Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2018

Nulitate concurs. Criticarea modului de redactare a subiectelor. Inadmisibilitate/Competition invalidity. Criticism regarding the wording of the topics. Inadmissibility
de Andreea Tabacu

30 august 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The court cannot be called upon to analyse the option of the competition board for a certain wording of the topics or to censor a competition within which the topics forced the candidates to make correlations between the provisions in the legal action to mention in the examination themes, as the petition lodged exceeds the scope of the court's ruling authority.

Rezumat

Instanța nu poate fi chemată să analizeze opțiunea comisiei de concurs pentru o anumită formulare a subiectelor și nici să cenzureze un concurs în cadrul căruia subiectele au obligat candidații să efectueze corelații între dispozițiile actelor normative menționate în tematică, cererea formulată depășind limitele în care instanța de judecată are posibilitatea de a statua.

- Ordinul nr. 2478/2010: art. 35, art. 43

(Curtea de Apel Pitești, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2296/R-CONT din 8 noiembrie 2018, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Andreea Tabacu*)

* Conf. univ. dr. la Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești. Judecător la Curtea de Apel Pitești.

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 18 iulie 2017, reclamanta I.M. a chemat în judecată pe pârâții: Penitenciarul M., prin Director inspector principal, și Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Director comisar-șef de penitenciare, solicitând anularea procesului-verbal cu rezultatele finale nr. (...) din 5 aprilie 2017, anularea procesului-verbal nr. (...) din 1 aprilie 2017, anularea concursului de ocupare a posturilor de agent administrativ, obligarea la reorganizarea concursului de ocupare a 2 posturi de agent administrativ, cu cheltuieli de judecată.

La data de 6 octombrie 2017, pârâtul Penitenciarul M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

La data de 10 octombrie 2017, a formulat întâmpinare și pârâta Administrația Națională a Penitenciarelor, invocând excepția lipsei calității procesuale.

Prin sentința nr. 36 din 15 ianuarie 2018 Tribunalul A. a respins acțiunea.

Împotriva sentinței a formulat recurs reclamanta I.M., solicitând admiterea acestuia, casarea în tot a hotărârii atacate și în rejudecare: anularea procesului-verbal din 5 aprilie 2017, a procesului-verbal cu rezultatele obținute la proba scrisă din 1 aprilie 2017, a concursului de ocupare a posturilor de agent administrativ la Penitenciarul M., obligarea pârâtelor la reorganizarea concursului.

După prezentarea situației de fapt din speță, recurenta susține că dacă subiectul nr. 2 al probei scrise ar fi avut o formulare în conformitate cu legea, reclamanta ar fi avut posibilitatea de a obține punctajul aferent acestui subiect, adică 0,5 puncte, care ar fi clasat-o prima în ierarhia finală a concursului.

În aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 C. pr. civ., se susține că hotărârea este nelegală cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material, în speță art. 57 din Legea nr. 188/1999 și a regulilor din "Ghidul privind recrutarea și promovarea funcționarilor publici" raportat la art. 3 și art. 4 din Legea nr. 22/1969.

Sunt redate dispozițiile din Legea nr. 22/1969, raportate la conținutul grilei contestate, susținându-se că reclamanta a răspuns corect cu varianta d).

Astfel, art. 3 din Legea nr. 22/1969 statuează că "Poate fi gestionar cel care a împlinit vîrsta de 21 ani, a absolvit școala generală sau o școală echivalentă și are cunoștințele necesare pentru a îndeplini această funcție. În funcție de complexitatea gestiunilor, de natura și valoarea bunurilor și de cunoștințele ce le implică gestionarea lor, ministerele și celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie să fi absolvit liceul ori o școală profesională în specialitatea corespunzătoare gestiunii sau o școală echivalentă și să aibă un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcția de gestionar poate fi îndeplinită și de cel care a împlinit vîrsta de 18 ani".

În același timp, art. 4 din actul normativ menționat stabilește că "Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru săvârșirea vreuneia dintre următoarele infracțiuni: a) infracțiuni intenționate contra patrimoniului; b) infracțiuni de corupție și de serviciu; c) infracțiuni de fals; d) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată; f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; g) infracțiunile prevăzute de prezenta lege. Nu poate fi angajat sau trecut în funcția de gestionar cel împotriva căruia a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) ".

Pentru a vorbi de respectarea art. 57 și a regulilor Ghidului, este necesar ca în cadrul subiectelor de concurs să fie respectat spiritul și principiile Legii nr. 22/1969, care distinge clar între condiții și interdicții pentru a fi gestionar.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...