Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Modificări (8), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 din 07 septembrie 2012.

În vigoare de la 07 septembrie 2012 până la 15 iunie 2016, fiind înlocuit parțial prin Ordin 3482/2016 și abrogat și înlocuit prin Ordin 4106/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă structura Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

(1) Validarea titlului de doctor se face cu respectarea strictă a legislației și criteriilor în vigoare la data admiterii la studii universitare de doctorat.

(2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare, inițiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.

(3) Contestațiile formulate împotriva rezoluțiilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează conform procedurilor aflate în vigoare la inițierea concursului.

(4) Analiza contestațiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestațiilor, numite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, nr. 4.608/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 29 iunie 2012;

b) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componenței nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011;

c) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.980/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică și științe ale naturii din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.982/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Științe inginerești din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2011;

e) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, cu modificările ulterioare;

f) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, cu modificările ulterioare;

g) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.931/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Direcția generală învățământ superior, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția generală juridică, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, instituțiile de învățământ superior, Academia Română și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Ecaterina Andronescu

București, 5 septembrie 2012.

Nr. 5.644.

ANEXA Nr. 1 Modificări (4)

STRUCTURA
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Comisii de specialitate și domeniile arondate

Domeniul fundamental Comisia de specialitate Domeniile științifice arondate
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII Matematică Matematică
Informatică Informatică
Fizică Fizică
Chimie Chimie
Științele pământului Geologie și planetologie
Geofizică și geodezie
Geografie, geomorfologie, hidrologie
Științele atmosferei
Oceanografie
ȘTIINȚE INGINEREȘTI Inginerie civilă și management Inginerie civilă și instalații
Ingineria materialelor Ingineria materialelor
Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale Inginerie chimică
Inginerie electrică Inginerie electrică
Inginerie energetică Inginerie energetică
Electronică, telecomunicații și nanotehnologie Electronică
Telecomunicații
Nanotehnologie
Inginerie geologică, mine, petrol și gaze Inginerie geologică
Mine, petrol și gaze
Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi Inginerie aerospațială
Ingineria autovehiculelor
Ingineria transporturilor
Inginerie marină și navigație
Ingineria resurselor vegetale și animale Inginerie forestieră
Ingineria produselor alimentare
Biotehnologii
Agronomie
Horticultură
Silvicultură
Zootehnie
Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor Calculatoare și tehnologia informației
Ingineria sistemelor
Inginerie industrială și management Inginerie industrială
Inginerie și management
Inginerie mecanică, mecatronică și robotică Inginerie mecanică
Mecatronică
Robotică
Ingineria mediului Știința și ingineria mediului
ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE Biologie și biochimie Biologie
Biochimie
Medicină Medicină
Medicină veterinară Medicină veterinară
Medicină dentară Medicină dentară
Farmacie Farmacie
ȘTIINȚE SOCIALE Științe juridice Drept
Sociologie, științe politice și administrative Sociologie
Științe politice
Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe militare, informații și ordine publică Științe militare
Informații și securitate națională
Ordine publică și siguranță națională
Științe economice și administrarea afacerilor Economie
Administrarea afacerilor
Finanțe
Contabilitate
Cibernetică, statistică și informatică economică
Economie și afaceri internaționale
Management
Marketing
Psihologie și științe comportamentale Psihologie
Științe ale educației
Educație fizică și sport
ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE Filologie Filologie
Filosofie Filosofie
Istorie și studii culturale Istorie
Studii culturale
Teologie Teologie
Arhitectură și urbanism Arhitectură
Urbanism
Arte vizuale Arte plastice, decorative și design
Artele spectacolului Teatru
Coregrafie
Cinematografie și media
Muzică

Componența nominală a Consiliului general Modificări (1)

Nr. crt. Numele și prenumele Instituția
1 ANDRUH MARIUS Academia Română; Universitatea din București
2 DUMITRU MIRCEA Universitatea din București
3 POP IOAN AUREL Academia Română; Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 HAIDUC IONEL Academia Română
5 SIMIONESCU BOGDAN Academia Română
6 VLAD VALENTIN IONEL Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor
7 SIMION EUGEN Academia Română
8 CRISTEA PAUL Academia Română
9 STREZA LAURENȚIU Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
10 IRIMIE ALEXANDRU Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
11 BREAZ VALER DANIEL Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
12 CRISTEA DAN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
13 ZAMFIR NICOLAE Academia Română
14 HURDUC NICOLAE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
15 IANOȘ IOAN Universitatea din București
16 DAMIAN RADU Universitatea Tehnică de Construcții din București
17 ȘERBAN VIOREL AUREL Universitatea "Politehnica" din Timișoara
18 GRIGORESCU SORIN DAN Universitatea "Politehnica" din București
19 BADEA ADRIAN Universitatea "Politehnica" din București
20 BURILEANU CORNELIU Universitatea "Politehnica" din București
21 COLOJA PASCU MIHAI Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești
22 RAICU ȘERBAN Universitatea "Politehnica" din București
23 CÎMPEANU SORIN MIHAI Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
24 ȚĂPUȘ NICOLAE Universitatea "Politehnica" din București
25 PURCĂREA ANCA ALEXANDRA Universitatea "Politehnica" din București
26 PRISECARU TUDOR Universitatea "Politehnica" din București
27 GAVRILESCU MARIA Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
28 CRISTEA VASILE Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
29 POPA FLORIAN Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
30 PREDOI GABRIEL Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
31 BĂCIUȚ GRIGORE Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
32 MUNTEAN DANIELA LUCIA Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
33 BOROI GABRIEL Universitatea "Nicolae Titulescu" din București
34 BARBU DANIEL Universitatea din București
35 TOMA GHEORGHE Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
36 ISTUDOR NICOLAE Academia de Studii Economice din București
37 POTOLEA DAN Universitatea din București
38 GAFTON ALEXANDRU Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
39 SURDU ALEXANDRU Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
40 NISTOR GHEORGHE VLAD Universitatea din București
41 ACHIMESCU NICOLAE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
42 EFTENIE MARIA RODICA Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
43 TEODORESCU RĂZVAN Academia Română
44 ALEXA VISARION Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București

Componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Matematică și științe ale naturii
Nr. crt. Numele și prenumele Instituția
1. MATEMATICĂ
1 BREAZ VALER DANIEL - președinte Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2 PETRUȘEL ADRIAN - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 AGRATINI OCTAVIAN Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 ANIȚA SEBASTIAN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
5 BERINDE VASILE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
6 BEZNEA LUCIAN Academia Română
7 CRISTEA MIHAI Universitatea din București
8 HALANAY ANDREI Universitatea "Politehnica" din București
9 IFTODE VASILE Universitatea "Politehnica" din București
10 IVAN MIRCEA Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11 LEFTER CĂTĂLIN GEORGE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
12 MUNTEANU GHEORGHE Universitatea "Transilvania" din Brașov
13 PREDA VASILE Universitatea din București
14 RĂDULESCU VINCENȚIU Universitatea din Craiova
15 VÂJÂITU MARIAN Academia Română
2. INFORMATICĂ
1 CRISTEA DAN - președinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2 PÂRV BAZIL - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 LUCHIAN HENRI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4 MITRANA VICTOR Universitatea din București
5 NEGRU VIOREL Universitatea de Vest din Timișoara
6 PĂUN ANDREI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice din București
7 ȘTEFĂNESCU GHEORGHE Universitatea din București
3. FIZICĂ
1 ZAMFIR NICOLAE - președinte Academia Română
2 CĂTA-DANIL GHEORGHE - vicepreședinte Universitatea "Politehnica" din București
3 AVRIGEANU GABRIEL Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"
4 BICA IOAN Universitatea de Vest din Timișoara
5 BUNOIU MĂDĂLIN Universitatea de Vest din Timișoara
6 CHIRIAC HORIA Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași
7 CONSTANTINESCU RADU Universitatea din Craiova
8 CULEA EUGEN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9 DINESCU GHEORGHE Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor
10 DRAGOMAN DANIELA Universitatea din București
11 JIPA ALEXANDRU Universitatea din București
12 MARDARE DIANA MIHAELA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
13 NAGY LADISLAU Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
14 POP VIOREL Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
15 SIMON SIMION Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. CHIMIE
1 HURDUC NICOLAE - președinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
2 NEDA ION - vicepreședinte Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată din Timișoara
3 BÂCU ELENA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4 CIUCANU IONEL Universitatea de Vest din Timișoara
5 COSTIȘOR OTILIA Academia Română
6 DAVID VICTOR Universitatea din București
7 FRUNZĂ LIGIA Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - Măgurele
8 GROSU ION Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
9 OANCEA DUMITRU Academia Română
10 PALAMARU MIRCEA NICOLAE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
11 ZAHARESCU MARIA Academia Română
5. ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI
1 IANOȘ IOAN - președinte Universitatea din București
2 DAMIAN GHEORGHE ȘTEFAN - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM)
3 BUCUR ION Academia Română; Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 CREȚAN REMUS Universitatea de Vest din Timișoara
5 IANCU OVIDIU GABRIEL Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6 ILIEȘ ALEXANDRU Universitatea din Oradea
7 IONIȚĂ ION Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
8 MOCANU VICTOR Universitatea din București
9 PETREA DĂNUȚ Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
10 POPA NICOLAE Universitatea de Vest din Timișoara
11 RĂDOANE MARIA Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Științe inginerești
6. INGINERIE CIVILĂ ȘI MANAGEMENT
1 DAMIAN RADU - președinte Universitatea Tehnică de Construcții din București
2 GIURMA ION - vicepreședinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3 ANTON ANTON Universitatea Tehnică de Construcții din București
4 BUDESCU MIHAI Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 BURCHIU SORIN Universitatea Tehnică de Construcții din București
6 CHIRICĂ ANTON Universitatea Tehnică de Construcții din București
7 DUBINĂ DAN Universitatea "Politehnica" din Timișoara
8 ILIESCU MIHAI Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9 IOANI ADRIAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
10 RĂDUCANU DAN GABRIEL Academia Tehnică Militară din București
11 STANCIU ANGHEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
12 STOIAN VALERIU Universitatea "Politehnica" din Timișoara
13 ȚĂRANU NICOLAE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
7. INGINERIA MATERIALELOR
1 ȘERBAN VIOREL AUREL - președinte Universitatea "Politehnica" din Timișoara
2 RIPOȘAN IULIAN - vicepreședinte Universitatea "Politehnica" din București
3 ABRUDEANU MARIOARA Universitatea din Pitești
4 BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 GHIBAN BRÂNDUȘA Universitatea "Politehnica" din București
6 GUTT GHEORGHE Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
7 IOAN VIDA-SIMITI Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8 ION RODICA MARIANA Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - INCDCP - ICECHIM București; Universitatea "Valahia" din Târgoviște
9 MUNTEANU DANIEL Universitatea "Transilvania" din Brașov
10 MUȘAT VIORICA Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
11 PETRIȘOR TRAIAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8. INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ȘTIINȚA MATERIALELOR ȘI NANOMATERIALE
1 IOVU HORIA - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 AGACHI PAUL ȘERBAN - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 BOZGA GRIGORE Universitatea "Politehnica" din București
4 CAȘCAVAL DAN Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 CURTEANU SILVIA Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
6 ILEA PETRU Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
7 MUREȘAN AUGUSTIN Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
8 PODE RODICA Universitatea "Politehnica" din Timișoara
9 ROȘCA PAUL Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești
10 RUSNAC LUCIAN Universitatea "Politehnica" din Timișoara
11 STAN RALUCA Universitatea "Politehnica" din București
9. INGINERIE ELECTRICĂ
1 GRIGORESCU SORIN DAN - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 ANDEA PETRU - vicepreședinte Universitatea "Politehnica" din Timișoara
3 LIVINȚ GHEORGHE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
4 MANOLEA GHEORGHE Universitatea din Craiova
5 MOREGA ALEXANDRU MIHAIL Universitatea "Politehnica" din București
6 MUNTEANU CĂLIN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7 PRISECARU ILIE CONSTANTIN Universitatea "Politehnica" din București
8 TOADER DUMITRU Universitatea "Politehnica" din Timișoara
9 ȚOPA VASILE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
10. INGINERIE ENERGETICĂ
1 BADEA ADRIAN - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 KILYENI ȘTEFAN - vicepreședinte Universitatea "Politehnica" din Timișoara
3 BICĂ DORIN Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
4 DARIE GEORGE Universitatea "Politehnica" din București
5 GAVRILAȘ MIHAI Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
6 HAZI ANETA Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
7 IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN Universitatea din Oradea
8 ISTRATE DUMITRU MARCEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
9 MĂNESCU LEONARDO GEO Universitatea din Craiova
10 NECULA HORIA Universitatea "Politehnica" din București
11 POPESCU LUMINIȚA Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI NANOTEHNOLOGIE
1 BURILEANU CORNELIU - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 TEODORESCU HORIA NICOLAI - vicepreședinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3 BIZON NICU Universitatea din Pitești
4 BREZEANU GHEORGHE Universitatea "Politehnica" din București
5 NEGRESCU CRISTIAN Universitatea "Politehnica" din București
6 NICOLAESCU IOAN Academia Tehnică Militară din București
7 POANTA ARON Universitatea din Petroșani
8 RUSU CORNELIU GHEORGHE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9 ȘTEFAN GHEORGHE Universitatea "Politehnica" din București
10 TĂRNICERIU DANIELA Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
11 VASIU RADU Universitatea "Politehnica" din Timișoara
12. INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE
1 COLOJA PASCU MIHAI - președinte Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești
2 ARAD VICTOR - vicepreședinte Universitatea din Petroșani
3 MINESCU FLOREA Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești
4 ONOSE DUMITRU Universitatea Tehnică de Construcții din București
5 RADU SORIN MIHAI Universitatea din Petroșani
13. INGINERIE AEROSPAȚIALĂ, AUTOVEHICULE ȘI TRANSPORTURI
1 RAICU ȘERBAN - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 DUMITRESCU HORIA - vicepreședinte Institutul Național de Cercetări Aerospațiale INCAS
3 ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE Universitatea "Politehnica" din București
4 CHIRU ANGHEL Universitatea "Transilvania" din Brașov
5 DĂNĂILĂ STELIAN Universitatea "Politehnica" din București
6 PANTAZOPOL DAN Institutul Național de Cercetări Aerospațiale INCAS
7 POPA DINEL Universitatea din Pitești
8 STANCIU VIRGIL Universitatea "Politehnica" din București
9 STROE ION Universitatea "Politehnica" din București
14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE
1 CÎMPEANU SORIN MIHAI - președinte Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2 ABRUDAN IOAN VASILE - vicepreședinte Universitatea "Transilvania" din Brașov
3 ALECU IOAN NICULAE Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
4 BAHRIM GABRIELA Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
5 BOTĂU DORICA Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
6 CĂLIN IOAN Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
7 CORNEA PETRUȚA Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
8 MICLEA VASILE Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
9 OTIMAN PĂUN IOAN Academia Română
10 PAMFIL DORU Academia Română
11 PÂRȘAN PAUL Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
12 PĂSĂRIN BENONE Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
13 ROBU TEODOR Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
14 ROTAR IOAN Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
15 SESTRAȘ RADU Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
16 STĂNICĂ FLORIN Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
17 VÂNTU VASILE Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI INGINERIA SISTEMELOR
1 ȚĂPUȘ NICOLAE - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 MUNTEAN TRAIAN - vicepreședinte Universite Aix-Marseille, Franța
3 CRISTEA VALENTIN Universitatea "Politehnica" din București
4 DUMITRACHE ION Academia Română
5 MANTA VASILE ION Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
6 MICLEA LIVIU CRISTIAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7 NEDEVSCHI SERGIU Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8 PATRICIU VICTOR VALERIU Academia Tehnică Militară din București
9 PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
10 POPESCU DECEBAL Universitatea "Politehnica" din București
11 POPESCU DUMITRU Universitatea "Politehnica" din București
12 PRECUP RADU EMIL Universitatea "Politehnica" din Timișoara
13 SALOMIE IOAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT
1 PURCĂREA ANCA ALEXANDRA - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 ABRUDAN IOAN - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3 ACHIM MOISE IOAN Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
4 BERCE PETRU Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
5 DOICIN CRISTIAN Universitatea "Politehnica" din București
6 DRĂGHICI ANCA Universitatea "Politehnica" din Timișoara
7 DUMITRAȘ CĂTĂLIN GABRIEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
8 FETECĂU CĂTĂLIN Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
9 GHEORGHE MARIAN Universitatea "Politehnica" din București
10 MOGAN GHEORGHE Universitatea "Transilvania" din Brașov
11 NICULESCU CRISTIAN Universitatea "Politehnica" din București
12 POPESCU SORIN GABRIEL Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
13 SCARLAT CEZAR Universitatea "Politehnica" din București
14 SIMION IONEL Universitatea "Politehnica" din București
15 ȚUCU DUMITRU Universitatea "Politehnica" din Timișoara
17. INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ
1 PRISECARU TUDOR - președinte Universitatea "Politehnica" din București
2 ULMANU VLAD - vicepreședinte Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești
3 BĂLAN CORNELIU Universitatea "Politehnica" din București
4 BÎZDOACĂ NICU GEORGE Universitatea din Craiova
5 BORDEAȘU ILARE Universitatea "Politehnica" din Timișoara
6 BRATU POLIDOR Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
7 BURNETE NICOLAE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8 BUZBUCHI NICOLAE Universitatea Maritimă din Constanța
9 CONDURACHE DANIEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
10 DAVID ION Universitatea Tehnică de Construcții din București
11 HADĂR ANTON Universitatea "Politehnica" din București
12 IONEL IOANA Universitatea "Politehnica" din Timișoara
13 NEGREAN IULIU Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
14 PARASCHIV GIGEL Universitatea "Politehnica" din București
15 RUSU EUGEN Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
16 SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN Universitatea "Politehnica" din Timișoara
17 TALABĂ DORU Universitatea "Transilvania" din Brașov
18 VIȘA ION Universitatea "Transilvania" din Brașov
19 VOICU GHEORGHE Universitatea "Politehnica" din București
18. INGINERIA MEDIULUI
1 GAVRILESCU MARIA - președinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
2 RUSU TIBERIU - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3 BACIU CĂLIN LAURENȚIU Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 COSTACHE CRISTINA Universitatea "Politehnica" din București
5 IORDAN ALEXANDRA RALUCA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6 LAZĂR GABRIEL OCTAVIAN Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
7 ROBESCU DAN Universitatea "Politehnica" din București
Științe biologice și biomedicale
19. BIOLOGIE ȘI BIOCHIMIE
1 CRISTEA VASILE - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2 PETRESCU ȘTEFANA MARIA - vicepreședinte Academia Română
3 COSTACHE MARIETA Universitatea din București
4 FLONTA MARIA LUISA Academia Română
5 GOMOIU MARIAN TRAIAN Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR
6 POPOV DOINA LUCIA Academia Română
7 ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
20. MEDICINĂ
1 POPA FLORIAN - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2 POPA CONSTANTIN - vicepreședinte Academia Română
3 POPESCU IRINEL - vicepreședinte Academia de Științe Medicale
4 AZOICĂI DOINA Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
5 BARBILIAN ADRIAN Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
6 BĂJENARU OVIDIU ALEXANDRU Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
7 BORDEI PETRU Universitatea "Ovidius" din Constanța
8 BUZOIANU ANCA Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
9 CĂRUNTU IRINA DRAGA Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
10 CIUREA TUDOREL Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
11 COMAN ION Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
12 COPOTOIU CONSTANTIN Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
13 FLORIAN IOAN ȘTEFAN Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
14 IONAC MIHAI Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
15 MISCHEANU DAN Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
16 SIMIONESCU DANA - OLGA Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
17 SINESCU CRINA Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
21. MEDICINĂ VETERINARĂ
1 PREDOI GABRIEL - președinte Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2 COZMA VASILE - vicepreședinte Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3 BOGDAN ALEXANDRU Academia Română
4 GROZA ION Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
5 HERMAN VIOREL Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
6 SOLCANU GHEORGHE Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
7 ȘONEA ALEXANDRU Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
22. MEDICINĂ DENTARĂ
1 BĂCIUȚ GRIGORE - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
2 BUCUR ALEXANDRU - vicepreședinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
3 BADEA MÂNDRA Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
4 FORNA CONSUELA NORINA Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
5 IONESCU ECATERINA Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
6 PĂCURAR MARIANA Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
7 POPESCU EUGENIA Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
23. FARMACIE
1 MUNTEAN DANIELA LUCIA - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
2 HÂRJEU VICTORIA - vicepreședinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
3 ANDRIEȘ ADRIAN Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
4 HANCIANU MONICA Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
5 LOGHIN FELICIA Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
6 MIRCIOIU CONSTANTIN Academia de Științe Medicale
7 MIRON ANCA Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
8 NEAMȚU JOHNY Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
9 OPREAN RADU Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
Științe sociale
24. ȘTIINȚE JURIDICE
1 BOROI GABRIEL - președinte Universitatea "Nicolae Titulescu" din București
2 ANGHENI SMARANDA - vicepreședinte Universitatea "Titu Maiorescu" din București
3 BĂLAN EMIL Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
4 DĂNIȘOR DAN CLAUDIU Universitatea din Craiova
5 DOGARU ION Academia Română
6 DUȚU MIRCEA Academia Română
7 LEȘ IOAN Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
8 MATEUȚ GHEORGHIȚĂ Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
9 POPA GHEORGHE Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
10 TĂNĂSESCU SIMINA ELENA Universitatea din București
11 TOADER TUDOREL Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
12 TRĂILESCU ANTON Universitatea de Vest din Timișoara
13 VASILESCU PAUL Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
25. SOCIOLOGIE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
1 BARBU DANIEL - președinte Universitatea din București
2 PUȘCAȘ VASILE - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 BALAHUR DOINA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4 BĂRGĂOANU ALINA Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
5 DOBRESCU PAUL Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
6 GORUN ADRIAN Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
7 HORGA IOAN Universitatea din Oradea
8 MIHĂILESCU VINTILĂ Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
9 OLTEANU GABRIEL EDMOND Universitatea din Craiova
10 PIELEANU MARIUS Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
11 POEDE GEORGE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
12 PROFIROIU MARIUS Academia de Studii Economice din București
13 ROTH MARIA Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
26. ȘTIINȚE MILITARE, INFORMAȚII ȘI ORDINE PUBLICĂ
1 TOMA GHEORGHE - președinte Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
2 PÎNZARIU SORIN - vicepreședinte Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
3 BUȚĂ VIOREL Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
4 CAVAROPOL DAN Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
5 CRĂCIUN ION Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
6 DUMITRU DANIEL Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
7 MITULEȚU ION Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
8 PRUNĂ ȘTEFAN Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
9 ȚICAL GEORGE Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
27. ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
1 ISTUDOR NICOLAE - președinte Academia de Studii Economice din București
2 EPURE DĂNUȚ TIBERIU - vicepreședinte Universitatea "Ovidius" din Constanța
3 PIRTEA MARILEN GABRIEL - vicepreședinte Universitatea de Vest din Timișoara
4 AILENEI DOREL Academia de Studii Economice din București
5 AIRINEI DINU Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6 BIBU NICOLAE Universitatea de Vest din Timișoara
7 COCRIȘ VASILE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
8 COJANU VALENTIN Academia de Studii Economice din București
9 DUMITRESCU DALINA Academia de Studii Economice din București
10 FELEAGĂ LILIANA Academia de Studii Economice din București
11 GRIGORESCU ADRIANA Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
12 LUNGU ION Academia de Studii Economice din București
13 MARCU NICU Universitatea din Craiova
14 MATIȘ DUMITRU Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
15 MITRUȚ CONSTANTIN Academia de Studii Economice din București
16 PASCARIU GABRIELA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
17 PLĂIAȘ IOAN Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
18 POPA ION Academia de Studii Economice din București
19 PRELIPCEAN GABRIELA Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
20 ROTARIU ILIE Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
21 ȚIGU GABRIELA Academia de Studii Economice din București
28. PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE COMPORTAMENTALE
1 POTOLEA DAN - președinte Universitatea din București
2 OPRE NICULAE ADRIAN - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 ANIȚEI MIHAI Universitatea din București
4 CHIȘ VASILE Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 COJOCARU VIOREL Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
6 CREȚU MIHAELA CARMEN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
7 GRIGORE VASILICA Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
8 IUCU ROMIȚĂ Universitatea din București
9 MARINESCU GHEORGHE Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
10 NEAMȚU MIRCEA Universitatea "Transilvania" din Brașov
11 TICU CONSTANTIN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Științe umaniste și arte
29. FILOLOGIE
1 GAFTON ALEXANDRU - președinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2 CORNILESCU ALEXANDRA - vicepreședinte Universitatea din București
3 BECHET FLORICA Universitatea din București
4 BOLDEA IULIAN Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
5 DIACONU MIRCEA Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
6 LUPU COMAN Universitatea din București
7 MANOLACHE GHEORGHE Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
8 MUNTEANU EUGEN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
9 OLTEAN ȘTEFAN Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
10 SIMUȚ ION Universitatea din Oradea
11 TEODORESCU CRISTIANA NICOLA Universitatea din Craiova
30. FILOSOFIE
1 SURDU ALEXANDRU - președinte Academia Română
2 BRÂNCOVEANU VASILE ROMULUS - vicepreședinte Universitatea din București
3 BIRIȘ IOAN Universitatea de Vest din Timișoara
4 CIOMOȘ VIRGIL Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 COZMA CARMEN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6 DUR ION Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
7 MUREȘAN VALENTIN Universitatea din București
8 RÂMBU NICOLAE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
9 VERESS CAROL Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
31. ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE
1 NISTOR GHEORGHE VLAD - președinte Universitatea din București
2 BOLOVAN IOAN - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 CÂNDEA IONEL Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
4 EDROIU NICOLAE Academia Română
5 LUCA SABIN ADRIAN Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
6 MÂRZA EVA Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
7 NICOARĂ TOADER Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
8 PLATON ALEXANDRU FLORIN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
9 RETEGAN MIHAI Universitatea din București
10 SIGMIREAN CORNEL Academia Română
11 SPINEI VICTOR Academia Română
12 ȘTEFĂNESCU BARBU Universitatea din Oradea
13 VULPE ALEXANDRU Academia Română
32. TEOLOGIE
1 ACHIMESCU NICOLAE - președinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2 IRINEU ION POPA - vicepreședinte Universitatea din Craiova
3 BUCHIU ȘTEFAN Universitatea din București
4 CHIFĂR NICOLAE Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
5 DANCĂ WILHELM Arhiepiscopia Romano-Catolică București
6 HIMCINSCHI MIHAI Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
7 MARTON JOZSEF Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia
8 MOLNAR JANOS Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
9 NEGRUȚ PAUL Universitatea "Emanuel" din Oradea
10 PETRARU GHEORGHE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
11 PETRESCU TEODOSIE Universitatea "Ovidius" din Constanța
12 SAVA VIOREL Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
13 TOFANĂ STELIAN Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
33. ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
1 EFTENIE MARIA RODICA - președinte Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
2 MATEI ADRIANA - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3 BICA SMARANDA Universitatea "Politehnica" din Timișoara
4 BOGDĂNESCU ZENO Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
5 GOCIMAN CRISTINA OLGA Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
6 MOICEANU MARIAN Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
7 ȘTEFAN DORIN Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
34. ARTE VIZUALE
1 TEODORESCU RĂZVAN - președinte Academia Română
2 SBÂRCIU IOAN - vicepreședinte Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
3 DEMETRESCU RUXANDRA SILVELIA Universitatea Națională de Arte din București
4 GHEORGHIU DRAGOȘ Universitatea Națională de Arte din București
5 MIHĂILESCU DOINA VALERIA Universitatea de Vest din Timișoara
6 SOLOVĂSTRU RADU CĂLIN Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
7 ZAHARIA DUMITRU Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași
35. ARTELE SPECTACOLULUI
1 ALEXA VISARION - președinte Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București
2 PRELIPCEAN DAN - vicepreședinte Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași
3 CRIȘAN SORIN ION Universitatea de Arte din Târgu Mureș
4 DEDIU SANDU VALENTINA Universitatea Națională de Muzică din București
5 GOLOGAN DANIELA (MIRUNA RUNCAN) Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6 POP ADRIAN Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
7 ZONTE VIOLETA Universitatea de Vest din Timișoara
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...