Plenul Consiliului Economic și Social | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul Economic și Social - Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social -
SECȚIUNEA a 2-a
Plenul Consiliului Economic și Social

Art. 92. -

(1) Plenul Consiliului Economic și Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, incluzând președintele și vicepreședinții.

(2) Desemnarea membrilor Consiliul Economic și Social se face după cum urmează:

a) 15 membri numiți de confederațiile patronale reprezentative la nivel național;

b) 15 membri numiți de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;

c) 15 membri reprezentând societatea civilă, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizațiilor pentru protecția consumatorilor, comunității științifice și academice, organizațiilor de agricultori, organizațiilor de pensionari, organizațiilor comunităților locale, asociațiilor care reprezintă familia și persoanele cu dizabilități și al altor organizații neguvernamentale.

(3) Repartizarea locurilor aferente fiecărei confederații sindicale și patronale în Consiliul Economic și Social se face de către fiecare parte prin consens, iar în caz de dezacord, prin votul a jumătate plus unu din numărul total al confederațiilor.

Art. 93. -

Fiecare confederație patronală și sindicală reprezentativă la nivel național, precum și fiecare organizație a societății civile, care deține unul sau mai multe locuri în Consiliul Economic și Social, nominalizează persoana sau persoanele, după caz, care urmează să o reprezinte în cadrul Consiliului Economic și Social.

Art. 94. -

Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Economic și Social persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt desemnate în scris de către organizațiile reprezentate în Consiliul Economic și Social;

b) au capacitate deplină de exercițiu;

c) nu au antecedente penale.

Art. 95. -

(1) Mandatul plenului Consiliului Economic și Social este de 4 ani. Practică judiciară (2)

(2) Mandatul membrilor plenului Consiliului Economic și Social poate fi reînnoit.

Art. 96. -

(1) Organizațiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic și Social lista membrilor numiți, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.

(2) Membrii numiți în Consiliul Economic și Social sunt validați individual, prin verificarea îndeplinirii de către aceștia a condițiilor prevăzute la art. 94.

(3) În cazul în care un candidat nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 94, organizația care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere.

Art. 97. -

(1) Consiliul Economic și Social se consideră legal constituit la data validării a cel puțin 24 de membri, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată de cel puțin 8 persoane.

(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Economic și Social, consiliul anterior își continuă activitatea.

Art. 98. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului Economic și Social încetează în următoarele situații:

a) la expirarea mandatului;

b) în caz de deces;

c) în caz de demisie;

d) în situația în care plenul Consiliului Economic și Social sau, după caz, confederația patronală, confederația sindicală ori Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa;

e) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 94 lit. b) și c);

f) în situația în care confederația patronală sau confederația sindicală care l-a numit își pierde calitatea de confederație reprezentativă la nivel național;

g) în alte situații prevăzute de regulamentul Consiliului Economic și Social.

(2) Procedura revocării calității de membru al Consiliului Economic și Social se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare.

(3) Înlocuirea unui membru al plenului Consiliului Economic și Social se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului plenului.

Art. 99. -

(1) Plenul Consiliului Economic și Social se întrunește săptămânal în sesiuni ordinare.

(2) Plenul se întrunește și în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puțin unei treimi din numărul membrilor.

Art. 100. -

(1) Dezbaterile în plen se desfășoară în prezența a minimum 24 de membri. În cazul în care nu este îndeplinită condiția de cvorum, iar convocarea a fost realizată regulamentar, membrii prezenți ai plenului pot să își exprime părerile, care vor fi consemnate ca puncte de vedere motivate ale membrilor prezenți.

(2) Lucrările plenului se desfășoară în ședințe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.

Art. 101. -

(1) Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic și Social și are următoarele atribuții principale:

a) avizează proiecte de acte normative;

b) alege, la propunerea părților, președintele;

c) alege, la propunerea părților, pe cei 3 vicepreședinți și pe membrii biroului executiv;

d) adoptă regulamentul propriu de organizare și funcționare;

e) stabilește componența comisiilor permanente;

f) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și raportul privind execuția bugetară;

g) dezbate și adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;

h) numește secretarul general al Consiliului Economic și Social.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art. 102. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. c) -h), plenul Consiliului Economic și Social adoptă hotărâri, prin consensul părților.

(2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic și Social prezenți.

Mergi la:
Conducerea organizațiilor sindicale
Dobândirea personalității juridice
Patrimoniul organizației sindicale
Atribuțiile organizațiilor sindicale
Raporturile organizațiilor sindicale cu membrii lor
Constituire și organizare
Statutul
Drepturile și obligațiile organizațiilor patronale
Patrimoniul și finanțarea activității
Structura Consiliului Economic și Social
Plenul Consiliului Economic și Social
Biroul executiv
Președintele și vicepreședinții
Comisiile de specialitate
Secretariatul tehnic

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...