Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor din 24.08.2012

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 03 septembrie 2012.

În vigoare de la 03 septembrie 2012 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Regulament 14/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Domeniu de aplicare. Definiții

Art. 1. -

Prezentele norme stabilesc, în temeiul prevederilor art. 5 lit. b), b1) și d) și ale art. 12 și 121 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, condițiile și documentele în baza cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă asigurătorilor autorizația de desfășurare a activității de asigurare și aprobă acționarii fondatori, acționarii semnificativi direcți și/sau indirecți, potențialii achizitori și persoanele semnificative ale asigurătorilor.

Art. 2. -

(1) Procesul de autorizare a asigurătorilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cuprinde două etape:

a) avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului;

b) autorizarea funcționării ca asigurător, în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului nu garantează obținerea autorizației de funcționare.

Art. 3. -

(1) Procesul de dobândire de către un potențial achizitor a calității de acționar semnificativ al unui asigurător cuprinde două etape:

a) evaluarea proiectului de achiziție și avizarea intenției unui potențial achizitor de a deveni acționar semnificativ la un asigurător de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

b) realizarea proiectului de achiziție și aprobarea noului acționar semnificativ al asigurătorului de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Avizarea prealabilă a proiectului de achiziție nu garantează aprobarea noului acționar semnificativ al asigurătorului; procesul de dobândire a calității de acționar semnificativ este încheiat doar după obținerea aprobării ca acționar semnificativ de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. -

În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. potențial achizitor - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care acționează singure sau concertat în legătură cu o achiziție propusă și care:

a) doresc să devină acționar semnificativ, direct sau indirect, la un asigurător;

b) își propun să își majoreze, direct sau indirect, drepturile de vot ori capitalul deținut la un asigurător, astfel încât cota de participare va atinge sau va depăși 20%, o treime ori 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia ori asigurătorul va deveni filiala acestora;

2. persoane care acționează concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres ori tacit, în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot pentru a înfăptui o politică comună. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele implicate;

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele;

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administrație și cu persoanele implicate, precum și aceste persoane între ele;

d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii și cu societatea de administrare a acestor fonduri;

3. persoane implicate:

a) persoane care controlează sau sunt controlate de către o altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;

b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acțiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziție de control;

c) persoane fizice din cadrul unei societăți care au atribuții de conducere sau control;

d) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate la lit. a)-c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administrație în cadrul unei societăți;

4. proiect de achiziție - proiectul prin care se intenționează obținerea cotei de participare care urmează a fi deținută de un potențial achizitor la capitalul social al asigurătorului;

5. termen de evaluare - perioada de 60 de zile lucrătoare, în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor realizează evaluarea potențialului achizitor și a proiectului de achiziție, care este calculată de la data confirmării scrise de primire a notificării intenției de achiziție și a tuturor documentelor complete aferente;

6. evaluare - analizarea calității adecvate a potențialului achizitor și a solidității financiare a proiectului de achiziție;

7. experiență profesională - ansamblu de cunoștințe, teoretice și practice, dobândite de o persoană în cadrul activității sale continue desfășurate în domeniul asigurărilor și/sau financiar-bancar. Caracterul continuu al activității presupune timpul efectiv lucrat, fără a se lua în calcul perioadele de suspendare/întrerupere, în orice mod și/sau din orice cauză, a activității persoanei.

CAPITOLUL II Acționarii fondatori și noii acționari ai asigurătorului

SECȚIUNEA 1 Acționarii fondatori

Art. 5. -

(1) Pentru a putea obține calitatea de acționar direct și/sau indirect al asigurătorului, fondatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu fie acționari, asociați sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare și/sau reasigurare, nici ale unui agent de asigurare, persoană juridică română;

b) persoanele juridice să fie legal constituite;

c) persoanele juridice, de tipul instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, societăților de servicii și investiții financiare sau societăților de pensii, să fie supravegheate de autoritatea competentă din România sau din statul de origine, inclusiv în ceea ce privește supravegherea pe bază consolidată;

d) persoanele fizice să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, acte de terorism, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului;

e) să nu fi fost declarați faliți sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți;

f) persoanele juridice să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și care să asigure premisele pentru susținerea activității asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situația financiară a acestuia se deteriorează. În cazul acționarilor persoane juridice române, situațiile financiare anuale pentru perioada minimă prevăzută la lit. i) vor fi auditate de un auditor financiar, persoană juridică. În cazul acționarilor persoane juridice străine, situațiile financiare anuale pentru perioada minimă prevăzută la lit. i) vor fi auditate de un auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesioniști emis de aceasta. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;

g) sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu trebuie să provină din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, cu excepția sumelor puse la dispoziția unei filiale de către societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia;

h) persoanele fizice trebuie să dispună de venituri care au caracter de continuitate, care, prin nivelul lor, să justifice în mod corespunzător cota de participare la capitalul social al asigurătorului, precum și capacitatea de a susține financiar asigurătorul, când este necesar;

i) persoanele juridice, altele decât cele menționate la lit. c), să funcționeze de minimum 3 ani; în cazul societăților care au fuzionat, una dintre acestea să aibă această perioadă de funcționare sau, în cazul divizării, societatea care s-a divizat să îndeplinească această condiție. La data depunerii solicitării pentru obținerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător și pentru acordarea autorizației de funcționare în vederea desfășurării activității de asigurări, trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimelor situații financiare, capital propriu pozitiv și să nu figureze în evidențele Centralei Incidentelor de Plăți și/sau ale Biroului de Credite ori ale altor entități similare din statul de origine.

(2) Suplimentar față de condițiile enumerate la alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua în considerare, la evaluarea acționarilor fondatori, următoarele:

a) proveniența fondurilor cu care se intenționează a se participa la capital, precum și transparența sursei acestor fonduri;

b) asocierea anterioară în activități financiar-bancare și alte activități comerciale;

c) integritatea și reputația acționarului în comunitatea de afaceri;

d) participațiile deținute de acționar în alte entități;

e) în cazul în care acționarul fondator este o societate dintr-un stat membru care se află sub supravegherea unei autorități competente, declarația autorității respective că nu se opune participării acestuia la capitalul social al asigurătorului sau, după caz, că aprobă această participație.

Art. 6. -

Nu pot fi fondatori ai asigurătorului:

a) entitățile juridice fără scop lucrativ sau fără scop patrimonial, precum și cele de tip asociativ sau participativ care nu depun situațiile financiare conform legislației în vigoare din România sau din statul de origine;

b) persoanele juridice sau alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și a evidenței contabilității și/sau a publicării situațiilor financiare, evidenței registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor;

c) persoanele care justifică sursa fondurilor prin împrumuturi sau venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la lit. b);

d) persoanele sau grupurile de persoane care acționează concertat, controlează unul sau mai mulți asigurători și care vor exercita control asupra asigurătorului persoană juridică română ce urmează a se constitui; grupul de persoane care acționează împreună reprezintă persoanele care se află sub controlul unei persoane fizice sau juridice în situațiile în care între acestea există cel puțin una dintre relațiile descrise la art. 2 lit. B pct. 38 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau o relație similară, de genul relațiilor existente între soți, rude și afini până la gradul al patrulea inclusiv, persoanele și societățile aflate sub controlul acestora, o societate, administratorii și persoanele fizice sau juridice care exercită controlul asupra acesteia, societăți aflate sub controlul aceleiași ori al acelorași persoane fizice sau juridice;

e) persoanele respective sau persoanele din grupul care acționează concertat, care în ultimii 10 ani au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare încheiate cu sancțiuni sau interdicții de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului.

SECȚIUNEA a 2-a Potențialii achizitori și noii acționari semnificativi

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice sau juridice, potențiali achizitori, care intenționează să devină pentru prima dată acționari semnificativi, direcți ori indirecți, indiferent de cota de participare la capitalul social al unui asigurător, la o dată ulterioară obținerii autorizației de funcționare ca asigurător, precum și acționarii, persoane fizice sau juridice, care își propun majorarea, direct sau indirect, a participației sau a drepturilor de vot la capitalul deținut la un asigurător, astfel încât participația sa va atinge 20%, o treime sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia, trebuie să notifice în prealabil, în scris, intenția lor, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, menționând mărimea participației vizate, notificarea fiind însoțită de documentația solicitată în prezentele norme.

(2) Consiliul de administrație/supraveghere al unui asigurător, care ia cunoștință despre una dintre situațiile menționate la alin. (1), este obligat să notifice această situație, în scris, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoștință.

(3) Notificarea prealabilă este însoțită de informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite, în scris, o confirmare de primire a notificării prevăzute la alin. (2), în termen de două zile de la constatarea că documentele și informațiile sunt complete.

(5) În cazul companiilor listate pe piața de capital, în procesul de evaluare a proiectului de achiziție, drepturile de vot ale acționarilor semnificativi sunt evaluate în conformitate cu prevederile legislației specifice.

(6) În cazul entităților autorizate și supravegheate de o autoritate competentă dintr-un stat din spațiul economic european, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va consulta acea autoritate în ceea ce privește situația acționariatului și a situației financiare.

(7) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează calitatea adecvată a potențialului achizitor, persoană fizică sau juridică, și soliditatea financiară a acestuia, în raport cu proiectul de achiziție, pe baza următoarelor criterii:

a) reputația și integritatea potențialului achizitor, persoană fizică;

b) reputația și experiența oricărei persoane care urmează să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere în cadrul unui asigurător, ca rezultat al achiziției propuse;

c) soliditatea financiară a potențialului achizitor, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată în viitor de către asigurătorul/reasigurătorul la care se referă proiectul de achiziție;

d) capacitatea asigurătorului de a respecta cerințele prudențiale stipulate de prezentele norme și de legislația privind supravegherea suplimentară a grupurilor și a conglomeratelor financiare;

e) existența unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce privește proiectul de achiziție, este sau a fost săvârșită o infracțiune ori o tentativă de spălare de bani sau de finanțare a terorismului, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau că proiectul de achiziție ar putea dezvolta un astfel de risc;

f) criteriile de evaluare aplicate acționarilor fondatori, conform art. 5, se aplică și potențialilor achizitori.

(8) În funcție de mărimea cotei de participare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita următoarele informații:

1. În cazul în care cota de participare vizată este de până la 20%:

a) prezentarea scopului general al proiectului de achiziție, precum și numărul și ponderea acțiunilor în capitalul social al asigurătorului, în procente, în lei și în echivalent euro;

b) lista persoanelor care acționează în mod concertat, precum și descrierea angajamentelor financiare, a contribuțiilor fiecărei persoane și a eventualelor structuri organizatorice în cadrul asigurătorului;

c) prezentarea strategiei cu privire la proiectul de achiziție, care să cuprindă și informații referitoare la perioada în care potențialul achizitor intenționează să păstreze acțiunile, la orice intenție de a crește, de a reduce sau de a menține nivelul cotei de participare în următorii 3 ani sau la intenția de a acționa ca un deținător activ de acțiuni, precum și informații privind capacitatea lui financiară de a susține asigurătorul cu fonduri proprii suplimentare, în cazul în care acesta întâmpină dificultăți financiare.

2. În cazul în care participația vizată este între 20% și 50%:

a) documentele și informațiile menționate la pct. 1;

b) prezentarea intențiilor potențialului achizitor cu privire la situația financiară a asigurătorului, precum și așteptările acestuia în următorii 3 ani.

3. În cazul în care participația vizată este de peste 50%, documentele menționate la pct. 2, inclusiv studiul de fezabilitate menționat în anexa nr. 2.

(9) În cursul termenului de evaluare, dar nu mai târziu de a cincizecea zi lucrătoare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, în scris, documente și informații suplimentare, necesare finalizării evaluării proiectului de achiziție, conform anexei nr. 3 la prezentele norme și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Potențialul achizitor are obligația de a transmite documentele și informațiile suplimentare, conform alin. (8), în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor i-a solicitat acest lucru; în această perioadă, termenul de evaluare se întrerupe.

(11) Perioada de întrerupere a termenului de evaluare poate fi prelungită până la 30 de zile lucrătoare, în cazul în care potențialul achizitor:

a) are sediul sau este reglementat într-un stat terț;

b) nu este reglementat de o autoritate competentă în domeniul financiar din spațiul economic european.

(12) Evaluarea proiectului de achiziție se efectuează în mod nediscriminatoriu, în cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este notificată în legătură cu două sau mai multe proiecte de achiziție pentru același asigurător.

Art. 8. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consultă autoritățile competente ale altor state membre, atunci când efectuează evaluarea unui potențial achizitor care se află în una dintre următoarele situații:

a) este un asigurător autorizat într-un alt stat membru;

b) este o societate de asigurare-mamă a unui asigurător autorizat într-un alt stat membru;

c) este controlat de aceeași persoană, fizică sau juridică, ce controlează un asigurător și/sau un reasigurător autorizat într-un alt stat membru.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consultă autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit sau societățile de servicii și investiții financiare ori societățile de pensii dintr-un stat membru, atunci când efectuează evaluarea unui potențial achizitor care se află în una dintre următoarele situații:

a) este o instituție de credit sau o societate de servicii și investiții financiare ori o societate de pensii autorizată în Uniunea Europeană;

b) este o societate de asigurare-mamă a unei instituții de credit sau a unei societăți de servicii și investiții financiare sau o societate de pensii autorizată în Uniunea Europeană;

c) este controlat de aceeași persoană, fizică sau juridică, ce controlează o instituție de credit ori o societate de servicii și investiții financiare autorizată în Uniunea Europeană.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor furnizează, la cerere, celorlalte autorități de supraveghere implicate orice informație relevantă și, din oficiu, orice informație esențială și comunică opinia sa și orice rezervă cu privire la achiziția propusă.

Art. 9. -

(1) În cazul aprobării proiectului de achiziție, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate comunica un termen maxim pentru finalizarea achiziției și poate prelungi acest termen, dacă este necesar.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se poate opune proiectului de achiziție, prin decizie motivată, în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 7 alin. (7), în ceea ce privește calificarea persoanelor menționate la art. 2 din anexa nr. 3, sau dacă informațiile furnizate de potențialul achizitor sunt incomplete. În acest caz, informează în scris potențialul achizitor în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, fără a depăși termenul de evaluare, indicând motivele care au stat la baza acestei opoziții.

(3) Achiziția efectuată fără notificarea prealabilă și aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum și nerespectarea deciziei autorității de supraveghere de opoziție față de proiectul de achiziție conduc la suspendarea exercitării drepturilor de vot corespunzătoare sau la nulitatea voturilor exprimate sau anularea acestora.

(4) Orice modificare a documentelor sau a condițiilor în baza cărora s-a acordat avizul de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în vederea realizării achiziției conduce la o nouă analiză din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, pe lângă măsurile prevăzute la alin. (3), să aplice și alte sancțiuni prevăzute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

(1) Ulterior realizării achiziției, achizitorul își poate exercita drepturile de vot corespunzătoare la asigurător, numai după obținerea aprobării ca acționar semnificativ de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Condițiile și documentele solicitate fondatorilor se aplică și în cazul persoanelor fizice și juridice care devin ulterior acționari semnificativi direcți și indirecți la asigurători.

(3) Obținerea aprobării în vederea înregistrării ca acționar la oficiul registrului comerțului în baza unor documente sau informații neconforme cu realitatea dă dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a-și retrage aprobarea.

SECȚIUNEA a 3-a Acționarii care renunță sau care își diminuează cota de participare la capitalul social al unui asigurător

Art. 11. -

(1) Orice acționar semnificativ, persoană fizică sau juridică, ce intenționează să renunțe la această calitate, în mod direct ori indirect, trebuie să notifice în scris această intenție Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Această notificare trebuie făcută și în cazul în care acționarul semnificativ își propune diminuarea drepturilor sale de vot ori a poziției de acționar semnificativ, direct sau indirect al unui asigurător, astfel încât participația ori drepturile sale de vot vor scădea sub 20%, o treime sau 50% din capitalul social.

(3) Notificarea trebuie să cuprindă următoarele informații: denumirea asigurătorului la al cărui capital urmează să renunțe/să își diminueze participația, precum și, dacă este cazul, numărul acțiunilor rămase, valoarea nominală a acestora, valoarea totală și procentul din totalul capitalului social al asigurătorului, procentul din totalul drepturilor de vot pe care le conferă acestea, entitatea/entitățile către care dorește să își transfere participația. Notificarea nu este urmată de o decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(4) Acționarii menționați la alin. (1) și (2) sunt răspunzători pentru obligațiile ce le revin până la data aprobării noilor acționari semnificativi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Acționarii care nu sunt acționari semnificativi și care intenționează să renunțe sau să își diminueze cota de participare vor notifica intenția Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și, în cazul în care tranzacțiile vor avea loc simultan, aceștia vor transmite o listă centralizată, întocmită de un reprezentant legal al unuia dintre acționari.

Art. 12. -

Documentele și informațiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise și în cazul în care, prin majorarea cotei de participare de către o persoană juridică sau fizică, un asigurător devine filială a acelei persoane ori în cazul în care, prin reducerea participației unei persoane juridice sau fizice la un asigurător, acesta își încetează statutul de filială a acelei persoane. Prin filială se înțelege entitatea definită la art. 2 lit. B pct. 45 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Autorizarea asigurătorilor

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 13. -

(1) Denumirea unui asigurător trebuie să conțină sintagmele "asigurări", "asigurări-reasigurări", după caz, sau derivate ale acestora, în limba română ori într-o limbă de largă circulație.

(2) Obiectul de activitate al asigurătorilor trebuie să fie unic, respectiv asigurătorul să exercite exclusiv activitate de asigurare conform prevederilor art. 2 lit. A pct. 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute de lege.

(3) Din studiul de fezabilitate trebuie să rezulte că resursele financiare ale asigurătorului sunt suficiente pentru desfășurarea activității de asigurare, în conformitate cu profilul de risc și toleranța la risc stabilite de acesta.

(4) Capitalul social vărsat, reprezentând o sumă cel puțin egală cu fondul de siguranță, conform prevederilor normelor în vigoare privind valoarea minimă a fondului de siguranță, trebuie să fie depus în contul unei bănci autorizate din România, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Actul constitutiv al asigurătorului trebuie să cuprindă numele persoanelor menționate la art. 23 alin. (1) lit. A, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conducerea executivă a asigurătorului trebuie să fie asigurată de minimum două persoane, în cazul societăților administrate în sistem unitar, sau de minimum 3 persoane, în cazul societăților administrate în sistem dualist, cu atribuții decizionale, răspunzătoare pentru societate, ale căror semnături sunt opozabile terților.

(6) Asigurătorii virează sumele reprezentând taxa de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Prin plata taxei de autorizare asigurătorul primește autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare, conform prevederilor art. 13 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Asigurătorul trebuie să achite 40% din valoarea taxei inițiale, pentru fiecare clasă de asigurare suplimentară, conform prevederilor art. 13 alin. (7) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Sediul social, conducerea executivă și conducerea operativă trebuie să fie pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 2-a Obținerea avizului prealabil necesar înregistrării ca asigurător

Art. 14. -

În vederea obținerii avizului prealabil necesar înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului, solicitanții vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

1. cerere-standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1;

2. proiectul actului constitutiv, semnat de către reprezentantul legal al asigurătorului;

3. copiile documentelor care atestă vărsarea integrală, în formă bănească, de către fiecare fondator a aportului la capitalul social, conform prevederilor legale în vigoare, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana/persoanele care semnează cererea-standard;

4. extrasul de cont privind vărsarea integrală a capitalului social, din data depunerii documentației, semnat de conducătorul sucursalei/agenției instituției de credit unde s-a deschis contul de capital; sumele reprezentând aport la capitalul social și depuse în valută se calculează la cursul comunicat de Banca Națională a României din data plății;

5. în vederea aprobării și pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 și 6, acționarii semnificativi, persoane fizice și juridice, direcți și/sau indirecți, până la ultimul acționar semnificativ, persoană fizică, ai fondatorilor asigurătorului trebuie să depună documentele prevăzute în anexele nr. 3 și 4; de asemenea, aceștia vor depune lista cu drepturile de vot alocate acestor acționari, conform cu deținerea directă și/sau indirectă de capital la asigurătorul respectiv;

6. lista cu acționarii direcți și indirecți, persoane fizice și juridice, care nu sunt acționari semnificativi; pentru aceștia, posibilitatea de a deveni acționari, în condițiile menționate la art. 5 și 6, se certifică printr-o hotărâre adoptată distinct de către adunarea constitutivă a fondatorilor asigurătorului; prevederea precedentă nu limitează dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ca, în cazuri justificate, să solicite unui acționar sau mai multora aceleași informații sau documente ca cele prevăzute pentru acționarii semnificativi;

7. în vederea aprobării și pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 și 6, acționarii semnificativi, persoane fizice și juridice, direcți și/sau indirecți, până la ultimul acționar semnificativ, persoană fizică, ai fondatorilor asigurătorului trebuie să depună documentele prevăzute în anexele nr. 3 și 4; de asemenea, aceștia vor depune lista cu drepturile de vot alocate acestor acționari, conform cu deținerea directă și/sau indirectă de capital la asigurătorul respectiv;

8. membrii consiliului de administrație/supraveghere ai asigurătorului și conducerea executivă/membrii directoratului trebuie să îndeplinească condițiile și să prezinte documentele prevăzute în anexele nr. 5 și 8;

9. copia documentului care atestă viramentul taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

(1) Orice modificare a documentelor sau a condițiilor în baza cărora s-a acordat avizul prealabil de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului, conduce la o nouă analiză din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Dacă modificarea documentelor sau a condițiilor în baza cărora s-a acordat avizul prealabil are loc ulterior înregistrării la oficiul registrului comerțului, atunci se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicitarea și documentele corespunzătoare în vederea aprobării acestora.

(3) Cererea pentru obținerea autorizației de funcționare se va putea depune numai după obținerea, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a avizului prealabil asupra modificărilor intervenite și înregistrarea acestora la oficiul registrului comerțului.

Art. 16. -

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) și ale art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind avizul prealabil necesar înregistrării ca asigurător, prezentarea de documente și informații atât de la fondatori și persoane semnificative, cât și de la oricare altă persoană fizică sau juridică ce are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, precum și de la alte instituții sau autorități din țară ori din străinătate.

Art. 17. -

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, într-o perioadă de 60 de zile de la confirmarea prezentării documentației complete, asupra acordării avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului.

Art. 18. -

Obținerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului în baza unor documente sau informații neconforme cu realitatea dă dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a retrage avizul prealabil.

SECȚIUNEA a 3-a Obținerea autorizației de funcționare ca asigurător

Art. 19. -

Pentru obținerea autorizației de funcționare pe baza căreia asigurătorul va putea desfășura activitate de asigurare, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea autorizației de funcționare în vederea desfășurării activității de asigurări, conform anexei nr. 7;

b) copiile documentelor care atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, respectiv: actul constitutiv autentificat/ atestat, hotărârea judecătorească/rezoluția personalului desemnat de înființare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului și certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale societății;

c) studiul de fezabilitate aprobat de acționarii fondatori, în conformitate cu hotărârea adunării constitutive a fondatorilor asigurătorului, din care să reiasă că resursele financiare ale entității sunt suficiente pentru desfășurarea activității și care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 2;

d) copia proiectului programului de reasigurare, semnată de o persoană din conducerea executivă a asigurătorului. În cazul reasigurării de către un asigurător/reasigurător, persoană juridică română, este obligatorie prezentarea retrocesiunii acelui asigurător, din care să rezulte că este inclus și programul prezentat. Lipsa unui asemenea program trebuie justificată prin prezentarea în studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie a asigurătorului/reasigurătorului român;

e) copiile actelor de proprietate sau ale contractelor de închiriere/comodat pentru sediul ori sediile secundare/punctele de lucru existente sau care se înființează, înregistrate la administrația financiară teritorială, după caz;

f) persoanele semnificative și persoanele care ocupă anumite funcții în cadrul unui asigurător trebuie să prezinte documentația prevăzută în anexele nr. 5, 6 și 8.

Art. 20. - Modificări (1)

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, într-o perioadă de 60 de zile de la prezentarea documentației complete, asupra acordării autorizației de funcționare pe baza căreia asigurătorul va putea desfășura activitate de asigurare.

Art. 21. -

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este în drept să impună respectarea și îndeplinirea oricăror alte criterii, cerințe și/sau condiții în afara celor menționate, pe care legea și normele prudențiale adoptate de autoritatea competentă le prevăd în vederea autorizării pentru desfășurarea activității de asigurare.

Art. 22. -

(1) Autorizația de funcționare a asigurătorului este valabilă pentru teritoriul României.

(2) Autorizația de funcționare permite asigurătorului să desfășoare activități în Comunitatea Europeană, în conformitate cu dreptul de stabilire sau cu libertatea de a presta servicii, după caz, în condițiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare și de normele specifice.

CAPITOLUL IV Evaluarea și aprobarea persoanelor semnificative, numirea persoanelor în anumite funcții în cadrul unui asigurător

Art. 23. -

(1) Pentru a fi aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, persoanele fizice menționate la art. 2 lit. A pct. 11 și 111 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt numite în cadrul unui asigurător conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

A. membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere:

a) să îndeplinească prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), d) și e), să nu se afle în situațiile prevăzute la art. 6 lit. d) și e) și să prezinte documentele prevăzute în anexele nr. 5 și 8;

b) să dispună de bună reputație, onestitate, probitate morală și experiență profesională adecvată naturii, întinderii și complexității activității asigurătorului și responsabilităților încredințate;

c) să aibă studii superioare;

d) cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație/supraveghere trebuie să vorbească fluent limba română;

e) să cunoască legislația din domeniul asigurărilor;

B. membrii conducerii executive sau ai directoratului:

a) să îndeplinească prevederile menționate la lit. A și să prezinte documentele prevăzute în anexele nr. 5 și 8;

b) să aibă o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel puțin 3 ani, respectiv 5 ani, într-o funcție de conducere în aceste domenii;

c) să nu aibă această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada angajării/mandatului la asigurător, și să dețină în exclusivitate această funcție în cadrul asigurătorului;

C. conducătorul activității de asigurări de viață și conducătorul activității de asigurări generale:

a) să îndeplinească prevederile lit. A. a), b), c) și e) și să prezinte documentele prevăzute la anexele nr. 6 și 8;

b) să aibă o experiență de cel puțin 4 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puțin 2 ani în funcții de conducere. Funcțiile menționate la lit. C pot fi cumulate numai cu calitatea de director general adjunct, în cazul sistemului unitar, sau de membru al directoratului, în cazul sistemului dualist. În aceste cazuri de cumul de funcții, persoanele desemnate sunt considerate a exercita o singură funcție, funcția de conducător executiv, caz în care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. B și să menționeze în declarația de exclusivitate funcția superioară;

D. persoanele desemnate în anumite funcții în cadrul unui asigurător sunt numite de organul investit prin actul constitutiv al asigurătorului cu astfel de atribuții.

a) Persoanele desemnate în funcții de conducere specifice domeniului asigurărilor sunt:

- conducătorul compartimentului de subscriere a contractelor de asigurare;

- conducătorul compartimentului de managementul riscului;

- conducătorul compartimentului de reasigurare;

- conducătorul compartimentului de daune.

b) Persoanele desemnate în funcții de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurărilor sunt conducătorii compartimentelor economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, tehnologia informației, evaluare medicală asigurați și altele, conform organigramei asigurătorului. Modificări (1)

c) Pentru conducătorii compartimentelor managementul riscului, de daune și, respectiv, economico-financiar din cadrul asigurătorului, exercitarea atribuțiilor corespunzătoare funcțiilor se face numai după obținerea aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care va verifica:

- îndeplinirea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), d) și e);

- neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 6 lit. d) și e);

- verificarea experienței profesionale de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puțin 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conducă, în cazul conducătorilor compartimentelor managementul riscului și, respectiv, de daune;

- verificarea experienței profesionale de cel puțin 3 ani în domeniul de specialitate pe care urmează să îl conducă, în cazul conducătorilor compartimentului economico-financiar;

- documentele menționate în anexele nr. 6 și 8.

d) Persoanele menționate la lit. a) și b), cu excepția conducătorilor compartimentelor managementul riscului, de daune și economico-financiar, sunt numite în funcție de către asigurător ulterior verificării de către acesta a îndeplinirii următoarelor condiții:

- conformarea cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), d) și e);

- neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 6 lit. d) și e);

- deținerea unei experiențe de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puțin 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conducă, în cazul conducătorilor prevăzuți la lit. a);

- deținerea unei experiențe de cel puțin 3 ani în domeniul de specialitate pe care urmează să îl conducă, în cazul conducătorilor prevăzuți la lit. b);

- documentele prevăzute în anexa nr. 6, în cazul conducătorilor prevăzuți la lit. a).

e) Documentele pentru persoanele prevăzute la lit. d) sunt depuse la sediul asigurătorului și sunt disponibile pentru verificarea lor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

f) Persoanele numite în funcțiile de conducători ai compartimentului de daune la asigurători, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt considerate a îndeplini criteriile respective numai cu condiția prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a următoarelor documente: curriculum vitae semnate, copii de pe contractele de muncă și declarația prevăzută în anexa nr. 6, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

E. Actuarul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 122 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aprobării ca persoană semnificativă la un asigurător, și să transmită documentele prevăzute în anexele nr. 6 și 8.

(2) Membrii consiliului de administrație/supraveghere vor prezenta în fața Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în cadrul unei discuții, modul de administrare/supraveghere a activității asigurătorului în vederea realizării obiectivelor propuse. Prezentarea va fi făcută în limba română de una dintre persoanele prezente la întâlnire.

(3) Persoanele propuse pentru conducerea executivă sau membrii directoratului și persoanele propuse pentru aprobare în funcțiile de conducere menționate la alin. (1) lit. D.c) susțin un interviu profesional în prezența unei comisii de evaluare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. În cadrul interviului, acestea vor prezenta activitatea pe care urmează să o desfășoare, experiența profesională în specialitatea pe care urmează să o conducă și cunoașterea legislației din domeniul asigurărilor.

(4) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor respingerea aprobării persoanelor menționate la alin. (3), urmând ca asigurătorul să nominalizeze o altă persoană.

Art. 24. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează, pentru fiecare persoană semnificativă, dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. A, B, C, D lit. c) și lit. E, luând în considerare informațiile legate de activitatea, experiența și reputația persoanei în cauză, precum și orice alte circumstanțe relevante.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) vor fi analizate, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

a) persoana a fost sancționată, sancțiunea aplicată fiind de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului în domeniul respectiv, după caz, sau i s-a refuzat ori retras o autorizație sau aprobare de către o autoritate competentă de supraveghere din România sau străinătate ori s-a aflat în altă situație care prin aspectele ei relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii asigurătorului la care persoana în cauză este nominalizată să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere;

b) persoana a fost sancționată deoarece a exercitat, fără aprobarea autorității menționate la lit. a), o funcție pentru care, potrivit legislației în vigoare, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;

c) în exercitarea unei funcții de administrare și/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unui asigurător ori intermediar în asigurări și/sau în reasigurări străin, persoana nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate ori a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana a exercitat funcția de administrare și/sau de conducere la un intermediar în asigurări și/sau în reasigurări s-au încălcat în mod repetat contractele de intermediere în asigurări sau reasigurări prin nedepunerea la asigurători ori reasigurători a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare;

e) în perioada în care persoana a exercitat o funcție de administrare și/sau de conducere la un asigurător ori la un reasigurător, ca urmare a activității desfășurate, s-a înregistrat o deteriorare a situației financiare a asigurătorului sau acesta a făcut obiectul unor proceduri de redresare financiară pe bază de plan sau prin administrare specială ori pe baza altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă sau s-a înregistrat o deteriorare gravă a situației financiare care a condus la insolvența și/sau falimentul asigurătorului;

f) entitățile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care este sau a fost acționar semnificativ ori asociat au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate competentă din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor ori financiar-bancar, sancțiunea aplicată fiind de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului în domeniul respectiv, după caz, sau autoritatea le-a refuzat ori le-a retras o autorizație.

(3) La evaluarea administratorilor și a persoanelor propuse pentru conducerea executivă a unui asigurător se va avea în vedere și dacă modul de administrare/supraveghere și de conducere a activității asigurătorului prezentat are la bază o abordare realistă și denotă profesionalism, rezultate din prezentarea pieței de asigurări și încorporarea principiilor de organizare și funcționare pe baze prudențiale și de evaluare a riscurilor unui asigurător.

CAPITOLUL V Funcționarea asigurătorului

Art. 25. -

(1) După obținerea autorizației de funcționare, orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizație se va face numai după aprobarea sau, după caz, avizarea prealabilă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) În cazul solicitării autorizației pentru alte riscuri dintr-o clasă autorizată anterior sau pentru o nouă clasă de asigurare, asigurătorii trebuie să se conformeze prevederilor art. 12 alin. (71) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor studiul de fezabilitate actualizat cu noile riscuri sau cu noua clasă de asigurare și taxa de autorizare prevăzută la art. 13 alin. (6).

(3) La termenul menționat în legislația în vigoare privind depunerea situațiilor financiare, asigurătorii au obligația să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situația acționarilor direcți și procentul deținut de către aceștia din capitalul social, așa cum este înscris în Registrul acționarilor sau conform prevederilor legislației specifice.

(4) În cazul acționarilor semnificativi, se va transmite lista nominală, iar pentru acționarii semnificativi, persoane juridice, și lista acționariatului semnificativ direct și/sau indirect al acestora.

(5) În cazul în care volumul informațiilor solicitate conform alin. (2) și (3) este foarte mare, acestea se vor furniza pe suport electronic de tip compact-disc (CD).

Art. 26. -

Persoanele menționate la art. 23 alin. (1) lit. A și B trebuie să aibă un contract de administrare, respectiv un contract de mandat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. C, D și E trebuie să aibă calitatea de angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată pe întreaga perioadă de desfășurare a activității în cadrul unui asigurător, cu excepția înlocuitorilor unor titulari ai funcțiilor de conducere al căror contract de muncă este suspendat, în condițiile legislației în vigoare.

Art. 27. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data vacantării unei funcții deținute de o persoană semnificativă, asigurătorul și persoana în cauză vor comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele și funcția persoanei respective. Modificări (1)

(2) În cazul vacantării unei funcții deținute de o persoană semnificativă, membru în consiliul de administrație/supraveghere și/sau în conducerea executivă/directorat, perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 90 de zile; perioada poate fi extinsă cu maximum 30 de zile, cu avizul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Pentru persoanele semnificative ale asigurătorului, altele decât cele menționate la alin. (2), termenul de numire a unei alte persoane în această funcție este de 60 de zile de la data vacantării. Modificări (1)

(4) O persoană care trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu poate exercita atribuțiile funcției pentru care a fost propusă decât de la data primirii aprobării Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) poate conduce la sancționarea, după caz, a asigurătorului, a persoanelor în drept să facă propunerea și a celor care au fost propuse. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate decide, având în vedere consecințele exercitării atribuțiilor unei funcții înainte de primirea aprobării legale, inclusiv retragerea aprobării acordate.

Art. 28. -

Persoanele menționate la art. 23 alin. (1) lit. A și B, care:

a) primesc un nou mandat;

b) pe durata mandatului sau la sfârșitul acestuia sunt numite în alte funcții în consiliul de administrație/supraveghere sau în conducerea executivă/directoratul unui asigurător;

c) sunt nominalizate să își continue mandatul la un asigurător rezultat în urma fuziunii dintre doi sau mai mulți asigurători;

d) sunt nominalizate să își continue mandatul la asigurători rezultați în urma divizării unui asigurător, trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și trebuie să depună declarațiile și documente actualizate conform anexelor nr. 5 și 8. Modificări (1)

Art. 29. -

(1) Persoanele menționate la art. 23 alin. (1) lit. D, lit. a) și b), personalul de execuție din direcțiile/compartimentele menționate la art. 23 alin. (1) lit. D lit. a) și cel din direcția/compartimentul economico-financiar, persoanele angajate în cadrul unui asigurător pentru vânzarea polițelor de asigurare, directorii și personalul de conducere din subunitățile teritoriale ale unui asigurător, cu excepția agențiilor și punctelor de lucru, precum și personalul de specialitate din direcțiile/compartimentele acestor subunități teritoriale trebuie să urmeze cursurile de specializare profesională organizate în cadrul Institutului de Management în Asigurări, în termen de 12 luni de la data angajării sau numirii în funcție.

(2) Pentru persoanele menționate la alin. (1) care la data apariției prezentelor norme sunt angajate la un asigurător, indiferent de funcția pe care o ocupă, perioada de conformare este de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. Modificări (2)

(3) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, asigurătorii vor transmite Direcției autorizări și avizări organigrama la zi și numărul de persoane menționate la alin. (1), defalcat pe structura centrală și cea teritorială, precum și pe funcții de conducere și de execuție.

(4) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme Institutul de Management în Asigurări va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și, respectiv, asigurătorilor, lista cursurilor de specializare profesională.

(5) În termen de 20 de zile de la primirea listei cursurilor de specializare profesională, asigurătorii vor transmite Direcției autorizări și avizări și Institutului de Management în Asigurări proiectul de programare la cursurile de specializare profesională a persoanelor menționate la alin. (2). După centralizarea proiectelor de programări transmise de asigurători, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Institutul de Management în Asigurări vor putea reface programările în funcție de numărul de locuri disponibile la cursurile de specializare profesională și perioadele de desfășurare a acestora, cu informarea asigurătorilor în cauză.

(6) Respectarea prevederilor prezentului articol este în responsabilitatea asigurătorului.

Art. 30. -

Persoanele însărcinate cu conducerea/gestionarea unei activități în cadrul unui asigurător, care sunt numite în funcția respectivă în conformitate cu prevederile acestor norme, sunt responsabile pentru deficiențele constatate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în activitatea lor și pot fi sancționate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 31. -

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are dreptul să anuleze orice autorizație obținută pe baza unor informații false sau eronate și poate interzice persoanelor răspunzătoare exercitarea oricăror activități reglementate de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Alte dispoziții

Art. 32. -

Toate documentele prevăzute în prezentele norme trebuie transmise în limba română, iar documentele emise în străinătate, într-o limbă străină, vor fi depuse în original, autentificate în țara de origine, împreună cu traducerea legalizată.

Art. 33. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 34. -

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

*

Prezentele norme transpun:

1. prevederile art. 1, 2 și 4 din Directiva 2007/44 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului și a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește normele de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor de participații în sectorul financiar;

2. ale art. 8, 15 pct. 3, 4 și 54 din Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea generală directă și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE;

3. ale art. 4-8, 15 pct. 3 și 4 din Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață;

4. ale art. 21 alin. (1) și art. 22-23 din Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 92/49/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 98/78/CE și 2002/83/CE;

5. ale art. 4-7 din prima Directivă a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă, modificate prin art. 6-9 din Directiva Consiliului 92/49/CEE (a treia directivă privind "asigurarea generală").

ANEXA Nr. 1 la norme

CERERE
pentru obținerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător

1. Denumirea completă propusă pentru persoana juridică:

..................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................

2. Dacă actuala înregistrare determină schimbarea numelui solicitantului sau al asigurătorului, menționați numele anterior:

..................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................

3. Adresa propusă pentru sediul social:

..................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................

4. Adresa poștală/de corespondență (dacă este diferită):

..................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................

5. Date de contact: Numărul de telefon: ................................................................................................................................
Numărul de fax: .....................................................................................................................................
Adresă de e-mail: ...................................................................................................................................

6. Reprezentantul legal/Persoana de contact: .......................................................................................................................

7. Categoria de asigurări:

a) asigurări generale ............................................................................................................................................

b) asigurări de viață .............................................................................................................................................

8. Clasele de asigurări pentru care solicit autorizație sunt următoarele*):

___________

*) Se vor menționa clasele de asigurări sau numai riscurile dintr-o clasă.

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................

9. Opisul documentelor depuse în anexă, în conformitate cu documentația prevăzută la art. 12 din norme ............................................................................................................................................................................................................

Subsemnatul, ................................................, în calitate de reprezentant legal al ................................................................ ..................................................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Numele și prenumele ............................................... (cu majuscule)
Semnătura .............................................

Data: ......................................

ANEXA Nr. 2 la norme

Studiul de fezabilitate și programul de reasigurare

I. Studiul de fezabilitate va cuprinde:

1. analiza pieței asigurărilor și prezentarea activității asigurătorului ce urmează să fie desfășurată;

2. profilul de risc și toleranța la risc, rezultate din natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul își propune să le acopere, precum și regulile de selectare a acestora, pentru toate riscurile dintr-o clasă de asigurare sau doar pentru riscul/riscurile din acea clasă de asigurare, menționate în anexa nr. 1 la norme;

3. prezentarea structurii organizatorice a asigurătorului, cu precizarea răspunderilor și a limitelor de competență pentru persoanele cu funcții de conducere în cadrul societății, a regulamentului de organizare și funcționare, a procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifraudă și de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prezentarea sistemului intern de management al riscului, a procedurilor de rezolvare a petițiilor, a procedurilor de rezolvare a daunelor, precum și a oricăror alte informații pe care acționarii le consideră necesare în susținerea viabilității studiului de fezabilitate prezentat;

4. estimarea marjei de solvabilitate minime, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;

5. elementele fondului minim de siguranță, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;

6. estimarea cheltuielilor generale de administrație și a cheltuielilor cu comisioanele, precum și sursele de finanțare ale acestora, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;

7. estimarea cheltuielilor aferente membrilor consiliului de administrație/supraveghere, persoanelor din conducerea executivă/membrii directoratului și persoanelor care ocupă funcțiile de conducere menționate în anexa nr. 8 la norme. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie în parte;

8. proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață, proiectul contului de profit și pierderi, proiectul contului tehnic al asigurării generale/de viață, proiectul contului netehnic al asigurării generale/de viață, după caz;

9. prezentarea calculelor specifice pentru rezervele tehnice și elementele de calcul al tarifelor de primă pentru clasele sau riscurile pentru care se solicită autorizarea;

10. estimarea primelor subscrise și a daunelor ce vor fi plătite, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;

11. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;

12. politica de investiții, cu menționarea principalelor domenii de investire, urmărindu-se stabilirea concordanțelor dintre tipurile de obligații asumate și activele care le acoperă, dispersia activelor și marja de solvabilitate, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;

13. principii de fundamentare, în cazul externalizării uneia sau mai multor activități;

14. descrierea sediului principal și, dacă este cazul, a sediilor secundare, precum și a dotărilor acestuia/acestora;

15. prezentarea principalelor canale de distribuție a produselor de asigurare care se intenționează să fie utilizate;

16. prezentarea rețelei de tehnologie a informației și a softului, care trebuie să fie corespunzătoare riscurilor și claselor de asigurări pentru care se solicită autorizarea și să permită întocmirea și transmiterea rapoartelor solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

17. în cazul practicării claselor de asigurări generale nr. 14 "Asigurări de credite" și nr. 15 "Asigurări de garanții", studiul de fezabilitate va cuprinde pentru aceste clase și informații privind elementele rezervei de egalizare calculate în conformitate cu prevederile normelor specifice emise în aplicarea legii;

18. în cazul practicării claselor de asigurări generale nr. 17 "Asigurări de protecție juridică", acoperirea cheltuielilor cu asistența juridică trebuie să facă obiectul unui contract separat de cel încheiat pentru alte clase de asigurare sau se tratează într-un capitol separat al unei polițe unice, în care se precizează natura acoperirii cheltuielilor de asistență juridică, conform prevederilor legale în vigoare;

19. în cazul solicitării practicării clasei de asigurări generale nr. 18 "Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu sau de la locul de reședință permanentă", studiul de fezabilitate va cuprinde și:

- lista și curriculum vitae ale personalului calificat;

- documentația privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;

- contractul cu rețeaua de asistență ce urmează a fi folosită pentru îndeplinirea obligațiilor aferente acestei clase de asigurări.

20. În cazul solicitării practicării activității de subscriere riscuri de tip catastrofă, studiul de fezabilitate prevăzut la pct. 1 va cuprinde și următoarele informații:

- calculul expunerii (sau acumulării) maxime pe fiecare clasă de asigurare;

- modul de estimare a daunei maxime posibile;

- programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care să rezulte capacitatea asigurătorului de a le subscrie, respectiv reținerea netă;

- o situație din care să rezulte care sunt clasele de asigurare care acoperă astfel de riscuri și care este nivelul rezervelor de catastrofă aferente primelor brute subscrise pentru astfel de riscuri, rezerve constituite în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum și coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările ulterioare.

II. Programul de reasigurare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) criteriile de selectare a unui reasigurător;

b) schema programului de reasigurare al întregului portofoliu;

c) limitele reasigurării automate, pe clase și riscuri acoperite, termenele și condițiile contractuale;

d) criterii cu privire la reasigurările facultative, pe risc și pe eveniment, bazate pe analiza riscului și a costurilor reasigurării;

e) capacitatea de subscriere conferită, pe contract și pe întregul program de reasigurare;

f) evaluarea actuarială a riscului și a faptului că acesta a fost transferat așa cum s-a avut în vedere;

g) sistemul de raportare și principiile controlului intern în ceea ce privește programul de reasigurare;

h) sistemul de verificare a raportării daunelor care sunt în sarcina reasigurătorului și de verificare a sumelor datorate de către acesta.

III. În cazul în care asigurătorul consideră că va deține capacitate de subscriere, va prezenta o notă de fundamentare prin care să justifice că nu este necesar un program de reasigurare.

ANEXA Nr. 3 la norme

Documentele care trebuie transmise de acționarii fondatori, de potențialii achizitori, direcți și/sau indirecți, de noii acționari semnificativi, direcți și/sau indirecți

I. Acționarii fondatori

Art. 1. -

Acționarii fondatori, în vederea aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, trebuie să depună următoarele documente:

A. Persoanele fizice:

1. copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă; în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu și, dacă este cazul, cea de reședință, precum și cetățenia, acestea vor fi specificate separat;

2. declarația pe propria răspundere, conform pct. I din anexa nr. 4 la norme;

3. cazierul judiciar valabil, în original, sau, în cazul cetățenilor străini, un document echivalent, emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină își are domiciliul; în cazul în care cetățeanul străin a domiciliat în mai multe state membre sau state terțe, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre sau terțe în care a domiciliat în ultimii 5 ani pentru o perioadă mai mare de 6 luni; termenul de prezentare a cazierului judiciar nu trebuie să depășească 3 luni de la data emiterii acestuia;

4. cazierul fiscal valabil, în original; în cazul în care cazierul fiscal este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat terț, termenul de prezentare a cazierului fiscal nu trebuie să depășească 3 luni de la data emiterii acestuia;

5. declarație de venituri înregistrată la autoritatea fiscală, întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va da o declarație autentificată notarial, tradusă și legalizată în limba română, care să ateste acest fapt și în care să se prezinte veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat, indiferent de sursa de realizare a acestora.

B. Persoanele juridice:

1. certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, data înregistrării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia; în cazul persoanelor juridice străine se va transmite și dovada emisă de autoritatea competentă, nu mai veche de 3 luni, din care să rezulte că persoana juridică este legal constituită și că îndeplinește prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din norme;

2. declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, conform pct. II din anexa nr. 4 la norme, însoțită de documente oficiale; din declarație trebuie să reiasă cotele de participare la capitalul social ale acționarilor semnificativi direcți și indirecți ai asigurătorului și drepturile de vot, proveniența fondurilor de participare la capitalul social al asigurătorului, denumirea, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, după caz, ale persoanelor juridice la care este acționar semnificativ, este în consiliul de administrație sau are răspundere nelimitată pentru obligațiile acestora;

3. cazierul fiscal valabil, în original, conform art. 1 lit. A pct. 4;

4. situațiile financiare aferente ultimelor 3 exerciții financiare, auditate și înregistrate la autoritatea fiscală competentă din România sau din statul de origine;

5. extras din hotărârea adunării generale a acționarilor sau, după caz, a consiliului de administrație privind participarea la constituirea asigurătorului și cota de participare la capitalul asigurătorului.

II. Proiectul de achiziție și evaluarea acționarilor semnificativi

Art. 2. -

Potențialii achizitori sau acționarii asigurătorului care doresc să își majoreze participația deținută, la notificarea intenției către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, trebuie să prezinte următoarele documente:

A. Pentru persoane fizice:

1. scrisoare de intenție, în care se menționează cota de participare vizată prin achiziție sau majorare, în care sunt descrise responsabilitățile și activitatea ce urmează a fi desfășurată în cadrul asigurătorului, precum și orice alte informații pe care potențialul achizitor sau acționarul le consideră necesare pentru susținerea proiectului de achiziție;

2. copia actului de identitate; în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica cetățenia, adresa de domiciliu și, dacă este cazul, cea de reședință, acestea vor fi specificate separat;

3. curriculum vitae, din care să rezulte activitatea desfășurată în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, descrierea activității desfășurate, funcția deținută, persoane de contact și alte informații relevante;

4. lista cu participațiile sale la capitalul social al altor societăți comerciale din țară și din străinătate, indicându-se obiectul de activitate și datele de identificare ale acesteia la data depunerii documentației la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și documentele care dovedesc sursa fondurilor cu care persoana intenționează să participe la capitalul social al asigurătorului;

5. cazierul judiciar valabil, conform art. 1 lit. A pct. 3;

6. cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4;

7. declarația de venit, conform art. 1 lit. A pct. 5;

8. declarația pe propria răspundere, conform pct. I din anexa nr. 4 la norme;

9. studiul de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la norme, pentru următorii 3 ani pentru asigurări generale sau, după caz, pentru următorii 5 ani pentru asigurări de viață, în cazul în care, în urma proiectului de achiziție, participația la care se va ajunge va fi de peste 50%, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind asigurarea și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

B. Pentru persoane juridice:

1. scrisoare de intenție, conform lit. A pct. 1;

2. extras din hotărârea adunării generale a acționarilor sau, după caz, a consiliului de administrație privind achiziția de acțiuni și cota de participare vizată la capitalul social al asigurătorului;

3. documente oficiale, din care să rezulte denumirea completă, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, codul unic de înregistrare, iar în cazul persoanelor juridice străine, dovada de la autoritatea competentă, emisă cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii, din care să rezulte că persoana juridică este legal constituită;

4. declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, conform pct. II din anexa nr. 4 la norme, însoțită de documente oficiale; din declarație trebuie să reiasă participațiile la capitalul social ale acționarilor semnificativi direcți și indirecți ai asigurătorului și drepturile de vot, proveniența fondurilor de participare la capitalul social al asigurătorului, denumirea, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, după caz, ale persoanelor juridice la care este acționar semnificativ, este în consiliul de administrație sau are răspundere nelimitată pentru obligațiile acestora;

5. cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4;

6. situațiile financiare aferente ultimelor 3 exerciții financiare, auditate și înregistrate la autoritatea fiscală competentă;

7. studiul de fezabilitate, conform prevederilor lit. A pct. 9.

Art. 3. -

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita potențialilor achizitori sau acționarilor, când consideră necesar, documente suplimentare:

A. Pentru persoane fizice:

1. declarație pe propria răspundere, din care să reiasă dacă:

a) a fost supusă unor sancțiuni de către o autoritate competentă;

b) i-a fost refuzată înregistrarea, autorizarea sau acordarea unei licențe de a efectua o activitate comercială ori profesională de către o autoritate competentă;

c) i-a fost retrasă sau revocată autorizația/licența de către o autoritate competentă;

d) a fost concediată dintr-un post sau dintr-o poziție de conducere ori i s-a solicitat să demisioneze dintr-o astfel de poziție;

2. copie de pe dovada evaluării ca potențial achizitor sau ca persoană din conducerea executivă a unui asigurător/reasigurător ori a unei instituții financiare sau a unei alte instituții supuse aprobării și/sau supravegherii prudențiale speciale, emisă de către o altă autoritate competentă, dacă este cazul;

3. declarație de interese financiare și nonfinanciare sau relații cu:

a) oricare alți acționari ai asigurătorului supus proiectului de achiziție;

b) oricare persoană care are dreptul de a-i exercita drepturile de vot;

c) oricare membru al consiliului de administrație/supraveghere din conducerea executivă a asigurătorului care face obiectul proiectului de achiziție;

d) asigurătorul/reasigurătorul persoană juridică ce face obiectul proiectului de achiziție;

4. lista companiilor la care potențialul achizitor deține direct ori indirect 10% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot.

B. Pentru persoane juridice:

1. copie de pe raportul anual de activitate pe ultimul an financiar;

2. lista completă și curriculum vitae ale persoanelor din conducerea executivă, care să conțină descrierea carierei profesionale desfășurate în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, funcția deținută, persoane de contact și alte informații relevante;

3. pentru persoanele din conducerea executivă, cazierul judiciar valabil și cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4 și 5;

4. declarația reprezentantului legal, din care să reiasă dacă s-a aflat în situațiile descrise la lit. A pct. 1 lit. a), b) și c);

5. copie de pe dovada evaluării, conform lit. A pct. 2;

6. declarația reprezentantului legal cu privire la situațiile descrise la lit. A pct. 3 lit. a), b), c) și d);

7. lista instituției/instituțiilor supravegheate în cadrul grupului, numele autorității/autorităților competente din statul membru de origine, dacă este cazul.

ANEXA Nr. 4 la norme

Declarație pentru acționari fondatori/acționari semnificativi/potențiali achizitori

I. Persoane fizice:

Subsemnatul .......................................................(numele și prenumele), seria și numărul actului de identitate ....................................., emitentul și data emiterii ..............................................., data și locul nașterii ..............................., cetățenia ..............., domiciliul și/sau reședința*) ............................., în calitate de acționar fondator/acționar semnificativ la ....................................................................., (denumirea asigurătorului) declar pe propria răspundere următoarele:

1. Dețin participații (acțiuni, părți sociale) la următoarele societăți comerciale**):

a) în România ........................................................................................................................................................................

b) în state membre ...............................................................................................................................................................

c) în state terțe ......................................................................................................................................................................

Enumerați documentele actualizate anexate în susținerea informațiilor furnizate:

....................................................................................................................................................................................................

2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 5 ani de la societățile comerciale la care dețin participații este următoarea***):

..................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................

Enumerați documentele actualizate anexate în susținerea informațiilor furnizate:

................................................................................................................................................................................................

3. Veniturile obținute din activitatea de bază și din alte activități cu scop lucrativ pe care le-am desfășurat în ultimii 5 ani sunt următoarele****):

a) din activitatea de bază - defalcat pe fiecare an................................................................................................................

b) din alte activități cu scop lucrativ - defalcat pe fiecare activitate și pe fiecare an

.............................................................................................................................................................................................

Enumerați documentele anexate în susținerea informațiilor furnizate:

..............................................................................................................................................................................................

4. Dețin în străinătate depozite în valută în sumă de:

..................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

Enumerați documentele actualizate anexate în susținerea informațiilor furnizate:

...............................................................................................................................................................................................

5. Dețin depozite la instituții de credit, participații la fonduri de investiții sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:

- în lei

................................................................................................................................................................................................

- în valută

..............................................................................................................................................................................................

Enumerați documentele actualizate anexate în susținerea informațiilor furnizate:

...............................................................................................................................................................................................

6. Alte creanțe, având fiecare o valoare egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro, pe care le dețin (inclusiv obligațiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate:

..................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

Enumerați documentele actualizate anexate în susținerea informațiilor furnizate:

................................................................................................................................................................................................

7. Datorii/Debite către:

a) persoane juridice ..............................................................................................................................................................

b) persoane fizice ....................................................................................................................................................................

c) alți terți ................................................................................................................................................................................

Enumerați documentele anexate în susținerea informațiilor furnizate:

..............................................................................................................................................................................................

8. Nu sunt acționar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare și/sau reasigurare, a unui agent de asigurare persoană juridică ori a unui asistent în brokeraj persoană juridică română:

...............................................................................................................................................................................................

9. Nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului:

..................................................................................................................................................................................................

Anexați cazierul judiciar valabil, în original.

10. Nu am fost declarat în stare de faliment și nu am făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți:

..................................................................................................................................................................................................

11. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, asociații, fundații, uniuni sau ligi sindicale:

..................................................................................................................................................................................................

12. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi sau venituri obținute din activități desfășurate în statele cu care România nu întreține relații diplomatice sau jurisdicțiile care nu instituie obligativitatea organizării și a evidenței contabile și/sau publicării situațiilor financiare, evidenței registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor:

..................................................................................................................................................................................................

13. Dispun de venituri care au caracter de continuitate și care, prin nivelul lor, justifică în mod corespunzător participația la capitalul social al asigurătorului. Pentru susținerea celor afirmate anterior depun următoarele documente doveditoare:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Dispun de bună reputație, onestitate, probitate morală și experiență profesională adecvate naturii, întinderii și complexității activității și responsabilităților încredințate:

..................................................................................................................................................................................................

Mă oblig să actualizez această declarație ori de câte ori informațiile furnizate și/sau documentele anexate acesteia nu mai corespund cu realitatea.

Subsemnatul, .............................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Numele și prenumele ............................................. (cu majuscule)
Semnătura ..............................................

Data ........................................

NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Această declarație va fi completată de fiecare participant la capitalul social și de fiecare participant care urmează să dețină indirect o participație calificată.

Declarația se întocmește în forma redactată potrivit prezentului model, este obligatorie completarea tuturor punctelor pentru evaluarea calității și solidității financiare a participantului la capitalul social al asigurătorului, în raport cu nivelul participației ce urmează să fie deținută de acesta, și a respectării cerințelor legale aplicabile. Termenul de actualizare al declarației este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

___________

*) Pentru persoanele cu altă cetățenie decât cea română se va indica data la care acționarul fondator/acționarul și-a stabilit reședința în România.

**) Se vor indica cel puțin: denumirea și sediul social ale societății comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma și procentul cotei de participare deținute.

***) Se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. 1.

****) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) și veniturile salariale/nete anuale obținute din fiecare dintre activitățile desfășurate.

II. Persoane juridice

a) Denumirea societății ..................................., înregistrată sub nr. .............. din data de ..............., forma juridică .........., adresa sediului social ............................................, reprezentată legal prin ................., numele ............, prenumele ................, funcția .................*)

___________

*) În cazul persoanelor juridice străine se va transmite și dovada, nu mai veche de 3 luni, emisă de autoritatea competentă, din care să rezulte că acestea sunt legal constituite și că sunt supravegheate de autoritatea competentă, inclusiv în ceea ce privește supravegherea pe bază consolidată.

b) Obiectul de activitate/al activităților desfășurate până în prezent .................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

Anexați certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului.

1. Deține participații (acțiuni, părți sociale) la: .................................................................................................. și drepturi de vot ............................................................................................................................................................................................................

Enumerați documentele oficiale anexate în susținerea informațiilor furnizate:

...............................................................................................................................................................................................

2. Este acționar semnificativ/membru în consiliul de administrație/Răspunde nelimitat pentru obligațiile următoarelor societăți comerciale:

..................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. (denumire ................................, numărul din registrul comerțului ..............................., cod unic de înregistrare ...............................................)

Enumerați documentele oficiale anexate în susținerea informațiilor furnizate:

................................................................................................................................................................................................

3. Nu este acționar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare și/sau reasigurare ori a unui agent de asigurare, persoană juridică română:

..................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

4. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, asociații, fundații, uniuni sau ligi sindicale:

..................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

5. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi sau venituri obținute din activități desfășurate în statele cu care România nu întreține relații diplomatice sau jurisdicțiile care nu instituie obligativitatea organizării și a evidenței contabile și/sau publicării situațiilor financiare, evidenței registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor:

..................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

6. Activitatea asigurătorului, persoană juridică română, ce urmează a se constitui nu va fi controlată de persoane sau grupuri de persoane care acționează împreună, controlează unul sau mai mulți asigurători:

..................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

7. În ultimii 10 ani, persoanele sau grupurile de persoane care acționează concertat nu au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare, încheiate cu sancțiuni sau interdicții:

..................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

8. Nu a fost declarată în stare de faliment sau nu a făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți:

..................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

9. Dispune de o situație financiară care îi permite onorarea obligațiilor patrimoniale și care îi asigură premisele pentru susținerea activității asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situația financiară a acestuia se deteriorează:

..................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

Mă oblig să actualizez această declarație ori de câte ori informațiile furnizate și/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul, ................................................, în calitate de reprezentant legal al ......................................................, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Numele și prenumele ............................................. (cu majuscule)
Funcția ..............................................
Semnătura ............................................

Ștampila societății

Data ........................................

NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Această declarație va fi completată de fiecare participant la capitalul social și de fiecare participant care urmează să dețină indirect o participație calificată.

Declarația se întocmește în forma redactată, potrivit prezentului model, este obligatorie completarea tuturor punctelor pentru evaluarea calității și solidității financiare a participantului la capitalul social al asigurătorului, în raport cu nivelul participației ce urmează să fie deținută de acesta și a respectării cerințelor legale aplicabile. Termenul de actualizare al declarației este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

ANEXA Nr. 5 la norme

Declarație pentru membrii consiliului de administrație/supraveghere și conducerea executivă/membrii directoratului

Subsemnatul, .....................................................(numele și prenumele), seria și numărul actului de identitate ............................., emitentul și data emiterii .................., data și locul nașterii ............................, cetățenia ..............., domiciliul și/sau reședința ........................................, propus pentru funcția de ......................................................................... la .................................................................................., (denumirea asigurătorului) declar pe propria răspundere următoarele:

1. nu sunt acționar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare și/sau reasigurare, a unui agent de asigurare, persoană juridică, sau a unui asistent în brokeraj, persoană juridică română;

...............................................................................................................................................................................................

2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați cazierul judiciar valabil, în original.

3. nu am fost declarat falit și nu am făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați cazierul fiscal valabil, în original.

4. dispun de bună reputație, onestitate, probitate morală și experiență profesională adecvate naturii, întinderii și complexității activității asigurătorului și responsabilităților încredințate;

...............................................................................................................................................................................................

5. am studii superioare;

................................................................................................................................................................................................

Anexați copia legalizată a diplomei de studii superioare.

6. nu am interdicție să lucrez în instituții financiare;

...............................................................................................................................................................................................

7. am o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel puțin 3 ani, respectiv 5 ani într-o funcție de conducere în aceste domenii*); Modificări (1)

...............................................................................................................................................................................................

Anexați documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.

8. nu voi deține această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada deținerii acestei funcții la asigurător și voi deține în exclusivitate această funcție, în cadrul asigurătorului**);

...............................................................................................................................................................................................

9. vorbesc fluent limba română/nu vorbesc fluent limba română/nu vorbesc limba română;

...............................................................................................................................................................................................

10. în ultimii 10 ani nu am fost sancționat ori nu mi s-a refuzat sau retras o autorizație/aprobare de către o autoritate competentă de supraveghere din România sau din străinătate și nu m-am aflat într-o situație care prin aspectele relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii asigurătorului la care am exercitat responsabilități de administrare și/sau de conducere;

...............................................................................................................................................................................................

11. în ultimii 10 ani nu am fost sancționat pentru exercitarea, fără aprobarea autorității competente, a unei funcții pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;

...............................................................................................................................................................................................

12. în ultimii 10 ani, în exercitarea unei funcții de administrare și/sau de conducere a unui asigurător/intermediar în asigurări și/sau în reasigurări/instituție financiar-bancară, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unui asigurător/intermediar în asigurări și/sau în reasigurări/instituție financiar-bancară străină, mi-am asumat responsabilitățile care decurg din această calitate și nu am participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

...............................................................................................................................................................................................

13. în ultimii 10 ani, în exercitarea unei funcții de administrare și/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unui asigurător ori intermediar în asigurări și/sau reasigurări român/străin, nu m-am aflat în conflict cu acesta;

...............................................................................................................................................................................................

14. în ultimii 10 ani, în perioada în care am exercitat funcția de administrare și/sau de conducere la un intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, nu s-au încălcat în mod repetat contractele de asigurare sau reasigurare prin nedepunerea la un asigurător sau la un reasigurător a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare;

...............................................................................................................................................................................................

15. în ultimii 10 ani, în perioada în care am exercitat o funcție de administrare și/sau de conducere la un asigurător/instituție financiar-bancară ca urmare a activității desfășurate, nu s-a înregistrat o deteriorare a situației financiare a asigurătorului sau acesta nu a făcut obiectul unor proceduri de redresare financiară pe bază de plan sau prin administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă sau nu s-a înregistrat o deteriorare gravă a situației financiare care a condus la insolvența și/sau falimentul asigurătorului;

...............................................................................................................................................................................................

16. în ultimii 10 ani, entitățile la care exercit sau am exercitat responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care sunt sau am fost acționar semnificativ ori asociat nu au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor ori financiar-bancar, sancțiunea aplicată fiind de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului în domeniul respectiv sau acestora nu le-a fost refuzată ori le-a fost retrasă o autorizație;

...............................................................................................................................................................................................

Mă oblig să actualizez această declarație ori de câte ori informațiile furnizate și/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

___________

*),**) Se va da declarație numai de către conducerea executivă. Modificări (1)

Subsemnatul, .............................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Numele și prenumele ............................................. (cu majuscule)
Semnătura ..............................................

Data ........................................

NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Această declarație va fi completată de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau de conducere în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului asigurătorului/sucursalei asigurătorului dintr-un stat terț. Termenul de actualizare al declarației este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

ANEXA Nr. 6 la norme

Declarație pentru ocuparea unor funcții de conducere în cadrul unui asigurător

A. Conducătorul activității de asigurări de viață/Conducătorul activității de asigurări generale - asigurători compoziți*), funcții de conducere specifice domeniului asigurărilor, și conducătorul compartimentului economico-financiar

___________

*) În cazul în care persoana în cauză face parte din conducerea executivă sau este membru al directoratului va da numai declarația prevăzută la anexa nr. 5 la Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012.

Subsemnatul, .................................(numele și prenumele), seria și numărul actului de identitate .................., emitentul și data emiterii ................., data și locul nașterii ..............................., cetățenia ..............., domiciliul și/sau reședința .............................................., propus pentru funcția de ................................................................................. la .........................................................................................., (denumirea asigurătorului) declar pe propria răspundere următoarele:

1. nu sunt acționar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare și/sau reasigurare, a unui agent de asigurare, persoană juridică, a unui asistent în brokeraj, persoană juridică română;

...............................................................................................................................................................................................

2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați cazierul judiciar valabil, în original.

3. nu am fost declarat falit și nu am făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați cazierul fiscal valabil, în original.

4. dispun de bună reputație, onestitate, probitate morală și experiență profesională adecvate naturii, întinderii și complexității activității asigurătorului și responsabilităților încredințate;

...............................................................................................................................................................................................

5. am studii superioare;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați copia legalizată a diplomei de studii superioare.

6. nu am interdicție să lucrez în instituții financiare;

...............................................................................................................................................................................................

7. am experiență de minimum 4 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în funcții de conducere/am experiență de minimum 3 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conduc; Modificări (1)

...............................................................................................................................................................................................

Anexați documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.

8. nu voi deține această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada angajării la asigurător și voi deține exclusiv această funcție în cadrul asigurătorului.

...............................................................................................................................................................................................

Mă oblig să actualizez această declarație ori de câte ori informațiile furnizate și/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul, ................................................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor/asigurătorului ...............................................................

Numele și prenumele ................................................................. (cu majuscule)
Semnătura ................................................

Data ........................................................

NOTĂ:

a) Această declarație va fi completată de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilități de conducere în calitate de conducător al activității de asigurări generale/asigurări de viață.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

b) Această declarație va fi completată de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilități de conducere în calitate de conducători ai compartimentelor de subscriere a contractelor de asigurare, de managementul riscului, de reasigurare, de daune, respectiv, economico-financiar.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv asigurătorul vor păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Termenul de actualizare al declarației este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

B. Actuarul

Subsemnatul, .................................(numele și prenumele), seria și numărul actului de identitate .................., emitentul și data emiterii ...................., data și locul nașterii ..........................................., cetățenia ..............., domiciliul și/sau reședința ............................................., propus pentru funcția de ........................................................................ la ...................................................................................., (denumirea asigurătorului) declar pe propria răspundere următoarele:

1. nu sunt acționar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare și/sau reasigurare, nici a unui agent de asigurare, persoană juridică română;

...............................................................................................................................................................................................

2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați cazierul judiciar valabil, în original.

3. nu am fost declarat falit și nu am făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați cazierul fiscal valabil, în original.

4. dispun de bună reputație, onestitate, probitate morală și experiență profesională adecvate naturii, întinderii și complexității activității asigurătorului și responsabilităților încredințate;

...............................................................................................................................................................................................

5. nu am interdicție să lucrez în instituții financiare;

...............................................................................................................................................................................................

6. sunt licențiat cu diplomă de studii superioare de lungă durată;

...............................................................................................................................................................................................

7. am absolvit cu diplomă, în țară, studii actuariale la instituții de învățământ superior/alte forme de pregătire postuniversitară, unde cel puțin un membru al comisiei de examinare a deținut calificarea de actuar/am absolvit, cu diplomă sau prin certificarea unui examen, cursurile unor instituții recunoscute pe plan internațional în pregătirea și calificarea în profesia de actuar*);

___________

*) Cetățenii străini sunt exceptați de la îndeplinirea cerinței privind studiile actuariale, dacă dovedesc, prin acte oficiale, recunoașterea ca actuar, obținută în țara de origine.

...............................................................................................................................................................................................

8. am lucrat o perioadă de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfășurată necesitând cunoștințe actuariale;

...............................................................................................................................................................................................

Anexați documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.

9. o să mă aflu în relație de muncă numai cu un singur asigurător;

...............................................................................................................................................................................................

10. nu voi deține această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada angajării la asigurător și voi deține exclusiv această funcție în cadrul asigurătorului.

...............................................................................................................................................................................................

Mă oblig să actualizez această declarație ori de câte ori informațiile furnizate și/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul, .........................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ar trebui încunoștințată. Totodată, în nume personal/în numele asigurătorului pe care îl reprezint, mă angajez să comunic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor orice modificare privind informațiile furnizate.

Numele și prenumele ................................................................. (cu majuscule)
Semnătura ................................................

Data ....................................................

NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în aceasta declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Această declarație va fi completată de actuar, persoană fizică.

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

ANEXA Nr. 7 la norme

CERERE
pentru acordarea autorizației de funcționare în vederea desfășurării activității de asigurări .....................*)

___________

*) Se va trece: "generale" sau "de viață".

Subsemnatul, .................................................................................................................., în calitate de reprezentant legal al..............................................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr.............................................., având cod unic de înregistrare...................................., depun documentația necesară prevăzută la art. 19 din Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012 pentru obținerea autorizației de funcționare în vederea desfășurării activității de asigurări.

Opisul documentelor depuse în anexă:

................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................

Subsemnatul, ..........................................., în calitate de reprezentant legal al ................................................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Numele și prenumele ................................................................. (cu majuscule)
Semnătura ................................................

Data ................................

ANEXA Nr. 8 la norme

Documentele necesare pentru aprobarea persoanelor semnificative și pentru ocuparea unor funcții de conducere
în cadrul unui asigurător

A. Membrii consiliului de administrație/supraveghere:

a) curriculum vitae, cu semnătură olografă, care să conțină cel puțin următoarele informații: numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu și, dacă este cazul, de reședință, cetățenia/cetățeniile, pregătirea profesională (studii/cursuri de pregătire și de perfecționare, școlile sau facultatea/facultățile absolvită/absolvite, diplomele obținute), apartenența la organizații profesionale, descrierea întregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre aceștia, departamentele în care au fost încadrați, precum și descrierea responsabilităților și activității desfășurate);

b) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă; în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu și, dacă este cazul, cea de reședință, precum și cetățenia, acestea vor fi specificate separat;

c) declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5 la norme, împreună cu declarația privind participările la capitalul social la alte societăți comerciale, conform pct. I subpct. 1-7 din anexa nr. 4 la norme, însoțită de documentația oficială, dacă este cazul; Modificări (1)

d) cazierul judiciar valabil, în original, sau, în cazul cetățenilor străini, un document echivalent emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină își are domiciliul. În cazul în care cetățeanul străin a domiciliat în mai multe state membre, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre în care a domiciliat în ultimii 5 ani pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Aceeași cerință se aplică și în cazul cetățenilor străini care au domiciliat în ultimii 5 ani în mai multe state terțe pe o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul în care cazierul judiciar este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat terț, termenul de prezentare a cazierului judiciar nu trebuie să depășească 3 luni de la data emiterii acestuia;

e) declarație de venituri înregistrată la autoritatea fiscală, întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va da o declarație autentificată notarial, tradusă și legalizată în limba română, care să ateste acest fapt;

f) cazierul fiscal valabil, în original. În cazul în care cazierul fiscal este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat terț, termenul de prezentare a cazierului fiscal nu trebuie să depășească 3 luni de la data emiterii acestuia;

g) copia legalizată a diplomei de studii superioare.

B. Conducerea executivă/membrii directoratului:

a) documentele prevăzute la lit. A;

b) documente oficiale: contract de muncă/de management, decizie de numire/carnet de muncă etc., din care să reiasă experiența profesională, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. B.b) din norme; Modificări (1)

c) declarație pe propria răspundere, în care să menționeze că nu deține această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada de angajare la asigurător și că deține în exclusivitate funcția pentru care a fost propus, așa cum este prevăzut în anexa nr. 5 la norme.

C. Conducătorul activității de asigurări de viață și conducătorul activității de asigurări generale:

a) documentele prevăzute la lit. A, cu excepția lit. c);

b) declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 6 la norme;

c) documente oficiale din care să reiasă experiența profesională, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. C.b) din norme.

D.

(1) Conducătorul compartimentului de managementul riscului, conducătorul compartimentului de daune și conducătorul compartimentului economico-financiar:

a) declarația prevăzută în anexa nr. 6 la norme;

b) documente oficiale din care să reiasă experiența profesională de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puțin 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conducă, în cazul conducătorilor compartimentelor managementul riscului și, respectiv, de daune;

c) documente oficiale din care să reiasă experiența profesională de cel puțin 3 ani în domeniul de specialitate pe care urmează să îl conducă, în cazul conducătorului compartimentului economico-financiar.

(2) Pentru persoanele numite în funcții de conducere în cadrul unui asigurător conform art. 23 alin. (1) lit. D.d) din norme, asigurătorul va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor lista nominală a acestora cu datele de numire în funcție, semnată de conducerea executivă.

(3) Lista trebuie actualizată ori de câte ori se produce o modificare, în termen de cel mult 15 zile de la data producerii modificării respective.

E. În vederea aprobării ca persoană semnificativă la un asigurător, actuarul trebuie să transmită declarația prevăzută în anexa nr. 6 la norme, cazierul fiscal și cazierul judiciar, în original, valabile la data depunerii documentației. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...