Organizațiile sindicale | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL II Organizațiile sindicale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 2. -

(1) Organizațiile sindicale sunt independente față de autoritățile publice, de partidele politice și de organizațiile patronale.

(2) Organizațiile sindicale nu pot desfășura activități cu caracter politic.

Art. 3. - Practică judiciară (2), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special în condițiile legii, membrii cooperatori și agricultorii încadrați în muncă au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie și/sau să adere la un sindicat. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizație sindicală. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(4) O persoană poate face parte, în același timp, numai dintr-o singură organizație sindicală la același angajator. Practică judiciară (1)

(5) Salariații minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizații sindicale, fără a fi necesară încuviințarea prealabilă a reprezentanților lor legali.

Art. 4. - Reviste (2)

Persoanele care dețin funcții de demnitate publică conform legii, magistrații, personalul militar din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale, unitățile și/sau subunitățile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui și/sau adera la o organizație sindicală.

CAPITOLUL II Constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor sindicale

SECȚIUNEA 1 Statutele organizațiilor sindicale

Art. 5. - Practică judiciară (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și încetarea activității unei organizații sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea prevederilor legale. În absența unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea și încetarea activității organizației sindicale, se vor aplica dispozițiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. Caută hotărâri judecătorești

Art. 6. - Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

(1) Statutele organizațiilor sindicale cuprind cel puțin următoarele prevederi cu privire la: Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) scopul constituirii, denumirea și sediul organizației sindicale; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) modul în care se dobândește și încetează calitatea de membru al organizației sindicale; Caută hotărâri judecătorești

c) drepturile și îndatoririle membrilor; Caută hotărâri judecătorești

d) modul de stabilire și încasare a cotizației; Caută hotărâri judecătorești

e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere și de revocare, durata mandatelor și atribuțiile lor; Caută hotărâri judecătorești

f) condițiile și normele de deliberare pentru modificarea statutului și de adoptare a hotărârilor; Caută hotărâri judecătorești

g) mărimea și compunerea patrimoniului inițial; Caută hotărâri judecătorești

h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizației sindicale, transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului. Caută hotărâri judecătorești

(2) Clauzele statutare contrare legilor în vigoare sunt nule de drept. Caută hotărâri judecătorești

Art. 7. - Hotărâri judecătorești

(1) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și elabora reglementări proprii, de a-și alege liber reprezentanții, de a-și organiza gestiunea și activitatea și de a-și formula programe proprii de acțiune, cu respectarea legii. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Este interzisă orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1). Caută hotărâri judecătorești

SECȚIUNEA a 2-a Conducerea organizațiilor sindicale

Art. 8. - Modificări (1), Practică judiciară (2)

Pot fi alese în organele de conducere ale organizațiilor sindicale persoane care au capacitate de exercițiu deplină și nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Art. 9. - Reviste (3)

Membrilor organelor de conducere alese ale organizațiilor sindicale li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare în exercitarea funcțiilor lor.

Art. 10. - Reviste (1)

(1) Sunt interzise modificarea și/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizațiilor sindicale pentru motive care privesc apartenența la sindicat și activitatea sindicală. Reviste (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici și funcționarilor publici cu statut special.

Art. 11. -

Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizația sindicală constituie vechime în muncă.

Art. 12. - Reviste (2)

Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile colective privind raporturile de serviciu se pot stabili, în condițiile legii, și alte măsuri de protecție în afara celor prevăzute la art. 10 și 11 pentru cei aleși în organele executive de conducere ale organizațiilor sindicale.

Art. 13. -

Organul executiv de conducere al organizației sindicale are obligația de a ține evidența numărului de membri, a încasărilor și a cheltuielilor de orice fel.

SECȚIUNEA a 3-a Dobândirea personalității juridice

Art. 14. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (6), Doctrină (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Pentru dobândirea de către sindicat a personalității juridice, împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul acesta. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul și câte două copii certificate de reprezentantul legal de pe următoarele acte: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

b) statutul; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

c) lista membrilor organului executiv de conducere a sindicatului, cu menționarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcției și a domiciliului acestora. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 15. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) La primirea cererii de înscriere, judecătoria competentă potrivit art. 14 alin. (1) este obligată ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze: Caută hotărâri judecătorești

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 14 alin. (2); Caută hotărâri judecătorești

b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite, președintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 14 alin. (1), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităților constatate, în termen de cel mult 7 zile. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (1), instanța va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației sindicale. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare. Caută hotărâri judecătorești

Art. 16. -

(1) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.*) Practică judiciară (3), Reviste (1)

(2) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.*) Practică judiciară (3)

(3) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației sindicale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunțare.*)

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1)

Art. 17. - Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătoria este obligată să țină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea și sediul sindicatului, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere.*) Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de judecătorie.*) Caută hotărâri judecătorești

(3) Certificatul de înscriere a sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere. Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 18. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Sindicatul dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), a hotărârii judecătorești definitive.*)

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1)

Art. 19. - Practică judiciară (1)

Originalul procesului-verbal de constituire și al statutului, pe care judecătoria certifică înscrierea pe fiecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 14 alin. (2), în copii semnate pe fiecare pagină de împuternicitul special și vizate de judecătorie, se va păstra în arhiva acesteia.

Art. 20. - Practică judiciară (11), Hotărâri judecătorești

(1) Organizațiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoștința judecătoriei sau a Tribunalului Municipiului București, după caz, unde s-au înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în componența organului de conducere. Practică judiciară (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Instanța prevăzută la alin. (1) este obligată să menționeze în registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), modificările din statut, precum și schimbările din componența organului de conducere al organizației sindicale. Caută hotărâri judecătorești

(3) Cererea privind modificarea statutelor și/sau a componenței organelor de conducere ale organizațiilor sindicale va fi însoțită de următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere: Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

a) procesul-verbal al ședinței statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului și/sau a componenței organelor de conducere; Caută hotărâri judecătorești

b) copie a hotărârii judecătorești de dobândire a personalității juridice și copie a ultimei hotărâri judecătorești de modificare a statutului sau a componenței organelor de conducere, după caz; Caută hotărâri judecătorești

c) statutul, în forma modificată; Caută hotărâri judecătorești

d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul și profesiunea/funcția. Caută hotărâri judecătorești

SECȚIUNEA a 4-a Patrimoniul organizației sindicale

Art. 21. - Practică judiciară (1)

Bunurile mobile și imobile din patrimoniul organizațiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi împărțite între aceștia.

Art. 22. -

(1) Organizația sindicală poate dobândi, în condițiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile și imobile necesare realizării scopului pentru care este înființată.

(2) Organizațiile sindicale reprezentative, în condițiile legii, pot negocia prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate punerea la dispoziție a spațiilor și facilitaților necesare desfășurării activității sindicale.

(3) Pentru construirea de sedii proprii, confederațiile și federațiile sindicale reprezentative pot primi, în condițiile prevăzute de lege, în concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privată a statului ori a unităților administrativteritoriale. Închirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competentă.

Art. 23. -

Bunurile mobile și imobile dobândite de către o organizație sindicală de la autoritățile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite în folosință nu pot fi utilizate, direct sau indirect, în scopuri patrimoniale.

Art. 24. - Modificări (1)

Cotizația plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Art. 25. - Reviste (4)

Organizația sindicală poate, în condițiile prevăzute de statut:

a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii;

b) să constituie case de ajutor proprii;

c) să editeze și să tipărească publicații proprii;

d) să înființeze și să administreze, în condițiile legii, în interesul membrilor săi, unități sociale, de cultură, învățământ și cercetare în domeniul activității sindicale, societăți comerciale, de asigurări, precum și bancă proprie;

e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;

f) să organizeze și să sprijine material și financiar activități cultural-artistice;

g) să organizeze și să desfășoare cursuri de pregătire și calificare profesională, în condițiile legii;

h) să desfășoare și alte activități prevăzute prin statut, în condițiile legii.

Art. 26. -

(1) Controlul activității financiare proprii a organizațiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori, care funcționează potrivit statutului și legislației în vigoare.

(2) Controlul asupra activității economice desfășurate de organizațiile sindicale, precum și asupra stabilirii și virării obligațiilor față de bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale se realizează de către organele administrației de stat competente, potrivit legii.

SECȚIUNEA a 5-a Atribuțiile organizațiilor sindicale

Art. 27. - Practică judiciară (1), Reviste (4), Referințe în cărți (2)

În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizațiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluționare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiție, pichet de protest, marș, miting și demonstrație sau grevă, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 28. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (121), Reviste (7), Referințe în cărți (1)

(1) Organizațiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului, prin apărători proprii sau aleși. Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (3), Modele (2)

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), organizațiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres. Practică judiciară (56), Reviste (5)

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (1) și (2), organizațiile sindicale au calitate procesuală activă. Jurisprudență (2), Practică judiciară (55), Reviste (4), Doctrină (1)

Art. 29. - Reviste (2)

Confederațiile sindicale reprezentative la nivel național pot adresa autorităților publice competente, în condițiile art. 74 din Constituția României, republicată, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.

Art. 30. - Reviste (3)

(1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe în consiliul de administrație sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv în cazul administrației publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. Reviste (1)

(2) În scopul apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, organizațiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizațiile acestora informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă ori, după caz, a acordurilor colective, în condițiile legii. Reviste (1)

(3) Hotărârile consiliului de administrație sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

Art. 31. - Reviste (2)

La cererea organizațiilor sindicale afiliate, federațiile sau confederațiile sindicale reprezentative, după caz, pot delega reprezentanți care să le asiste ori să le reprezinte interesele în relația cu angajatorii sau organizațiile acestora.

SECȚIUNEA a 6-a Raporturile organizațiilor sindicale cu membrii lor

Art. 32. - Jurisprudență (1)

Raporturile dintre organizațiile sindicale și membrii lor sunt reglementate prin statutele proprii și prin prezenta lege.

Art. 33. -

(1) Membrii unei organizații sindicale au dreptul de a se retrage din organizația sindicală fără a avea obligația de a arăta motivele.

(2) Membrii care se retrag din organizația sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizație sau a sumelor ori bunurilor donate.

Art. 34. - Reviste (1)

Membrii aleși în organele executive de conducere ale organizațiilor sindicale, personalul de specialitate și administrativ din aparatul acestora pot fi salarizați din fondurile organizațiilor sindicale.

Art. 35. - Reviste (1)

(1) Membrii aleși în organele executive de conducere ale sindicatului care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajați au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu un număr de zile destinate activității sindicale, negociate prin contractul sau acordul colectiv de muncă la nivel de unitate, fără obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale pentru aceste zile. Reviste (1)

(2) Zilele neutilizate pentru activitatea sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna următoare.

(3) Modalitatea de desfășurare a activităților sindicale în timpul programului normal de lucru se stabilește de către părți prin contractul sau acordul colectiv de muncă la nivel de unitate.

CAPITOLUL III Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale

Art. 36. - Referințe în cărți (1)

În cazul reorganizării unei organizații sindicale, hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut.

Art. 37. - Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Organizațiile sindicale se pot dizolva prin hotărâre a membrilor sau a delegaților acestora, adoptată conform statutelor proprii. Caută hotărâri judecătorești

Art. 38. - Reviste (1)

(1) În cazul dizolvării, patrimoniul organizației sindicale se împarte conform dispozițiilor din statut sau, în lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotărârii adunării de dizolvare. Reviste (1)

(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului și nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privință, tribunalul județean sau al municipiului București, după caz, sesizat de oricare membru al organizației sindicale, hotărăște asupra distribuirii patrimoniului.

Art. 39. - Hotărâri judecătorești

(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducătorii organizației sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligați să ceară instanței judecătorești competente care a operat înscrierea ei în registrul special al sindicatelor ca persoană juridică să facă mențiunea dizolvării organizației sindicale. Caută hotărâri judecătorești

(2) După împlinirea termenului de 5 zile, orice persoană interesată din rândul membrilor organizației sindicale poate cere instanței judecătorești competente efectuarea mențiunii prevăzute la alin. (1). Caută hotărâri judecătorești

(3) Mențiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina și la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special al sindicatelor. Caută hotărâri judecătorești

Art. 40. - Hotărâri judecătorești

(1) Organizațiile sindicale nu pot fi dizolvate și nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziție ale autorităților administrației publice sau ale patronatelor. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care o organizație sindicală nu mai întrunește condițiile minime de constituire, orice terț interesat poate solicita instanței competente dizolvarea organizației în cauză, în baza unei cereri motivate. Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

CAPITOLUL IV Forme de asociere a organizațiilor sindicale

Art. 41. - Practică judiciară (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Două sau mai multe sindicate constituite în cadrul aceluiași sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federații sindicale. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Două sau mai multe federații sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederații sindicale. Caută hotărâri judecătorești

(4) Federațiile sau confederațiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. Caută hotărâri judecătorești

Art. 42. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Federațiile și confederațiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) și (3), dobândesc personalitate juridică potrivit dispozițiilor prezentei legi. Caută hotărâri judecătorești

(2) În vederea dobândirii personalității juridice, împuternicitul special al federației sau confederației sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea personalității juridice, însoțită de următoarele înscrisuri: Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) hotărârea de constituire a federației sau confederației sindicale; Caută hotărâri judecătorești

b) hotărârile organizațiilor sindicale de a se asocia într-o federație sau confederație, semnate de reprezentanții legali ai acestora; Caută hotărâri judecătorești

c) copii legalizate ale hotărârilor judecătorești de dobândire a personalității juridice, rămase definitive, de către organizațiile sindicale care se asociază;*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

d) statutul federației sau confederației sindicale constituite; Caută hotărâri judecătorești

e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal și funcția acestora. Caută hotărâri judecătorești

Art. 43. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc personalitate juridică la cererea federațiilor sau a confederațiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federației sau al confederației sindicale va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul uniunea sindicală teritorială, însoțită de hotărârea federației ori a confederației sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificată a statutului federației sau confederației sindicale și de copia legalizată a hotărârii judecătorești de dobândire a personalității juridice de către aceasta, rămasă definitivă.*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Mai multe federații sau confederații sindicale pot constitui în comun uniuni sindicale teritoriale. Caută hotărâri judecătorești

Art. 44. - Hotărâri judecătorești

(1) Tribunalul competent prevăzut la art. 42 alin. (2) și la art. 43, după caz, este obligat ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, să examineze: Caută hotărâri judecătorești

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, după caz; Caută hotărâri judecătorești

b) dacă actul constitutiv și statutele organizațiilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare. Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea organizațiilor sindicale nu sunt îndeplinite, președintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 42 alin. (2) și la art. 43 alin. (1), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităților constatate, în termen de cel mult 7 zile. Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (1), instanța respectivă va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special. Caută hotărâri judecătorești

(4) Instanța prevăzută la alin. (1) pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. Caută hotărâri judecătorești

(5) Hotărârea tribunalului se comunică organizației, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare. Caută hotărâri judecătorești

Art. 45. - Hotărâri judecătorești

(1) Hotărârea tribunalului este supusă numai apelului.*) Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.*) Caută hotărâri judecătorești

(3) Apelul se judecă cu celeritate, în cel mult 45 de zile, cu citarea împuternicitului special. Instanța de apel redactează decizia în termen de 5 zile de la pronunțare.*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 46. - Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Tribunalul Municipiului București este obligat să țină un registru special al federațiilor, confederațiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, în care consemnează: denumirea și sediul organizațiilor sindicale constituite prin asociere, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice.*) Caută hotărâri judecătorești

(2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de tribunal.*) Caută hotărâri judecătorești

(3) Certificatul de înscriere a federației, confederației sindicale și a uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere. Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 47. - Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

Organizația sindicală constituită prin asociere dobândește personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a cererii de înscriere în registrul special.*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 48. - Hotărâri judecătorești

Originalul procesului-verbal de constituire și al statutului, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie organizației sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43 alin. (1), în copii certificate de împuternicitul special, se va păstra în arhiva tribunalului. Caută hotărâri judecătorești

Art. 49. - Hotărâri judecătorești

(1) Organizația sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoștința tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în componența organului executiv de conducere. Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 42-48. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Instanța este obligată să menționeze în registrul special modificările din statut, precum și schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizației sindicale. Caută hotărâri judecătorești

Art. 50. -

Organizațiile sindicale se pot afilia la alte organizații interne și internaționale, conform statutului acestora.

CAPITOLUL V Reprezentativitatea organizațiilor sindicale

Art. 51. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (1), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Sunt reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

A. la nivel național: Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) au statut legal de confederație sindicală; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

b) au independență organizatorică și patrimonială; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

c) organizațiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puțin 5% din efectivul angajaților din economia națională; Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

d) au structuri teritoriale în cel puțin jumătate plus unu dintre județele României, inclusiv municipiul București; Caută hotărâri judecătorești

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unități: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) au statut legal de federație sindicală; Caută hotărâri judecătorești

b) au independență organizatorică și patrimonială; Caută hotărâri judecătorești

c) organizațiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puțin 7% din efectivul angajaților din sectorul de activitate sau grupul de unități respectiv; Caută hotărâri judecătorești

C. la nivel de unitate: Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

a) au statut legal de sindicat; Caută hotărâri judecătorești

b) au independență organizatorică și patrimonială; Caută hotărâri judecătorești

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Îndeplinirea de către organizațiile sindicale a condițiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanța care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanță a documentației prevăzute la art. 52. Practică judiciară (14), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Hotărârea se motivează și se comunică în 15 zile de la pronunțare. Caută hotărâri judecătorești

(4) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel.*) Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 52. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dovada îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate se face astfel: Caută hotărâri judecătorești

A. la nivel național: Caută hotărâri judecătorești

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajați din economia națională; Caută hotărâri judecătorești

c) declarațiile semnate de reprezentanții legali ai federațiilor sindicale membre în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federație, precum și o situație cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederației sindicale cuprinzând lista federațiilor componente și numărul total de membri ai acestora; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate; Modificări (3), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unități: Caută hotărâri judecătorești

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de federație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor de conducere;*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) declarațiile semnate de reprezentanții legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum și o situație cumulativă semnată de reprezentantul legal al federației sindicale; Caută hotărâri judecătorești

c) datele Institutului Național de Statistică privind numărul total de angajați din sectorul de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unități, declarațiile angajatorilor din grup privind numărul angajaților fiecărei unități; Caută hotărâri judecătorești

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate; Modificări (3), Caută hotărâri judecătorești

C. la nivel de unitate: Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri; Caută hotărâri judecătorești

c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator; Caută hotărâri judecătorești

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate. Caută hotărâri judecătorești

Art. 53. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

(1) Anterior depunerii dosarului pentru obținerea reprezentativității la Tribunalul Municipiului București, confederațiile și federațiile sindicale vor depune o copie scrisă și una în format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care o va înregistra și va emite dovadă în acest sens. Modificări (3), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va afișa pe pagina de internet a instituției dosarul, precum și orice alte informații cu privire la reprezentativitate puse la dispoziție de organizațiile sindicale. Modificări (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Anterior depunerii dosarului pentru obținerea reprezentativității la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă și una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra și va emite dovadă în acest sens. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Dispoziții generale
Organizațiile sindicale
Organizațiile patronale
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social
Consiliul Economic și Social
Constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial
Negocierile colective de muncă
Reglementarea modalităților de soluționare a conflictelor de muncă
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...