Parlamentul României

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Modificări (4), Puneri în aplicare (7), Acțiuni admise (3), Acțiuni respinse (21), Referințe (384), Cărți (2), Reviste (27), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2004
Formă aplicabilă de la 01 septembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 79. -

Paza sediului Inspecției Judiciare, a bunurilor și a valorilor aparținând acesteia, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 80. -

Numărul de posturi necesar funcționării aparatului Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește prin hotărâre a plenului, în limitele bugetului.

Art. 81. -

Personalul din cadrul Ministerului Justiției și din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, preluat în aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, se consideră transferat.

Art. 82. -

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul va asigura un sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii. Jurisprudență (2)

Art. 83. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirea Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuiește cu cea de Școala Națională de Grefieri.

Art. 84. -

(1) Paza sediului Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor și valorilor aparținând acestuia, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română.

(2) Magistrații aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii beneficiază de protecție, conform legii, în condițiile prevăzute prin protocolul încheiat între președintele Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul administrației și internelor.

Art. 85. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 82.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile titlului V "Consiliul Superior al Magistraturii" art. 86-90 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

NOTĂ:

Redăm mai jos art. III-V din Legea nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 317/2004 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Legii nr. 24/2012:

"

Art. III. -

(1) Dispozițiile art. II se aplică la 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), dată la care devine operațională Inspecția Judiciară. La aceeași dată se desființează comisiile de disciplină.

___________

*) Legea nr. 24/2012 a intrat în vigoare la data de 26 ianuarie 2012.

(2) Lucrările și dosarele aflate pe rolul comisiilor de disciplină la data prevăzută la alin. (1) se finalizează de inspectorii judiciari care le au în lucru sau de alți inspectori desemnați de inspectorul-șef, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. IV. -

(1) Prin reorganizarea Consiliului Superior al Magistraturii, posturile din cadrul Inspecției Judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii se preiau de Inspecția Judiciară organizată potrivit prezentei legi, iar personalul este preluat și reîncadrat în noua structură în condițiile prezentei legi.

(2) Cheltuielile aferente personalului și posturilor preluate de Inspecția Judiciară de la Consiliul Superior al Magistraturii vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii în bugetul Inspecției Judiciare.

(3) Cheltuielile necesare pentru funcționarea Inspecției Judiciare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotică, precum și alte active necesare desfășurării activității Inspecției Judiciare vor fi transferate, prin protocol de predare-preluare, din gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii în gestiunea Inspecției Judiciare.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor de credite bugetare, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului Consiliului Superior al Magistraturii și al Inspecției Judiciare.

Art. V. -

(1) Șeful Serviciului de inspecție pentru judecători și șeful Serviciului de inspecție pentru procurori vor continua să funcționeze ca inspectori în cadrul Inspecției Judiciare, până la expirarea mandatului lor de inspector.

(2) Inspectorii judiciari aflați în funcție la data intrării în vigoare a legii își continuă mandatul până la data expirării acestuia, urmând ca procedura prevăzută de prezenta lege pentru ocuparea funcțiilor de inspector judiciar să se aplice pentru noile numiri.

(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va adopta hotărârea pentru aprobarea regulamentului prevăzut la art. 643 alin. (2)*) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, și va organiza concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct. Inspectorul-șef în funcție își continuă activitatea până la data numirii în funcție a inspectorului-șef al Inspecției Judiciare, în condițiile prezentei legi.

(4) În termen de 30 de zile de la numirea în funcție, inspectorul-șef:

a) aprobă regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare;

b) propune spre aprobare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii regulamentul prevăzut la art. 646 alin. (2)**) din Legea nr. 317/2004, cu modificările și completările ulterioare, și normele prevăzute la art. 641 alin. (4)***) din aceeași lege."

___________

*) Art. 643 alin. (2) a devenit art. 67 alin. (2) prin renumerotare.

**) Art. 646 alin. (2) a devenit art. 70 alin. (2) prin renumerotare.

***) Art. 641 alin. (4) a devenit art. 65 alin. (4) prin renumerotare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...