialelor de fațadă folosite.

f) Finisaje interioare

Finisajele vor fi alese astfel încât să confere un aspect agreabil interioarelor, adaptat funcțiunii, care să asigure o rezistență corespunzătoare la uzură, răspunzând în același timp tuturor cerințelor impuse de normativul NP011-97. Nu se vor folosi materiale de finisaj care conțin formaldehidă sau alte substanțe nocive.

Se propune utilizarea vopsitoriilor lavabile pe tencuieli gletuite la pereții din zidărie și elementele de beton armat, respectiv vopsitorii specifice la pereții din gips-carton.

Se propune folosirea placajelor ceramice de tip faianță și gresie în spațiile grupurilor sanitare și bucătăriei.

Pardoselile propuse țin seama de destinația încăperilor și de necesitățile Programului, utilizându-se atât pardoseli reci - gresie ceramică, cât și pardoseli calde - parchet lamelar stratificat, montat pe suport fonoizolant pe planșele de beton.

g) Finisaje exterioare

Se intenționează ca realizarea imaginii arhitecturale să fie susținută de utilizarea unor materiale de finisaj durabile, în culori armonioase. Datorită realizării sistemului termoizolant la fațade, materialele de finisaj propuse vor fi adaptate sistemului.

Se vor lua măsuri pentru evitarea stagnării apelor în jurul clădirii și a infiltrării apelor de suprafață. Terenul va fi amenajat cu pante de scurgere adecvate. Evacuarea apelor meteorice se va face la rețeaua de canalizare din zonă.

3. Abordarea structurală

Sistemul structural al construcției poate fi realizat din cadre de beton armat și din grinzi de beton armat, respectiv stâlpi de beton armat, precum și pe cadre din structuri metalice.

Plăcile pot fi realizate de asemenea din beton armat cu grosimea adecvată conform calculelor aferente structurii de rezistență.

Acoperișul este realizat sub formă de terasă.

Se propune realizarea unei structuri în cadre care prezintă avantajul flexibilității spațiului interior, datorită faptului că pereții de compartimentare nu au rol structural și dispunerea acestora poate fi modificată în funcție de cerințele de funcționalitate.

Proprietățile terenului de fundare se vor stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

Caracteristicile fizico-mecanice ale valorilor normale și valorilor de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabilesc conform legislației în vigoare.

4. Asigurarea cu utilități

Asigurarea cu utilități a imobilului se va face conform precizărilor din avizele și acordurile specifice.

Detalii specifice, note de calcul etc. se vor regăsi în memoriile de specialitate.

Toate instalațiile se vor realiza respectând specificațiile caracteristice programului arhitectural în cauză și respectând normele și normativele în vigoare.

a) Instalații electrice

Instalațiile proiectate corespunzător funcțiunii propuse vor fi următoarele:

1. instalații electrice de iluminat interior și circuite de alimentare la prize;

2. instalații electrice de iluminat exterior;

3. rețele electrice exterioare (dacă este cazul, în urma racordării la rețeaua existentă);

4. instalații electrice de alimentare cu energie electrică (dacă este cazul, refacerea celei existente);

5. instalații electrice de curenți slabi, telefonie, internet, cablare structurată.

Se va urmări ca instalațiile electrice de iluminat interior să fie realizate cu corpuri de iluminat tip LED, cu intensitate/valori diferite de temperatură de culoare în funcție de încăperile pe care le deservesc, comanda făcându-se sectorizat.

Comutatoarele și întrerupătoarele se vor monta la înălțimea de 0,6-1,5 m, în funcție de destinația încăperilor. Acolo unde este cazul, aparatele vor fi prevăzute cu protecții speciale, având în vedere tipul de utilizatori ai clădirii.

La proiectarea instalațiilor de iluminat se vor respecta prevederile normativelor și standardelor în vigoare.

b) Instalații de încălzire, ventilație și climatizare

Sistemul de încălzire centrală va fi stabilit conform normativelor în vigoare, ținându-se cont de cerințele igienico-sanitare ale clădirilor cu funcțiunea de grădiniță.

Asigurarea confortului termic necesar în conformitate cu prevederile normelor în vigoare pentru construcția propusă se propune a se face prin realizarea instalației termice deservite de centrală termică proprie amplasată în spațiul tehnic destinat.

În această centrală se prepară agentul termic și apa caldă menajeră. Funcționarea centralei termice va asigura parametrii eficienți de exploatare.

Imobilul va fi prevăzut cu instalație de încălzire centrală cu corpuri statice, cu protecție specifică funcțiunii de grădiniță - radiatoare ce se vor monta de regulă sub ferestre.

Conductele ce alcătuiesc rețeaua de distribuție a apei calde se vor monta în șapă, realizându-se astfel o schemă de distribuție clasică.

Se va asigura posibilitatea golirii în punctele joase ale traseului, iar în punctele de maxim se vor monta aerisiri.

Distribuția și colectarea apei se vor face prin racordarea instalației propuse la distribuitorul și colectorul din centrala termică.

Conductele de legătură se vor realiza din materiale durabile și de bună calitate, montate și întreținute conform caietelor de sarcini și normelor de exploatare recomandate de producători. Precizări suplimentare se vor regăsi în memoriul de specialitate instalații termice.

Răcirea se propune a se realiza printr-un sistem de tip mini VRV amplasat pe clădire cu unități interioare de climatizare pentru fiecare încăpere principală.

Toate instalațiile se vor realiza respectând specificațiile caracteristice programului arhitectural în cauză și respectând normele și normativele în vigoare.

c) Instalații sanitare

Alimentarea cu apă se va face prin realizarea unui branșament, conform avizelor/acordurilor de specialitate.

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin pante de scurgere corespunzătoare, conform avizelor/acordurilor de specialitate.

ANEXA Nr. 2

DOTĂRI MATERIALE MINIME
pentru grădinițele cu profil sportiv

Estimare necesar de dotări materiale pentru grădinițele cu profil sportiv

Suprafața terenului: cca 2.320 mp

Suprafața construită: cca 425 mp

Grupe de copii: 2

Număr de copii: 36

Nr. crt. Tip obiect Nr. buc. Descriere generală (Se va adapta pentru fiecare locație în funcție de geometria spațiului disponibil.)
A Aparate, echipamente și materiale sportive de interior
1 Consola mobilă cu coș de baschet 1 Reglabil pe înălțime
2 Porți și plasă de minifotbal 1 Dimensiuni interioare aproximative: 200 x 130 x 90 cm
3 Stâlpi și plasă pentru minivolei 1 Reglabil pe înălțime
4 Saltele de sport 1 Dimensiuni aproximative: 200 x 150 x 20 cm
5 Saltele de sport 1 Dimensiuni aproximative: 200 x 100 x 10 cm
6 Covorașe/Salteluțe pentru exerciții de dezvoltare fizică la sol 6 Dimensiuni aproximative: 200 x 10 x 3 cm
7 Modul exerciții din burete 1 Setul poate conține: 1 modul plan înclinat; 1 modul scară cu 3 etaje; 1 modul scară cu 4 etaje; 1 modul tobogan; 1 modul scară cu cilindri; 1 modul triunghi
8 Spalier gimnastică pentru copii 1 Realizat conform EN 12346
9 Bârnă joasă pentru gimnastică 1 - Cu suporți detașabili (din lemn) și picioare din cauciuc antiderapante, lungime aproximativă 3 m
- Bârnă confecționată din lemn și îmbrăcată în velur sau similar
10 Minibârnă joasă pentru gimnastică 1 Umplută cu spumă solidă sau similar (200 x 10 x 5 cm)
11 Trambulină pentru gimnastică 1 Echipată cu arcuri de oțel nichelate, capitonată cu spumă poliuretanică, dimensiuni aproximative L: 120 x l: 60 x h: 22 cm
12 Trapez din burete pentru copii 1 Dimensiuni aproximative: 45 x 50 x 35 cm
13 Lada gimnastică din burete 1 Dimensiuni aproximative: 120 x 100 x 75 cm
14 Perete escală mobil 1 Echipat cu prize și frânghie cu noduri
15 Tunel/Tub pentru târâre 1
16 Trambulină cu mâner pentru copii 1 Caracteristici generale: diametru 96 cm, înălțime de la sol 35 cm, sarcina maximă admisă 100 kg; include mâner de care se pot sprijini/ține copiii.
17 Dom joacă/sărituri 1 Dimensiuni aproximative: D = 160 cm, H = 41 cm
B Aparate, echipamente și materiale sportive de exterior
1 Consolă mobilă cu coș de baschet 1 Reglabil pe înălțime
2 Porți și plasă de minifotbal/minihandbal 1 Dimensiunea de 170 x 105 cm
3 Stâlpi și plasă pentru minivolei 1 1 set reglabil pe înălțime
4 Stâlpi și plasă pentru minitenis 1 1 set reglabil pe înălțime
5 Porți mini pentru hochei pe iarbă 1 Dimensiuni aproximative: 71 x 51 x 46 cm
6 Pistă de alergări 1 Acoperită cu material elastic pentru amortizarea vibrațiilor
7 Groapă cu nisip 1 Pentru sărituri cu elan
8 Set spalier (bare paralele) pentru exterior 1 Pentru montat în groapa cu nisip (zona de joacă) sau zona de tartan
C Echipamente de joaca de exterior
1 Modul pentru cățărare/joacă 1 Poate include următoarele: 2 spaliere, 2 panouri cățărare, 1 set inele gimnastică, 2 scări cu frânghie
2 Complex de joacă cu tobogan și leagăne 1 Echipat cu 2 leagăne, turnuri, tobogan
3 Trambulină 1 Adaptată pentru dezvoltarea psihomotorie a copiilor. Include plasă de protecție.
4 Leagăn pentru 2 persoane 1 Leagănul poate fi folosit de 2 copii deodată. Setul conține accesorii pentru fixare și 1 șezut leagăn baby și 1 șezut simplu. EN 71 standard
5 Balansoar 2 m 1 Lățime la bază: aproximativ 80 cm, lungime aproximativă: 200 cm, înălțime aproximativă balans: 80 cm
6 Balansoar 3 m 1 Dimensiuni: aproximativ L 3 m x l 0,3 m x H 0,5 m
7 Balansoar pe arc 1 Diverse modele în conformitate cu EN 1176
8 Măsuță pentru picnic și activități 2 Marginile produsului sunt rotunjite și netede, ceea ce asigură un plus de siguranță.
D Mobilier săli de grupă
1 Paturi casetă rabatabile 33 De preferință din lemn sau PAL melaminat, cu dimensiunile aproximative (numai patul, fără casetă): 1,40 m x 0,60 m x 0,25 m. Include cuier pentru pijamale.
2 Scaune copii 33 Dimensiunile aproximative: 300 x 310 mm și înălțimea totală 630 mm. Înălțimea șezutului este de 340 mm.
3 Mese reglabile pentru copii 8 Fiecare masă are 4 locuri. Dimensiuni aproximative: 1.200 x 500 x 460/520/580 mm. Cadru din profile rotunde, pentru protecție. Colțurile sunt rotunjite. Produs certificat EN 1729
4 Birou pentru educatori 2
5 Scaun pentru educatori 2
E Vestiare săli de grupă
1 Dulap vestiar 33 Vestiar individual aproximativ (350 x 450 x 1500 mm). Structură din PAL melaminat. Cant ABS de 0,4/2,00 mm. Dulapul dispune de bară pentru umerașe și cuier.
2 Banchetă pentru dezbrăcat/îmbrăcat 2 Aproximativ 1.200 x 300 x 300 mm. PAL melaminat. cant ABS de 1,00/2,00 mm.
F Zona recepție/Filtru
1 Dulap cu compartimente prevăzute cu uși pentru copii 3 Dimensiune: aproximativ 1.296 Ń5 350 Ń5 1.040 mm. Structura din PAL melaminat. Cant ABS de 1,00/2,00 mm
2 Canapele 1 Dimensiune aproximativă: 120 cm x 72 cm x 72 cm
3 Măsuță primire 1 Rotundă, similară cu o măsuță de cafea
4 Cadru/Cuier haine pentru copii 1 Înălțime: aproximativ 128 cm
5 Cadru/Cuier haine pentru adulți 1 Înălțime: aproximativ 193 cm
G Sală de mese multifuncțională
1 Mese reglabile pentru copii 5 Similar D.3
2 Scaune de copii 21 Similar D.2
H Cabinet medical
1 Pat consultație 1 Dimensiuni aproximative: 180 x 60 x 60 cm; cap rabatabil (0-75 grade); cadru metalic vopsit în câmp electrostatic sau inox; tapițerie din piele sintetică; suport pentru rolă de hârtie, din inox; poliuretan 8-10 cm; picioare reglabile pe înălțime
2 Dulap pentru instrumentar medical 1 Dimensiuni aproximative: (70 x 34 x 165) cm
3 Dulap tip noptieră cu sertare 1 Dimensiuni aproximative: (40 x 35 x 90) cm
4 Birou cabinet medical 1
5 Scaun de birou 1 Scaun ergonomic cu brațe
6 Scaun pentru pacient 1 Scaun cu șezut și spătar. Spătarul confortabil asigură poziția corectă, iar profilul șezutului elimină presiunea sub genunchi când se stă jos. Ramă din țeavă ovală dimensiunea aproximativă 38 x 20 și 30 x 15 mm. Forma H asigură stabilitate mărită. Poate fi ridicat pe masă, având protecție pentru a nu zgâria blatul.
7 Cadru/Cuier haine adulți și copii 1 Cuier cu picior, aproximativ 178 cm
I Birou personal didactic + Cancelarie
1 Masă birou de colț pentru profesor 1 Dimensiuni aproximative: 1.400 x 1.200 x 755 mm
2 Scaun de birou 1 Idem articolul E.5
3 Scaun vizitator 1 Idem articolul E.5
4 Canapea 1 Idem articolul F.2
5 Masa cancelarie 1 Diametrul aproximativ 140 cm
6 Scaune de birou pentru profesori 4 Scaun ergonomic cu brațe
7 Etajeră bibliorafturi 1 Dimensiuni aproximative (L x l x h) mm 800 x 380 x 1.880
8 Cadru/Cuier de haine adulți și copii 1 Cuier cu picior, aproximativ 178 cm
J Vestiare sală sport
1 Dulapuri metalice cu o ușă pentru copii 4 Dimensiuni aproximative: 300 x 350 x H 1.300 mm; fante de aerisire în partea superioară și inferioară a dulapului
2 Bancă vestiar 1 Dimensiuni aproximative: 1.000 x 375 x 455 mm
3 Bancă cuier vestiar 1 Dimensiuni aproximative: 1.000 x 375 x 1.650 mm
K Vestiare personal administrativ
1 Dulap pentru vestiar cu bancă 2 Material tablă de oțel de calitatea I; compartimente pentru haine, compartimente pentru pantofi; dimensiuni aproximative: înălțime 2.170 mm, lățime 1.200 mm, adâncime 800 mm, lățimea compartimentelor 400 mm
2 Dulap pentru vestiar cu compartimente mici 1 Tablă de oțel de calitatea I; aproximativ 1.800 x 900 x 500 mm; înălțime picioare 120 mm; număr compartimente: 9; lățime compartimente: 300 mm
L Încăpere pentru încălzirea mâncării, depozitarea și spălarea veselei
1 Corpuri de bază + corpuri suspendate 1 Ansamblu compus din corp bază cu sertare din PAL, PAL melaminat, plastic ABS; ușă: MDF, melamină, plastic ABS; front sertar: MDF, melamina, plastic, plastic polipropilenic; sertare: PAL, melamină; blat: PAL, melamină laminată la presiune înaltă; corpuri suspendate: PAL, PAL melaminat, plastic; ușă: MDF, melamină, plastic; spate: MDF, vopsea pe bază de acril
2 Frigider 1
3 Cuptor profesional 1 Cuptor profesional cu convecție
4 Aragaz 1
5 Mașina de spălat veselă 1
6 Set chiuvetă inox 1
M Depozite pentru obiecte de uz gospodăresc
1 Dulap cu polițe pentru păstrare/depozitare veselă 1 Dimensiuni aproximative (L x Ax H): 1.000 x 600 x 1.800 mm
2 Dulap pentru depozitare birotică 2 Dimensiune aproximativă: 802 x 403 x 1.816 mm
3 Dulapuri pentru lenjerie curată 2 Dimensiune aproximativă: 802 Ń5 403 Ń5 1.816 mm
4 Dulap organizator pentru lenjerie murdară 2 Dimensiuni aproximative (L x l x h) mm: 1.048 x 450 x 870
5 Dulap plastic utilitar 1 Dimensiuni aproximative: 173 x 68 x 39 cm
N Grupuri sanitare pentru copii
1 Vas WC 7
2 Lavoar 9
3 Baterii lavoar 9 Alimentare cu apă rece și caldă, cartuș ceramic
4 Vas WC pentru copii cu dizabilități 2
5 Lavoar pentru copii cu dizabilități 2
6 Baterii lavoar pentru copii cu dizabilități 2
7 Dușuri 5 Similar O.4
8 Baterii dușuri 5 Similar O.5
O Grupuri sanitare pentru personal didactic și vizitatori
1 Vas WC 2 Setul conține vasul de WC suspendat și capacul de WC potrivit, cadru.
2 Lavoar 2 Dimensiuni aproximative: 400 x 350 x H 155 mm; are orificiu central pentru baterie și preaplin.
3 Baterii lavoar 2 Alimentare cu apă rece și caldă, cartuș ceramic
4 Dușuri 1
5 Baterii de dușuri 1 Colțuri rotunjite

ANEXA Nr. 3

CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE
(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Subsemnatul/a/Subscrisa:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Data înregistrării . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare1. . . . . . . . . .

1 Datele privind înregistrarea persoanei juridice solicitante vor trebui completate și prezentate distinct, cu informații specifice fiecărei categorii de persoană juridică.

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Cont . . . . . . . . . ., deschis la banca . . . . . . . . . .,

solicit acordarea ajutorului de minimis . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere) . . . . . . . . . ., reprezentând . . . . . . . . . .% (maximum 100%) din valoarea totală a proiectului . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere) din care, după caz, aport propriu . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere).

Solicit ca ajutorul de minimis să fie acordat astfel2:

2 Solicitantul trebuie să bifeze o singură opțiune.

□ ajutor nerambursabil

□ alocare financiară nerambursabilă

Cheltuielile eligibile ale proiectului se prezintă după cum urmează:

An 1 An 2 Total
Cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive aferente obiectivului de investiții
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
Cheltuieli cu construcția unui obiectiv nou de investiții și a obiectivelor conexe
Cheltuieli pentru amenajarea unui obiectiv nou de investiții și a obiectivelor conexe
Cheltuieli cu achiziția de active corporale pentru dotarea obiectivului de investiții, din care:
- mijloace fixe
- obiecte de inventar
Cheltuieli cu achiziția de active necorporale pentru dotarea obiectivului de investiții, din care:
- mijloace fixe
- obiecte de inventar

Forma juridică:

Capitalul social: . . . . . . . . . . lei deținut de

- persoane fizice . . . . . . . . . . %

- persoane juridice: . . . . . . . . . . %

Tipul întreprinderii

□ Întreprindere autonomă

□ Întreprindere parteneră3

3 Definiția întreprinderii partenere este prevăzută în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

□ Întreprindere legată4

4 Definiția întreprinderii legate este prevăzută în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Cod CAEN aferent activității principale . . . . . . . . . .

Cod CAEN aferent proiectului . . . . . . . . . .

Localitatea implementării proiectului: . . . . . . . . . .

Persoana de contact: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .

Exercițiul financiar de referință . . . . . . . . . .

Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii euro)
Active totale
(mii lei/mii euro)
Profit din exploatare

Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu actul de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

A. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani5:

5 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori solicitării cererii de finanțare.

□ nu am beneficiat de ajutor de stat și de ajutoare de minimis;

□ am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și de ajutoare de minimis6:

6 Pentru întreprinderi partenere și legate se vor declara sumele obținute pentru toate entitățile.

Nr. crt. Anul acordării ajutorului de stat Forma ajutorului de stat Furnizorul ajutorului de stat Actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțare Cuantumul ajutorului acordat
TOTAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013.

B. Declar pe propria răspundere că:

• întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare, insolvență sau administrare specială;
• întreprinderea nu are activitățile suspendate sau alte situații similare reglementate de lege;
• întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale7;

7 Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 93 alin. (3) din Tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei și puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea art. 93 din Tratat, în special a obligației de notificare și a clauzei suspensive prevăzute la art. 93 alin. (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

• împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

• întreprinderea nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.

C. Declar pe propria răspundere că:

□ NU am calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere care desfășoară aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului; în sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

□ AM calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere care desfășoară aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul Programului și nu intenționez să o închid în următorii 7 ani de la acordarea ajutorului prin prezenta schemă; în sensul Programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

D. Declar pe propria răspundere că:

• va fi asigurat un număr de . . . . . . . . . . locuri gratuite pe o perioadă de 4 ani de la obținerea autorizației de funcționare provizorie de la Ministerul Educației Naționale reprezentând o cotă procentuală de . . .% din numărul total de preșcolari înmatriculați;
• accesul celorlalți copii în grădiniță va fi realizat pe baza următoarelor tarife:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

• va fi asigurat un program prelungit de activitate zilnică, precum și de funcționare a grădiniței pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare;
• va fi menținută activitatea în grădiniță cel puțin 10 ani de la obținerea autorizației de funcționare, în caz contrar urmând a fi rambursată suma obținută ca ajutor prin prezenta schemă.
Reprezentantul legal/împuternicitul întreprinderii
Numele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data semnării . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...