Art 49 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii - Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților -
Art. 49. -
Referințe în jurisprudență (5), Reviste (11)

(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară și a Inspecției Judiciare ori, după caz, a ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acțiunii nu împiedică desfășurarea în continuare a judecății. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secțiilor de către inspectorul judiciar care a exercitat-o și, numai în caz de imposibilitate a acestuia, de către un inspector judiciar desemnat de inspectorul-șef. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În cazul în care acțiunea disciplinară este exercitată de ministrul justiției, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acțiunea disciplinară este susținută de către titular ori de un reprezentant desemnat de acesta. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Părțile au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe. Referințe în jurisprudență (2)

(5) Dispozițiile art. 46 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător. Suspendarea se dispune, prin încheiere, de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(6) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de judecător sau procuror și cu circumstanțele personale ale acestuia. Referințe în jurisprudență (19)

(7) Dispozițiile din prezenta lege ce reglementează procedura de soluționare a acțiunii disciplinare se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (49), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Înalta Curte areținut că, „în speță, recurenta asolicitat sesizarea Curții de la Luxemburg pentru ase face examinarea normei juridice înscrise în Legea nr. 317/2004, nefiind vorba de osolicitare care să vizeze interpretarea sau punerea în aplicare anormelor de drept comunitar. Pe de altă parte, prin D]ecizia nr. 127 din 1 februarie 2011, Curtea Constituțională averificat, sub aspectul constituționalității, normele legale în discuție și din perspectiva drepturilor conferite de Convenția europeană adrepturilor omului”. În acest sens, instanța de contencios constituțional areținut că, „în materia răspunderii disciplinare amagistraților, legiuitorul român aadoptat oreglementare similară cu cea aaltor țări din Europa, prevăzând – referitor la procedura disciplinară – ofază administrativă, cercetarea disciplinară efectuându-se de inspectorii din cadrul Serviciului de inspecție judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul Serviciului de inspecție judiciară pentru procurori, și ofază jurisdicțională, care se desfășoară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozițiilor Legii nr. 317/2004 și celor ale Codului de procedură civilă, cu respectarea principiului contradictorialității, magistratul în cauză fiind citat, putând fi reprezentat de un alt judecător sau procuror ori asistat sau reprezentat de avocat, având dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și să solicite administrarea de probe în apărare”. În ceea ce privește existența unei căi eficiente și efective de atac în fața unei instanțe judecătorești (inclusiv din perspectiva art. 47 din Carta drepturilor fundamentale aUniunii Europene) dreptul intern prevede ocale de atac devolutivă împotriva hotărârii organului disciplinar ce poate fi exercitată în fața Înaltei Curți de Casație și Justițe – Completul de 5 Judecători, reglementată de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 317/2004.Curtea Constituțională areținut „că acest „recurs” nu trebuie calificat ca fiind acea cale extraordinară de atac prevăzută de Codul de procedură civilă, ci ca overitabilă cale de atac devolutivă împotriva hotărârii organului disciplinar (Consiliul Superior al Magistraturii, prin secțiile sale, având doar rolul unei instanțe de judecată), cale de atac soluționată de către oinstanță judecătorească, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin luarea în considerare atuturor aspectelor și prin verificarea atât alegalității procedurii, cât și atemeiniciei hotărârii instanței disciplinare”. Pe de altă parte, aceeași Curte amenționat prin Decizia nr. 148/2003 referitor la art. 134 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește rolul de instanță de judecată, prin secțiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare ajudecătorilor și procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică, nu se poate interzice accesul liber la justiție al persoanei judecate de această „instanță extrajudiciară”. „Prin urmare, toate chestiunile invocate de recurentă își găsesc rezolvarea în dreptul intern și în cadrul procesual al speței, astfel încât se apreciază că problemele propuse de recurentă pentru Curtea de Justiție aUniunii Europene nu sunt utile și nici pertinente, motiv pentru care, având în vedere art. 267 TFUE, Înalta Curte arespins cererea de sesizare”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 39 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 40 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 41 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 42 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 43 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 44 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 45 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 46 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 47 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 48 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 49 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 50 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 51 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 52 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 53 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 54 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 55 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 56 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 57 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 58 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 59 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. III. Etapa judecării acțiunii disciplinare
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod grav sau repetat a dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Reflectarea principiului repartizării aleatorii și a principiului continuității completului de judecată în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor
Abaterile disciplinare ale magistraților. Absențe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanței ori a parchetului
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...