Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 3432/2012 privind acordarea burselor Eugen Ionescu

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. C2-2/3.432 / 4.797

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

În baza art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" de studii doctorale și de cercetare cetățenilor străini în instituții de învățământ superior din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emit următorul ordin:

Art. 1. -

Numărul minim de burse "Eugen Ionescu" de studii universitare de doctorat și de cercetare ce vor fi acordate în anul universitar 2012-2013 de către Agenția Universitară a Francofoniei, din plata contribuției voluntare anuale a României, este stabilit la 40.

Art. 2. -

Specializările de studii doctorale pentru anul universitar 2012-2013 sunt următoarele: matematică; fizică; fizică aplicată; chimie; informatică; biologie; geografie; geologie; știința mediului; filosofie; filologie; comunicare; istorie; drept; sociologie; psihologie; științe politice; relații internaționale și studii europene; științe ale educației; economie; gestiunea afacerilor; cibernetică și statistică; informatică economică; urbanism; agronomie; științe ale naturii; horticultură; silvicultură; zootehnie; biotehnologii; medicină veterinară; calculatoare și tehnologia informației; inginerie geodezică; inginerie aerospațială; inginerie chimică; inginerie electrică; inginerie electronică și telecomunicații; inginerie energetică; inginerie geologică; inginerie industrială; inginerie forestieră; ingineria produselor alimentare; ingineria autovehiculelor; ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie mecanică; ingineria sistemelor; mecatronică și robotică; mine, petrol și gaze; științe inginerești aplicate; medicină; medicină dentară; farmacie; educație fizică și sport.

Art. 3. -

(1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2012-2013 s-au stabilit prin consultarea instituțiilor de învățământ superior din România, membre ale Agenției Universitare a Francofoniei, și sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii "Eugen Ionescu", în funcție de strategia de cercetare postuniversitară și de evaluările universităților-gazdă.

Art. 4. -

Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Universitară a Francofoniei vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Direcția ONU, instituții specializate și francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoștința Agenției Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.

Ministrul afacerilor externe,
Andrei Marga
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Ecaterina Andronescu

ANEXĂ

Temele de cercetare pentru anul universitar 2012-2013

I. Universitatea "Transilvania" din Brașov

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată

1. Mașini electrice de mare eficiență utilizate ca surse de propulsie pentru un transport durabil

2. Materiale magnetice avansate utilizate în construcția mașinilor electrice de mare eficiență pentru un transport sustenabil

3. Materiale magnetice cu performanțe superioare utilizate ca medii de ecranare în vederea reducerii perturbațiilor electromagnetice generate în transport

II. Universitatea Tehnică din Iași

Nanomateriale și nanostructuri cu aplicații în protecția mediului - 1 loc pentru studii postdoctorale

III. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Facultatea de Inginerie

Postdoctoral

1. Utilizarea GIS în monitorizarea factorilor de mediu

2. Gestiunea integrata a resurselor de apă

3. Managementul deșeurilor solide

4. Influența factorilor de mediu asupra proceselor biotehnologice

5. Studiul biomoleculelor prin metode spectroscopice și biostatistice

6. Studii cu privire la poluarea sonoră în scopul realizării hărții de zgomot

7. Studii cu privire la metodele de reducere a poluării produse de marile instalații de încălzire

8. Canalizare autonomă îmbunătățită pentru cartierele preurbane

9. Microscopie de forță atomică pentru analiza suprafețelor

10. Monitorizarea radioactivității mediului

11. Managementul accidentelor majore care implică substanțe periculoase

12. Accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale în contextul sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale

13. Metode moderne în dezvoltarea de noi produse și tehnologii industriale pentru o dezvoltare durabilă

14. Concepte moderne în managementul ciclului de viață al produselor (în industria producătoare de echipamente tehnologice)

IV. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

Facultatea de Inginerie electrică și Informatică

1. Teste de compatibilitate electromagnetică - prof. univ. dr. Adrian Graur

2. Modelarea și simularea dispozitivelor electronice și spintronice nanometrice

3. Zgomot și fluctuații în electronică și telecomunicații

4. Optoelectronică și fotonică

Facultatea de Inginerie electrică și Informatică

1. Teledetecție și aplicații

2. Dispozitive de identificare în radio-frecvență și aplicații

3. Antene inteligente pentru comunicații și monitorizare

Științe și Tehnologia Informației și Comunicației

1. Tehnologii moderne pentru comunicații de date

2. Zgomot și fluctuații în electronică și telecomunicații

3. Calcul de înaltă performanță pentru simulare - prof. univ. dr. Ștefan Gheorghe Pentiuc

Facultatea de Mecanică, Mecanotronică și Management

1. Analiza comportării jetului de motorină prin canalele injectoarelor piezoelectrice - prof. dr. ing. Ioan Mihai

2. Cercetări privind vaporizarea freonului R134a prin nanocanalele sistemelor de răcire a CPU

3. Cercetări privind influența vibrațiilor transmise ocupanților din autovehicule - prof. dr. ing. Gheorghe Frunză

4. Cercetări privind accidentologia rutieră în județul Suceava

5. Cercetări privind efectele fenomenelor de impact în sistemele mecanice

6. Modelarea numerică a contactului elastic și elasto-plastic al corpurilor eterogene.

7. Blindaje ușoare din materiale compozite hibride - conf. dr. ing. Petru Cobzaru

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Limbi și științe umaniste

1. Dinamica limbilor și plurilingvism (nivel lexical/morfosintactic/discursiv) - prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu

2. Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei)

3. Influența contactelor lingvistice în evoluția limbilor

4. Noi valențe ale vechilor concepte în sociolingvistică (bilingvism, limba maternă, limbi în contact, diglosie) - prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu

5. Povestea populară și cea cultă - teme și motive comune în spațiul francofon

6. Imaginarul feeric în basmul miraculos din spațiul francofon

7. Problematica dimensiunii culturale în literatura francofonă - prof. univ. dr. Albumița Muguraș Constantinescu

8. Identitatea feminină în literatura francofonă: Rodica Iulian; Oana Orlea; Andrei Makine; Agota Kristof

9. Voci francofone din Europa de Est contra dictaturii și a gulagului: Rodica Iulian; Oana Orlea; Andrei Makine; Agota Kristof - prof. univ. dr. Elena Brândușa Steiciuc

10. Imaginarul antilez în romanele lui Patrick Chamoiseau

11. Imaginea celuilalt și a sinelui în creația în versuri și proză a lui Daniel Maximin

12. Realitatea politico-socială a Algeriei în romanele lui Boualem Sansal/Yasmina Khadra

13. O poetică a spațiului în romanele lui Tahar Ben Jelloun

V. Universitatea "Politehnica" din Timișoara

Teme postdoctorat

1. Îmbunătățirea caracteristicilor mixturilor asfaltice pentru realizarea structurilor rutiere sustenabile

2. Conceperea de structuri rutiere cu folosirea energiilor regenerabile

3. Analiza stabilității masivelor de pământ și a versanților în funcție de proprietățile reologice ale pământurilor

4. Soluții de consolidare a clădirilor degradate în timp din cauze diverse (cutremure de pământ, explozii, tasări diferențiate, alunecări de teren etc.)

5. Producerea biohidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei din apele reziduale

6. Tehnologii bioenergetice pentru epurarea avansată a apelor uzate menajere provenite de pe vatra centrelor populate

7. Recunoașterea gesticii mâinii folosind senzori 3D

8. Colectarea și stocarea energiei din surse neconvenționale

9. Rețele inteligente de procesare a energiei

10. Prelucrarea energiei din surse regenerabile

11. Creșterea duratei de viață în rețele cu senzori fără fir

12. Tehnici și tehnologii pentru comanda deplasării în medii nestructurate a persoanelor cu handicap

VI. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș

Facultatea de Științe și Litere


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...