Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2012 până la 01 februarie 2018, fiind înlocuit prin Ordin 1209/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.045/2.084/793

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ministerul Sănătății

În temeiul art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", precum și anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" și nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" și anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-6.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 3. - Modificări (1)

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator sau entități asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 și art. 29619 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 8.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

(1) "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" se utilizează pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate, începând cu obligațiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere până la data de 25 august 2012 inclusiv.

(2) Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 și 30 iunie 2012, "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" se completează și se rectifică, după caz, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

Art. 7. - Modificări (1)

Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor
publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Mariana Câmpeanu
Ministrul sănătății,
Vasile Cepoi

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1.1*) Anexa angajator Modificări (1)

___________

*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1.2*)
Anexa asigurat
Modificări (1)

___________

*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

NOMENCLATORUL "CREANȚE FISCALE"


Nr. crt.

Denumirea creanței fiscale

Temeiul legal
1 Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2 Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
3 Contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
4 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
5 Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
6 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
7 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
8 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
9 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depășește plafonul prevăzut de lege Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
11 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
12 Contribuția individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
13 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
14 Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în șomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
15 Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
16 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
17 Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
18 Contribuția angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare
19 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
20 Contribuția individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetățeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru persoanele, cetățeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate, potrivit legii Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
21 Contribuția individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
22 Contribuția individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
23 Contribuția individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
24 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportată din FAAMBP, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
25 Impozit pe veniturile din pensii Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
26 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
27 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
28 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
29 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
30 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
31 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
32 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obținut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
33 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
34 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activitățile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
35 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
36 Impozit pe veniturile din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
37 Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
38 Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
39 Impozit aferent veniturilor din activități agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 3 Modificări (2)

NOMENCLATORUL "SUBVENȚII/SCUTIRI/REDUCERI"

Valoare Explicație
1 Subvenții conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
2 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
3 Subvenții conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
4 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
6 Subvenții conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și Nomelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002
7 Reduceri ale contribuției datorate de angajator conform art. 93 și art. 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
8 Subvenții conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată
10 Subvenții conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

NOMENCLATORUL "TIP ASIGURAT PENTRU ALTE ENTITĂȚI
ASIMILATE ANGAJATORULUI"

Valoare Explicație
1 Personal monahal al cultelor recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat pentru Culte
2 Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
3 Pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc plafonul prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sau/și cel prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declarați de Casa Națională de Pensii Publice prin casele județene de pensii și alte case de pensii
4 Persoane beneficiare de ajutor social, declarate de primării
5 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului între 2-3 ani
6 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului cu handicap între 3-7 ani
7 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, declarate de Ministerul Justiției
8 Persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal și persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a pedepsei privative de libertate, declarate de Ministerul Justiției
9 Persoane returnate sau expulzate ori victimele traficului de persoane care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii demnității, declarate de Ministerul Administrației și Internelor
10 Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) ori art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de casele de asigurări de sănătate
11 Asigurați preluați de casele județene de pensii de la unitățile în faliment, declarați de casele județene de pensii
13 Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unitățile trimițătoare
14 Membrii corpului diplomatic care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoare
15 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate de bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
16 Persoane, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni
17 Persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
18 Persoane care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit
Codului civil, precum și a contractelor de agent
19 Consilieri locali
20 Persoane care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară
21 Persoane care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activitățile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
22 Persoane care realizează venituri obținute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică
23 Persoane care realizează venituri obținute din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

NOMENCLATORUL "TIP ASIGURAT"

Nr. crt. Tip asigurat
1 Salariat
2 Salariat militar
3 Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu - nu este salariat
4 Membri ai comisiei de cenzori sau ai comitetului de audit, precum și membri în consilii, comisii, comitete și altele asemenea: președinții asociațiilor de proprietari sau alte persoane care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociațiilor de proprietari
5 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii

ANEXA Nr. 6

NOMENCLATORUL "INDICATIV CONDIȚII SPECIALE"

Valoare Explicație
1 Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
2 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații
3 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații
4 Conform art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
5 Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
6 Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
7 Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 7 Modificări (1)

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la care își desfășoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) și b) de către entitățile prevăzute la art. 2963 lit. f) din aceeași lege, precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

În situația persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) și h) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, declararea contribuțiilor sociale individuale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului.

I. Depunerea declarației:

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează și se depune de plătitorii de impozite și contribuții cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile de plată cuprinse în anexa nr. 2 "Nomenclatorul «Creanțe fiscale»" la ordin.

Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune:

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului de angajatorii și entitățile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și nu au optat pentru depunerea lunară a declarației,

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit și contribuțiile sociale - de ceilalți angajatori și entități asimilate angajatorului.

Atenție! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 29619 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Organul fiscal competent:

Organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Modul de depunere:

1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.

Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

2. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

II. Completarea declarației

A. Anexa nr. 1 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" la ordin

1. Caseta "Perioada de raportare":

În rubrica "Lună" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

" Anul" pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2012).

2.

a) Caseta "Declarație rectificativă" - se bifează cu X în situația în care rectificarea declarației se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entității asimilate angajatorului.

b) Caseta "Declarație rectificativă ca urmare a acordării unor drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

c) Caseta "Declarație rectificativă ca urmare a unei inspecții fiscale" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma unei inspecții fiscale.

Atenție! Se va bifa cu X numai una dintre cele 3 căsuțe, după caz.

Rectificarea declarației

2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.

2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:

- corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;

- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situația când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;

- corectarea altor informații prevăzute în formular.

2.3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

2.5. În cazul veniturilor din salarii și/sau al diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează și se reține în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal și ale normelor de aplicare a acestuia.

2.6. Pentru contribuțiile sociale, în situațiile în care au fost acordate drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, precum și situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare de pe formular.

2.7. Declarația rectificativă întocmită conform prezentelor instrucțiuni se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare începând cu 1 iulie 2012. Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 și 30 iunie 2012, "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" se completează și se rectifică, după caz, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...