Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2018

Excepție de la art. 289 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare în baza contractului individual de muncă deja existent. Continuarea activității unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an/Exception from art. 289 para. (1) of the Law no. 1/2011, the maintenance of the capacity as tenure teacher and/or coordinating researcher, pursuant to the existing individual employment agreement. The continuation of the activity of an educator or researcher after retirement, on the basis of a contract concluded for a predetermined one-year term
de Oana Cristina Niemesch

30 august 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The provisions in art. 289 para. (3) of the Law no. 1/2011 cannot be applied in this case, because they start from the hypothesis of the continuation of the activity of an academic after retirement, based on a contract concluded for a predetermined one-year term, which can be yearly extended. In this case, the appellee did not lodge a petition to continue his activity after retirement, but instead, while still active, he turned 65 and because he fulfilled the minimum contribution period requirement for retirement, he requested to be allowed to continue his activity, but he had never actually retired. This actually is the logical explanation for the lack of the contracts concluded for a definite period of time of one year, referred to in art. 289 para. (3) of the Law no. 1/2011.

It was only if the higher education institution approved the continuation of the activity of an academic after retirement, according to art. 289 para. (3) of the Law no. 1/2011, that the legal provisions imposed the conclusion of a contract for a predetermined one-year term that could be yearly extended. In this case, the academic was not retired and, even though he fulfilled the retirement conditions, he was not interested in the retirement, but wanted to continue his activity, obviously based on the existing employment agreement.

Rezumat

În cauză nu pot fi incidente prevederile art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, deoarece acestea au ca ipoteză premisă continuarea activității unui cadru didactic după pensionare, prin încheierea unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală. În speță, intimatul nu a formulat o cerere de continuare a activității după ce s-a pensionat, ci, fiind în activitate, dar împlinind vârsta de 65 de ani și îndeplinind condiția de stagiu minim pentru pensionare, a solicitat menținerea în activitate, dar fără a se pensiona. Aceasta este și explicația logică pentru lipsa contractelor pe perioadă determinată de un an despre care face vorbire art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

Numai în cazul în care unitatea de învățământ superior aproba continuarea activității unui cadru didactic după pensionare în condițiile art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, dispoziția legală impunea încheierea unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală. În speță nu era vorba de un cadru didactic pensionat, ci de un cadru didactic care întrunea condițiile pentru pensionare, dar care nu dorea pensionarea, ci menținerea în activitate, evident în baza contractului individual de muncă deja existent.

- Codul muncii: art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (3) și (4), art. 55 lit. a), art. 56 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 76 lit. a) și art. 252 alin. (2)

- Legea nr. 1/2011: art. 289 alin. (1), (3) și (6)

(Curtea de Apel București, Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 2158 din 15 mai 2018, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Oana Cristina Niemesch*)

* Judecător la Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel București.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, sub nr. 1427/3/2017, la data de 17 ianuarie 2017, contestatorul Z.S.N. a formulat în contradictoriu cu intimata UCDC contestație împotriva Deciziei nr. 314 din 1 octombrie 2016, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună: constatarea nulității absolute a Deciziei nr. 314 din 1 octombrie 2016, conform art. 78 C. mun., pentru încălcarea de către pârâtă a dispozițiilor art. 76 lit. a) C. mun., nefiind respectată procedura, iar în subsidiar, anularea deciziei ca netemeinică și nelegală, conform art. 80 C. mun., repunerea sa în situația anterioară emiterii deciziei, prin reintegrarea în postul de Conferențiar universitar la Facultatea de Limbi Străine a UCDC sau într-un post echivalent, ca accesoriu, în situația constatării nulității deciziei, obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând de la data concedierii, până la rămânerea definitivă a sentinței, conform art. 80 alin. (1) C. mun., obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 7047 din 10 octombrie 2017, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. x/2017, s-a admis cererea, s-a dispus anularea deciziei nr. 314 din 1 octombrie 2016 emise de UCDC, s-a dispus reintegrarea contestatorului pe postul și funcția deținute anterior concedierii sau într-un post echivalent, a fost obligată intimata la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la momentul încetării contractului individual de muncă și până la efectiva reintegrare și s-a luat act de faptul că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că între părți a fost încheiat Contractul individual de muncă nr. 1243 din 15 noiembrie 2010 prin care contestatorul a fost angajat pe perioadă determinată (de 8,5 luni) în funcția de conferențiar universitar, prin actul adițional nr. 1 modificându-se durata contractului în "nedeterminată, salariatul Z.S.N. urmând să înceapă activitatea la data de 1 martie 2011".

În luna octombrie 2013 contestatorul - care la data de 11 noiembrie 2103 ar fi îndeplinit condițiile de pensionare - solicită să i se aprobe continuarea activității în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, deși nu a fost depus niciun înscris emanat de la Universitate prin care contestatorului i s-a aprobat această cerere, contestatorul nu s-a pensionat la momentul îndeplinirii condițiilor, ci și-a continuat activitatea didactică pentru anul universitar 2013/2014.

Pentru anul universitar 2014/2015, cererea contestatorului de continuare a activității a fost aprobată prin Hotărârea nr. 6 din 11 decembrie 2014 a Senatului UCDC.

Prin Hotărârea nr. 46 din 12 noiembrie 2016 a Senatului UCDC s-a aprobat comasarea a două departamente ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine din București într-un singur departament. Anterior, Biroul Consiliului Facultății, întrunit la data de 19 iulie 2016, luase decizia ca reclamantul, care a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, să nu mai poată activa în anul universitar 2016/2017 în calitate de cadru didactic titular, fiind emisă în acest sens de către Decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine Decizia nr. 2 din 19 iulie 2016.

Prin Decizia nr. 314 din 1 octombrie 2016 s-a constatat încetarea de drept a contractului individual de muncă al contestatorului în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 289 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

A apreciat instanța că această decizie este nulă, pentru considerentele care urmează:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...