Parlamentul României

Legea privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră nr. 265/2008

Modificări (4), Puneri în aplicare (9), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 februarie 2009
Formă aplicabilă de la 23 august 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege stabilește cadrul instituțional și modul de gestionare a siguranței circulației pe rețeaua rutieră.

(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi și drumurilor existente, după cum urmează: Modificări (1)

a) drumurilor noi și celor aparținând rețelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010;

b) drumurilor de interes național, începând cu data de 1 ianuarie 2013;

c) drumurilor județene, drumurilor comunale amenajate și străzilor urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană.

(4) Investitorii și administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, și anterior datei de la care sunt obligați conform alin. (2).

(5) Rețeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde: Modificări (1), Jurisprudență

a) autostrăzi;

b) drumuri expres;

c) drumuri naționale;

d) drumuri județene;

e) drumuri comunale amenajate;

f) străzi amenajate.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea și creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieți și a vătămării integrității corporale a persoanelor, precum și evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulație.

(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:

a) asigurarea independenței auditorului/inspectorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, după caz; Modificări (1)

b) păstrarea de către auditorul de siguranță rutieră a confidențialității cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;

c) auditorul de siguranță rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare și de execuție a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) auditul de siguranță rutieră - verificarea detaliată, tehnică și sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranței, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării; Modificări (1)

b) auditorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră; Modificări (1)

c) drumul public - drumul deschis circulației publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;

e) clasificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente - metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporțional cu fluxul de trafic;

f) clasificarea siguranței rețelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea și clasificarea secțiunilor rețelei rutiere existente, în funcție de potențialul de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente;

g) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranță a rețelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanțiale constructive ale rețelei existente;

h) inspectorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze inspecția de siguranță rutieră;

i) inspecția de siguranță rutieră - verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranței circulației, cu identificarea eventualelor disfuncționalități sau deficiențe de proiectare, construcție, operare și/sau de întreținere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;

j) rețeaua rutieră transeuropeană - rețeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;

k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care indică etapele de urmat și elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranță rutieră prevăzute în prezenta lege;

l) modificare substanțială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului; Modificări (1)

m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanțiale a unor rețele rutiere existente;

n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanță a drumului respectiv și pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;

o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanți la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morți și/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanților.

CAPITOLUL II Dobândirea și încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Poate efectua inspecții de siguranță rutieră orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;

c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de inspector de siguranță rutieră;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(2) Poate efectua audit de siguranță rutieră și/sau evaluare de impact asupra siguranței rutiere orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile stabilite de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor sau în unul dintre domeniile construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcției drumurilor și podurilor sau ingineriei circulației rutiere;

c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, prevăzute la alin. (2), orice inspector de siguranță rutieră care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a efectuat inspecțiile de siguranță rutieră, prevăzute la art. 3 lit. i), pentru cel puțin 2.000 de kilometri de drumuri;

b) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Profesia de auditor de siguranță rutieră/de evaluare de impact asupra siguranței rutiere sau profesia de inspector de siguranță rutieră poate fi exercitată în regim de liberă practică, în cazul în care acesta este persoană fizică autorizată, înregistrată la oficiul registrului comerțului pentru activitatea respectivă.

(2) În vederea exercitării profesiei, auditorul poate angaja specialiști, pe bază de contract de muncă sau contract de prestări de servicii, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Formarea, instruirea și perfecționarea profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră se asigură prin organizarea cursurilor respective de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Cursurile de formare, instruire sau perfecționare profesională se realizează pentru o perioadă de minimum 3 luni în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate și/sau cu furnizorii de formare profesională autorizați potrivit legislației privind formarea profesională a adulților, în baza programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională. Modificări (1)

(3) Programele-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011*).

___________

*) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011.

(4) Lista instituțiilor/furnizorilor prevăzute/prevăzuți la alin. (2) se pune la dispoziția publicului pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R., pentru a putea fi consultată de orice persoană interesată.

(5) Auditorii sunt obligați să participe o dată la 2 ani la cursurile de instruire periodică și o dată la 4 ani la cursurile de perfecționare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Modificări (1)

(6) Participarea la cursurile de instruire periodică și la cursurile de perfecționare profesională este condiționată de dovada menținerii condițiilor privind cazierul judiciar și permisul de conducere, prevăzute la art. 4. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Se înființează, în subordinea ministrului transporturilor și infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii**). Puneri în aplicare (1)

___________

**) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei stabilește componența, atribuțiile și modalitatea de remunerare a activității membrilor acesteia și a personalului care o deservește.

(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.

(4) Lucrările Comisiei se desfășoară în prezența a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.

(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.

(6) Exercitarea activității de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.

Art. 8. -

(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranță rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Examinarea candidaților în vederea atestării ca auditor/inspector de siguranță rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) și va consta într-o aplicație practică și un test-grilă. Modificări (1)

(3) Pentru susținerea examenului de atestare privind accesul la profesie și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Modificări (1)

(4) Comisia comunică conducerii Autorității Rutiere Române - A.R.R. numele și datele de identificare ale persoanelor care au obținut atestatul de auditor/inspector de siguranță rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R. Modificări (1)

(5) Pentru cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia. Dacă cetățeanul dorește să își desfășoare activitatea de audit de siguranță rutieră în România, se înscrie într-o secțiune specială a Registrului prevăzut la alin. (4), cu condiția prezentării documentelor care atestă dobândirea calității de auditor de siguranță rutieră. Modificări (1)

(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.

(7) Contestațiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Calitatea de auditor/inspector de siguranță rutieră încetează în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către persoana respectivă;

b) în cazul în care persoana nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), e), f) și g) și art. 4 alin. (2) lit. a), e), f) și g);

c) în caz de deces.

(2) Încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluția de retragere a atestatului, în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului/inspectorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.

(3) În caz de încetare a calității de auditor/inspector de siguranță rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.

CAPITOLUL III Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construiește sau se modifică substanțial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere. Derogări (1)

(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranță rutieră care contribuie la alegerea soluției propuse și să furnizeze toate informațiile relevante necesare realizării unei analize costuri - beneficii a diverselor opțiuni evaluate.

(3) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2: Derogări (1)

a) proiectul preliminar;

b) proiectele detaliate;

c) anterior recepționării drumului public;

d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

(4) Inspecția de siguranță rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al rețelei rutiere, din 2 în 2 ani, alternativ în perioadele iarnă și vară, se concretizează într-un raport de inspecție de siguranță rutieră și cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influențează siguranța rutieră, menținerea caracteristicilor inițiale privind semnalizarea și, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranței traficului.

(5) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcție de complexitatea lucrării.

(6) În cazul unui accident de circulație soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliție care anchetează cazul notifică aceasta administratorului drumului, care va solicita imediat Autorității Rutiere Române - A.R.R., obligatoriu, executarea unei inspecții de siguranță rutieră suplimentare, care să identifice elementele prevăzute în anexa nr. 4, ce au favorizat producerea accidentului respectiv, și să facă recomandările necesare.

(7) În raportul de inspecție suplimentară întocmit, un punct distinct va constitui analiza recomandărilor din rapoartele de inspecție periodice anterioare, care nu au fost rezolvate până la data accidentului și care au constituit cauza accidentului.

(8) O copie a raportului de inspecție de siguranță rutieră va fi pusă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la dispoziția organului de cercetare penală privind accidentul respectiv.

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră sau a inspecției de siguranță rutieră, se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, și investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contractcadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Puneri în aplicare (1)

(2) La desemnarea auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră vor fi respectate prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) și ale art. 5, după caz, precum și următoarele criterii:

a) zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră domiciliați în zona sau cel mai aproape de zona în care se află proiectul auditat/sectorul de drum public;

b) al desemnării echitabile a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora.

(3) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori/inspectori de siguranță rutieră disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna, în mod justificat, auditori/inspectori de siguranță rutieră cu derogare de la unele dintre aceste criterii.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, conform prevederilor art. 5, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1), și notifică în acest sens auditorii/inspectorii de siguranță rutieră desemnați și investitorul sau administratorul, după caz.

(5) Auditorii/inspectorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6) și (7).

(6) Auditorul/inspectorul de siguranță rutieră are obligația de a aduce la cunoștința Autorității Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenței acestuia față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoștință de aceasta.

(7) Independența auditorului/inspectorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:

a) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia are relații contractuale ori este angajat al uneia dintre părți;

b) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este acționar ori deține părți sociale la una dintre părți;

c) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părți;

d) sunt îndeplinite alte condiții legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.

(8) În condițiile executării de către unul sau mai mulți auditori/inspectori de siguranță rutieră a unui raport, fără respectarea prevederilor alin. (6) și (7), raportul este nul de drept, onorariul încasat va fi restituit, iar aceștia sunt responsabili de daunele reclamate de beneficiarul raportului respectiv.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentația privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranței rutiere, inspecției de siguranță rutieră sau auditului de siguranță rutieră, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziția auditorului de siguranță rutieră sau echipei de auditori de siguranță rutieră, după caz, documentația privind:

a) studiul de prefezabilitate;

b) studiul de fezabilitate;

c) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;

d) proiectul tehnic;

e) detaliile de execuție;

f) planurile generale ale traseului;

g) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului;

h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;

i) planurile de semnalizare și marcaj rutier de pe traseu, precum și echipamentele rutiere din dotare;

j) analizele de trafic, existent și prognozat;

k) datele și informațiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;

l) informațiile cu privire la recomandările conținute în raportul anterior;

m) alte informații necesare.

(3) La cererea auditorului de siguranță rutieră sau a echipei de auditori de siguranță rutieră ori, după caz, a inspectorului de siguranță rutieră, autoritățile cu atribuții în siguranța rutieră pun la dispoziția acestora, în scris, informațiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, auditului de siguranță rutieră sau inspecției de siguranță rutieră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Art. 13. -

(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R., iar inspecția de siguranță rutieră se realizează la cererea administratorului drumului public adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R. Modificări (2)

(2) Raportul de audit de siguranță rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menționat la art. 10 alin (3), fiecare capitol având anexat, după caz, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficiențe constatate.

(3) Textul fiecărui capitol împreună cu anexele cu recomandări va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranță rutieră la investitor și la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.

(4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăși 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1). Derogări (1)

(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile și pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact și de inspecție de siguranță rutieră. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Recomandările privind eliminarea riscurilor, conținute în raportul de audit de siguranță rutieră, în raportul de evaluare de impact sau în raportul de inspecție de siguranță rutieră, au caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorul drumului, după caz.

(2) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conținute în rapoartele respective, înainte de finalizarea stadiului supus auditării/inspecției, după caz, sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, după caz.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit/evaluare de impact/inspecție sau a unui capitol al raportului de audit de siguranță rutieră, investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, în tot sau în parte, recomandările conținute în raportul respectiv.

(4) Comisia soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la depunere și emite în acest sens o decizie.

(5) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (4) va fi anexat la raportul respectiv.

(6) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă de către cei interesați. O copie a hotărârii instanței, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.

(7) Administratorul prevăzut la alin. (1) este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea recomandărilor rămase definitive din raportul de impact de siguranță rutieră.

Art. 15. - Modificări (1)

Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (5) și art. 20 alin. (2) lit. n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Art. 16. - Modificări (1)

Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor Comisiei, precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii/inspectorii de siguranță rutieră se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, cuantumul onorariilor, termenele și modul de plată a acestora, în baza unui contractcadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) Anterior efectuării unei lucrări, auditorul de siguranță rutieră sau echipa de auditori de siguranță rutieră poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.

Art. 18. -

(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră și clasificarea siguranței rețelei pe baza unor analize periodice a informațiilor conținute în baza proprie de date, pe care le actualizează cel puțin o dată la 3 ani, conform prescripțiilor anexei nr. 3.

(2) Inspecțiile de siguranță rutieră efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentrația cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificării, vor avea în vedere elementele menționate la pct. 3 din anexa nr. 3.

(3) Măsurile corective propuse de inspectorul de siguranță rutieră sub formă de recomandări se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri. Modificări (1)

(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conținute în cadrul unui raport privind inspecția de siguranță rutieră sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3. Modificări (1)

(5) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparații și care astfel pot periclita siguranța circulației se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât și noaptea, și care sunt instalate la o distanță de siguranță, conform normelor în vigoare.

(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informați permanent de către administratorul drumului de existența unui tronson cu o concentrație mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate și/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice.

CAPITOLUL IV Cadrul instituțional în domeniul gestionării siguranței circulației pe infrastructura rutieră

Art. 19. -

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare și control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.

Art. 20. -

(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituție competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, a inspecției de siguranță rutieră, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră. Modificări (1)

(2) În domeniul activităților prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) desemnează, în condițiile prezentei legi, auditorii/inspectorii de siguranță rutieră în vederea efectuării activităților ce fac obiectul prezentei legi; Modificări (1)

b) elaborează și propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;

c) stabilește aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, stabilește circuitul documentelor și informațiilor între părțile implicate în activitățile ce fac obiectul prezentei legi; Modificări (1)

d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și organizarea cursurilor de instruire și perfecționare pentru auditorii de siguranță rutieră atestați; Modificări (1)

e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră și emiterea atestatelor respective; Modificări (1)

f) organizează periodic informări și dezbateri ale auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării și practicii în domeniu; Modificări (1)

g) fundamentează și elaborează proiecte privind norme, standarde și ghiduri tehnice în materie, în concordanță cu evoluția reglementărilor la nivel european și internațional, și înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;

h) participă pe plan național și internațional la activități specifice domeniului gestionării siguranței rutiere;

i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranței infrastructurii rutiere;

j) colectează și arhivează toate rapoartele de audit de siguranță rutieră, de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și de inspecție de siguranță rutieră;

k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii metodologia de lucru și de atestare a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a acestora și programele de formare, instruire și perfecționare profesională în domeniul gestionării siguranței rutiere; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

l) ține Registrul cu toate secțiunile acestuia și operează modificările care se impun;

m) realizează documentații și publicații de specialitate periodice pentru auditorii/inspectorii de siguranță rutieră din evidență; Modificări (1)

n) distribuie auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră documentațiile și publicațiile prevăzute la lit. g) și m), precum și alte reglementări de interes. Modificări (1)

(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin prezenta lege și prin alte acte normative privind gestionarea siguranței circulației pe rețeaua rutieră.

CAPITOLUL V Răspunderi și sancțiuni

Art. 21. -

(1) Sancțiunile disciplinare se dispun și se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii și constau în:

a) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activitățile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; Modificări (1)

b) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni: Modificări (1)

- pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condițiile de obținere a atestatului de auditor/inspector de siguranță rutieră, prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condițiilor respective. Dacă după 6 luni condițiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungește corespunzător;

- pentru depășirea nejustificată, cu cel puțin un an, a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (5);

c) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și art. 11 alin. (6) și (7), dacă încălcarea nu este considerată infracțiune. Modificări (1)

(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.

Art. 22. -

(1) Decizia Autorității Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 21 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Contestația exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei.

(3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestația. Decizia va fi respectată și executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în această situație.

Art. 23. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului Autorității Rutiere Române - A.R.R. responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) - (4);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului/inspectorului de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) și c), art. 11 alin. (6) și (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum și pentru depunerea raportului la beneficiar cu depășirea nejustificată a termenului contractat de depunere; Modificări (1)

c) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată beneficiarului raportului de inspecție de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2); Modificări (1)

d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) și (6), precum și art. 12 alin. (1);

e) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări, a prevederilor art. 14 alin. (2); Modificări (1)

f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării raportului de audit de siguranță rutieră sau a raportului de evaluare de impact, după caz, prevăzute la art. 10 alin. (1). Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 23 se fac, după caz, de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. și/sau din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, în limita competențelor acestora. Modificări (1)

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25. -

(1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obținut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranță rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranță rutieră și vor obține, la cerere, atestatul de auditor de siguranță rutieră prevăzut de prezenta lege.

(2) Cererea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 7 alin. (1).

(3) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute și atestă calitatea de auditor de siguranță rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege.

Art. 26. - Puneri în aplicare (1)

(1) Până la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează și înaintează spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare.

(2) Până la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului liniile directoare, urmând ca până la data de 19 martie 2012 să le comunice Comisiei Europene*).

___________

*) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 mai 2012.

(3) Orice modificare a liniilor directoare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și se comunică în termen de 90 de zile Comisiei Europene.

(4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranță care trebuie aplicate lucrărilor de construcție, modernizare, reabilitare, reparare și întreținere a infrastructurii rutiere și un program de inspecție care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite.

Art. 27. -

(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și a costului social mediu al unui accident grav, în condițiile în care ambele se produc în România.

(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice și vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani.

(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate avea în vedere o defalcare mai detaliată a costurilor unitare.

Art. 28. -

În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale și rutiere: comandant, ofițer punte secund, ofițer punte, șef mecanic, ofițer mecanic secund, ofițer mecanic, șef electrician maritim, ofițer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicației (PNA-TC), inginer de recepție și control aeronave, inginer de recepție și mijloace PNATC, auditor de securitate a aviației civile, profesor de legislație rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră, inspector de siguranță rutieră;".

Art. 29. -

În direcția cooperării internaționale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranței rutiere.

Art. 30. -

Organizațiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranței și gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranței rutiere.

Art. 31. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 32. -

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 319 din 29 noiembrie 2008.

Art. 33. -

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică prezenta lege Comisiei Europene.

ANEXA Nr. 1

Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere pentru proiectele de infrastructură rutieră

1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranței rutiere:

a) definirea problemei;

b) situația actuală și situația în eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;

c) obiectivele specifice siguranței rutiere;

d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;

e) compararea opțiunilor, printre care și analiza raportului costuri-beneficii; Modificări (1)

f) prezentarea tuturor soluțiilor posibile.

2. Elementele care trebuie avute în vedere:

a) accidente soldate cu decese și/sau răniri grave; obiectivele de reducere în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni; Modificări (1)

b) alegerea traseelor și studii origine-destinație a utilizatorilor pentru noile trasee;

c) efecte posibile asupra rețelelor rutiere existente (de exemplu, ieșiri, intersecții, pasaje de nivel); Modificări (1)

d) utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, bicicliști, motocicliști); Modificări (1)

e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcție de tipul de vehicul);

f) sezonalitate și condiții climatice; Modificări (1)

g) prezența unui număr suficient de zone care permit staționarea în condiții de siguranță; Modificări (1)

h) activitatea seismică.

ANEXA Nr. 2

Operațiuni de audit în domeniul siguranței rutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră

1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:

a) localizarea geografică (de exemplu, expunerea la alunecările de teren, la inundații, la avalanșe etc.), sezonalitate și condiții climatice, precum și activități seismice; Modificări (1)

b) tipurile de joncțiune și distanța dintre punctele de joncțiune; Modificări (1)

c) numărul și tipul căilor rutiere; Modificări (1)

d) structura și componența traficului pe noua infrastructură; Modificări (1)

e) funcționalitatea căii rutiere în cadrul rețelei; Modificări (1)

f) condițiile meteorologice;

g) viteze de proiectare și viteze de operare; Modificări (1)

h) secțiuni transversale (de exemplu, lățimea părții carosabile, piste pentru cicliști, căi pietonale); Modificări (1)

i) alinieri orizontale și verticale; Modificări (1)

j) vizibilitate;

k) dispunerea punctelor de joncțiune; Modificări (1)

l) mijloace de transport în comun și infrastructurile aferente;

m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.

2. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic și de proiectare detaliată: Modificări (1)

a) planul; Modificări (1)

b) semnalizare și marcaj coerente; Modificări (1)

c) iluminarea căilor rutiere și a intersecțiilor;

d) echipamente la marginea drumului; Modificări (1)

e) mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetația; Modificări (1)

f) obstacole fixe la marginea drumului;

g) parcări sigure;

h) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, cicliști, motocicliști);

i) adaptarea sistemelor rutiere de restricționare într-un mod ușor de utilizat (spații care separă sensurile de mers și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili).

3. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare:

a) siguranța utilizatorilor căilor rutiere și vizibilitatea în diverse circumstanțe, cum ar fi întunericul, și în condiții meteorologice normale;

b) lizibilitatea elementelor de semnalizare și marcaj; Modificări (1)

c) starea drumurilor.

4. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranței căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor

Realizarea unei operațiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.

ANEXA Nr. 3

Clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră și elemente de evaluare pentru inspecția de siguranță rutieră Modificări (1)

1. Identificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente Identificarea tronsoanelor cu o concentrație ridicată a accidentelor ia în considerare cel puțin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanță, raportat la fluxul de trafic și, în cazul intersecțiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecției.

2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentrație mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranței rețelei rutiere Identificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranței rețelei rutiere ia în considerare potențialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează și se clasifică în funcție de factori de siguranță, cum ar fi concentrația de accidente, volumul de trafic și tipologia acestuia.

Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranței rețelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorități care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătățirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.

3. Elementele de evaluare pentru inspecția de siguranță rutieră: Modificări (1)

a) descrierea tronsonului rutier;

b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la același tronson rutier;

c) analiza eventualelor rapoarte de accidente;

d) numărul de accidente, de persoane decedate și de persoane grav rănite în ultimii 3 ani;

e) o serie de măsuri corective potențiale de realizat în intervale diferite, prevăzând de exemplu: Modificări (1)

- eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;

- reducerea limitelor de viteză și intensificarea controlului vitezei la nivel local;

- îmbunătățirea vizibilității în diferite condiții meteorologice și de luminozitate;

- îmbunătățirea stării de siguranță a echipamentelor de la marginea drumului, cum ar fi sistemele de restricționare rutieră;

- îmbunătățirea coerenței, vizibilității, lizibilității și poziționării marcajelor rutiere (în special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire), precum și a semnalizării;

- protecția împotriva căderilor de pietre, a alunecărilor de teren și a avalanșelor;

- îmbunătățirea aderenței/rugozității șoselei;

- reproiectarea sistemelor de restricționare rutieră;

- asigurarea și îmbunătățirea platformei centrale a drumurilor;

- reconsiderarea posibilității de efectuare a manevrei de depășire în condiții de siguranță;

- îmbunătățirea punctelor de joncțiune, inclusiv a trecerilor la nivel cu căi rutiere/calea ferată;

- modificarea traseului;

- modificarea lățimii drumului, adăugarea unor benzi de refugiu;

- instalarea unui sistem de gestionare și de control al traficului;

- reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;

- îmbunătățirea drumurilor în funcție de standardele de proiectare în vigoare;

- recondiționarea sau înlocuirea șoselelor;

- utilizarea unor semne de circulație inteligente;

- îmbunătățirea sistemelor inteligente de transport și a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situații de urgență și semnalizare.

ANEXA Nr. 4

Informații referitoare la accidente de circulație, menționate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate

Rapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1. localizarea cât mai exactă a accidentului; Modificări (1)

2. imagini și/sau diagrame cu locul accidentului;

3. data și ora accidentului;

4. informații referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, tipul de drum, tipul de joncțiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numărul căilor rutiere, marcajul, suprafața rutieră, sistemele de iluminat și condițiile meteorologice, limitarea de viteză, obstacolele de la marginea drumului; Modificări (1)

5. gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate și vătămate;

6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanțe interzise prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranță;

7. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranță, după caz, date privind ultimele inspecții tehnice periodice, în conformitate cu legislația aplicabilă);

8. date referitoare la accidentele de circulație, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul și manevrele fiecărui conducător auto;

9. ori de câte ori este posibil, informații privind timpul dintre momentul accidentului și constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgență.

NOTĂ:

Reproducem mai jos dispozițiile art. II din Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 265/2008 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:

"

Art. II. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, și Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate și completate în conformitate cu modificările și completările aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare, și republicate.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupația de auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră și cea de inspector de siguranță rutieră."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...