Art 25 Organizarea și desfășurarea alegerilor | Lege 33/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea alegerilor -
Art. 25. -

(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea și interpretarea unitară a dispozițiilor prezentei legi; asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea și semnele electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, care au dreptul să participe la alegeri; Jurisprudență

b) constată îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi;

c) comunică birourilor electorale județene, birourilor electorale de sector și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate candidaturile admise și le face cunoscute prin intermediul serviciilor publice de radio și de televiziune;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege; în cazul în care pentru soluționarea unei întâmpinări sau contestații sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezența unui judecător din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificări nu se pot face în ziua de referință;

e) constată, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale ierarhic inferioare, dacă există partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 51 alin. (1) și candidați independenți care au întrunit coeficientul electoral prevăzut la art. 51 alin. (2) și dă publicității, în termen de 24 de ore de la constatare, lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral și a candidaților independenți care au întrunit coeficientul electoral; Referințe (1)

f) primește de la birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor și de la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate procesele-verbale prevăzute la art. 50; centralizează voturile valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidat independent care îndeplinește condiția prevăzută la lit. e) și asigură repartizarea și atribuirea mandatelor;

g) anulează rezultatul alegerilor în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natură să modifice atribuirea mandatelor și dispune repetarea scrutinului în secțiile de votare unde s-a constatat frauda;

h) poate dispune renumărarea voturilor într-o secție de votare sau refacerea centralizării voturilor și a rezultatului alegerilor dintr-un județ, sector sau din secțiile de votare din străinătate, în situația în care constată, pe baza probelor administrate, că au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordanțe între datele înregistrate în procesele-verbale; Referințe (3)

i) organizează și implementează un sistem de colectare de date și de informare periodică a opiniei publice privind prezența populației la vot, în baza unui eșantion reprezentativ la nivel județean și național;

j) transmite Autorității Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactării Cărții albe a alegerilor.

(2) Biroul Electoral Central îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezenta lege.

(3) Cererea de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală se poate face numai de către partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum și de candidații independenți. Cererea se depune la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, sub sancțiunea decăderii. Cererea trebuie temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisă numai dacă aceasta a fost de natură să modifice atribuirea mandatelor. Soluționarea cererii de anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la înregistrare. În termen de cel mult 10 zile de la data admiterii cererii de anulare a alegerilor se organizează un nou scrutin în secțiile de votare unde s-a constatat frauda electorală. Biroul electoral județean, biroul electoral de sector al municipiului București sau biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și autoritățile publice locale sau, după caz, Ministerul Afacerilor Externe vor asigura buna desfășurare a noului scrutin. Acesta va avea loc numai în secțiile de votare unde s-a constatat frauda, în baza listelor electorale utilizate și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei legi. Operațiunile electorale privind numărarea voturilor și constatarea rezultatelor se suspendă până la obținerea noilor rezultate. Referințe (36)

(4) După soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală și centralizarea rezultatului alegerilor, Biroul Electoral Central validează alegerile și asigură publicarea rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I. În termen de 48 de ore de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, Biroul Electoral Central își încetează activitatea.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adoptă decizii și hotărâri. Hotărârile Biroului Electoral Central se dau pentru interpretarea unitară a prezentei legi și sunt general obligatorii. Deciziile Biroului Electoral Central se dau pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, precum și în soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor care sunt de competența sa. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, precum și pentru toate organismele cu atribuții în materie electorală. Deciziile se aduc la cunoștință prin afișare și prin orice mijloc de publicitate, iar hotărârile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 33/2007:
Art 15 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 16 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 17 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 18 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 19 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 20 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 21 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 22 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 23 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 24 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 25 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 26 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 27 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 28 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 29 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 30 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 31 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 32 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 33 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 34 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 35 Organizarea și desfășurarea alegerilor
;
se încarcă...