Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 4/2018

Înscrierea (intabularea) în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale /Registration in the land register of the public and private ownership right belonging to the State and the administrative-territorial units
de Oliviu Puie

30 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Conf. univ. dr. Oliviu Puie*

* Facultatea de Drept, Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Tîrgu-Mureș.

Abstract

The achievement of the major objective undertaken by Romania with regard to carrying out the systematic cadastre and land register works for the ex officio registration of real estate in the land register also requires an analysis of the registration in the land register of the public and private ownership right belonging to the State and the administrativeterritorial units, a land right subject to registration in special land registers.

In the context of the new amendments and additions to the Law on cadastre and land registration no. 7/1996, republished, and of the National Cadastre and Land Registration Program, this study analyses the registration in the land register of the public and private ownership right belonging to the State and the territorial-administrative units, also highlighting some violations of the legislative technical norms on how to register these land rights in the land register.

Keywords: land registration; public and private ownership right of the State and of the administrative-territorial units; land registry

Rezumat

Realizarea dezideratului major asumat de România referitor la realizarea lucrărilor sistematice de cadastru și carte funciară în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor în cartea funciară necesită și o analiză a înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale, drept tabular supus înscrierii în cărți funciare speciale.

În ambianța noilor modificări și completări aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, și a Programului național de cadastru și publicitate imobiliară, studiul de față analizează înscrierea (intabularea) în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale, reliefând și unele încălcări ale normelor de tehnică legislativă privitoare la modalitatea de înscriere în cartea funciară a acestor drepturi tabulare.

Cuvinte-cheie: intabulare; drept de proprietate publică și privată al statului și al unităților administrativ-teritoriale; publicitate imobiliară

I. Considerații preliminare

Întrucât ocrotirea proprietății publice și private aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale reprezintă priorități majore în realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru și carte funciară, înregistrarea domeniului public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale în evidențele de cadastru și carte funciară contribuie la realizarea interesului general al societății și, totodată, la respectarea principiului constituțional al garantării proprietății, indiferent de titularul acesteia1.

După cum am precizat, noul Cod civil instituie, prin art. 885, cu excepțiile prevăzute de lege, drept condiție a dobândirii dreptului de proprietate asupra tuturor imobilelor, fără a distinge între dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată, înscrierea acestor drepturi reale în cartea funciară, în baza actului juridic sau a faptului care justifică înscrierea.

În același sens, Legea fondului funciar, deși este cu mult adoptată înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, dispune prin art. 7 că fondul funciar și, în mod corespunzător, dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale trebuie înregistrate în documentele de evidență funciară și publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Sub acest aspect, trebuie să distingem între procedura de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate publică aparținând statului sau unităților administrativ-teritoriale și procedura de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate privată aparținând statului sau unităților administrativ-teritoriale.

Astfel, dispozițiile art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare2 statuează că imobilele ce aparțin domeniului public și domeniului privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărți funciare speciale ale unității administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepțiile prevăzute de lege, ținute de către birourile teritoriale ale oficiului teritorial. Din conținutul acestui text legal rezultă că se înscriu în cărți funciare speciale atât imobilele aparținând domeniului public, aflate deci în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale având un regim juridic aparte (inalienabile, insesizabile, imprescriptibile), întrucât aceste imobile, fiind scoase din circuitul civil, nu se supun regimului de carte funciară, cât și imobilele aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, supuse regimului de drept comun.

După cum se poate constata, dispozițiile art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicată, fac referire și la excepțiile prevăzute de lege prin care imobilele ce aparțin domeniului public și domeniului privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale nu se vor înscrie în cărți funciare speciale. În opinia noastră și, după cum rezultă din conținutul unor acte normative speciale mai sus expuse, respectiv Legea nr. 85/2003 a minelor și Legea nr. 238/2004 a petrolului, excepțiile reglementate de art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicată, vizează operațiile, terenurile și construcțiile petroliere și miniere care, reprezentând cadastre speciale, fac și obiectul unei publicității speciale, respectiv, în aceste cazuri, înscrierea bunurilor aparținând proprietății publice a statului, reprezentate de bogățiile de interes ale subsolului [art. 136 alin. (3) din Constituția republicată], nu se vor înscrie în cărțile funciare speciale ale unităților administrativ-teritoriale, ci în "Cartea petrolieră" și "Cartea minieră" ținute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Totodată, constatăm că dispozițiile Legii nr. 7/1996, republicată, conține reglementări doar cu privire la intabularea dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, aceasta întrucât, în cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, statul sau unitățile administrativ-teritoriale se comportă în administrarea acestor bunuri ca oricare alt subiect de drept privat. Pe cale de consecință, pentru intabularea acestor drepturi se vor aplica dispozițiile Legii nr. 7/1996 și cele ale Codului civil care reglementează modalitatea de intabulare a imobilelor proprietate privată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...