Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii Referințe (1)

Art. 22. - Puneri în aplicare (1)

(1) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârilor prevăzute la art. 21, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție convoacă membrii Consiliului Superior al Magistraturii în ședința de constituire.

(2) În ședința de constituire, prezidată de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, sunt aleși președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În termen de 15 zile de la ședința de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru permanent, pe domenii de activitate.

Art. 23. - Puneri în aplicare (1), Librăria Indaco (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii funcționează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau în plen sau în secții, potrivit atribuțiilor care revin acestora. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfășoară activitate permanentă. Modificări (1)

(3) Președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror. Judecătorii și procurorii aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii își suspendă activitatea de judecător, respectiv de procuror, referitoare la prezența judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activității își reiau activitatea de judecător sau procuror.

(4) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activității de judecător sau procuror pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului. Opțiunea se exprimă în scris, la președintele Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*).

(5) Funcțiile de conducere deținute de judecătorii sau procurorii aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii ce dețin o funcție de conducere la instanțe ori parchete, la data intrării în vigoare a prezentei legi*), pot opta pentru suspendarea din funcția de conducere respectivă în condițiile alin. (3).

(6) Perioada în care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste funcții.

___________

*) A se vedea Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși dintre judecătorii și procurorii prevăzuți la art. 3 lit. a), care fac parte din secții diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși de plen, în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorității membrilor acestuia. Modificări (1)

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă Consiliul Superior al Magistraturii în relațiile interne și internaționale;

b) coordonează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și repartizează lucrările pentru plen și secții;

c) prezidează lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României;

d) propune plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și de ocupare a locurilor devenite vacante; Modificări (1)

e) semnează actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii; Puneri în aplicare (1)

f) sesizează Curtea Constituțională, în vederea soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice;

g) desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultați pentru elaborarea unor proiecte de acte normative; Modificări (1)

h) prezintă, în ședința publică a plenului, raportul anual asupra activității Consiliului Superior al Magistraturii, care se transmite instanțelor și parchetelor și se dă publicității.

(4) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare administrativă a Consiliului Superior al Magistraturii și de plen.

(5) În lipsa președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, atribuțiile prevăzute la alin. (3) și (4) se exercită de vicepreședinte.

(6) În caz de vacanță a funcției de președinte sau de vicepreședinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult o lună de la constatarea vacanței, va proceda la alegerea noului președinte, respectiv vicepreședinte. Modificări (1)

Art. 25. -

Președintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participă. Puneri în aplicare (1)

Art. 26. -

(1) Lucrările secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestora și sunt prezidate de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii. În lipsa acestora, membrii secției aleg un președinte de ședință, cu votul majorității celor prezenți. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Judecătorul sau procurorul care prezidează lucrările secției semnează hotărârile și celelalte acte emise de aceasta.

Art. 27. - Referințe în jurisprudență (1), Librăria Indaco (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în plen și în secții, la convocarea președintelui, a vicepreședintelui sau a majorității membrilor plenului ori, după caz, ai secțiilor. Puneri în aplicare (1)

(2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfășoară în prezența a cel puțin 15 membri, iar lucrările secțiilor se desfășoară în prezența majorității membrilor acestora. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(3) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și hotărârile secțiilor se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

Art. 28. -

(1) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție participă la lucrările Secției pentru judecători, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la lucrările Secției pentru procurori, iar ministrul justiției, la lucrările ambelor secții. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, ministrul justiției și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot în situațiile în care secțiile îndeplinesc rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Reprezentanții societății civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 29. - Referințe în jurisprudență (36)

(1) Lucrările plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regulă, publice. Membrii plenului sau ai secțiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situațiile în care ședințele nu sunt publice. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor pot participa la lucrările plenului și ale secțiilor, exprimând, atunci când consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la inițiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Ordinea de zi a lucrărilor plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de către acestea, la propunerea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii. Puneri în aplicare (1)

(4) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen și în secții, se iau prin vot direct și secret și se motivează. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1)

(5) Hotărârile plenului privind cariera și drepturile judecătorilor și procurorilor se redactează în cel mult 20 de zile și se comunică de îndată. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (62), Reviste (1)

(6) Hotărârile prevăzute la alin. (5) se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 10 zile de la redactare. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(7) Hotărârile prevăzute la alin. (5) pot fi atacate cu contestație de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Contestația se judecă în complet format din 3 judecători.*) Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (276), Reviste (1), Doctrină (2)

(8) Contestația suspendă executarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.*) Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (20)

(9) Hotărârea prin care se soluționează contestația prevăzută la alin. (7) este definitivă.*) Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1)

(10) Ordinea de zi se publică cu 3 zile înainte pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

___________

*) Intră în vigoare la data de 1 februarie 2013, conform articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, în cazul judecătorilor și procurorilor, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii care privesc cariera magistratului sunt supuse controlului jurisdicțional în contencios administrativ. Potrivit art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, competența aparține Secției de contencios administrativ și fiscal aÎnaltei Curți de Casație și Justiție. Celelalte hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate în contencios administrativ la Curtea de Apel. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, în cazul judecătorilor și procurorilor, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii care privesc cariera magistratului sunt supuse controlului jurisdicțional în contencios administrativ. Potrivit art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, competența aparține Secției de contencios administrativ și fiscal aÎnaltei Curți de Casație și Justiție. Celelalte hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate în contencios administrativ la Curtea de Apel. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Dispoziții generale
Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii
Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii
Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. III. Etapa judecării acțiunii disciplinare
Autoritatea judecătorească. CSM vs. ICCJ și Ministerul Public. Unele antagonisme și complicități din ultimul deceniu
Hotărârea nr. 443/2015 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești
Hotărârea CSM nr. 546/2014 pentru modificarea Regulamentului concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
"După sărbători" și "lipsa de cvorum" - două noi ideologii decizionale
Modificări legislative necesare pentru o reală independență a puterii judecătorești
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Referințe în cărți:
Codul organizării judiciare 2015
;
se încarcă...